Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (89), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2010 până la 30 decembrie 2010, fiind înlocuit prin Lege 286/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2010

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2010

Art. 4. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.000,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.053,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 11.580,5 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2), Jurisprudență

c) 551,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor; Modificări (1)

d) 2.001, 0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

e) 813, 5 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:

a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

d) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, precum și mierea se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării: Jurisprudență

a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

b) obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Jurisprudență

c) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

d) ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

e) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

f ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

g) cheltuielilor creșelor;

h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, exclusiv învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, sau a direcției de muncă și incluziune socială, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. Jurisprudență

(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), cu excepția celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru plata ajutorului social, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2010 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010

Art. 7. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Pentru anul 2010, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5, 5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

b) 5, 2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

c) 10, 7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) persoanele care nu sunt salariate dar au obligația să își asigure sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, în vederea stabilirii și achitării cotei de 5, 5%;

e) pentru lucrătorii migranți care își păstrează domiciliul sau reședința în România, contribuția lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obținute din contractele încheiate cu un angajator străin;

f) persoanele care au obligația să se asigure, altele decât cele prevăzute la art. 257 și la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției plătesc contribuția lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei de 5, 5% la salariul de bază minim brut pe țară.

(3) Cotele prevăzute la alin. (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2010

Art. 8. -

(1) Pentru anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment.

(6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune al/a programelor/ instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".

Art. 9. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul 2011 cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.

Art. 10. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2010

Art. 11. -

(1) Pentru anul 2010 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 12. -

Fac excepție de la prevederile art. 11 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 13. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 14. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 15. -

Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la capitolul "Învățământ", sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii, asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

Art. 17. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2010 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament și virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul și articolul respectiv, cu avizul de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse spre finanțare. Modificări (1)

(8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

(9) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(10) Pentru asigurarea sumelor necesare finanțării schemelor de ajutor de stat conforme cu regulile comunitare, precum și a celor ce vor fi notificate și aprobate de Comisia Europeană în domeniul agricol, se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite bugetare în cursul întregului an, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 18. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora.

(2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 19. -

Din fondurile prevăzute la alin. (4) și (5) ale art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze în anul 2010 și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții în derulare - construcții-montaj, achiziționarea și amenajarea unor sedii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2010.

Art. 20. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 12.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

Art. 21. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

(5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite interne și externe, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente creditelor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a celor reprezentând majorările de întârziere.

(6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare", prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.

Art. 22. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fișele de investiții aferente obiectivelor de investiții prevăzute în anexele la bugetele acestora, în condițiile încadrării în prevederile bugetare aprobate pe anul 2010.

Art. 23. -

(1) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite vor aproba detalierea pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, după caz, precum și sumele aprobate cu această destinație, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor prevăzute în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze în structură, pe funcții, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2010 și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe bugetele instituțiilor subordonate.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 24. -

(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educației, derulate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru proiectele derulate de către instituțiile de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile rambursării din surse proprii, și doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională din care provin cursanții.

Art. 25. -

(1) Ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".

(2) Prin hotărâre a Guvernului, în cazuri temeinic justificate, în ultima lună a fiecărui trimestru pot fi majorate sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, în mod eșalonat pe parcursul anului 2010, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".

Art. 26. -

Pentru anul 2010, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local și filialele acestora care în anul 2009 au înregistrat profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăși nivelul anului precedent, actualizat cu indicele de inflație, cu respectarea condițiilor reglementate prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, iar la cei care au înregistrat pierderi, cheltuielile cu personalul nu vor depăși nivelul anului precedent.

Art. 27. -

În anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

Art. 28. -

În anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.

Art. 29. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 30. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1, 2, 4-8 și 10 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 26 ianuarie 2010.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

