Parlamentul României

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, nr. 12/2010

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (3), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2010 până la 30 decembrie 2010, fiind înlocuit prin Lege 287/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2010.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 41.005,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 41.005,9 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 310 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54,3 milioane lei, cu un excedent de 255,7 milioane lei. Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

Art. 3. -

(1) Numărul total al locurilor la tratament balnear și odihnă ce poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilesc prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație al acestei instituții.

(2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăși 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear și odihnă la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură".

(3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăși 15% din numărul total al locurilor contractate.

(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigură și plata biletelor de tratament balnear și odihnă utilizate și rămase nedecontate în anul 2009.

(5) Tarifele practicate de unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(6) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.943,4 milioane lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei. Modificări (2)

(3) Deficitul sistemului de asigurări pentru șomaj ce se va înregistra la sfârșitul anului 2010 se acoperă din disponibilitățile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru șomaj în anii precedenți.

(4) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 253 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 21,3 milioane lei, cu un excedent de 231,7 milioane lei. Modificări (2)

(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(6) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 5. -

(1) Pentru anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 6. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autoritățile de management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilităților sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități ori instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților ce nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

Art. 7. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2010.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 8. -

(1) În bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute și sume reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională - "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă".

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 9. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și postaderare, precum și a programelor cu finanțare rambursabilă.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 11. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 12. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 13. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 14. -

Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 15. -

(1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea și consultarea populației, respectiv tipărirea și transmiterea unor informații legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010. Respingeri de neconstituționalitate (6)

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei. Jurisprudență

Art. 17. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență

a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 20,8% datorată de angajatori;

b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 25,8% datorată de angajatori;

c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 30,8% datorată de angajatori.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Jurisprudență

Art. 19. -

(1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor: Jurisprudență

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%; Jurisprudență

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. Jurisprudență

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Jurisprudență

(3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

Art. 20. -

(1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Jurisprudență

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Jurisprudență

Art. 21. -

Anexele nr. 1/03 - 5/03*) și nr. 1/04 - 6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 26 ianuarie 2010.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2010- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 41.315.919
0002 l. VENITURI CURENTE 34.259.819
2000 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 34.121.640
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 23.880.271
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 23.603.199
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 277.072
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 10.241.369
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 11.672.543
04 Contribuția altor persoane asigurate 380.415
05 Contribuții facultative ale asiguraților 11.000
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 2
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -1.822.591
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 138.179
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 33.001
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.000
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 1.000
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 32.001
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 32.001
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 105.178
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 75.178
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 75.178
3603 DIVERSE VENITURI 30.000
50 Alte venituri 30.000
4100 03 IV. SUBVENȚII 7.056.100
4200 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.056.100
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 7.056.100
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 7.056.100
4903 01 Venituri sistem public de pensii 41.005.844
02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 310.075
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 41.060.185
01 CHELTUIELI CURENTE 41.053.078
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.311
20 TIT1UL II BUNURI ȘI SERVICII 466.476
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.405.916
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.107
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41.060.185
01 CHELTUIELI CURENTE 41.053.078
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.311
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE 466.476
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.405.916
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.107
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 41.005.844
01 CHELTUIELI CURENTE 40.998.837
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 465.652
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
57 TITLUL XI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.359.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.007
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.007
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 39.690.449
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 332.540
09 Ajutoare pentru urmași 336.892
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 645.963
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 396.903
03 Alte cheltuieli de administrare fond 249.060
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.341
01 CHELTUIELI CURENTE 54.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.892
20 51 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 824
PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
57 TITLUL XI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.035
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
6903 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 44.133
01 Asistență socială în caz de boli 26.276
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.857
07 Asigurări pentru șomaj 738
09 Ajutoare pentru urmași 2.754
15 Prevenirea excluderii sociale 900
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 900
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 5.816
03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.816
9903 EXCEDENT/DEFICIT 255.734
11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 255.734

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2010

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
------------- 41.060.185
01 CHELTUIELI CURENTE 41.053.078
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.311
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 466.476
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE I 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.405.916
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.107
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 41.005.844
01 CHELTUIELI CURENTE 40.998.837
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 465.652
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.359.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.007
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.007
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.341
01 CHELTUIELI CURENTE 54.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.892
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 824
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.035
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 41.060.185
01 CHELTUIELI CURENTE 41.053.078
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.311
01 Cheltuieli salariale în bani 95.930
01 Salarii de bază 71.571
03 Indemnizație de conducere 2.514
04 Spor de vechime 9.053
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.115
06 Alte sporuri 140
07 Ore suplimentare 115
08 Fond de premii 4.380
09 Prima de vacanță 4.144
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 470
13 Indemnizații de delegare 202
30 Alte drepturi salariale în n bani 226
03 Contribuții 26.381
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 19.954
02 Contribuții de asigurări de șomaj 479
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.016
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 144
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 788
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 466.476
01 Bunuri și servicii 28.789
01 Furnituri de birou 3.150
02 Materiale pentru curățenie 204
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.366
04 Apă, canal și salubritate 847
05 Carburanți și lubrifianți 1.370
06 Piese de schimb 306
07 Transport 55
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.975
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 250
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 11.266
02 Reparații curente 3.500
03 Hrană 232
01 Hrană pentru oameni d 232
04 Medicamente și materiale sanitare 545
01 Medicamente 320
02 Materiale sanitare 225
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.514
03 Lenjerie și accesorii de pat 103
30 Alte obiecte de inventar 1.411
06 Deplasări, detașări, transferări 1.712
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.505
02 Deplasări în străinătate 207
11 Cărți, publicării și materiale documentare 127
12 Consultanță și expertiză 43
13 Pregătire profesională 1.045
14 Protecția muncii 20
30 Alte cheltuieli 428.949
02 Protocol și reprezentare 22
04 Chirii 2.613
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 396.903
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 29.401
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
03 Alte dobânzi 50.000
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
01 Transferuri a curente 1.590
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
01 A. Transferuri interne 900
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.405.916
01 Asigurări sociale 39.690.449
02 Ajutoare sociale 715.467
01 Ajutoare sociale în numerar 369.407
02 Ajutoare sociale în natură 346.060
70 CHELTUIELI DE C CAPITAL 7.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.107
01 Active fixe 5.200
01 Construcții 2.600
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 600
30 Alte active fise 2.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.907
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 41.005.844
01 CHELTUIELI CURENTE 40.998.837
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.419
01 Cheltuieli salariale în bani 92.093
01 Salarii de bază 68.884
03 Indemnizație de conducere 2.500
04 Spor de vechime 8.810
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.000
06 Alte sporuri 140
07 Ore suplimentare 115
08 Fond de premii 4.000
09 Primă de vacanță 3.974
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 470
13 Indemnizații de delegare 200
03 Contribuții 25.326
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 19.157
02 Contribuții de asigurări de șomaj 460
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.816
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 138
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 755
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 465.652
01 Bunuri și servicii 28.112
01 Furnituri de birou 3.100
02 Materiale pentru curățenie 200
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.300
04 Apa, canal și salubritate 839
05 Carburanți și lubrifianți 1.200
06 Piese de schimb 300
07 Transport 50
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 6.873
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 250
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 11.000
02 Reparații curente 3.500
03 Hrană 232
01 Hrană pentru oameni 232
04 Medicamente și materiale sanitare 545
01 Medicamente 320
02 Materiale sanitare 225
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.505
03 Lenjerie și accesorii de pat 103
30 Alte obiecte de inventar 1.402
06 Deplasări, detașări, transferări 1.700
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.500
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 122
12 Consultanță și expertiză 43
13 Pregătire profesională 1.000
14 Protecția muncii 20
30 Alte cheltuieli 428.873
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 2.613
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 396.903
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 29.327
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
03 Alte dobânzi 50.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 50.000
56 TITLUL VIII O PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.885
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5.885
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 40.359.881
01 Asigurări sociale 39.690.449
02 Ajutoare sociale 669.432
01 Ajutoare sociale în numerar 336.892
02 Ajutoare sociale în natură 332.540
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.007
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.007
01 Active fixe 5.100
01 Construcții 2.600
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 500
30 Alte active fixe 2.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.907
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 39.690.449
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 332.540
09 Ajutoare pentru urmași 336.892
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 645.963
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 396.903
03 Alte cheltuieli de administrare fond 249.060
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.341
01 CHELTUIELI CURENTE 54.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.892
01 Cheltuieli salariale în bani 3.837
01 Salarii de bază 2.687
03 Indemnizație de conducere 14
04 Spor de vechime 243
05 Sporuri pentru condiții de muncă 115
08 Fond de premii 380
09 Primă de vacanță 170
13 Indemnizații de delegare 2
30 Alte drepturi salariale în bani 226
03 Contribuții 1.055
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 797
02 Contribuții de asigurări de șomaj 19
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 200
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 33
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 824
01 Bunuri și servicii 677
01 Furnituri de birou 50
02 Materiale pentru curățenie 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 66
04 Apă, canal și salubritate 8
05 Carburanți și lubrifianți 170
06 Piese de schimb 6
07 Transport 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet 102
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 266
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasări, detașări, transferări 12
01 Deplasări interne, detașări, transferări 5
02 Deplasări în străinătate 7
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
13 Pregătire profesională 45
30 Alte cheltuieli 76
02 Protocol și reprezentare 2
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 74
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 1.590
PUBLICE
01 Transferuri curente 1.590
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
01 A. Transferuri interne 900
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 900
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.035
02 Ajutoare sociale 46.035
01 Ajutoare sociale în numerar 32.515
02 Ajutoare sociale în natură 13.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
6903 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 44.133
01 Asistență socială în caz de boli 26.276
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.857
07 Asigurări pentru șomaj 738
09 Ajutoare pentru urmași 2.754
15 Prevenirea excluderii sociale 900
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 900
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 5.816
03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.816

