CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -
← Art 6
CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -
Art 8 →

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) În domeniul tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice: Jurisprudență (1)

a) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

b) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;

c) elaborează și derulează proiecte și programe interne și internaționale și organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

d) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;

e) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement și elaborează regulamentul privind organizarea, funcționarea și administrarea acestora;

f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești și eliberarea biletelor de tabără, precum și criteriile de eligibilitate a participanților;

g) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților, coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București;

h) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și tinerilor, editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

i) organizează, direct sau prin instituțiile din subordine, tabere sociale și tematice pentru tineri;

j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri;

k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;

l) realizează, gestionează și actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și instituțiile cu preocupări în domeniu, precum și informațiile solicitate de tineri și de structurile neguvernamentale de și pentru tineret;

m) inițiază și organizează schimburi de experiență, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări și alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informații între instituțiile, structurile neguvernamentale de și pentru tineret și alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

n) facilitează accesul tinerilor la programe și proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învățământ;

o) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

(3) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(4) În domeniul sportului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, următoarele atribuții specifice:

a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile sportive naționale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului;

e) controlează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau a instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale;

f) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate;

g) supraveghează și controlează respectarea de către structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor cuprinse în statutele și în actele de constituire a acestora;

h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituțiile și organismele de specialitate din țară și din străinătate;

i) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de modernizare a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanță de interes național și internațional; avizează normativele tehnice în materie de baze și instalații sportive;

j) recunoaște sau revocă, potrivit legii, existența unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, respectiv retrage avizul de funcționare a acestora;

l) elaborează criteriile de acordare și atribuie distincțiile și titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

m) sprijină organizarea și promovarea cercetării științifice și asistenței medicale în domeniul sportiv;

n) autorizează desfășurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale și europene organizate în străinătate, precum și la campionatele regionale;

o) promovează măsurile de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor;

p) adoptă măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive;

q) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme sportive internaționale; negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale și alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte țări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

r) colaborează cu celelalte organe ale administrației publice centrale și locale pentru susținerea sportului pentru toți, de performanță și pentru persoane cu dizabilități, asigurarea unei eficiențe sporite pe linia supravegherii și controlului, exercitării autorității disciplinare, formării și perfecționării specialiștilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanțării activității sportive, prevenirea violenței în sport și combaterea dopajului;

s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;

ș) repartizează bugetul afectat activității sportive pentru activitatea proprie și cea a unităților din subordine, pentru federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a obiectivelor și a programelor sportive ale acestora și pentru premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...