Guvernul României

Ordonanța nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2010
Formă aplicabilă de la 01 februarie 2010 până la 12 iunie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 13 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecției mediului și al politicilor sau activităților care pot avea un impact asupra mediului.

(2) Pentru realizarea și actualizarea INIS se constituie Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (Consiliul INIS), structură de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanți ai: Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

a) Ministerului Administrației și Internelor;

b) Ministerului Mediului și Pădurilor;

c) Ministerului Apărării Naționale;

d) Ministerului Finanțelor Publice;

e) Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

f) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

g) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

h) Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

i) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

j) Ministerului Sănătății;

k) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;

l) Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;

m) Academiei Române;

n) Institutului Național de Statistică;

o) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

p) Serviciului de Telecomunicații Speciale;

q) Asociației Comunelor din România;

r) Asociației Municipiilor din România;

s) Asociației Orașelor din România.

(3) Membrii Consiliului INIS își desemnează reprezentanții în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Președinția Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și vicepreședinția de Ministerul Mediului și Pădurilor. Modificări (4)

(5) Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Prezenta ordonanță nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 41 din 14 februarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu afectează existența drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informații spațiale sau dreptul de deținere a acestora de către autoritățile publice, în domeniul specific de activitate.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) infrastructură pentru informații spațiale - metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

b) date spațiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;

c) set de date spațiale - o colecție identificabilă de date spațiale;

d) servicii de date spațiale - operațiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

e) obiect spațial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;

f) metadate - informații care descriu seturile de date spațiale și serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea și utilizarea acestora;

g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spațiale și de interacționare a serviciilor, fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date spațiale să crească;

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanțe: Modificări (1)

(i) orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administrației publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel național, regional ori local;

(ii) orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții administrative publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activități ori servicii specifice legate de mediu sau de informații spațiale;

(iii) orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sau de informații spațiale sub controlul unui organism ori al unei entități prevăzute la pct. (i) sau (ii).

(iv) Atunci când organismele sau instituțiile exercită o competență judiciară sau legislativă, acestea nu sunt considerate autorități publice, în sensul prezentei ordonanțe;

i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1);

j) terț - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h);

k) geo-portal INSPIRE al României - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1), denumit în continuare geo-portal, care reprezintă punctul de acces național.

Art. 4. -

(1) Prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale care îndeplinesc următoarele condiții:

a) se referă la o zonă în care România deține și/sau își exercită competența teritorială;

b) sunt în format electronic;

c) sunt deținute de sau în numele uneia dintre entitățile enumerate la art. 3 lit. h); Modificări (1)

d) sunt deținute de un terț la dispoziția căruia a fost pusă rețeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

e) se referă la unul sau mai multe dintre seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3 ori la cele stabilite de Consiliul INIS conform art. 18 alin. (1) lit. b). Modificări (1)

(2) Temele de date spațiale care determină seturile de date spațiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) În cazul în care sunt deținute mai multe copii identice ale aceluiași set de date spațiale de către sau în numele autorităților publice, prezenta ordonanță se aplică numai versiunii de referință din care provin diferitele copii.

(4) Prezenta ordonanță se aplică și serviciilor de date spațiale asociate datelor incluse în seturile de date spațiale prevăzute la alin. (1) și (3). Modificări (1)

(5) Prezenta ordonanță presupune atât colectarea de date spațiale existente și actualizarea acestora, cât și colectarea de date spațiale noi. Modificări (1)

(6) În cazul seturilor de date spațiale care respectă condiția prevăzută la alin. (1) lit. c), dar față de care un terț deține drepturi de proprietate intelectuală, autoritățile publice pot acționa în temeiul prezentei ordonanțe numai cu consimțământul terțului respectiv.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale deținute de sau în numele unei autorități publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.

(8) Alte teme decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3, precum și autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru acestea se stabilesc de către Consiliul INIS.

(9) Autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru seturile de date spațiale prezentate în anexele nr. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(10) Prin autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare, prevăzute la alin. (9), se înțelege inclusiv instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau în aria de reglementare, după caz, a acestora.