ANEXA Nr. 3/03/20/116

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit, precum și altor facilități și Instrumente postaderare

mii lei
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL CHELTUIELI 50.03
I. Credite de angajament 30.157 5.885 24.140 132
II. Credite bugetare 30.157 5.885 24.140 132
din care:
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 30.157 5.885 24.140 132
II. Credite bugetare 30.157 5.885 24.140 132
din acesta:
2. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)
I. Credite de angajament 25.874 5.149 20.725
II. Credite bugetare 25.874 5.149 20.725
4. Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajament 4.283 736 3.415 132
II. Credite bugetare 4.283 736 3.415 132

ANEXA Nr. 3/03/20/116/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ ordin de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 1 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.
TOTAL CHELTUIELI I 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 20.725
FEN postaderare I 17.548 3.432 14.116
II 17.548 3.432 14.116
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.03 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 Z0.725
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 20.725
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I 56.01 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 20.725
Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
TOTAL CHELTUIELI I 2.912 479 2.433
II 2.912 479 2.433
FEN postaderare I 2.122 342 1.780
II 2.122 342 1.780
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.03 2.912 479 2.433
II 2.912 479 2.433
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 2.912 479 2.433
II 2.912 479 2.433
Programe din Fundul European Regională de Dezvoltare (FEDR) I 56.01 2.912 479 2.433
II 2.912 479 2.433
Proiectul: 3 Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
TOTAL CHELTUIELI I 1.371 257 982 132
II 1.371 257 982 132
FEN postaderare I 1.007 184 723 100
II 1.007 184 723 100
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.03 1.371 257 982
II 1.371 257 982 132
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 1.371 257 982 132
II 1.371 257 982 132
Programe din Fondul European Regională de Dezvoltare (FEDR) I 56.01 1.371 257 982 132
II 1.371 257 982 132

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

NUMĂR MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2009-2010
(Sume alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat)

