Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL II Misiune și funcții CAPITOLUL IV Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului →

CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 4. -

(1) În domeniile educației și învățământului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții principale:

a) pune în practică politica Guvernului în domeniu, urmărește îndeplinirea planului de guvernare, formulează politici și elaborează programe de analiză, sinteză și perspectivă în domeniile educației și învățământului de toate gradele și asigură implementarea lor în unitățile și în instituțiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează, coordonează și controlează realizarea politicilor și programelor din domeniile sale de activitate și stabilește sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ de stat și particulare;

d) asigură respectarea și monitorizarea cadrului legal privind învățământul în limbile minorităților naționale;

e) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și economico-financiar în care se realizează politicile în domeniile sale de activitate;

f) inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate, controlează și monitorizează respectarea reglementărilor din domeniile sale de activitate;

g) elaborează metodologii și standarde naționale de evaluare a elevilor, de organizare și funcționare a unităților și instituțiilor de învățământ particulare și a sistemului național de învățământ; elaborează criteriile generale de admitere în învățământul superior;

h) aprobă rețeaua de învățământ preuniversitar;

i) propune cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat;

j) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecția socială în învățământ și propune măsuri corespunzătoare Guvernului și autorităților publice locale abilitate;

k) asigură cadrul legal și monitorizează implicarea unităților și instituțiilor de învățământ în procesul de educație continuă a adulților;

l) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvate pentru elevi și tineri cu deficiențe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

m) asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

n) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare, cultural-artistice, sportive și turistice ale tinerilor, elevilor și studenților;

o) comunică și colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă în domeniile care vizează conținutul procesului de educație, învățământ, cercetare, tineret și sport și asigură condițiile materiale și financiare de desfășurare a acestui proces;

p) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

q) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul educației, învățământului, cercetării, tineretului și sportului cu cele din legislația externă;

r) participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

s) inițiază, prin intermediul centrelor de excelență, programe și proiecte de dezvoltare a învățământului pe plan local și regional și asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

ș) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ; aprobă, coordonează, conduce și finanțează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, derulate în cadrul sistemului național de învățământ și cercetare, indiferent de nivelul și valoarea proiectelor;

t) asigură și monitorizează modul de formare și utilizare a resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării procesului de învățământ, educație, cercetare, tineret și sport;

ț) asigură editarea, tipărirea și difuzarea manualelor și a materialului didactic pentru învățământul preuniversitar de stat;

u) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

v) stabilește modalități de recunoaștere și de echivalare a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ținând seama și de înțelegerile și convențiile internaționale la care România este parte;

w) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

x) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

y) asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenței, a personalului din cadrul sistemului național de învățământ, cercetare, tineret și sport;

z) organizează, coordonează și monitorizează, după standarde și criterii recunoscute la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, procesul de evaluare și acreditare în domeniul învățământului și cercetării;

aa) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

bb) asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor naționale și a proiectelor din domeniul său de activitate, precum și a asistenței sociale a elevilor, studenților și personalului angajat în cadrul sistemului național de învățământ, cercetare, tineret și sport;

cc) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

dd) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creșterea competitivității, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar;

ee) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenții civile de prestare de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor baze sportive, de agrement, programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În domeniile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. - Jurisprudență (3)

(1) În domeniile sportului și tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, care se organizează și funcționează prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență (2)

(2) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (1)

(3) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Modificări (1)

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret este în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) În domeniul tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice: Jurisprudență (1)

a) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

b) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;

c) elaborează și derulează proiecte și programe interne și internaționale și organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

d) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;

e) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement și elaborează regulamentul privind organizarea, funcționarea și administrarea acestora;

f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești și eliberarea biletelor de tabără, precum și criteriile de eligibilitate a participanților;

g) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților, coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București;

h) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și tinerilor, editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

i) organizează, direct sau prin instituțiile din subordine, tabere sociale și tematice pentru tineri;

j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri;

k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;

l) realizează, gestionează și actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și instituțiile cu preocupări în domeniu, precum și informațiile solicitate de tineri și de structurile neguvernamentale de și pentru tineret;

m) inițiază și organizează schimburi de experiență, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări și alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informații între instituțiile, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

n) facilitează accesul tinerilor la programe și proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învățământ;

o) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

(3) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(4) În domeniul sportului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice:

a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile sportive naționale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului;

e) controlează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau a instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale;

f) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate;

g) supraveghează și controlează respectarea de către structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor cuprinse în statutele și în actele de constituire a acestora;

h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituțiile și organismele de specialitate din țară și din străinătate;

i) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de modernizare a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanță de interes național și internațional; avizează normativele tehnice în materie de baze și instalații sportive;

j) recunoaște sau revocă, potrivit legii, existența unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, respectiv retrage avizul de funcționare a acestora;

l) elaborează criteriile de acordare și atribuie distincțiile și titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

m) sprijină organizarea și promovarea cercetării științifice și asistenței medicale în domeniul sportiv;

n) autorizează desfășurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale și europene organizate în străinătate, precum și la campionatele regionale;

o) promovează măsurile de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor;

p) adoptă măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive;

q) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme sportive internaționale; negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale și alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte țări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

r) colaborează cu celelalte organe ale administrației publice centrale și locale pentru susținerea sportului pentru toți, de performanță și pentru persoane cu dizabilități, asigurarea unei eficiențe sporite pe linia supravegherii și controlului, exercitării autorității disciplinare, formării și perfecționării specialiștilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanțării activității sportive, prevenirea violenței în sport și combaterea dopajului;

s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;

ș) repartizează bugetul afectat activității sportive pentru activitatea proprie și cea a unităților din subordine, pentru federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a obiectivelor și a programelor sportive ale acestora și pentru premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale.

Art. 8. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...