CAPITOLUL II Metadate

Art. 5. -

(1) În vederea realizării INIS, autoritățile publice sunt obligate să creeze și să actualizeze metadatele pentru seturile de date spațiale și serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum și pentru cele stabilite de către Consiliul INIS.

(2) Metadatele includ informații cu privire la:

a) conformitatea seturilor de date spațiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) condițiile aplicabile accesării și utilizării seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și tarifele corespunzătoare, după caz;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale;

e) limitarea accesului publicului și motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 12.

(3) Autoritățile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete și de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).

(4) Crearea și actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326 din 4 decembrie 2008.

(5) Alte informații pe care pot să le conțină metadatele sunt stabilite de către Consiliul INIS.

Art. 6. -

Autoritățile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar:

a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spațiale care corespund categoriilor enumerate în anexele nr. 1 și 2; Modificări (1)

b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spațiale care corespund categoriilor enumerate în anexa nr. 3. Modificări (1)

CAPITOLUL III Interoperabilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente

Art. 7. -

(1) Interoperabilitatea și armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente acestora se realizează conform normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană.

(2) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, furnizează, la cerere, Comisiei Europene informațiile necesare analizelor privind fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește eventualele costuri și beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și de armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2). Modificări (2)

(3) Autoritățile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spațiale nou-colectate și restructurate masiv, precum și serviciile de date spațiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi și servicii de date spațiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spațiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

Art. 8. -

(1) Autoritățile publice menționate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziția tuturor autorităților publice, precum și a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricționează utilizarea lor în acest scop, în condițiile legii.

(2) Pentru a asigura coerența datelor spațiale aferente unui element geografic a cărui localizare depășește frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deține aceste date spațiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituția omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea și poziția acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV Rețea de servicii Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, realizează, operează și întreține, prin intermediul geo-portalului, următoarele servicii: Modificări (3)

a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente pe baza conținutului metadatelor corespunzătoare și afișarea conținutului metadatelor;

b) servicii de vizualizare, care permit cel puțin afișarea, navigarea, mărirea/micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale, precum și afișarea legendei și a oricărui conținut relevant al metadatelor;

c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale sau ale unor părți ale acestora, precum și accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității;

e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spațiale;

f) alte asemenea servicii.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de cerințele utilizatorilor din domeniu, să fie ușor de utilizat, să fie disponibile publicului și să poată fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de telecomunicație adecvat. Modificări (2)

(3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puțin următoarea combinație de criterii de căutare:

a) cuvinte-cheie;

b) clasificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) gradul de conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1);

e) localizarea geografică;

f) condițiile de accesare și de utilizare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente;

g) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente.

(4) Serviciile de transformare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevăzute la alin. (1), astfel încât să se permită utilizarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură condițiile tehnice autorităților publice pentru a-și conecta seturile de date spațiale și serviciile aferente la rețeaua de servicii prevăzută la art. 9 alin. (1). Modificări (3)

(2) Aceste condiții tehnice sunt puse și la dispoziția terților care solicită acest lucru și ale căror seturi de date spațiale și servicii aferente respectă normele de aplicare care stabilesc obligațiile privind în special metadatele, rețeaua de servicii și interoperabilitatea.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de conectare fizică a autorităților publice la geo-portal. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Autoritățile publice sunt obligate să asigure identificarea, vizualizarea și accesul, după caz, la seturile de date spațiale și serviciile aferente geo-portalului.

(2) Furnizarea datelor spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice se face cu respectarea legislației naționale cu privire la protecția informațiilor clasificate.