Număr de posturi finanțate în anul 2009 Salariul mediu de bază din luna decembrie 2009
- lei -
Modificarea numărului de posturi în anul 2010 (+/-) față de anul 2009 Număr de posturi finanțate în anul 2010 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2010
- mii lei -
0 1 2 3 4=1+3 5=2x4x12 luni/1000
5003 TOTAL BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4.575 -64 4.511 71.571
6803 TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 4.420 -51 4.369 68.884
I. Funcții de demnitate publică 1 1 80
II. Funcții asimilate celor de demnitate publică 1 1 80
Președinte 1 6.691 1 80
III. Cabinetul demnitarului 5 -1 4 108
Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar personal) 1 1.523 -1
Director de cabinet 1 2.769 1 33
Consilier (consilier personal) 1 2.769 1 33
Expert 2.522 1 1 30
Consultant (asistent de cabinet) 1 1.701 -1
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal, șofer) 1 933 1 11
IV. Funcții publice 3.481 -169 3.312 52.543
A. Funcții publice generale 3.479 -169 3.310 52.481
1. Înalți funcționari publici 2 -1 1 53
Secretar general 1 4.421 1 53
Secretar general adjunct 1 3.893 -1
2. Funcții publice de conducere 429 -133 296 6.880
Director general 2.051 1 1 25
Director 10 2.051 10 246
Director adjunct 2 2.051 2 49
Șef serviciu 24 2.051 1 25 615
Șef birou 2 2.051 -2
Director executiv 42 1.920 -42
Director executiv adjunct 91 1.920 -91
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 216 1.920 216 4.977
Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 82 1.920 42 968
3. Funcții publice de execuție 3.048 -35 3.013 45.549
a) Clasa 1 - studii superioare 1.707 164 1.871 32.024
Consilier superior treapta 1 52 2.051 -13 39 984
Consilier superior treapta 2 6 1.794 2 8 172
Consilier superior treapta 3 18 1.625 -12 6 117
Expert superior treapta 1 3 2.051 1 4 98
Expert superior treapta 2 1 1.794 1 22
Expert superior treapta 3 12 1.625 -9 3 59
Inspector superior treapta 3 5 1.625 -5
Consilier juridic superior treapta 1 1 2.051 1 2 49
Consilier juridic superior treapta 3 3 1.625 -3
Consilier principal treapta 1 1.456 7 7 122
Consilier principal treapta Z 1.309 3 3 47
Consilier principal treapta 3 27 1.212 -19 8 116
Expert principal treapta 1 1.456 5 5 87
Expert principal treapta 2 1.309 1 1 16
Expert principal treapta 3 7 1.212 -5 2 29
Inspector principal treapta 1 1.456 3 3 52
Inspector principal treapta 2 1.309 2 2 31
Inspector principal treapta 3 12 1.212 -9 3 44
Consilier juridic principal treapta 1 1.456 1 1 17
Consilier juridic principal treapta 2 1.309 1 1 16
Consilier juridic principal treapta 3 6 1.212 -6
Consilier asistent treapta 1 2 1.092 15 17 223
Consilier asistent treapta 2 2 1.017 6 8 98
Consilier asistent treapta 3 4 945 13 17 193
Expert asistent treapta 1 1 1.092 1 13
Expert asistent treapta 2 1.017 4 4 49
Expert asistent treapta 3 945 4 4 45
Inspector asistent treapta 1 1 1.092 6 7 92
Inspector asistent treapta 2 1 1.017 1 12
Inspector asistent treapta 3 945 7 7 79
Consilier juridic asistent treapta 1 1.092 2 2 26
Consilier juridic asistent treapta 2 1.017 4 4 49
Consilier juridic asistent treapta 3 3 945 -1 2 23
Consilier debutant 1 699 -1
Expert debutant 1 699 -1
Inspector debutant 3 699 -3
Auditor superior treapta 1 2 2.868 2 69
Auditor superior treapta 3 1 1.857 -1
Auditor principal treapta 2 1.311 1 1 16
Consilier superior treapta 1 316 1.920 50 366 8.433
Consilier superior treapta 2 21 1.721 7 28 578
Consilier superior treapta 3 10 1.560 10 20 374
Expert superior treapta 1 2 1.920 2 46
Expert superior treapta 2 2 1.721 2 41
Expert superior treapta 3 1.560 9 9 168
Inspector superior treapta 1 12 1.920 6 18 415
Inspector superior treapta 2 5 1.721 5 103
Inspector superior treapta 3 2 1.560 99 101 1.891
Consilier juridic superior treapta 1 36 1.920 -2 34 783
Consilier juridic superior treapta 2 1 1.721 5 6 124
Consilier juridic superior treapta 3 3 1.560 13 16 300
Consilier principal treapta 1 52 1.397 -11 41 687
Consilier principal treapta 2 11 1.256 40 51 769
Consilier principal treapta 3 9 1.163 -2 7 98
Expert principal treapta 1 19 1.397 -7 12 201
Expert principal treapta 2 4 1.256 5 9 136
Expert principal treapta 3 2 1.163 5 7 98
Inspector principal treapta 1 167 1.397 32 199 3.336
Inspector principal treapta 2 70 1.256 91 161 2.427
Inspector principal treapta 3 44 1.163 101 145 2.024
Consilier juridic principal treapta 1 28 1.397 -19 9 151
Consilier juridic principal treapta 2 5 1.256 2 7 106
Consilier juridic principal treapta 3 4 1.163 14 18 251
Consilier asistent treapta 1 25 1.047 25 314
Consilier asistent treapta 2 20 978 8 28 329
Consilier asistent treapta 3 7 908 7 76
Expert asistent treapta 1 8 1.047 -6 2 25
Expert asistent treapta 2 4 978 2 6 70
Expert asistent treapta 3 4 908 1 5 54
Inspector asistent treapta 1 179 1.047 -72 107 1.344
Inspector asistent treapta 2 126 978 -26 100 1.174
Inspector asistent treapta 3 158 908 -129 29 316
Consilier juridic asistent treapta 1 51 1.047 -14 37 465
Consilier juridic asistent treapta 2 20 978 1 21 246
Consilier juridic asistent treapta 3 17 908 1 18 196
Expert debutant 1 699 -1
Consilier debutant 8 699 -8
Inspector debutant 25 699 -25
Consilier juridic debutant 7 699 -7
Auditor superior treapta 1 28 1.920 2 30 691
Auditor superior treapta 2 3 1.721 3 62
Auditor superior treapta 3 4 1.560 -3 1 19
Auditor principal treapta 1 4 1.397 -4
Auditor asistent treapta 1 3 1.047 -1 2 25
Auditor asistent treapta 2 3 978 -2 1 12
Auditor asistent treapta 3 2 908 -2
b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată 104 -22 82 1.287
Referent de specialitate superior treapta 1 4 1.662 -1 3 60
Referent de specialitate superior treapta 3 1 1.214 -1
Referent de specialitate superior treapta 1 41 1.649 -9 32 633
Referent de specialitate superior treapta 2 4 1.338 4 64
Referent de specialitate superior treapta 3 8 1.203 3 11 159
Referent de specialitate principal treapta 1 22 1.115 -9 13 174
Referent de specialitate principal treapta 2 8 1.087 -1 7 91
Referent de specialitate principal treapta 3 3 827 2 5 50
Referent de specialitate asistent treapta 1 9 691 -4 5 41
Referent de specialitate asistent treapta 2 1 661 -1
Referent de specialitate asistent treapta 3 3 624 -1 2 15
c) Clasa III - Studii medii 1.237 -177 1.060 12.237
Referent superior treapta 1 55 1.087 -25 30 391
Referent superior treapta 2 12 940 11 23 259
Referent superior treapta 3 5 839 5 50
Referent principal treapta 1 1 747 1 9
Referent principal treapta 2 704 1 1 8
Referent principal treapta 3 4 680 -3 1 8
Referent asistent treapta 2 640 1 1 8
Referent asistent treapta 3 619 1 1 7
Referent superior treapta 1 826 1.054 -141 685 8.664
Referent superior treapta 2 42 911 10 52 568
Referent superior treapta 3 39 798 42 81 776
Referent principal treapta 1 135 747 -61 74 663
Referent principal treapta 2 12 697 -2 10 84
Referent principal treapta 3 14 675 15 29 235
Referent asistent treapta 1 44 651 -12 32 250
Referent asistent treapta 2 20 638 -4 16 122
Referent asistent treapta 3 25 617 -7 18 133
Referent debutant 3 595 -3
B. Funcții publice specifice 2 2 62
4. Manageri publici 2 2 62
Manager public asistent 1 2.564 1 31
Manager public asistent 1 2.564 1 31
VI. Personal cu contract de muncă 933 119 1.052 16.153
a) Personal de specialitate 755 119 874 14.414
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10./2008 Aparatul Central) 21 1.739 133 154 3.214
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I (O.G.10./2008 Aparatul Central) 2 1.523 2 37
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10./2008 Aparatul Central) 4 1.380 -1 3 50
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III (O.G.10./2008 Aparatul Central) 10 1.238 -1 9 134
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV (O.G.10./2008 Aparatul Central) 9 1.110 9 120
Referent, inspector, revizor contabil; debutanți O.G. 10./2008 Aparatul Central) 3 578 -1 2 14
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 1 1.523 1 18
Consilier juridic gradul IA (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 1 1.441 1 17
Consilier juridic gradul III (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 1 992 1 12
Referent IA (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 68 889 -1 67 715
Referent I (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 23 774 23 214
Referent II (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 20 719 20 173
Referent III (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 19 630 19 144
Referent IV (O.G. 10./2008 Administrația Centrală) 4 599 4 29
Referent debutant (O.G. 10/2008 Administrația Centrală) 2 563 2 14
Cercetător științific principal gradul II (O.G. 10./2008 - Cercetare) 3 2.367 3 85
Cercetător științific principal gradul III (0.G.10./2008 - Cercetare) 3 1.847 3 66
Cercetător științific (O.G. 10./2008 - Cercetare) 3 1.429 -1 2 34
Asistent de cercetare științifică (O.G. 10./2008 - Cercetare) 1 1.124 1 13
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist 1 1.454 1 17
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 1 1.120 1 13
Soră medicală principală 1 1.039 1 12
Infirmieră, agent D.D.D. 15 681 -1 14 114
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 32 619 -2 30 223
Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor, gradul I; inginer, economist; specialist IA (O.G. 10/2008 - alte unități bugetare) 6 1.441 6 104
Analist (programator) ajutor III (O.G. 10/2008 Unități de informatică) 1 759 1 9
Operator, controlor date; I (O.G. 10/2008 Unități de informatică) 1 915 1 11
Operator, controlor date; IV (O.G. 10/2008 Unități de informatică) 1 689 1 8
Medic primar (Sănătate - anexa 1) 160 1.850 160 3.552
Medic specialist (Sănătate - anexa 1) 42 1.589 -1 41 782
Farmacist specialist (Sănătate - anexa 1) 1 1.477 1 18
Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1) 30 1.368 -2 28 460
Asistent medical (Sănătate - anexa 1) 10 1.220 10 146
Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1) 69 1.078 69 893
Asistent medical (Sănătate - anexa 1) 85 964 -2 83 960
Statistician medical, registrator medical; principal (Sănătate - anexa 1) 3 1.039 3 37
Statistician medical, registrator medical (Sănătate - anexa 1) 4 895 -1 3 32
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist (Sănătate - anexa 1) 2 1.454 2 35
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal (Sănătate - anexa 1) 2 1.773 2 43
Șofer autosanitară II (Sănătate - personal auxiliar) 2 701 2 17
Medic primar (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate) 27 2.199 27 712
Medic specialist (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate) 21 1.775 21 447
Asistent medical, moașă; principal (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate) 22 1.773 22 468
Asistent medical, moașă (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate) 1 1.328 1 16
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 10 890 10 107
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 2 827 2 20
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 2 683 2 16
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III economist, referent, inginer gr. II 3 1.073 3 39
b) Personal care ocupă funcții comune 178 178 1.740
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 13 775 13 121
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3 707 3 25
Casier magaziner; I 18 829 18 179
Casier magaziner; II 10 744 10 89
Funcționar arhivar; I 25 810 25 243
Funcționar arhivar; II 6 744 6 54
Funcționar arhivar; III 7 679 7 57
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 20 675 20 162
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 1 657 1 8
Șofer 52 933 52 582
Muncitor calificat I 3 894 3 32
Muncitor calificat II 7 850 7 71
Muncitor calificat III 6 792 6 57
Muncitor calificat IV 3 744 3 27
Muncitor calificat V 1 687 1 8
Muncitor calificat VI 1 675 1 8
Muncitor Necalificat 2 657 2 16
6903 TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 155 -13 142 2.687
IV. Funcții publice 141 -11 130 2.474
A. Funcții publice generale 141 -11 130 2.474
1. Înalți funcționari publici 1 -1
2. Funcții publice de conducere 2 1 3 102
Director general 4.421 1 1 53
Director 2 2.051 2 49
Director genera] executiv 1 4.421 -1
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 1.920
3. Funcții publice de execuție 138 -11 127 2.372
a) Clasa I - studii superioare 138 -12 126 2.363
Consilier superior treapta 1 10 2.051 -2 8 197
Consilier superior treapta 2 1 1.794 1 22
Consilier superior treapta 3 2 1.625 -1 1 20
Expert superior treapta 1 1 2.051 1 25
Expert superior treapta 3 1 1.625 -1
Consilier juridic superior treapta 3 1.625 1 1 20
Consilier principal treapta 1 1.456 1 1 17
Consilier principal treapta 3 2 1.212 -2
Expert principal treapta 2 1.309 1 1 16
Expert principal treapta 3 1.212 1 1 15
Inspector principal treapta 2 1 1.309 1 16
Consilier asistent treapta 1 1.092 1 1 13
Consilier asistent treapta 3 1 945 -1
Consilier juridic asistent treapta 3 945 1 1 11
Consilier juridic debutant 1 699 -1
Consilier superior treapta 1 26 1.920 -6 20 461
Consilier superior treapta 2 7 1.721 4 11 227
Consilier superior treapta 3 7 1.560 -3 4 75
Expert superior treapta 1 7 1.920 6 13 300
Expert superior treapta 2 10 1.721 -5 5 103
Expert superior treapta 3 3 1.560 3 56
Inspector superior treapta 1 2 1.920 -2
Inspector superior treapta 3 1 1.560 3 4 75
Consilier principal treapta 1 6 1.397 -2 4 67
Consilier principal treapta 2 1 1.256 2 3 45
Consilier principal treapta 3 2 1.163 2 28
Expert principal treapta 1 9 1.397 1 10 168
Expert principal treapta 2 3 1.257 -2 1 15
Expert principal treapta 3 1.163 1 1 14
Inspector principal treapta 1 8 1.397 -2 6 101
Inspector principal treapta 2 4 1.256 -2 2 30
Inspector principal treapta 3 2 1.163 2 4 56
Consilier asistent treapta 1 2 1.047 -2
Expert asistent treapta 1 4 1.047 -1 3 38
Expert asistent treapta 2 2 978 -1 1 12
Expert asistent treapta 3 2 908 -1 1 11
Inspector asistent treapta 1 2 1.047 -2
Inspector asistent treapta 2 3 978 1 4 47
Inspector asistent treapta 3 2 908 1 3 33
Consilier juridic asistent treapta 3 3 908 3 33
c) Clasa III - Studii medii 1 1 9
Referent principal treapta 1 747 1 1 9
VI. Personal cu contract de muncă 14 -2 12 213
a) Personal de specialitate 12 -2 10 191
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10/2008 Aparatul Central) 10 1.739 -2 8 167
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10/2008 Aparatul Central) 1 1.380 1 17
Referent IV (O.G. 10/2008 Administrația Centrală) 1 599 1 7
b) Personal care ocupă funcții comune 2 2 22
Șofer 2 933 2 22