BUGETUL DE STAT
pe anul 2010- SINTEZĂ -
Referințe (1)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
1001 01 VENITURI - TOTAL 66.654.311
----------------
0002 I. VENITURI CURENTE 63.321.742
0003 A. VENITURI FISCALE 54.215.972
0004 A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 17.317.001
0005 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE 12.937.100
LA PERSOANE JURIDICE
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.561.500
01 Impozit pe profit de la agenții economici 10.289.000
02 Impozit pe profil de la băncile comerciale 1.272.500
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.375.600
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 781.432
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 129
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 136.568
04 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine 3.874
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 8.968
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 444.000
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică 131
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 498
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 4.377.901
0301 IMPOZIT PE VENIT 19.043.101
01 Impozit pe venituri din activități independente 528.357
02 Impozit pe venituri din salarii 13.575.320
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 356.336
04 Impozit pe venituri din dividende 1.513.424
05 Impozit pe venituri din dobânzi 66.000
06 Impozit pe venituri din pensii 1.200.000
07 Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 82.226
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal în România 11.000
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 335.158
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operațiuni similare 250
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 95.535
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 73.894
13 Impozit pe venituri din activități agricole 4.008
14 Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 70.797
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 5.527
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil 153.291
17 Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici 2.512
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 554.811
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -41.535
50 Impozit pe venituri din alte surse 85.898
60 Regularizări 370.292
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -14.665.200
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -14.665.200
0500 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 2.000
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.000
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capitul 2.000
0600 01 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 10.000
0601 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 10.000
01 Impozit pe salarii 10.000
0700 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 80.000
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 80.000
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 80.000
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 35.997.571
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 35.548.800
01 Taxa pe valoarea adăugată încasată 35.548.800
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -17.000.229
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) 2.053.407
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și -11.580.546
Municipiului București (se scad)
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -551.770
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -2.000.991
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) -813.515
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 16.100
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 16.100
1401 ACCIZE 16.886.300
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII 546.600
BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI
01 Taxe pentru jocurile de noroc 316.876
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 110.000
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 9.065
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 110.000
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 415
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 244
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 710.500
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 710.500
01 Taxe vamale 560.800
02 Taxe vamale legale de sectorul agricol 144.600
03 Contribuții în sectorul zahărului 5.100
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 100.900
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 100.900
04 Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional 100.900
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 471.400
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 271.400
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 271.400
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 200.000
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 200.000
2900 C. VENITURI NEFISCALE 8.634.370
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.322.238
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 3.822.238
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 80.000
02 Încasări din cota reținută, conform Codului penal 59
05 Venituri din concesiuni și închirieri 2.542.179
08 Venituri din dividende 1.200.000
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 500.000
03 Alte venituri din dobânzi 500.000
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 4.312.132
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 3.070.046
01 Taxe de metrologie 100.000
02 Taxe consulare 138.000
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 196
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 300
05 Taxe și alte venituri în învățământ 600
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 4.050
08 Venituri din prestări de servicii 1.000.000
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 100.000
14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine 500.000
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din 600.000
activitatea proprie sau anexă
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 20.000
19 Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări 100.000
culturale, artistice și sportive
20 Venituri din cercetare 500.000
23 Venituri din timbrul judiciar 2.000
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 3.500
26 Venituri din despăgubiri 100
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 300
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 1.000
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 2.552
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 2.552
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 417.614
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 373.000
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 2.014
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 40.000
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 100
05 Amenzi judiciare 2.500
3601 DIVERSE VENITURI 821.920
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 5.500
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 110
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 1.260
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 50
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 5.000
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare 10.000
50 Alte venituri 800.000
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 50.069
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 50.069
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 20.147
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 1.712
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 20.140
06 Venituri obținute în procesul de stingere al creanțelor bugetare 6.056
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale 2.014
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.500
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 2.500
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 300
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 1.400
08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 800
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI 3.280.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 101.678.400
--------------------------
01 CHELTUIELI CURENTE 95.702.108
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.899.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.727.945
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.971.659
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.244.900
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 18.809.797
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 14.485.495
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.850.944
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.120.486
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.440.952
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.949.380
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.896.916
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.522.766
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.079.376
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.639
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.073.737
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 32.639.623
01 CHELTUIELI CURENTE 29.628.740
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.270.453
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 729.640
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.758.202
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.508.580
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.785.928
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.038.957
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 336.230
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 476.469
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 102.319
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.534.414
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.534.414
01 Rambursări de credite externe 553.188
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 553.188
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG nr. 64/2007 1.981.226
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.607.276
01 CHELTUIELI CURENTE 10.150.125
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.311.626
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 577.077
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.625
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.258.471