Art. 12. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și (2), autoritățile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spațiale și servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) -e) sau la serviciile de comerț electronic prevăzute la art. 13 alin. (4), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ oricare dintre următoarele:

a) confidențialitatea lucrărilor autorităților publice, în cazul în care legislația prevede o astfel de confidențialitate;

b) relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională;

c) desfășurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorități publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară;

d) confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislația națională ori comunitară prevede o astfel de confidențialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidențialității informațiilor statistice și a secretului fiscal;

e) drepturile de proprietate intelectuală;

f) confidențialitatea datelor cu caracter personal și/sau a fișierelor privind o persoană fizică, în situația în care persoana respectivă nu a consimțit la dezvăluirea publică a informațiilor, în cazul în care legislația națională sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate; Modificări (1)

g) interesele sau protecția oricărei persoane care a furnizat în mod voluntar informațiile solicitate, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligație legală în acest sens, cu excepția cazului în care persoana respectivă a consimțit la dezvăluirea informațiilor în cauză;

h) protecția mediului la care se referă aceste informații, cum ar fi localizarea unor specii rare.

(3) Motivele care justifică limitarea accesului, așa cum sunt prevăzute la alin. (1) și (2), se interpretează în mod restrictiv, ținându-se seama, în fiecare caz, de interesul pe care accesul la aceste informații îl prezintă pentru public. Modificări (1)

(4) În fiecare caz se apreciază interesul publicului pentru dezvăluirea acestor informații, comparativ cu cel pe care îl prezintă limitarea sau condiționarea accesului la acestea. Modificări (1)

(5) Accesul la informațiile privind emisiile în mediu nu se poate limita în temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) și h).

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 281 din 23 noiembrie 1995, așa cum a fost amendată de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003.

(7) Autoritățile publice cu atribuții în domeniul securității naționale interzic publicarea informațiilor care ar putea pune în pericol securitatea națională sau care ar putea fi folosite pentru desfășurarea unor acțiuni de terorism, sabotaj ori crimă organizată.

Art. 13. -

(1) Serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și b) sunt disponibile publicului cu titlu gratuit.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritățile publice care asigură serviciile de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot percepe tarife cu unică destinație, în cazul în care acestea asigură întreținerea seturilor de date spațiale și a serviciilor de date corespunzătoare, în special în situații în care sunt implicate volume mari de date actualizate frecvent.

(3) Datele puse la dispoziție prin intermediul serviciilor de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot fi într-o formă care să împiedice reutilizarea acestora în scopuri comerciale.

(4) În cazul în care autoritățile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură disponibilitatea serviciilor de comerț electronic în cadrul geo-portalului. Aceste servicii pot fi supuse, după caz, unor clauze de exonerare de răspundere, licențe obținute electronic/licențe. Modificări (4)

Art. 14. - Modificări (2)

Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Comunității Europene și prin geo-portal. Modificări (2)

CAPITOLUL V Punerea în comun a datelor

Art. 15. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, creează cadrul tehnic necesar punerii în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. (i) și (ii). Modificări (3)

(2) Datele spațiale rămân și se actualizează la autoritățile publice.

(3) Aceste măsuri permit autorităților publice să aibă acces la seturile de date spațiale și serviciile aferente, să facă schimb și să utilizeze seturile și serviciile respective, în scopul îndeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului, precum și al realizării INIS. Modificări (1)

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) exclud orice restricție susceptibilă de a crea, în momentul utilizării, obstacole practice pentru punerea în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale. Modificări (1)

(5) Autoritățile publice care furnizează seturi de date spațiale și servicii aferente pot să acorde licențe și/sau să solicite plata unor tarife de la autoritățile, instituțiile și organismele publice comunitare care folosesc aceste seturi și servicii de date spațiale.

(6) Licențele și tarifele prevăzute la alin. (5) trebuie să fie pe deplin compatibile cu obiectivul general de facilitare a punerii în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente de către autoritățile publice.

(7) În cazurile în care se percep tarife, acestea trebuie să se mențină la nivelul minim care să asigure calitatea necesară și furnizarea de seturi de date spațiale și servicii aferente, precum și recuperarea rezonabilă a investiției, respectându-se în același timp, după caz, cerințele de autofinanțare a autorităților publice care furnizează seturi și servicii de date spațiale.

(8) Seturile de date spațiale și serviciile aferente referitoare la mediu, furnizate de autoritățile publice către instituțiile și organismele comunitare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare de către acestea în conformitate cu prevederile legislației comunitare privind mediul, sunt scutite de plată.