ANEXA Nr. 5/03/20/118

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Programul de investiții publice

- mii lei -
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 182.191 137.580 15.349 7.107 7.385 7.385 7.385
II 182.191 137.580 15.349 7.107 7.385 7.385 7.385
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 71.507 36.376 5.869 7.107 7.385 7.385 7.385
II 71.507 36.376 5.869 7.107 7.385 7.385 7.385
50037101 Active fixe I 60.745 34.371 3.919 5.200 5.885 5.885 5.485
II 60.745 34.371 3.919 5.200 5.885 5.885 5.485
5003710101 Construcții I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
II 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
5003710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
5006 CREDITE EXTERNE I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
50067101 Active fixe I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
5006710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550
A - Obiective (proiecte) de investiții în conti nuare
5000 TOTAL GENERAL I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
50037101 Active fixe I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
5003710101 Construcții I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 169.193 137.580 14.149 4.507 3.427 3.227 6.303
II 169.193 137.580 14.149 4.507 3.427 3.227 6.303
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 58.509 36.376 4.669 4.507 3.427 3.227 6.303
II 58.509 36.376 4.669 4.507 3.427 3.227 6.303
50037101 Active fixe I 47.747 34.371 2.719 2.600 1.927 1.727 4.403
II 47.747 34.371 2.719 2.600 1.927 1.727 4.403
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
II 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
5003710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
5006 CREDITE EXTERNE I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
50067101 Active fixe I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
5006710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 145.080 133.174 4.830 600 1.400 1.200 3.876
II 145.080 133.174 4.830 600 1.400 1.200 3.876
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 42.311 34.335 900 600 1.400 1.200 3.876
II 42.311 34.335 900 600 1.400 1.200 3.876
50037101 Active fixe I 42.311 34.335 900 600 1.400 1.200 3.876
II 42.311 34.335 900 600 1.400 1.200 3.876
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
II 7.976 900 600 1.400 1.200 3.876
5006 CREDITE EXTERNE I 102.769 98.839 3.930
II 102.769 98.839 3.930
50067101 Active fixe I 102.769 98.839 3.930
II 102.769 98.839 3.930
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
II 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 16.198 2.041 3.769 3.907 2.027 2.027 2.427
II 16.198 2.041 3.769 3.907 2.027 2.027 2.427
50037101 Active fixe I 5.436 36 1.819 2.000 527 527 527
II 5.436 36 1.819 2.000 527 527 527
5003710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
5006 CREDITE EXTERNE I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
50067101 Active fixe I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
5006710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIA LĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 175.261 131.150 15.249 7.007 7.285 7.285 7.285
II 175.261 131.150 15.249 7.007 7.285 7.285 7.285
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 64.577 29.946 5.769 7.007 7.285 7.285 7.285
II 64.577 29.946 5.769 7.007 7.285 7.285 7.285
68037101 Active fixe I 53.815 27.941 3.819 5.100 5.785 5.785 5.385
II 53.815 27.941 3.819 5.100 5.785 5.785 5.385
6803710101 Construcții I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
II 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
6803710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
68067101 Active fixe I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
6806710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIA LĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI B OLI PROFESI ONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
A - Obiective (proiecte) de investiții în conti nuare
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
68037101 Active fixe I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
6803710101 Construcții I 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
II 12.998 1.200 2.600 3.958 4.158 1.082
C - Alte cheltuieli de Investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 162.263 131.150 14.049 4.407 3.327 3.127 6.203
II 162.263 131.150 14.049 4.407 3.327 3.127 6.203
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 51.579 29.946 4.569 4.407 3.327 3.127 6.203
II 51.579 29.946 4.569 4.407 3.327 3.127 6.203
68037101 Active fixe I 40.817 27.941 2.619 2.500 1.827 1.627 4.303
II 40.817 27.941 2.619 2.500 1.827 1.627 4.303
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
II 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
6803710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
68067101 Active fixe I 110.684 101.204 9.480
II 110.684 101.204 9.480
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
6806710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100

ANEXA Nr. 5/03/20/118/01

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

COD OBIECTIV 2

Fișa obiectivului de investiții
b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 145.080 133.174 4.830 600 1.400 1.200 3.876
II 145.080 133.174 4.830 600 1.400 1.200 3.876
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 138.150 126.744 4.730 500 1.300 1.100 3.776
II 138.150 126.744 4.730 500 1.300 1.100 3.776
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 35.381 27.905 800 500 1.300 1.100 3.776
II 35.381 27.905 800 500 1.300 1.100 3.776
68037101 Active fixe I 35.381 27.905 800 500 1.300 1.100 3.776
II 35.381 27.905 800 500 1.300 1.100 3.776
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
II 7.476 800 500 1.300 1.100 3.776
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 102.769 98.839 3.930
II 102.769 98.839 3.930
68067101 Active fixe I 102.769 98.839 3.930
II 102.769 98.839 3.930
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.930 3.930
II 3.930 3.930
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.430 100 100 100 100 100
II 6.930 6.430 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

COD OBIECTIV 5

Fișa obiectivului de investiții
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
II 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
II 24.113 4.406 9.319 3.907 2.027 2.027 2.427
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 16.198 2.041 3.769 3.907 2.027 2.027 2.427
II 16.198 2.041 3.769 3.907 2.027 2.027 2.427
68037101 Active fixe I 5.436 36 1.819 2.000 527 527 527
II 5.436 36 1.819 2.000 527 527 527
6803710130 Alte active fixe I 5.400 1.819 2.000 527 527 527
II 5.400 1.819 2.000 527 527 527
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
II 10.762 2.005 1.950 1.907 1.500 1.500 1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
68067101 Active fixe I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
6806710130 Alte active fixe I 5.550 5.550
II 5.550 5.550

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

COD OBIECTIV 760

Fișa obiectivului de investiții
BIROURI ȘI ARHIVA DMPS ȘI CJP GIURGIU

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Giurgiu
1.2. Municipiu/Oraș/Comuna Giurgiu
1.3. Amplasament Str. Dorobanți nr. 18
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 41/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1806
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
4. Durata de realizări aprobată (număr luni) 18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1806
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 18
4. Data începerii investiției (lună/an) 01/2009
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2010
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei) 700
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei) 1106
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
68037101 Active fixe I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
6803710101 Construcții I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

COD OBIECTIV 761

Fișa obiectivului de investiții
SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Gorj
1.2. Municipiu/Oraș/Comună Târgu Jiu
1.3. Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80
SALARIAȚI 4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 11408
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
4. Data începerii investiției (luna/an) 06/2009
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2011
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei) 500
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei) 9310
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
II 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
II 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
II 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
68037101 Active fixe I 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
II 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
6803710101 Construcții I 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082
II 9.810 500 794 3.276 4.158 1.082

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

COD OBIECTIV 762

Fișa obiectivului de investiții
EXTINDERE SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Sector 2
1.2. Municipiu/Oraș/Comună București
1.3. Amplasament Str. Latină nr. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 10/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 339 26 MP
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1382
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
4. Data începerii investiției (lună/an) 04/2004
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei) 1382
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
68037101 Active fixe I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
6803710101 Construcții I 1.382 700 682
II 1.382 700 682