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 976.291
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 10.035
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 457.151
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 87.951
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
5101 01 Autorități executive și legislative 4.432.666
01 Administrația prezidențială 35.515
02 Autorități legislative 334.333
03 Autorități executive 3.760.311
04 Alte organe ale autorităților publice 302.507
03 Contribuția la bugetul UE 5.970.000
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 204.610
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.396.104
01 CHELTUIELI CURENTE 1.381.780
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156.753
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18.831
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 38.669
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.084.794
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 62.666
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.067
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.324
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14.324
5301 01 Cercetare fundamentală (de bază) 162.247
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.233.857
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.825.744
01 CHELTUIELI CURENTE 2.820.750
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 802.074
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 69.135
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.442.663
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 306.128
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.994
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 44
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
5401 01 Programe de informare și prezentare a imaginii României 750
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 184.750
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 16.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.424.177
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 16.300
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 50
50 Alte servicii publice generale 1.178.767
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 10.754.399
01 CHELTUIELI CURENTE 8.219.985
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 64.597
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.758.202
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 397.186
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.534.414
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.534.414
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 7.056.100
01 CHELTUIELI CURENTE 7.056.100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.056.100
5601 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 7.056.100
6000 01 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 15.756.360
01 CHELTUIELI CURENTE 14.635.237
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.698.933
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.521.513
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.661
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 880.226
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 182.368
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205.984
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 154
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.258
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 113.140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.121.077
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.121.077
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 46
01 Rambursări de credite externe 46
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 46
6001 APĂRARE 4.111.731
01 CHELTUIELI CURENTE 3.509.201
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.705.725
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 554.302
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 90.971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157.857
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 104
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 242
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 602.530
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 602.530
6001 01 Administrație centrală 272.578
02 Apărare națională 3.544.760
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara 262.205
teritoriului statului român
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 23.252
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 8.936
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.644.629
01 CHELTUIELI CURENTE 11.126.036
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.993.208
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 967.211
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.661
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 789.255
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 24.511
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205.984
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.016
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 113.140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 518.547
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 518.547
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 46
6101 01 Administrația centrală 1.052.569
03 Ordine publică 4.189.248
01 Poliție 2.420.462
02 Jandarmerie 951.195
03 Paza și supravegherea frontierei 817.591
04 Siguranță națională 1.639.560
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 980.267
06 Autorități judecătorești 2.276.908
07 Penitenciare 741.187
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.500
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 763.390
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 30.579.238
01 CHELTUIELI CURENTE 29.867.579
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.134.986
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 958.065
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.301.599
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 58.255
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 750.605
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.120.332
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 985.067
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 711.205
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 711.205
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 454
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.914.502
01 CHELTUIELI CURENTE 4.355.666
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 621.150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 179.987
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.384.722
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.220
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 294.072
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 280.704
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 434.021
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 155.790
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 558.836
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 558.836
6501 01 Administrație centrală 66.253
02 Servicii publice descentralizate 1.185.590
03 Învățământ preșcolar și primar 3.273
01 Învățământ preșcolar 3.273
04 Învățământ secundar 449.507
01 Învățământ secundar inferior 210.821
02 Învățământ secundar superior 203.561
03 Învățământ profesional 35.125
05 Învățământ postliceal 55.040
06 Învățământ superior 2.499.833
01 Învățământ universitar 2.447.058
02 învățământ postuniversitar 52.775
07 învățământ nedefinibil prin nivel 51.210
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 51.210
11 Servicii auxiliare pentru educație 507.807
04 Cămine și cantine pentru studenți 312.081
30 Alte servicii auxiliare 195.726
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 39
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 95.950
6601 SĂNĂTATE 2.353.343
01 CHELTUIELI CURENTE 2.292.665
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 249.266
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 159.368
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.573.537
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.781
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.453
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 209.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.678
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 60.678
6601 01 Administrația centrală 14.400
02 Servicii publice descentralizate 176.649
04 Servicii medicale în ambulator 8.419
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 8.419
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 52.511
01 Spitale generale 52.511
08 Servicii de sănătate publică 50.462
09 Hematologie și securitate transfuzională 57.190
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 6.654
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.987.058
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.987.058
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.946.761
01 CHELTUIELI CURENTE 1.913.339
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 42.972
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 377.280
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 733.043
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 47.608
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14.435
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 531.001
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 167.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.422
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33.422
6701 01 Administrație centrală 49.154
02 Servicii publice descentralizate 20.565
03 Servicii culturale 418.199
01 Biblioteci publice naționale 12.764
03 Muzee 121.386
04 Instituții publice de spectacole și concerte 212.000
11 Edituri 2.549
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 60.000
14 Centre culturale 7.500
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 2.000
05 Servicii recreative și sportive 320.484
01 Sport 312.684
02 Tineret 7.800
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.138.359
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.364.632
01 CHELTUIELI CURENTE 21.305.909
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221.598
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 241.430
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.610.297
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.646
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 342.645