(9) Procedurile referitoare la punerea în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente prevăzute la alin. (1)-(8) sunt deschise autorităților publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. (i) și (ii) din alte state membre ale Uniunii Europene, instituțiilor și organismelor comunitare, pentru îndeplinirea sarcinilor publice care pot avea impact asupra mediului. Modificări (1)

(10) Procedurile privind punerea în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt deschise, conform principiului reciprocității și al egalității de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaționale la care Comunitatea Europeană și statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului. Modificări (2)

(11) În cazul în care procedurile privind punerea în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale, prevăzute la alin. (1)-(8), sunt puse la dispoziție în conformitate cu prevederile alin. (9) și (10), acestea pot fi însoțite de cerințele prevăzute de legislația națională privind utilizarea lor. Modificări (1)

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(11), autoritățile publice pot limita punerea în comun a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente în cazul în care aceasta aduce atingere desfășurării procedurilor judiciare, siguranței publice, apărării naționale sau relațiilor internaționale.

(13) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură accesul instituțiilor și organismelor comunitare la seturile și serviciile de date spațiale, în condiții armonizate cu celelalte state membre, în conformitate cu regulile de implementare care guvernează aceste condiții, elaborate de Comisia Europeană. Modificări (3)

(14) Tarifele percepute de către autoritățile publice finanțate de la bugetul de stat, conform alin. (7), constituie venituri ale bugetului de stat. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Coordonare și măsuri complementare

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Autoritățile publice centrale asigură, prin structurile proprii, coordonarea, după caz, la nivel național, regional și local, a contribuțiilor tuturor celor pentru care infrastructurile de informații spațiale prezintă un interes.

(2) Aceste structuri coordonează contribuțiile utilizatorilor, producătorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adăugată și ale organismelor de coordonare în ceea ce privește identificarea seturilor de date corespunzătoare, nevoile utilizatorilor, furnizarea de informații privind practicile existente și asigurarea feedbackului la informație privind punerea în aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 17. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva INSPIRE.

(2) În activitatea sa, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este susținută de Consiliul INIS.

(3) În vederea realizării INIS, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară îndeplinește următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) realizează și întreține geo-portalul;

b) asigură compatibilitatea geo-portalului cu geo-portalul INSPIRE al Comunității Europene; Modificări (1)

c) asigură funcționalitatea serviciului de comerț electronic;

d) asigură resursele materiale și umane necesare pentru dezvoltarea și actualizarea INIS, potrivit competențelor specifice domeniului de activitate;

e) monitorizează punerea în aplicare și utilizarea INIS, asigură raportarea către Comisia Europeană și face publice rezultatele monitorizării;

f) pune la dispoziția autorităților publice sau a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare respectării normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, fără a restricționa utilizarea lor exclusiv în acest scop.

Art. 18. -

(1) Consiliul INIS are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) stabilește și supune aprobării Guvernului planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS; Referințe (1)

b) stabilește și aprobă temele de date spațiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3;

c) stabilește responsabilități autorităților publice și terților, după caz, pentru crearea și actualizarea seturilor de date spațiale, a serviciilor aferente acestora și a metadatelor pentru temele INIS;

d) decide cu privire la disponibilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente în vederea accesului public;

e) decide cu privire la seturile de date spațiale și serviciile aferente pentru care se solicită tarife;

f) decide cu privire la seturile de date spațiale și serviciile aferente pentru care se pot acorda licențe;

g) raportează Guvernului României, semestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul implementării activităților prevăzute în planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS;

h) adoptă decizii în vederea realizării INIS;

i) aprobă rapoartele punctului de contact pentru Directiva INSPIRE înainte de transmiterea lor Comisiei Europene.