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2010- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 1.819.790
0002 I. VENITURI CURENTE 1.724.522
1604 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 33
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 33
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.399.515
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 812.490
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 590.521
01 Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 590.521
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 221.969
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 587.025
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurări 587.025
01 Contribuții individuale 586.715
02 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 310
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 324.974
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 317.406
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 317.406
03 Alte venituri din dobânzi 287.125
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 30.281
3600 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 7.568
3604 DIVERSE VENITURI 7.568
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 757
50 Alte venituri 6.811
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 60.000
03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 60.000
4504 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 35.268
01 Fondul European de Dezvoltare Regională 84
02 Fondul Social European 35.184
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.566.783
02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 253.007
5004 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ 2.964.715
01 CHELTUIELI CURENTE 2.935.107
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.295
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 71.133
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.094
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 692.020
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.988.498
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.008
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.008
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
6400 04 Partea a III-a ACȚIUNI SOCIAL-CULTURALE 2.694.746
01 CHELTUIELI CURENTE 2.685.738
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.295
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE 70.043
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII 291
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 647.255
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.834.883
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.008
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.008
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 21.324
01 CHELTUIELI CURENTE 21.324
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 652
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
6404 01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 20.071
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 1.253
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 207
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.046
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.805
01 CHELTUIELI CURENTE 27.941
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 326
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.363
40 TITLUL IV SUBVENȚII 291
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.730
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.864
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.864
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 13.730
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 13.730
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 16.075
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.643.617
01 CHELTUIELI CURENTE 2.636.473
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98.368
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.028
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 633.525
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.832.652
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.144
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.144
6804 07 Asigurări pentru șomaj 2.451.023
15 Prevenirea excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 177.440
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 17.951
03 Alte cheltuieli de administrare fond 159.489
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 269.969
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 269.969
01 CHELTUIELI CURENTE 249.369
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.090
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.803
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.765
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 153.615
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
8004 02 Acțiuni generale de muncă 269.969
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 45.855
05 Stimularea creării de locuri de muncă 157.418
30 Alte acțiuni generale de muncă 66.696
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 2.943.391
02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 21.324
9904 EXCEDENT/DEFICIT -1.144.925
10 Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj -1.376.608
11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 231.683

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitale, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2010

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
------------- 2.964.715
01 CHELTUIELI CURENTE 2.935.107
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.295
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 71.133
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.094
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 692.020
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.988.498
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.008
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.008
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
6400 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 21.324
01 CHELTUIELI CURENTE 21.324
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 652
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.805
01 CHELTUIELI CURENTE 27.941
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 326
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.363
40 TITLUL IV SUBVENȚII 291
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.730
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.864
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.864
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.643.617
01 CHELTUIELI CURENTE 2.636.473
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98.368
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.028
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 633.525
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.832.652
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.144
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.144
8000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 269.969
01 CHELTUIELI CURENTE 249.369
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.090
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.803
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.765
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 153.615
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
5004 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ 2.964.715
01 CHELTUIELI CURENTE 2.935.107
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.295
01 Cheltuieli salariale în bani 74.834
01 Salarii de bază 49.675
02 Salarii de merit 602
03 Indemnizație de conducere 2.912
04 Spor de vechime 9.413
06 Alte sporuri 1.008
07 Ore suplimentare 200
08 Fond de premii 4.319
09 Prima de vacanță 4.400
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.800
13 Indemnizații de delegare 500
30 Alte drepturi salariate în bani 5
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 50
05 Transportul la și de la locul de muncă 50
03 Contribuții 24.361
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 18.087
02 Contribuții de asigurări de șomaj 503
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.515
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 302
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 954
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 71.133
01 Bunuri și servicii 39.757
01 Furnituri de birou 585
02 Materiale pentru curățenie 111
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 3.684
04 Apă, canal și salubritate 378
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 215
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 2.750
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 27.592
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.712
02 Reparații curente 1.000
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
30 Alte obiecte de inventar 500
06 Deplasări, detașări, transferări 960
01 Deplasări interne, detașări, transferări 760
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 69
12 Consultanță și expertiză 40
13 Pregătire profesională 20
14 Protecția muncii 60
30 Alte cheltuieli 28.727
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.450
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 18.158
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 4.079
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
03 Alte dobânzi 13.900
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 13.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.094
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 291
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 3.803
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 692.020
01 Transferuri curente 692.020
01 Transferuri către instituții publice 13.730
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 526.405
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 44.765
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 106.861
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 259
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
01 A. Transferuri interne 1.990
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 1.990
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 98
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 43.798
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 10
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.988.498
01 Asigurări sociale 1.817.498
02 Ajutoare sociale 171.000
01 Ajutoare sociale în numerar 168.769
02 Ajutoare sociale în natură 2.231
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 20.071
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.008
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.008
01 Active fixe 4.669
01 Construcții 2.194
02 Mașini, echipamente și mijloacele transport 2.300
30 Alte active fixe 175
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.339
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 20.600
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 21.324
01 CHELTUIELI CURENTE 21.324
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 601
01 Cheltuieli salariale în bani 562
01 Salarii de bază 477
02 Salarii de merit 2
04 Spor de vechime 50
08 Fond de premii 2
30 Alte drepturi salariale în bani 1
03 Contribuții 39
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 34
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 652
01 Bunuri și servicii 395
01 Furnituri de birou 45
02 Materiale pentru curățenie 42
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 84
04 Apă, canal și salubritate 42
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 120
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 62
30 Alte cheltuieli 257
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 207
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.071
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 20.071
6404 01 Asigurări pentru placa creanțelor salariale 20.071
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 1.253
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 207
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.046
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.805
01 CHELTUIELI CURENTE 27.941
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 326
01 Cheltuieli salariale în bani 254
01 Salarii de bază 180
03 Indemnizație de conducere 12
04 Spor de vechime 33
06 Alte sporuri 8
08 Fond de premii 17
30 Alte drepturi salariale în bani 4
03 Contribuții 72
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 53
02 Contribuții de asigurări de șomaj 2
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 13
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.363
01 Bunuri și servicii 10.522
01 Furnituri de birou 20
02 Materiale pentru curățenie 9
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 600
04 Apă, canal și salubritate 36
05 Carburanți și lubrifianți 20
06 Piese de schimb 15
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 150
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.772
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 900
02 Reparații curente 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200
30 Alte obiecte de inventar 200
06 Deplasări, detașări, transferări 10
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 10
13 Pregătire profesională 20
14 Protecția muncii 1
30 Alte cheltuieli 400
04 Chirii 300
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII 291
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 291
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.730
01 Transferuri curente 13.730
01 Transferuri către instituții publice 13.730
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
02 Ajutoare sociale 2.231
02 Ajutoare sociale în natură 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.864
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.864
01 Active fixe 300
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.564
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 13.730
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 13.730
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 16.075
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.643.617
01 CHELTUIELI CURENTE 2.636.473
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98.368
01 Cheltuieli salariale în bani 74.018
01 Salarii de bază 49.018
02 Salarii de merit 600
03 Indemnizație de conducere 2.900
04 Spor de vechime 9.300
06 Alte sporuri 1.000
07 Ore suplimentare 200
08 Fond de premii 4.300
09 Prima de vacanță 4.400
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.600
13 Indemnizații de delegare 500
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 50
05 Transportul la și de la locul de muncă 50
03 Contribuții 24.250
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 18.000
02 Contribuții de asigurări de șomaj 500
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.500
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 300
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 950
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 58.028
01 Bunuri și servicii 28.840
01 Furnituri de birou 520
02 Materiale pentru curățenie 60
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 3.000
04 Apă, canal și salubritate 300
05 Carburanți și lubrifianți 410
06 Piese de schimb 200
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 19.000
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.750
02 Reparații curente 800
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 300
30 Alte obiecte de inventar 300
06 Deplasări, detașări, transferări 950
01 Deplasări interne, detașări, transferări 750
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 59
12 Consultanță și expertiză 40
14 Protecția muncii 59
30 Alte cheltuieli 26.980
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.150
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 17.951
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.839
30 TITLUL III DOBÂNZI 13.900
03 Alte dobânzi 13.900
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 13.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 633.525
01 Transferuri curente 633.525
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 526.405
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 106.861
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 259
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.832.652
01 Asigurări sociale 1.817.498
02 Ajutoare sociale 15.154
01 Ajutoare sociale în numerar 15.154
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.144
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.144
01 Active fixe 4.369
01 Construcții 2.194
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 2.000
30 Alte active fixe 175
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.775
6804 07 Asigurări pentru șomaj 2.451.023
15 Prevenirea excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 177.440
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 17.951
03 Alte cheltuieli de administrare fond 159.489
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 269.969
01 CHELTUIELI CURENTE 249.369
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.090
30 Alte cheltuieli 1.090
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.090
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.803
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 3.803
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.765
01 Transferuri curente 44.765
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 44.765
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.190
01 A. Transferuri interne 1.990
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 1.990
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații în organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.906
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 98
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 43.798
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 10
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 153.615
02 Ajutoare sociale 153.615
01 Ajutoare sociale în numerar 153.615
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 20.600
8004 02 Acțiuni generale de muncă 269.969
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 45.855
05 Stimularea creării de locuri de muncă 157.418
30 Alte acțiuni generale de muncă 66.696