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.839.628
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.045
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 26.620
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 58.269
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 58.269
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 454
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
6801 01 Administrație centrală 377.499
02 Servicii publice descentralizate 283.642
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 11.546.269
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 1.900.468
02 Asistență socială în caz de invaliditate 1.900.468
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.542.545
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 260.621
09 Ajutoare pentru urmași 785
15 Prevenirea excluderii sociale 1.039.633
01 Ajutor social 942.000
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 1.476
04 Servicii sociale 22.711
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 73.446
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 3.568
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 409.602
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 2.707.090
01 CHELTUIELI CURENTE 2.334.312
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126.384
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 42.725
30 TITLUL III DOBÂNZI 19.074
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 903.672
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 380.273
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116.264
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 733.070
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 372.778
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINȚE, SERVICII ȘI 372.778
7001 DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.107.354
01 CHELTUIELI CURENTE 1.774.326
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.670
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 673.222
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 327.025
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19.539
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 733.070
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 333.028
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 333.028
7001 03 Locuințe 848.928
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 848.928
05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice 791.376
02 Amenajări hidrotehnice 791.376
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 467.050
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 599.736
01 CHELTUIELI CURENTE 559.986
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126.384
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 34.055
30 TITLUL III DOBÂNZI 19.074
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 230.450
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 53.248
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 96.725
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.750
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 39.750
7401 01 Administrație centrală 56.607
03 Reducerea și controlul poluării 519.294
04 Protecția biosferei și a mediului natural 5.486
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 5.349
50 Alte servicii în domeniul protecției mediului 13.000
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 19.996.089
01 CHELTUIELI CURENTE 19.236.240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 669.044
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 476.002
30 TITLUL III DOBÂNZI 179.722
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.232.100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.215.720
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.078.671
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.739.134
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 101.347
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 2.544.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 215.387
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 215.387
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 544.462
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.185
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 539.277
01 Rambursări de credite externe 539.277
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 539.277
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.228.176
01 CHELTUIELI CURENTE 2.197.658
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154.735
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 140.237
40 TITLUL IV SUBVENȚII 230.263
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 103.235
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.015.453
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 487.885
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 10
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 65.840
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.333
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 25.333
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 5.185
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.185
8001 01 Acțiuni generale economice și comerciale 2.228.176
01 Administrație centrală 146.864
03 Meteorologie 48.910
05 Sistemul național antigrindină 12.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 10.400
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 230.263
10 Programe de dezvoltare regională și socială 508.625
11 Rezerve de stat și de mobilizare 18.820
12 Ajutoare de stat 1.000.843
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 251.451
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 884.327
01 CHELTUIELI CURENTE 884.327
40 TITLUL IV SUBVENȚII 256.022
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 354.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 274.005
8101 02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi 256.022
05 Energie electrică 246.505
06 Energie termică 354.300
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 27.500
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 391.928
01 CHELTUIELI CURENTE 326.271
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 21
30 TITLUL III DOBÂNZI 11.093
40 TITLUL IV SUBVENȚII 196.025
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.762
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107.370
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 65.657
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 65.657
8201 01 Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali 81.393
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 310.535
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 6.045.155
01 CHELTUIELI CURENTE 5.889.465
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 470.055
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 188.353
30 TITLUL III DOBÂNZI 700
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.016.458
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 811.745
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 203.785
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.979.332
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93.247
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 125.790
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 152.710
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 152.710
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.980
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.980
8301 01 Administrația centrală 121.794
02 Servicii publice descentralizate 928.102
03 Agricultură 2.824.379
01 Amendare soluri acide și alcaline 9.700
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 586.855
03 Protecția plantelor și carantină fitosanitară 44.915
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 1.840.739
05 Reproducția și selecția animalelor 23.600
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 318.570
04 Silvicultură 165.884
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 2.004.996
8401 TRANSPORTURI 9.720.240
01 CHELTUIELI CURENTE 9.233.826
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.035
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 13.866
30 TITLUL III DOBÂNZI 167.925
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.533.332
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 634.149
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.373.120
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.149.729
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6.390
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.324.280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.774
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 15.774
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 470.640
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 470.640
8401 01 Administrație centrală 129.526
03 Transport rutier 5.931.328
01 Drumuri și poduri 5.931.328
04 Transport feroviar 3.174.099
01 Transport pe cale ferată 2.534.995
02 Transport cu metroul 639.104
05 Transport pe apă 323.529
06 Transport aerian 146.683
02 Aviația civilă 132.644
03 Zboruri speciale 14.039
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 15.075
8501 COMUNICAȚII 267.883
01 CHELTUIELI CURENTE 246.313
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13.219
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 103.525
30 TITLUL III DOBÂNZI 4
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 700
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE 106.715
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.700
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 20.450
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.570
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.570
8501 01 Comunicații 267.883
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 234.238
01 CHELTUIELI CURENTE 234.238
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 130.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 104.238
8601 02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 145.000
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 57.677
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 31.561
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 224.142
01 CHELTUIELI CURENTE 224.142
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 30.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 170.529
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.473
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 8.140
8701 01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 224.142
9901 DEFICIT -35.024.089
Referințe (50)