(2) Consiliului INIS se organizează și funcționează potrivit propriului regulament, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează grupuri de experți, care vor avea următoarele atribuții: Modificări (1)

a) să recomande o infrastructură hardware și de comunicații care să asigure gestionarea, controlul datelor spațiale, serviciile de date spațiale și să faciliteze accesul publicului la aceste date;

b) să inițieze servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare; Modificări (1)

c) să coordoneze revizuirea periodică a datelor spațiale componente, în vederea asigurării acurateței și actualității acestora;

d) să elaboreze specificații și să propună standarde naționale, care să definească conținutul, structura, forma, calitatea datelor spațiale componente, care sunt necesare pentru a obține un format comun și interoperabil al datelor.

(2) Grupurile de experți pot fi alcătuite din reprezentanți ai:

a) autorităților publice centrale membre ale Consiliului INIS;

b) altor autorități publice;

c) unor persoane fizice sau juridice pentru care datele spațiale respective prezintă interes datorită rolului acestora în infrastructura pentru informații spațiale;

d) mediului privat;

e) mediului academic;

f) organizațiilor neguvernamentale.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 20. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară monitorizează implementarea și utilizarea INIS și face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene și publicului.

(2) Până la data de 15 mai 2010, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care cuprinde descrierea sumară a:

a) modului în care se asigură coordonarea între furnizorii și utilizatorii de seturi de date spațiale și servicii aferente din sectorul public și organismele intermediare, legătura cu terții, precum și organizarea asigurării calității; Modificări (1)

b) contribuției aduse de autoritățile publice sau de terți la funcționarea și coordonarea infrastructurii pentru informații spațiale;

c) informațiilor privind utilizarea infrastructurii pentru informații spațiale;

d) acordurilor dintre autoritățile publice privind punerea în comun a datelor;

e) costurilor și beneficiilor punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

(3) La intervale de 3 ani, începând cu data de 15 mai 2013, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care să conțină informații actualizate privind aspectele prevăzute la alin. (2).

Art. 21. - Modificări (2)

Ministerul Administrației și Internelor transmite Comisiei Europene actele normative naționale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.

Art. 22. -

(1) Autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3 prevăd în bugetul propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor care le revin conform prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Pentru anul 2010 finanțarea obiectivelor ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate pe anul 2010 autorităților publice coordonatoare responsabile pentru seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare autorităților publice în vederea realizării atribuțiilor care le revin conform prezentei ordonanțe, Guvernul României poate aproba programe de finanțare. Programele sunt finanțate prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3 emit reglementări interne pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe în domeniile lor de responsabilitate.

(2) Pentru realizarea fiecăruia dintre seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3, autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile prevăzute în anexa nr. 4 încheie între ele, după caz, protocoale de colaborare.

Art. 24. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Administrației și Internelor elaborează și propune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului INIS.

Art. 25. -

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Anexele se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

*

Prezenta ordonanță transpune prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 108 din 25 aprilie 2007.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul mediului și pădurilor,
Borbely Laszlo
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
Președintele Institutului Național de Statistică,
Vergil Voineagu
Președintele Academiei Române,
Ionel Haiduc
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Alexandru Pătruți
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 20 ianuarie 2010.

Nr. 4.

ANEXA Nr. 1

SETURI DE DATE SPAȚIALE I Modificări (1)

I.1. Sisteme de coordonate de referință

Sisteme de referință unică în spațiu a informațiilor spațiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) și/sau latitudine și longitudine și altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal și un datum geodezic vertical

I.2. Sisteme de caroiaj geografic

Caroiaj multirezoluție armonizat, având punct de origine comun, cu localizarea și mărimea standard a celulelor

I.3. Denumiri geografice

Nume de zone, regiuni, localități, orașe mari, suburbii, orașe mici ori așezări sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric

I.4. Unități administrativ-teritoriale

Unități administrative delimitând zonele în care România deține și/sau își exercită competența, la nivel local, regional și național, separate prin limite administrative

I.5. Adrese

Localizarea proprietăților, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul imobilului și codul poștal

I.6. Parcele cadastrale

Suprafețele stabilite în registre cadastrale

I.7. Rețele de transport

Rețele de transport rutier, feroviar, aerian și pe apă și infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite rețele. Mai cuprinde și rețeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și modificările ulterioare.