ANEXA Nr. 3/04/21/125

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credit de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole
și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL CHELTUIELI 50.01
I. Credite de angajament 139.857 10 49.664 43.906 26.852 18.601 824
II. Credite bugetare 139.857 10 49.664 43.906 26.852 18.601 824
din care:
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 311 98 111 102
II. Credite bugetare 311 98 111 102
din acesta:
5. Programul Operațional Regional (POR)
I. Credite de angajament 311 98 111 102
II. Credite bugetare 311 98 111 102
Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02
I. Credite de angajament 139.226 49.664 43.798 26.641 18.399 724
II. Credite bugetare 139.226 49.664 43.798 26.641 18.399 724
din acesta:
3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament 139.226 49.664 43.798 26.641 18.399 724
II. Credite bugetare 139.226 49.664 43.798 26.641 18.399 724
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale altele decât Programul Operațional Asistență tehnică 56.20
I. Credite de angajament 320 10 10 100 100 100
II. Credite bugetare 320 10 10 100 100 100
din acesta:
3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament 320 10 10 100 100 100
II. Credite bugetare 320 10 10 100 100 100

ANEXA Nr. 3/04/21/125/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 5 - Programul Operațional Regional (POR)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 1 Implementarea Serviciilor de Ocupare
TOTAL CHELTUIELI I 311 98 111 102
II 311 98 111 102
FEN postaderare I 311 98 111 102
II 311 98 111 102
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 311 98 111 102
II 311 98 111 102
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 311 98 111 102
II 311 98 111 102
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I 56.01 311 98 111 102
II 311 98 111 102

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 2 Creșterea adaptabilității și a performanțelor șomerilor tineri în integrarea pe piața europeană a muncii POSDRU/48/5.1/G/ID 7175
TOTAL CHELTUIELI I 697 465 232
II 697 465 232
FEN postaderare I 697 465 232
II 697 465 232
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 697 465 232
II 697 465 232
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 697 465 232
II 697 465 232
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 697 465 232
II 697 465 232
Proiectul: 3 O șansă în plus POSDRU/45/5.1/G/ID 17929
TOTAL CHELTUIELI I 426 426
II 426 426
FEN postaderare I 426 426
II 426 426
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 426 426
II 426 426
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 426 426
II 426 426
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 426 426
II 426 426
Proiectul: 4 Șanse pentru tineri POSDRU/48/5.1/G/ID 12160
TOTAL CHELTUIELI I 1.822 950 872
II 1.822 950 872
FEN postaderare I 1.822 950 872
II 1.822 950 872
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 1.822 950 872
II 1.822 950 872
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 1.822 950 872
II 1.822 950 872
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.822 950 872
II 1.822 950 872
Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficiență și eficacitate în SPO POSDRU/42/4.1/G/ID 41066
TOTAL CHELTUIELI I 705 388 317
II 705 388 317
FEN postaderare I 705 388 317
II 705 388 317
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 705 388 317
II 705 388 317
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 705 388 317
II 705 388 317
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 705 388 317
II 705 388 317
Proiectul: 6 Creșterea capacității SPO din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client POSDRU/43/4.2/G/ID 39291
TOTAL CHELTUIELI I 1.848 675 1.173
II 1.848 675 1.173
FEN postaderare I 1.848 675 1.173
II 1.848 675 1.173
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 1.848 675 1.173
II 1.848 675 1.173
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 1.848 675 1.173
II 1.848 675 1.173
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.848 675 1.173
II 1.848 675 1.173
Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelența în ocupare POSDRU/43/4.2/G/14015
TOTAL CHELTUIELI I 1.158 398 760
II 1.158 398 760
FEN postaderare I 1.158 398 760
II 1.158 398 760
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 1.158 398 760
II 1.158 398 760
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 1.158 398 760
II 1.158 398 760
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.158 398 760
II 1.158 398 760
Proiectul: 8 Sistem de afișare electronică a informațiilor privind piața muncii POSDRU/42/4.1/G/ID 22315
TOTAL CHELTUIELI I 962 658 304
II 962 658 304
FEN postaderare I 962 658 304
II 962 658 304
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 962 658 304
II 962 658 304
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 962 658 304
II 962 658 304
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 962 658 304
II 962 658 304
Proiectul: 9 Prelucrarea informatică a subvențiilor angajatorilor POSDRU/42/4.1/G/ID 19332
TOTAL CHELTUIELI I 1.790 1.085 705
II 1.790 1.085 705
FEN postaderare I 1.790 1.085 705
II 1.790 1.085 705
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 1.790 1.085 705
II 1.790 1.085 705
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 1.790 1.085 705
II 1.790 1.085 705
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.790 1.085 705
II 1.790 1.085 705
Proiectul: 10 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră POSDRU/42/4.1/G/ID 41167
TOTAL CHELTUIELI I 639 315 289 35
II 639 315 289 35
FEN postaderare I 639 315 289 35
II 639 315 289 35
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 639 315 289 35
II 639 315 289 35
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 639 315 289 35
II 639 315 289 35
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 639 315 289 35
II 639 315 289 35
Proiectul: 11 Calitate, eficiență și transparență în SPO POSDRU/43/4.2/G/ID 19368
TOTAL CHELTUIELI I 641 301 240 100
II 641 301 240 100
FEN postaderare I 641 301 240 100
II 641 301 240 100
Capitolul bugetar 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 641 301 240 100
II 641 301 240 100
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 641 301 240 100
II 641 301 240 100
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 641 301 240 100
II 641 301 240 100
Proiectul: 12 Centrul de evaluare a competențelor angajatorilor în domeniul construcțiilor POSDRU/ID 27395
TOTAL CHELTUIELI I 410 168 242
II 410 168 242
FEN postaderare I 410 168 242
II 410 168 242
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 410 168 242
II 410 168 242
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 410 168 242
II 410 168 242
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 410 168 242
II 410 168 242
Proiectul: 13 CALIPSO Asigurarea managementului calității SPO la standarde europene POSDRU/42/4.1/G/ID 14972
TOTAL CHELTUIELI I 847 687 160
II 847 687 160
FEN postaderare I 847 687 160
II 847 687 160
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 847 687 160
II 847 687 160
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 847 687 160
II 847 687 160
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 847 687 160
II 847 687 160
Proiectul: 14 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor POSDRU/11/4.1/S/1/ID 962
TOTAL CHELTUIELI I 3.229 2.414 815
II 3.229 2.414 815
FEN postaderare I 3.229 2.414 815
II 3.229 2.414 815
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 3.229 2.414 815
II 3.229 2.414 815
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 3.229 2.414 815
II 3.229 2.414 815
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 3.229 2.414 815
II 3.229 2.414 815
Proiectul: 15 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service POSDRU/11/4.1/S/2/ID 2361
TOTAL CHELTUIELI I 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
II 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
FEN postaderare I 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
II 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
II 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
II 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
II 18.500 5.981 5.703 3.269 3.547
Proiectul: 16 SAPERE Studii, analize statistice și previziuni asupra pieței muncii pentru a întări capacitatea ANOFM în România POSDRU/11/4.1/S/3/ID 4734
TOTAL CHELTUIELI I 18.500 8.656 8.037 1.807
II 18.500 8.656 8.037 1.807
FEN postaderare I 18.500 8.656 8.037 1.807
II 18.500 8.656 8.037 1.807
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 18.500 8.656 8.037 1.807
II 18.500 8.656 8.037 1.807
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 8.656 8.037 1.807
II 18.500 8.656 8.037 1.807
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 18.500 8.656 8.037 1.807
II 18.500 8.656 8.037 1.807
Proiectul: 17 Model de cooperare transnațională pentru întoarcerea lucrătorilor români POSDRU/11/4.1/S/4/ID 4234
TOTAL CHELTUIELI I 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
II 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
FEN postaderare I 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
II 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
II 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
II 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
II 10.516 1.487 1.848 1.589 4.868 724
Proiectul: 18 ACS Anticiparea schimbărilor pe piața muncii POSDRU/11/4.1/S/5
TOTAL CHELTUIELI I 7.531 3.596 2.034 1.901
II 7.531 3.596 2.034 1.901
FEN postaderare I 7.531 3.596 2.034 1.901
II 7.531 3.596 2.034 1.901
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 7.531 3.596 2.034 1.901
II 7.531 3.596 2.034 1.901
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 7.531 3.596 2.034 1.901
II 7.531 3.596 2.034 1.901
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 7.531 3.596 2.034 1.901
II 7.531 3.596 2.034 1.901
Proiectul: 19 SCOP Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională POSDRU/12/4.2/S/1ID/4047
TOTAL CHELTUIELI I 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
II 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
FEN postaderare I 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
II 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
II 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
II 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
II 18.500 6.254 5.201 2.996 4.049
Proiectul: 20 COMPROF Creșterea nivelului de competențe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor personalizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerilor și grupurilor vulnerabile POSDRU/11/4.1/S/2/ID 4495
TOTAL CHELTUIELI I 21.664 6.953 7.780 6.931
II 21.664 6.953 7.780 6.931
FEN postaderare I 21.664 6.953 7.780 6.931
II 21.664 6.953 7.780 6.931
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 21.664 6.953 7.780 6.931
II 21.664 6.953 7.780 6.931
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 21.664 6.953 7.780 6.931
II 21.664 6.953 7.780 6.931
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 21.664 6.953 7.780 6.931
II 21.664 6.953 7.780 6.931
Proiectul: 21 SCOR Șanse pentru comunitatea rurală POSDRU/11/4.1/S/2/ID 1331
TOTAL CHELTUIELI I 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
II 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
FEN postaderare I 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
II 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
II 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
II 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
II 18.500 4.360 4.397 3.808 5.935
Proiectul: 22 Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin TELEWORK POSDRU/13/5.2/S/2
TOTAL CHELTUIELI I 10.341 3.447 2.689 4.205
II 10.341 3.447 2.689 4.205
FEN postaderare I 10.341 3.447 2.689 4.205
II 10.341 3.447 2.689 4.205
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 10.341 3.447 2.689 4.205
II 10.341 3.447 2.689 4.205
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 10.341 3.447 2.689 4.205
II 10.341 3.447 2.689 4.205
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 10.341 3.447 2.689 4.205
II 10.341 3.447 2.689 4.205
Proiectul: 23 "EURES" VS/2009/0279
TOTAL CHELTUIELI I 320 10 10 100 100 100
II 320 10 10 100 100 100
FEN postaderare I 320 10 10 100 100 100
II 320 10 10 100 100 100
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE I 50.01 320 10 10 100 100 100
II 320 10 10 100 100 100
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 320 10 10 100 100 100
II 320 10 10 100 100 100
Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană I 56.24 320 10 10 100 100 100
II 320 10 10 100 100 100