ANEXA Nr. 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz pe anul 2010

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2010 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
------------- 120.287.306
01 CHELTUIELI CURENTE 113.116.374
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.795.382
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.795.487
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.015.759
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.244.900
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20.396.934
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 16.084.425
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.006.406
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.131.456
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.495.495
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.949.380
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.091.556
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.717.406
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.079.376
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.639
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.073.737
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
-------------------------- 101.678.400
01 CHELTUIELI CURENTE 95.702.108
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.899.800
01 Cheltuieli salariale în bani 11.649.032
01 Salarii de bază 5.711.960
02 Salarii de merit 135.415
03 Indemnizațiile de conducere 152.004
04 Spor de vechime 618.618
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.035.045
06 Alte sporuri 1.065.784
08 Fond de premii 520.930
09 Primă de vacanță 303.150
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6.609
11 Fond aferent plății cu ora 32.011
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 16.288
13 Indemnizații de delegare 285.415
14 Indemnizații de detașare 3.358
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 3.367
16 Alocații pentru locuințe 19.436
30 Alte drepturi salariale în bani 1.739.642
02 Cheltuieli salariale în natură 2.427.355
01 Tichete de masă 66
02 Norme de hrană 1.934.445
03 Uniforme și echipament obligatoriu 295.700
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 429
05 Transportul la și de la locul de muncă 15.669
30 Alte drepturi salariale în natură 181.046
03 Contribuții 2.022.797
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.260.177
02 Contribuții de asigurări de șomaj 35.763
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 649.786
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 12.207
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 6.941
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 57.923
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.727.945
01 Bunuri și servicii 1.841.071
01 Furnituri de birou 48.219
02 Materiale pentru curățenie 10.686
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 378.719
04 Apă, canal și salubritate 57.676
05 Carburanți și lubrifianți 149.407
06 Piese de schimb 43.970
07 Transport 22.866
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 172.874
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 764.208
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 192.446
02 Reparații curente 84.683
03 Hrană 106.496
01 Hrană pentru oameni 102.448
02 Hrană pentru animale 4.048
04 Medicamente și materiale sanitare 44.432
01 Medicamente 10.096
02 Materiale sanitare 19.238
03 Reactivi 6.726
04 Dezinfectanți 8.372
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 122.934
01 Uniforme și echipament 55.842
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.807
30 Alte obiecte de inventar 65.285
06 Deplasări, detașări, transferări 182.976
01 Deplasări interne, detașări, transferări 96.988
02 Deplasări în străinătate 85.988
09 Materiale de laborator 3.060
10 Cercetare-dezvoltare 3.198
11 Cărți, publicații și materiale documentare 16.547
12 Consultanță și expertiză 13.603
13 Pregătire profesională 16.986
14 Protecția muncii 5.557
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 12.149
16 Studii și cercetări 134
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 7.264
21 Meteorologie 48.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 8.350
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 9.900
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 71.161
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 48.563
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 15.151
03 Stabilirea riscului de țară 980
04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.467
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 64.186
28 Ajutor public judiciar 23.714
30 Alte cheltuieli 843.663
01 Reclamă și publicitate 3.184
02 Protocol și reprezentare 20.847
03 Prime de asigurare non-viață 37.304
04 Chirii 208.180
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 158.813
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 2.088
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 9.923
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 402.824
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.971.659
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 4.666.014
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 4.666.014
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.947.247
01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 1.748.452
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 198.795
03 Alte dobânzi 14.662
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 14.662
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 1.343.736
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.244.900
01 Subvenții pe produse 275.163
02 Subvenții pe activități 21.039
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 215.700
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 1.100.000
05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 349.293
06 Acțiuni de ecologizare 34.611
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 230.263
14 Susținerea infrastructurii de transport 51.915
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 1.781.458
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 148.371
18 Protecție socială în sectorul minier 13.202
30 Alte subvenții 23.885
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 184.750
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 16.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 18.809.797
01 Transferuri curente 17.229.722
01 Transferuri către instituții publice 2.982.188
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.947.615
03 Acțiuni de sănătate 976.440
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.843.201
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 7.056.100
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 900
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 294.333
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 12.450
25 Programe pentru sănătate 106.721
26 Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 101.558
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 435.149
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 150.000
34 Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 354.300
36 Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 84.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 532.000
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială 24.667
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 28.500
43 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 26.177
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 233.528
48 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 39.895
02 Transferuri de capital 1.580.075
03 Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 320.300
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 78.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 5.600
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 55.235
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 7.102
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 8.172
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 397.186
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 4.000
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 32.301
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 170.000
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 230.450
17 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 1.000
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 100.000
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 170.529
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 14.485.495
01 A. Transferuri interne 8.009.640
01 Restructurarea industriei de apărare 35.000
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 20.414
03 Programe cu finanțare rambursabilă 184.370
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 12.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 3.000
07 Programe comunitare 1.139
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare rambursabilă 54.761
09 Programe ISPA 15.462
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 3.929.322
13 Programe de dezvoltare 272.782
14 Fond Național de Preaderare 1.424.177
18 Alte transferuri curente interne 33.286
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 5.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 120.000
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice 50.000
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 1.000.843
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 50
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 792.689
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic 55.345
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 480.455
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 458.351
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 17.686
04 Alte transferuri curente în străinătate 4.418
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.970.000
01 Contribuții din taxe vamale 638.800
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.192
04 Contribuții din resursa TVA 623.081
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 295.756
06 Contribuții din resursa VBN 4.275.478