I.8. Hidrografie

Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum și toate celelalte corpuri de apă și elementele legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definițiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 22 decembrie 2000, și sub formă de rețele

I.9. Arii protejate

Zone desemnate sau administrate în cadrul legislativ internațional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare

ANEXA Nr. 2

SETURI DE DATE SPAȚIALE II Modificări (1)

II.1. Altitudine

Modele digitale altimetrice ale suprafețelor: terestre, de gheață sau oceanice. Include altimetria terestră, batimetria și linia de coastă.

II.2. Acoperirea terenurilor

Acoperirea fizică și biologică a suprafeței terestre, inclusiv suprafețele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi) naturale, zonele umede și corpurile de apă

II.3. Imagini ortorectificate

Imagini georeferențiate ale suprafeței terestre, obținute cu senzori plasați pe sateliți sau aeroportați

II.4. Geologie

Caracterizarea geologică în funcție de structură și compoziție. Include roca de bază, straturile acvifere și geomorfologia

ANEXA Nr. 3

SETURI DE DATE SPAȚIALE SPECIFICE III Modificări (1)

III.1. Unități statistice

Unități de diseminare sau de utilizare a informațiilor statistice

III.2. Clădiri

Localizarea geografică a clădirilor

III.3. Soluri

Soluri și subsoluri, caracterizate în funcție de adâncime, textură, structură și conținut al particulelor și materialului organic, aspect pietros, eroziune, înclinație medie și capacitate anticipată de stocare a apei

III.4. Utilizarea terenului

Teritoriul caracterizat de funcționalitatea, actuală sau viitoare, planificată ori în scop socioeconomic (de exemplu, rezidențial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreație)

III.5. Sănătate și siguranță umană

Distribuția geografică a predominanței patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum și informații care indică efectul asupra sănătății (markeri biologici, scăderea fertilității, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legată direct (poluarea aerului, substanțe chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului

III.6. Servicii de utilități publice și alte servicii publice

Includ servicii de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deșeurilor, de aprovizionare cu energie electrică și apă, precum și servicii administrative și sociale publice, cum ar fi: adăposturi de protecție civilă, școlile și spitalele.

III.7. Instalații de monitorizare a mediului

Amplasarea și exploatarea instalațiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea și măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător și a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologică a vegetației etc.), de către sau în numele autorităților publice

III.8. Instalații de producție și industriale

Parcuri de producție industrială, inclusiv instalațiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării și instalațiile de captare a apei, extracție minieră și locurile de depozitare

IIII.9. Instalații agricole și pentru acvacultură

Echipament și instalații de producție agricolă (inclusiv sisteme de irigație, sere și grajduri)

III.10. Repartizarea populației - demografie

Repartizare geografică a populației, inclusiv caracteristicile populației și nivelurile de activitate, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică.

III.11. Zone de administrare/restricție/reglementare și unități de raportare

Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internațional, european, național, regional și local. Includ gropile de gunoi, zonele de protecție a surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitrați, șenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deșeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare și exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unitățile relevante de raportare și zonele de administrare a litoralului.

III.12. Zone de risc natural

Zone vulnerabile caracterizate în funcție de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum și incendiile, care, din cauza localizării, gravității și frecvenței, pot afecta grav societatea), de exemplu inundațiile, alunecările și surpările de teren, avalanșele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ, erupțiile vulcanice

III.13. Condiții atmosferice

Parametrii fizici din atmosferă. Includ datele spațiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinație între acestea, precum și locațiile de măsurare.

III.14. Caracteristici geografice meteorologice

Condițiile meteorologice și măsurătorile acestora: precipitații, temperatură, evapotranspirație, viteza și direcția vântului

III.15. Caracteristici geografice oceanografice

Parametrii fizici ai oceanelor (curenți, salinitate, înălțimea valurilor etc.)

