Guvernul României

Ordonanța nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2010
Formă aplicabilă de la 01 februarie 2010 până la 12 iunie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 13 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecției mediului și al politicilor sau activităților care pot avea un impact asupra mediului.

(2) Pentru realizarea și actualizarea INIS se constituie Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (Consiliul INIS), structură de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanți ai: Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

a) Ministerului Administrației și Internelor;

b) Ministerului Mediului și Pădurilor;

c) Ministerului Apărării Naționale;

d) Ministerului Finanțelor Publice;

e) Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

f) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

g) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

h) Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

i) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

j) Ministerului Sănătății;

k) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;

l) Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;

m) Academiei Române;

n) Institutului Național de Statistică;

o) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

p) Serviciului de Telecomunicații Speciale;

q) Asociației Comunelor din România;

r) Asociației Municipiilor din România;

s) Asociației Orașelor din România.

(3) Membrii Consiliului INIS își desemnează reprezentanții în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Președinția Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și vicepreședinția de Ministerul Mediului și Pădurilor. Modificări (4)

(5) Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Prezenta ordonanță nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 41 din 14 februarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu afectează existența drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informații spațiale sau dreptul de deținere a acestora de către autoritățile publice, în domeniul specific de activitate.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) infrastructură pentru informații spațiale - metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

b) date spațiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;

c) set de date spațiale - o colecție identificabilă de date spațiale;

d) servicii de date spațiale - operațiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

e) obiect spațial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;

f) metadate - informații care descriu seturile de date spațiale și serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea și utilizarea acestora;

g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spațiale și de interacționare a serviciilor, fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date spațiale să crească;

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanțe: Modificări (1)

(i) orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administrației publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel național, regional ori local;

(ii) orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții administrative publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activități ori servicii specifice legate de mediu sau de informații spațiale;

(iii) orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sau de informații spațiale sub controlul unui organism ori al unei entități prevăzute la pct. (i) sau (ii).

(iv) Atunci când organismele sau instituțiile exercită o competență judiciară sau legislativă, acestea nu sunt considerate autorități publice, în sensul prezentei ordonanțe;

i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1);

j) terț - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h);

k) geo-portal INSPIRE al României - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1), denumit în continuare geo-portal, care reprezintă punctul de acces național.

Art. 4. -

(1) Prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale care îndeplinesc următoarele condiții:

a) se referă la o zonă în care România deține și/sau își exercită competența teritorială;

b) sunt în format electronic;

c) sunt deținute de sau în numele uneia dintre entitățile enumerate la art. 3 lit. h); Modificări (1)

d) sunt deținute de un terț la dispoziția căruia a fost pusă rețeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

e) se referă la unul sau mai multe dintre seturile de date spațiale prevăzute în anexele nr. 1-3 ori la cele stabilite de Consiliul INIS conform art. 18 alin. (1) lit. b). Modificări (1)

(2) Temele de date spațiale care determină seturile de date spațiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) În cazul în care sunt deținute mai multe copii identice ale aceluiași set de date spațiale de către sau în numele autorităților publice, prezenta ordonanță se aplică numai versiunii de referință din care provin diferitele copii.

(4) Prezenta ordonanță se aplică și serviciilor de date spațiale asociate datelor incluse în seturile de date spațiale prevăzute la alin. (1) și (3). Modificări (1)

(5) Prezenta ordonanță presupune atât colectarea de date spațiale existente și actualizarea acestora, cât și colectarea de date spațiale noi. Modificări (1)

(6) În cazul seturilor de date spațiale care respectă condiția prevăzută la alin. (1) lit. c), dar față de care un terț deține drepturi de proprietate intelectuală, autoritățile publice pot acționa în temeiul prezentei ordonanțe numai cu consimțământul terțului respectiv.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanță se aplică seturilor de date spațiale deținute de sau în numele unei autorități publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.

(8) Alte teme decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3, precum și autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru acestea se stabilesc de către Consiliul INIS.

(9) Autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare responsabile pentru seturile de date spațiale prezentate în anexele nr. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(10) Prin autoritățile publice coordonatoare și colaboratoare, prevăzute la alin. (9), se înțelege inclusiv instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau în aria de reglementare, după caz, a acestora.

CAPITOLUL II Metadate

Art. 5. -

(1) În vederea realizării INIS, autoritățile publice sunt obligate să creeze și să actualizeze metadatele pentru seturile de date spațiale și serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum și pentru cele stabilite de către Consiliul INIS.

(2) Metadatele includ informații cu privire la:

a) conformitatea seturilor de date spațiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) condițiile aplicabile accesării și utilizării seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și tarifele corespunzătoare, după caz;

c) calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

d) autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale;

e) limitarea accesului publicului și motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 12.

(3) Autoritățile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete și de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).

(4) Crearea și actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326 din 4 decembrie 2008.

(5) Alte informații pe care pot să le conțină metadatele sunt stabilite de către Consiliul INIS.

Art. 6. -

Autoritățile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar:

a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spațiale care corespund categoriilor enumerate în anexele nr. 1 și 2; Modificări (1)

b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spațiale care corespund categoriilor enumerate în anexa nr. 3. Modificări (1)

CAPITOLUL III Interoperabilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente

Art. 7. -

(1) Interoperabilitatea și armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente acestora se realizează conform normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană.

(2) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, furnizează, la cerere, Comisiei Europene informațiile necesare analizelor privind fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește eventualele costuri și beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și de armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2). Modificări (2)

(3) Autoritățile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spațiale nou-colectate și restructurate masiv, precum și serviciile de date spațiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi și servicii de date spațiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spațiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

Art. 8. -

(1) Autoritățile publice menționate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziția tuturor autorităților publice, precum și a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricționează utilizarea lor în acest scop, în condițiile legii.

(2) Pentru a asigura coerența datelor spațiale aferente unui element geografic a cărui localizare depășește frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deține aceste date spațiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituția omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea și poziția acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV Rețea de servicii Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, realizează, operează și întreține, prin intermediul geo-portalului, următoarele servicii: Modificări (3)

a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente pe baza conținutului metadatelor corespunzătoare și afișarea conținutului metadatelor;

b) servicii de vizualizare, care permit cel puțin afișarea, navigarea, mărirea/micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale, precum și afișarea legendei și a oricărui conținut relevant al metadatelor;

c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale sau ale unor părți ale acestora, precum și accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității;

e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spațiale;

f) alte asemenea servicii.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de cerințele utilizatorilor din domeniu, să fie ușor de utilizat, să fie disponibile publicului și să poată fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de telecomunicație adecvat. Modificări (2)

(3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puțin următoarea combinație de criterii de căutare:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...