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 95.220
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și Suediei 37.473
04 Alte plăți către UE 25.400
02 Contribuția României la fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 25.400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.850.944
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.079.020
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 552.103
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 497.810
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 1.200.000
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 28.700
06 Programe din fondul European de Garantare Agricolă (FESA) 731.271
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) 1.470
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 2.327
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.990
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe 3.192
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 198.062
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 14.128
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 8.314
16 Alte facilități și instrumente postaderare 36.116
17 Mecanismul financiar SSE 36.409
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 18.343
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 83.868
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 182.462
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 402.235
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 563.014
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 4.500
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 204.610
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18.120.486
01 Asigurări sociale 11.449.391
02 Ajutoare sociale 6.671.095
01 Ajutoare sociale în numerar 6.111.245
02 Ajutoare sociale în natură 557.990
03 Tichete de creșă 1.860
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.440.952
01 Burse 436.299
03 Finanțarea partidelor politice 7.299
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 70.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.880
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.500
08 Programe pentru tineret 7.800
09 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 5.047
11 Asociații și fundații 24.710
12 Susținerea cultelor 40.000
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 11.088
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 278.124
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 2.208
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 5.209
17 Despăgubiri civile 320.774
18 Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor 5.000
19 Indemnizația de merit 34.647
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 80.190
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 6.453
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 749
26 Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor 7.958
27 Renta viageră agricolă 83.000
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.050
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 680
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.949.380
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 3.949.380
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.896.916
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.522.766
01 Active fixe 2.296.064
01 Construcții 1.292.163
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 315.569
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 74.120
30 Alte active fixe 614.212
02 Stocuri 2.739
01 Rezerve de stat și de mobilizare 2.739
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 58.471
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
01 Active financiare 369.200
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 369.200
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.079.376
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.639
01 Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin 5.185
02 convenții bilaterale și interguvernamentale Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 454
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.073.737
01 Rambursări de credite externe 1.092.511
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 539.323
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 553.188
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 1.981.226
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.607.276
01 CHELTUIELI CURENTE 10.150.125
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.311.626
01 Cheltuieli salariale în bani 1.841.487
01 Salarii de bază 1.192.406
02 Salarii de merit 6.021
03 Indemnizație de conducere 37.326
04 Spor de vechime 166.729
05 Sporuri pentru condiții de muncă 42.890
06 Alte sporuri 85.222
08 Fond de premii 86.817
09 Prima de vacanță 59.263
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.003
11 Fond aferent plății cu ora 500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 9.906
13 Indemnizații de delegare 79.683
14 Indemnizații de detașare 1.071
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 273
16 Alocații pentru locuințe 2.020
30 Alte drepturi salariale în bani 70.357
02 Cheltuieli salariale în natură 21.671
02 Norme de hrană 21.495
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 24
30 Alte drepturi salariale în natură 152
03 Contribuții 448.468
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 327.597
02 Contribuții de asigurări de șomaj 9.732
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 92.054
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4.752
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 14.331
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 577.077
01 Bunuri și servicii 254.106
01 Furnituri de birou 10.391
02 Materiale pentru curățenie 2.437
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 50.425
04 Apă, canal și salubritate 8.050
05 Carburanți și lubrifianți 17.478
06 Piese de schimb 3.070
07 Transport 1.115
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 39.541
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 68.198
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 53.401
02 Reparații curente 21.730
04 Medicamente și materiale sanitare 496
01 Medicamente 484
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12.668
01 Uniforme și echipament 1.099
03 Lenjerie și accesorii de pat 61
30 Alte obiecte de inventar 11.508
06 Deplasări, detașări, transferări 97.865
01 Deplasări interne, detașări, transferări 51.887
02 Deplasări în străinătate 45.978
09 Materiale de laborator 60
10 Cercetare-dezvoltare 40
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5.105
12 Consultanță și expertiză 1.279
13 Pregătire profesională 4.683
14 Protecția muncii 983
16 Studii și cercetări 39
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 119
30 Alte cheltuieli 177.904
01 Reclamă și publicitate 608
02 Protocol și reprezentare 16.121
03 Prime de asigurare non-viață 4.461
04 Chirii 89.424
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.610
08 Fondul Primului-ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 103
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 65.077
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.625
01 Transferuri curente 16.625
01 Transferuri către instituții publice 16.575
03 Acțiuni de sănătate 50
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.258.471
01 A. Transferuri interne 35.172
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 11.012
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 22.484
18 Alte transferuri curente interne 1.480
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 196
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 253.299
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 248.881
04 Alte transferuri curente în străinătate 4.418
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.970.000
01 Contribuții din taxe vamale 638.800
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.192
04 Contribuții din resursa TVA 623.081
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 295.756
06 Contribuții din resursa VBN 4.275.478
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 95.220
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și Suediei 37.473
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 976.291
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.980
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 154.042
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 68.532
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 9.349
16 Alte facilități și instrumente postaderare 8.783
17 Mecanismul financiar SSE 3.326
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 891
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 83.868
20 Asistență tehnică în cadrul Programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 64.690
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 40.008
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 316.712
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 4.500
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 204.610
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 10.035
01 Burse 1.800
11 Asociații și fundații 464
17 Despăgubiri civile 5.674
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 1.417
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 680
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 457.151
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 87.951
01 Active fixe 85.014
01 Construcții 45.819
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 17.870
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 12.326
30 Alte active fixe 8.999
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.937
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 369.200
01 Active financiare 369.200
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 369.200
5101 01 Autorități executive și legislative 4.432.666
01 Administrația prezidențială 35.515
02 Autorități legislative 334.333
03 Autorități executive 3.760.311
04 Alte organe ale autorităților publice 302.507
03 Contribuția la bugetul UE 5.970.000
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 204.610