ANEXA Nr. 4/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

NUMĂR MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2009-2010
(Sume alocate prin bugetul asigurărilor pentru șomaj)

Număr de posturi finanțate în anul 2009 Salariul mediu de bază din luna decembrie 2009
- lei -
Modificarea numărului de posturi în anul 2010 (+/-) față de anul 2009 Număr de posturi finanțate în anul 2010 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2010
- mii lei -
0 1 2 3 4=1+3 5=2x4x12 luni/1000
5004 TOTAL BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 2.752 -5 2.747 49.675
6404 TOTAL CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 45 -3 42 477
IV. Funcții publice 45 -3 42 477
A. Funcții publice generale 45 -3 42 477
3. Funcții publice de execuție 45 -3 42 477
a) Clasa I - studii superioare 32 -11 21 308
Consilier superior treapta 1 1 2.051 -1
Consilier superior treapta 1 8 1.920 -2 6 138
Consilier superior treapta 3 1 1.560 -1
Consilier principal treapta 2 2 1.256 -1 1 15
Expert principal treapta 3 4 1.163 4 56
Inspector principal treapta 2 2 1.256 -2
Expert asistent treapta 1 2 1.047 -1 1 13
Expert asistent treapta 2 978
Inspector asistent treapta 1 3 1.047 -1 2 25
Inspector asistent treapta 2 8 978 -8
Inspector asistent treapta 3 1 908 1 11
Inspector debutant 699 6 6 50
b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată 2 -1 1 20
Referent de specialitate superior treapta 1 2 1.649 -1 1 20
c) Clasa III - Studii medii 11 9 20 150
Referent superior treapta 1 5 1.087 -5
Referent superior treapta 1 2 1.054 -2
Referent superior treapta 2 2 911 -2
Referent principal treapta 1 1 747 1 9
Referent asistent treapta 3 1 617 18 19 141
6504 TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT 12 -2 10 180
IV. Funcții publice 12 -2 10 180
A. Funcții publice generale 12 -2 10 180
2. Funcții publice de conducere 1 1 23
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 1 1.920 1 23
3. Funcții publice de execuție 11 -2 9 157
a) Clasa I - studii superioare 8 8 144
Consilier superior treapta 1 4 1.920 4 92
Consilier superior treapta 3 1 1.560 -1
Consilier principal treapta 1 1 1.397 1 17
Consilier principal treapta 3 1.163
Consilier asistent treapta 1 1 1.047 -1
Inspector asistent treapta 1 1 1.047 1 13
Inspector asistent treapta 2 978 1 1 12
Inspector asistent treapta 3 908 1 1 11
c) Clasa III - Studii medii 3 -2 1 13
Referent superior treapta 1 3 1.054 -2 1 13
6804 TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.695 2.695 49.018
I. Funcții de demnitate publică 1 1 80
II. Funcții asimilate celor de demnitate publică 1 1 80
Președinte 1 6.691 1 80
III. Cabinetul demnitarului 5 5 115
Șef birou senatorial, șef cabinet 1 1.544 1 19
Director de cabinet 1 2.769 1 33
Consilier (consilier personal) 1 2.598 1 31
Consultant (asistent de cabinet) 1 1.701 1 20
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal, șofer) 1 933 1 11
IV. Funcții publice 2.636 -132 2.504 45.455
A. Funcții publice generate 2.635 -132 2.503 45.424
1. Înalți funcționari publici 1 1 53
Secretar genera] 1 4.421 1 53
2. Funcții publice de conducere 317 -132 185 4.299
Director 8 2.051 8 197
Director adjunct 7 2.051 7 172
Șef serviciu 8 2.051 8 197
Director executiv 42 1.920 -42
Director executiv adjunct 90 1.920 -90
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 162 1.920 162 3.732
3. Funcții publice de execuție 2.317 2.317 41.073
a) Clasa I - studii superioare 1.839 -41 1.798 34.677
Consilier superior treapta 1 47 2.051 47 1.157
Consilier superior treapta 2 14 1.794 14 301
Consilier superior treapta 3 5 1.625 5 98
Consilier juridic superior treapta 1 1 2.051 1 25
Consilier juridic superior treapta 2 1 1.794 1 22
Consilier principal treapta 1 5 1.456 5 87
Consilier principal treapta 2 1 1.309 1 16
Consilier principal treapta 3 2 1.212 2 29
Expert principal treapta 1 19 1.456 19 332
Expert principal treapta Z 4 1.309 4 63
Inspector principal treapta 2 4 1.309 4 63
Inspector principal treapta 3 4 1.212 4 58
Consilier juridic principal treapta 1 1 1.456 1 17
Consilier asistent treapta 2 1 1.017 1 12
Expert asistent treapta 1 2 1.092 2 26
Expert asistent treapta 2 2 1.017 2 24
Inspector asistent treapta 1 2 1.092 2 26
Consilier juridic asistent treapta 1 1 1.092 1 13
Consilier juridic asistent treapta 2 2 1.017 2 24
Consilier juridic asistent treapta 3 1 945 1 11
Consilier debutant 1 699 1 8
Inspector debutant 4 699 4 34
Auditor superior treapta 1 1 2.868 1 34
Auditor superior treapta 2 1 2.271 1 27
Auditor principal treapta 1 3 1.650 3 59
Auditor principal treapta 2 1 1.311 1 16
Auditor asistent treapta 2 1 1.003 1 12
Consilier superior treapta 1 595 1.920 -69 526 12.119
Consilier superior treapta 2 319 1.721 -68 251 5.184
Consilier superior treapta 3 174 1.560 -34 140 2.621
Expert superior treapta 1 98 1.920 98 2.258
Expert superior treapta 2 42 1.721 -12 30 620
Expert superior treapta 3 71 1.560 71 1.329
Inspector superior treapta 2 1.721
Inspector superior treapta 3 1.560
Consilier juridic superior treapta 1 16 1.920 16 369
Consilier juridic superior treapta 2 15 1.721 -5 10 207
Consilier juridic superior treapta 3 18 1.560 -5 13 243
Consilier principal treapta 1 7 1.397 6 13 218
Consilier principal treapta 3 22 1.163 22 307
Expert principal treapta 1 47 1.397 47 788
Expert principal treapta 2 13 1.256 -2 11 166
Expert principal treapta 3 16 1.163 5 21 293
Inspector principal treapta 1 49 1.397 -10 39 654
Inspector principal treapta 2 4 1.256 4 60
Inspector principal treapta 3 15 1.163 15 209
Consilier juridic principal treapta 1 19 1.397 19 319
Consilier juridic principal treapta 2 7 1.256 -2 5 75
Consilier juridic principal treapta 3 16 1.163 16 223
Consilier asistent treapta 1 2 1.047 30 32 402
Consilier asistent treapta 2 2 978 15 17 200
Consilier asistent treapta 3 1 908 10 11 120
Expert asistent treapta 1 1.047 20 20 251
Expert asistent treapta 2 14 978 30 44 516
Expert asistent treapta 3 908 30 30 327
Inspector asistent treapta 1 3 1.047 3 38
Inspector asistent treapta 2 22 978 20 42 493
Inspector asistent treapta 3 3 908 20 23 251
Consilier juridic asistent treapta 1 12 1.047 12 151
Consilier juridic asistent treapta 2 11 978 11 129
Expert debutant 5 699 5 42
Consilier debutant 699
Inspector debutant 5 699 5 10 84
Consilier juridic debutant 1 699 1 8
Auditor superior treapta 1 20 1.920 20 461
Auditor superior treapta 2 21 1.721 -10 11 227
Auditor superior treapta 3 15 1.560 -15
Auditor principal treapta 1 5 1.397 5 84
Auditor principal treapta 2 1 1.256 1 15
Auditor principal treapta 3 2 908 2 22
Auditor asistent treapta 2 1.003
b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată 121 121 1.849
Referent de specialitate superior treapta 1 2 1.662 2 40
Referent de specialitate principal treapta 1 1 1.123 1 13
Referent de specialitate asistent treapta 1 2 697 2 17
Referent de specialitate asistent treapta 2 1 666 1 8
Referent de specialitate superior treapta 1 73 1.649 -20 53 1.049
Referent de specialitate superior treapta 2 15 1.338 15 241
Referent de specialitate principal treapta 1 19 1.115 19 254
Referent de specialitate principal treapta 2 1 1.087 1 13
Referent de specialitate asistent treapta 1 5 691 10 15 124
Referent de specialitate asistent treapta 2 666
Referent de specialitate asistent treapta 3 2 624 10 12 90
c) Clasa III - Studii medii 357 41 398 4.547
Referent superior treapta 1 14 1.087 5 19 248
Referent superior treapta 2 1 940 1 11
Referent superior treapta 3 5 839 5 50
Referent principal treapta 1 5 747 5 45
Referent principal treapta 2 1 704 1 8
Referent asistent treapta 1 5 657 5 39
Referent asistent treapta 2 3 640 3 23
Referent asistent treapta 3 1 619 1 7
Referent superior treapta 1 191 1.054 30 221 2.795
Referent superior treapta 2 69 911 69 754
Referent principal treapta 1 33 747 33 296
Referent principal treapta 2 3 697 3 25
Referent asistent treapta 1 651 1 1 8
Referent asistent treapta 2 24 638 24 184
Referent asistent treapta 3 2 619 5 7 52
Referent debutant 595
B. Funcții publice specifice 1 1 31
4. Manageri publici 1 1 31
Manager public asistent 1 2.564 1 31
VI. Personal cu contract de muncă 53 132 185 3.368
a) Personal de specialitate 10 132 142 2.901
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G.10./2008 Aparatul Central) 2 1.739 132 134 2.796
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G.10./2008 Aparatul Central) 4 1.380 4 66
Referent IA (O.G.10./2008 Administrația Centrală) 2 889 2 21
Referent I (O.G.10./2008 Administrația Centrală) 1 774 1 9
Referent III (O.G.10./2008 Administrația Centrală) 1 630 1 8
b) Personal care ocupă funcții comune 43 43 467
Administrator I 1 941 1 11
Casier magaziner, I 2 829 2 20
Funcționar arhivar, I 3 810 3 29
Șofer 27 933 27 302
Muncitor calificat I 4 894 4 8 86
Muncitor calificat II 4 850 -4
Muncitor calificat III 2 792 2 19

