Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea și punerea în aplicare a prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (Cauza 2015/2190),

întrucât în data de 13 ianuarie 2016 Comisia Europeană a transmis Adresa nr. 177.294 prin care informa cu privire la acordul Comisiei privind prelungirea până la data de 11 aprilie 2016 a termenului de răspuns la scrisoarea Comisiei din 11 decembrie 2015 având ca referință SG (2015) D/15547,

deoarece România a răspuns scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere, la data de 8 aprilie 2016, asumându-și modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,

în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva României, se impune plata unei sume forfetare și a unor penalități cu titlu cominatoriu (art. 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Pentru România suma minimă forfetară stabilită în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea în aplicare a art. 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro și penalități cuprinse între 2.250 euro și 134.000 euro/zi de întârziere,

având în vedere că deșeurile reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane, prin instituirea unor mecanisme care au ca scop reducerea cantității de deșeuri în perspectiva introducerii taxei la depozitare începând cu 1 ianuarie 2017 și atingerea țintelor în perspectiva obligațiilor ce trebuie îndeplinite în 2020,

iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiționalității ex-ante 6.2 pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 are drept efect suspendarea plăților de către Comisia Europeană pentru Axa 3 din POIM - sectorul apă și deșeuri, ceea ce presupune faptul că aproximativ 3,2 miliarde euro nu vor putea fi recuperate ca urmare a neîndeplinirii acestei condiționalități ex-ante, fapt ce va duce la suportarea de către mediul social a acestor cheltuieli,

având în vedere situația actuală în ceea ce privește sistemul de gestionare a deșeurilor din România, netranspunerea completă a Directivei 2008/98/CE va conduce la perpetuarea unui status quo ineficient, cu reflectare asupra mediului social care va suporta cheltuielile suplimentare generate de imposibilitatea implementării măsurilor prioritare în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale și a deșeurilor,

în cazul în care va fi întârziată reglementarea completă a deficiențelor din domeniul gestionării deșeurilor și clarificarea aspectelor legislative sesizate de către Comisia Europeană în actul normativ, România riscă și acțiuni în justiție din partea operatorilor economici afectați financiar de această întârziere.

În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva României în cauza expusă mai sus, există riscul iminent din partea Comisiei Europene de declanșare a unor alte proceduri de infringement în ceea ce privește nerespectarea obligațiilor privind neatingerea țintelor de reciclare globală și a țintelor privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile eliminate final.

Ținând seama de faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:".

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiții:

a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ și valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale produsului în cauză.

(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deșeu trebuie luate în considerare, cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și al textilelor.

(4) Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de dispozițiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerințele privind reciclarea sau valorificarea.

(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, prin ordin de ministru, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4) pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare. Modificări (1)

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului."

4. La articolul 12 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și eliminării produselor care au devenit deșeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și ale art. 20;

b) încurajarea producției dezvoltării și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot fi valorificate și eliminate corespunzător, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și sănătatea populației;".

5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite. Modificări (1)

(2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului."

6. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică ca instrument economic «plătește pentru cât arunci», acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului. Modificări (1)

(12) Aplicarea instrumentului economic prevăzut la alin. (11) se realizează, după caz, în baza următoarelor criterii:

a) cantitatea de deșeuri generată;

b) tipuri de deșeuri generate;

c) volumul recipientului;

d) frecvența de preluare a deșeurilor."

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală."

8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."

9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare, cu respectarea prevederilor art. 20." Modificări (1)

10. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

La elaborarea documentelor strategice locale și la aprobarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile publice locale iau în considerare principiul autonomiei și proximității, fără a încălca prevederile planului național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor."

11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49."

12. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se urmăresc și se supun controlului Gărzii Naționale de Mediu."

13. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

14. La articolul 32 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) tipurile și cantitățile de deșeuri și produse care rezultă din instalație și codurile operațiilor de tratare."

15. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Toate autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea energetică să se realizeze cu randament energetic ridicat." Modificări (1)

16. La articolul 36, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului ține un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:

a) operatorii economici care transportă deșeuri nepericuloase în sistem profesional;

b) comercianții care nu intră fizic în posesia deșeurilor sau brokerii;

c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

(2) Operatorii economici prevăzuți alin. (1) sunt obligați să se înscrie în registrul ținut de Agenția Națională pentru Protecția Mediului."

17. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.

18. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 și 24."

19. Articolul 38 se abrogă.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...