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE 1.396.104
01 CHELTUIELI CURENTE 1.381.780
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156.753
01 Cheltuieli salariale în bani 123.016
01 Salarii de bază 82.481
03 Indemnizație de conducere 3.291
04 Spor de vechime 14.395
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.692
06 Alte sporuri 11.642
08 Fond de premii 6.917
09 Prima de vacanță 69
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 22
11 Fond aferent plății cu ora 110
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 3
13 Indemnizații de delegare 62
16 Alocații pentru locuințe 2
30 Alte drepturi salariale în bani 330
02 Cheltuieli salariale în natură 52
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 52
03 Contribuții 33.685
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 25.400
02 Contribuții de asigurări de șomaj 668
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.164
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 317
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.136
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18.831
01 Bunuri și servicii 8.673
01 Furnituri de birou 95
02 Materiale pentru curățenie 52
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.433
04 Apă, canal și salubritate 250
05 Carburanți și lubrifianți 191
06 Piese de schimb 10
07 Transport 119
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 710
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 850
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.963
02 Reparații curente 445
03 Hrana 3
02 Hrana pentru animale 3
04 Medicamente și materiale sanitare 10
01 Medicamente 3
02 Materiale sanitare 7
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 139
30 Alte obiecte de inventar 139
06 Deplasări, detașări, transferări 518
01 Deplasări interne, detașări, transferări 260
02 Deplasări în străinătate 258
09 Materiale de laborator 20
11 Cărți, publicații și materiale documentare 107
13 Pregătire profesională 400
14 Protecția muncii 50
30 Alte cheltuieli 8.466
01 Reclamă și publicitate 50
02 Protocol și reprezentare 500
04 Chirii 33
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 7.873
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 38.669
01 Transferuri curente 38.669
01 Transferuri către instituții publice 38.669
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.084.794
01 A. Transferuri interne 1.051.870
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 588
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 20.500
13 Programe de dezvoltare 271.782
48 Finanțarea proiectelor de cercetare dezvoltare și inovare 759.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 32.924
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 32.924
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 62.666
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 35.636
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 10.398
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 102
17 Mecanismul financiar SSE 1.994
20 Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică 14.536
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.067
01 Burse 6.309
11 Asociații și fundații 4
19 Indemnizația de merit 5.640
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 156
26 Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor 7.958
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.324
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14.324
01 Active fixe 12.748
01 Construcții 12.014
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 600
30 Alte active fixe 134
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.576
5301 01 Cercetare fundamentală (de bază) 162.247
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.233.857
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.825.744
01 CHELTUIELI CURENTE 2.820.750
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 802.074
01 Cheltuieli salariale în bani 629.000
30 Alte drepturi salariale în bani 629.000
03 Contribuții 173.074
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 130.800
02 Contribuții de asigurări de șomaj 3.000
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 34.274
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 69.135
01 Bunuri și servicii 7
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 4
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3
12 Consultanță și expertiză 166
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 56.362
30 Alte cheltuieli 12.600
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 9.500
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.100
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 200.750
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 184.750
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 16.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.442.663
01 A. Transferuri interne 1.424.977
14 Fond Național de Preaderare 1.424.177
18 Alte transferuri curente interne 750
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 50
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 17.686
03 Asistența pentru dezvoltare alocată în străinătate 17.686
54 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 306.128
03 Finanțarea partidelor politice 7.299
17 Despăgubiri civile 298.829
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.994
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 44
01 Active fixe 44
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 12
30 Alte active fixe 32
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
5401 01 Programe de informare și prezentare a imaginii României 750
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 184.750
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 16.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.424.177
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 16.300
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 50
50 Alte servicii publice generale 1.178.767
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 10.754.399
01 CHELTUIELI CURENTE 8.219.985
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 64.597
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 64.597
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 42.000
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 15.150
03 Stabilirea riscului de țară 980
04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.467
30 TITLUL III DOBÂNZI 7.758.202
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 4.666.014
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 4.666.014
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.748.452
01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 1.748.452
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 1.343.736
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 397.186
02 Transferuri de capital 397.186
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 397.186
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.534.414
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.534.414
01 Rambursări de credite externe 553.188
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 533.188
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 1.981.226
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 7.056.100
01 CHELTUIELI CURENTE 7.056.100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.056.100
01 Transferuri curente 7.056.100
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 7.056.100
5601 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 7.056.100
6001 APĂRARE 4.111.731
01 CHELTUIELI CURENTE 3.509.201
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.705.725
01 Cheltuieli salariale în bani 1.723.171
01 Salarii de bază 655.000
02 Salarii de merit 32.735
03 Indemnizație de conducere 27.448
04 Spor de vechime 140.000
05 Sporuri pentru condiții de muncă 152.603
06 Alte sporuri 108.449
08 Fond de premii 83.000
09 Prima de vacanță 790
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent plății cu ora 420
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 6
13 Indemnizații de delegare 173.928
14 Indemnizații de deplasare 835
30 Alte drepturi salariale în bani 347.907
02 Cheltuieli salariale în natură 753.976
02 Norme de hrană 534.000
03 Uniforme și echipament obligatoriu 73.747
05 Transportul la și de la locul de muncă 11.886
30 Alte drepturi salariale în natură 134.343
03 Contribuții 228.578
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 126.965
02 Contribuții de asigurări de șomaj 4.193
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 84.156
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 6.559
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 6.705
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 554.302
01 Bunuri și servicii 372.011
01 Furnituri de birou 3.600
02 Materiale pentru curățenie 1.681
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 154.124
04 Apă, canal și salubritate 22.867
05 Carburanți și lubrifianți 37.394
06 Piese de schimb 17.661
07 Transport 9.496
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet 22.233
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 98.948
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.007
02 Reparații curente 14.222
03 Hrană 57.127
01 Hrană pentru oameni 56.026
02 Hrană pentru animale 1.101
04 Medicamente și materiale sanitare 2.068
01 Medicamente 1.899
02 Materiale sanitare 75
03 Reactivi 80
04 Dezinfectanți 14
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 41.707
01 Uniforme și echipament 37.169
03 Lenjerie și accesorii de pat 737
30 Alte obiecte de inventar 3.801
06 Deplasări, detașări, transferări 18.196
01 Deplasări interne, detașări, transferări 8.319
02 Deplasări în străinătate 9.877
10 Cercetare-dezvoltare 1.357
11 Cărți, publicații și materiale documentare 630
12 Consultanță și expertiză 1
13 Pregătire profesională 371
14 Protecția muncii 1.133
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 6.139
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2
30 Alte cheltuieli 39.338
01 Reclamă și publicitate 65
02 Protocol și reprezentare 1.230
03 Prime de asigurări non-viață 6.646
04 Chirii 2.425