ANEXA Nr. 5/04/21/127

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2008 Execuție preliminată 2009 Propuneri 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări anii ulteriori
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 74.719 22.953 10.059 9.008 10.611 10.908 11.180
II 73.552 22.953 8.892 9.008 10.611 10.908 11.180
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 68.392 16.626 10.059 9.008 10.611 10.908 11.180
II 67.225 16.626 8.892 9.008 10.611 10.908 11.180
50047101 Active fixe I 26.810 6.841 4.876 4.669 3.209 3.415 3.800
II 25.643 6.841 3.709 4.669 3.209 3.415 3.800
5004710101 Construcții I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
II 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 283 283
II 283 283
5004710130 Alte active fixe I 2.627 1.428 175 409 115 500
II 2.627 1.428 175 409 115 500
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
II 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
5006 CREDITE EXTERNE I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
50067101 Active fixe I 14.807 6.327 8.480
II 14.807 6.327 8.480
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
5000 TOTAL GENERAL I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
50047101 Active fixe I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
5004710101 Construcții I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 71.305 22.953 8.839 6.814 10.611 10.908 11.180
II 71.305 22.953 8.839 6.814 10.611 10.908 11.180
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 64.978 16.626 8.839 6.814 10.611 10.908 11.180
II 64.978 16.626 8.839 6.814 10.611 10.908 11.180
50047101 Active fixe I 23.396 6.841 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
II 23.396 6.841 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
II 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 283 283
II 283 283
5004710130 Alte active fixe I 2.627 1.428 175 409 115 500
II 2.627 1.428 175 409 115 500
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
II 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
5006 CREDITE EXTERNE I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
50067101 Active fixe I 14.807 6.327 8.480
II 14.807 6.327 8.480
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 24.367 7.812 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
II 24.367 7.812 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 22.451 5.896 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
II 22.451 5.896 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
50047101 Active fixe I 22.451 5.896 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
II 22.451 5.896 3.656 2.475 3.209 3.415 3.800
5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
II 13.645 1.945 2.300 2.800 3.300 3.300
5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 283 283
II 283 283
5004710130 Alte active fixe I 2.627 1.428 175 409 115 500
II 2.627 1.428 175 409 115 500
5006 CREDITE EXTERNE I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
50067101 Active fixe I 8.176 1.916 6.260
II 8.176 1.916 6.260
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 46.938 15.141 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
II 46.933 15.141 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 42.527 10.730 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
II 42.527 10.730 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
50047101 Active fixe I 945 945
II 945 945
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
II 41.582 9.785 5.183 4.339 7.402 7.493 7.380
5006 CREDITE EXTERNE I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
50067101 Active fixe I 6.631 4.411 2.220
II 6.631 4.411 2.220
TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
II 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
II 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
65047101 Active fixe I 2.749 911 638 300 300 300 300
II 2.749 911 638 300 300 300 300
6504710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 1.645 445 300 300 300 300
II 1.645 445 300 300 300 300
6504710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 9B 98
II 98 98
6504710130 Alte active fixe I 95 95
II 95 95
65047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 16.413 3.270 2.500 1.564 2.938 3.029 3.112
II 16.413 3.270 2.500 1.564 2.938 3.029 3.112
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 55.557 18.772 6.921 7.144 7.373 7.579 7.768
II 54.390 18.772 5.754 7.144 7.373 7.579 7.768
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 49.230 12.445 6.921 7.144 7.373 7.579 7.768
II 48.063 12.445 5.754 7.144 7.373 7.579 7.768
68047101 Active fixe I 24.061 5.930 4.238 4.369 2.909 3.115 3.500
II 22.894 5.930 3.071 4.369 2.909 3.115 3.500
6804710101 Construcții I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
6804710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 12.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000
II 12.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000
6804710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 185 185
II 185 185
6804710130 Alte active fixe I 2.532 1.333 175 409 115 500
II 2.532 1.333 175 409 115 500
68047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 25.169 6.515 2.683 2.775 4.464 4.464 4.268
II 25.169 6.515 2.683 2.775 4.464 4.464 4.268
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
68067101 Active fixe I 14.807 6.327 8.480
II 14.807 6.327 8.480
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
68047101 Active fixe I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
6804710101 Construcții I 3.414 1.220 2.194
II 2.247 53 2.194
C - Alte cheltuieli de investiții
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
II 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
II 19.162 4.181 3.138 1.864 3.238 3.329 3.412
65047101 Active fixe I 2.749 911 638 300 300 300 300
II 2.749 911 638 300 300 300 300
6504710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 1.645 445 300 300 300 300
II 1.645 445 300 300 300 300
6504710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 98 98
II 98 98
6504710130 Alte active fixe I 95 95
II 95 95
65047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 16.413 3.270 2.500 1.564 2.938 3.029 3.112
II 16.413 3.270 2.500 1.564 2.938 3.029 3.112
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 52.143 18.772 5.701 4.950 7.373 7.579 7.768
II 52.143 18.772 5.701 4.950 7.373 7.579 7.768
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 45.816 12.445 5.701 4.950 7.373 7.579 7.768
II 45.816 12.445 5.701 4.950 7.373 7.579 7.768
68047101 Active fixe I 20.647 5.930 3.018 2.175 2.909 3.115 3.500
II 20.647 5.930 3.018 2.175 2.909 3.115 3.500
6804710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 12.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000
II 12.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000
6804710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 185 185
II 185 185
6804710130 Alte active fixe I 2.532 1.333 175 409 115 500
II 2.532 1.333 175 409 1L5 500
68047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 25.169 6.515