III.16. Regiuni maritime

Parametrii fizici ai mărilor și corpurilor de apă sărată divizate în regiuni și subregiuni cu caracteristici comune

III.17. Regiuni biogeografice

Zone relativ omogene pe baza condițiilor ecologice, având caracteristici comune

III.18. Habitate și biotopuri

Zone geografice caracterizate prin condiții ecologice specifice, procese, structură și funcții (de menținere a vieții) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre și acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice și biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale

III.19. Repartizarea speciilor

Distribuția geografică a speciilor de animale și plante, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică

III.20. Resurse energetice

Resurse energetice, incluzând hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii

III.21. Resurse minerale

Resurse minerale, incluzând minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

AUTORITĂȚILE PUBLICE COORDONATOARE ȘI COLABORATOARE RESPONSABILE PENTRU SETURILE DE DATE SPAȚIALE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-3

Seturi de date spațiale Autorități responsabile
I.1. Sisteme de coordonate de referință Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Sisteme de referință unică în spațiu a informațiilor spațiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) și/sau latitudine și longitudine și altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal și un datum geodezic vertical Colaborator: Ministerul Apărării Naționale
I.2. Sisteme de caroiaj geografic Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Caroiaj multirezoluție armonizat, având punct de origine comun, cu localizarea și mărimea standard a celulelor Colaborator: Ministerul Apărării Naționale
I.3. Denumiri geografice Coordonator: Ministerul Apărării Naționale
Nume de zone, regiuni, localități, orașe mari, suburbii, orașe mici ori așezări sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric Colaboratori: Ministerul Administrației și Internelor
Academia Română
Institutul Național de Statistică
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
I.4. Unități administrativ-teritoriale Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Unități administrative delimitând zonele în care România deține și/sau își exercită competența, la nivel local, regional și național, separate prin limite administrative Colaboratori: Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Ministerul Afacerilor Externe
Autoritățile executive ale administrației publice locale
I.5. Adrese Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Localizarea proprietăților, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul imobilului și codul poștal Colaboratori: Autoritățile executive ale administrației publice locale
I.6. Parcele cadastrale Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Suprafețele stabilite în registre cadastrale Colaboratori: Autoritățile executive ale administrației publice locale
I.7. Rețele de transport Coordonator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Rețele de transport rutier, feroviar, aerian și pe apă și infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite rețele. Mai cuprinde și rețeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și modificările ulterioare. Colaboratori: Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Administrației și Internelor
I.8. Hidrografie Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum și toate celelalte corpuri de apă și elementele legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definițiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 22 decembrie 2000, și sub formă de rețele Colaboratori: Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Administrației și Internelor
I.9. Arii protejate Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Zone desemnate sau administrate în cadrul legislativ internațional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare Colaboratori: Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național Academia Română
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
II.1. Altitudine Coordonator: Ministerul Apărării Naționale
Modele digitale altimetrice ale suprafețelor: terestre, de gheață sau oceanice. Include altimetria terestră, batimetria și linia de coastă. Colaboratori: Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Administrației și Internelor
II.2. Acoperirea terenurilor Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Acoperirea fizică și biologică a suprafeței terestre, inclusiv suprafețele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi) naturale, zonele umede și corpurile de apă Colaboratori: Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naționale
II.3. Imagini ortorectificate Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Imagini georeferențiate ale suprafeței terestre, obținute cu senzori plasați pe sateliți sau aeroportați Colaboratori: Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
II.4. Geologie Coordonator: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Caracterizarea geologică în funcție de structură și compoziție. Include roca de bază, straturile acvifere și geomorfologia. Sportului
Colaboratori: Ministerul Mediului și Pădurilor
Academia Română
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
III.1. Unități statistice Coordonator: Institutul Național de Statistică
Unități de diseminare sau de utilizare a informațiilor statistice Colaboratori: Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
III.2. Clădiri Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Localizarea geografică a clădirilor Colaboratori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Autoritățile executive ale administrației publice locale
III.3. Soluri Coordonator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Soluri și subsoluri, caracterizate în funcție de adâncime, textură, structură și conținut al particulelor și materialului organic, aspect pietros, eroziune, înclinație medie și capacitate anticipată de stocare a apei Colaboratori: Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
III.4. Utilizarea terenului Coordonator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Teritoriul caracterizat de funcționalitatea, actuală sau viitoare, planificată ori în scop socioeconomic (de exemplu, rezidențial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreație) Colaboratori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Apărării Naționale
Autoritățile executive ale administrației publice locale
III.5. Sănătate și siguranță umană Coordonator: Ministerul Sănătății
Distribuția geografică a predominanței patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum și informații care indică efectul asupra sănătății (markeri biologici, scăderea fertilității, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legată direct (poluarea aerului, substanțe chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului Colaboratori: Institutul Național de Statistică
Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Administrației și Internelor
III.6. Servicii de utilități publice și alte servicii publice Coordonator: Ministerul Administrației și Internelor
Includ servicii de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deșeurilor, de aprovizionare cu energie electrică și apă, precum și servicii administrative și sociale publice, cum ar fi: adăposturi de protecție civilă, școlile și spitalele. Colaboratori: Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Autoritățile executive ale administrației publice locale
III.7. Instalații de monitorizare a mediului Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Amplasarea și exploatarea instalațiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea și măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător și a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologică a vegetației etc.), de către sau în numele autorităților publice Colaboratori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
III.8. Instalații de producție și industriale Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Parcuri de producție industrială, inclusiv instalațiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării și instalațiile de captare a apei, extracție minieră și locurile de depozitare Colaboratori: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ministerul Administrației și Internelor
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ministerul Sănătății
III.9. Instalații agricole și pentru acvacultură Coordonator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Echipament și instalații de producție agricolă (inclusiv sisteme de irigație, sere și grajduri)
III.10. Repartizarea populației - demografie Coordonator: Institutul Național de Statistică
Repartizare geografică a populației, inclusiv caracteristicile populației și nivelurile de activitate, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică. Colaboratori: Academia Română
III.11. Zone de administrare/restricție/reglementare și unități de raportare Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Colaboratori: Ministerul Sănătății
Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internațional, european, național, regional și local. Ministerul Apărării Naționale
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Includ gropile de gunoi, zonele de protecție a surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitrați, șenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deșeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare și exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unitățile relevante de raportare și zonele de administrare a litoralului. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
III.12. Zone de risc natural Coordonator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Zone vulnerabile caracterizate în funcție de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum și incendiile, care, din cauza localizării, gravității și frecvenței, pot afecta grav societatea), de exemplu: inundațiile, alunecările și surpările de teren, avalanșele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ, erupțiile vulcanice Colaboratori: Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Mediului și Pădurilor
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Institutul Național de Statistică
Academia Română
III.13. Condiții atmosferice Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Parametrii fizici din atmosferă. Includ datele spațiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinație între acestea, precum și locațiile de măsurare. Colaboratori: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Academia Română
III.14. Caracteristici geografice meteorologice Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Condițiile meteorologice și măsurătorile acestora: precipitații, temperatură, evapotranspirație, viteza și direcția vântului Colaboratori: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Academia Română
III.15. Caracteristici geografice oceanografice Parametrii fizici ai oceanelor (curenți, salinitate, înălțimea valurilor etc.)
III.16. Regiuni maritime Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Parametrii fizici ai mărilor și corpurilor de apă sărată divizate în regiuni și subregiuni cu caracteristici comune Colaboratori: Academia Română
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ministerul Apărării Naționale
III.17. Regiuni biogeografice Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Zone relativ omogene pe baza condițiilor ecologice, având caracteristici comune Colaboratori: Academia Română
III.18. Habitate și biotopuri Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Zone geografice caracterizate prin condiții ecologice specifice, procese, structură și funcții (de menținere a vieții) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre și acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice și biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale. Colaboratori: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Academia Română
III.19. Repartizarea speciilor Coordonator: Ministerul Mediului și Pădurilor
Distribuția geografică a speciilor de animale și plante, cumulate pe unități de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică Colaboratori: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Academia Română
III.20. Resurse energetice Coordonator: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Resurse energetice, incluzând hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii
Colaboratori: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
III.21. Resurse minerale Coordonator: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Resurse minerale, incluzând minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoțite de informații relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălțimea la care se află, după caz, în condițiile legii Colaboratori: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...