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 28.972
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 90.971
01 Transferuri curente 90.971
03 Acțiuni de sănătate 90.971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157.857
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 157.857
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 157.857
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 104
02 Ajutoare sociale 104
02 Ajutoare sociale în natură 104
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 242
11 Asociații și fundații 242
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 602.530
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 602.530
01 Active fixe 599.495
01 Construcții 35.472
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 3.839
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6.332
10 Alte active fixe 553.852
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 3.035
6001 01 Administrație centrală 272.578
02 Apărare națională 3.544.760
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 262.205
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 23.252
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 8.936
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.644.629
01 CHELTUIELI CURENTE 11.126.036
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.993.208
01 Cheltuieli salariale în bani 5.851.320
01 Salarii de bază 2.814.412
02 Salarii de merit 81.733
03 Indemnizație de conducere 50.389
04 Spor de vechime 183.148
05 Sporuri pentru condiții de muncii 798.331
06 Alte sporuri 811.026
08 Fond de premii 260.737
09 Primă de vacanță 187.189
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 118
11 Fond aferent plății cu ora 537
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 163
13 Indemnizații de delegare 25.248
14 Indemnizații de detașare 1.014
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 3.000
16 Alocații pentru locuințe 16.970
30 Alte drepturi salariale în bani 617.305
02 Cheltuieli salariale în natură 1.590.485
02 Norme de hrană 1.327.209
03 Uniforme și echipament obligatoriu 216.513
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 99
05 Transportul la și de la locul de muncă 3.558
30 Alte drepturi salariale în natură 43.106
03 Contribuții 766.833
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 373.795
02 Contribuții de asigurări de șomaj 11.265
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 359.329
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 3.861
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 379
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 18.204
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 967.211
01 Bunuri și servicii 423.273
01 Furnituri de birou 7.763
02 Materiale pentru curățenie 2.192
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 105.128
04 Apă, canal și salubritate 16.551
05 Carburanți și lubrifianți 71.969
06 Piese de schimb 19.011
07 Transport 11.412
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 69.902
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 96.607
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 22.738
02 Reparații curente 32.970
03 Hrană 9.186
01 Hrană pentru oameni 6.439
02 Hrană pentru animale 2.747
04 Medicamente și materiale sanitare 2.750
01 Medicamente 2.207
02 Materiale sanitare 254
03 Reactivi 209
04 Dezinfectanți 80
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 21.771
01 Uniforme și echipament 9.840
03 Lenjerie și accesorii de pal 360
30 Alte obiecte de inventar 11.571
06 Deplasări, detașări, transferări 35.437
01 Deplasări interne, detașări, transferări 16.366
02 Deplasări în străinătate 19.071
09 Materiale de laborator 423
10 Cercetare-dezvoltare 425
11 Cărți, publicații și materiale documentare 1.970
12 Consultanță și expertiză 9.941
13 Pregătire profesională 1.992
14 Protecția muncii 1.735
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 5.810
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 3.842
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 3.841
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 1
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 7.186
28 Ajutor public judiciar 23.714
30 Alte cheltuieli 190.166
01 Reclamă și publicitate 838
02 Protocol și reprezentare 1.654
03 Prime de asigurare non-viață 22.660
04 Chirii 85.243
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 385
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 79.386
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.661
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 3
03 Alte dobânzi 14.658
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 14.658
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 789.255
01 Transferuri curente 780.750
01 Transferuri către instituții publice 712.021
03 Acțiuni de sănătate 67.829
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 900
02 Transferuri de capital 8.505
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 722
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 7.783
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 24.511
01 A. Transferuri interne 20.827
03 Programe cu finanțare rambursabilă 2.493
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 15.386
18 Alte transferuri curente interne 2.948
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 3.684
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.684
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205.984
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 41.232
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 17.427
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 2.327
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.990
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe 3.192
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 129.530
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 3.259
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 2.471
16 Alte facilități și instrumente postaderare 2.995
17 Mecanismul financiar SSE 561
57 TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ 50
02 Ajutoare sociale 50
01 Ajutoare sociale în numerar 40
02 Ajutoare sociale în natură 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.016
11 Asociații și fundații 4.000
17 Despăgubiri civile 14.016
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 113.140
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 113.140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 518.547
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 518.547
01 Active fixe 336.887
01 Construcții 85.080
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 222.509
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6.328
30 Alte active fixe 22.970
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 17.098
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 46
01 Rambursări de credite externe 46
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 46
6101 01 Administrația centrală 1.052.569
03 Ordine publică 4.189.248
01 Poliție 2.420.462
02 Jandarmerie 951.195
03 Paza și supravegherea frontierei 817.591
04 Siguranța națională 1.639.560
05 Protecție civilă și proiecția contra incendiilor 980.267
06 Autorități judecătorești 2.276.908
07 Penitenciare 741.187
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.500
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 763.390
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.914.502
01 CHELTUIELI CURENTE 4.355.666
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 621.150
01 Cheltuieli salariale în bani 458.071
01 Salarii de bază 240.831
02 Salarii de merit 3.222
03 Indemnizație de conducere 15.402
04 Spor de vechime 44.934
05 Sporuri pentru condiții de muncă 19.011
06 Alte sporuri 25.418
08 Fond de premii 16.174
09 Primă de vacanță 5.577
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5.036
11 Fond aferent plății cu ora 30.414
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.829
13 Indemnizații de delegare 2.070
14 Indemnizații de detașare 366
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 94
16 Alocații pentru locuințe 424
30 Alte drepturi salariale în bani 47.269
02 Cheltuieli salariale în natură 42.725
02 Norme de hrană 33.630
03 Uniforme și echipament obligatoriu 5.323
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 155
05 Transportul la și de la locul de muncă 215
30 Alte drepturi salariale în natură 3.402
03 Contribuții 104.308
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 75.414
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.902
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 23.255
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 530
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3.206
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 179.987
01 Bunuri și servicii 88.414
01 Furnituri de birou 3.552
02 Materiale pentru curățenie 1.691
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 29.609
04 Apă, canal și salubritate 5.271
05 Carburanți și lubrifianți 3.421
06 Piese de schimb 1.072
07 Transport 257
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.376
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.476
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 31.689
02 Reparații curente 6.567
03 Hrană 24.467
01 Hrană pentru oameni 24.462
02 Hrană pentru animale 5
04 Medicamente și materiale sanitare 216
01 Medicamente 150
02 Materiale sanitare 46
03 Reactivi 15
04 Dezinfectanți 5
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30.186
01 Uniforme și echipament 7.192
03 Lenjerie și accesorii de pat 596
30 Alte obiecte de inventar 22.398
06 Deplasări, detașări, transferări 6.290
01 Deplasări interne, detașări, transferări 4.882
02 Deplasări în străinătate 1.408
09 Materiale de laborator 36
10 Cercetare-dezvoltare 172
11 Cărți, publicații și materiale documentare 6.584
12 Consultanță și expertiză 601
13 Pregătire profesională 3.953
14 Protecția muncii 270
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 200
16 Studii și cercetări 8
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 45
30 Alte cheltuieli 8.717
01 Reclamă și publicitate 100
02 Protocol și reprezentare 285
03 Prime de asigurare non-viață 636
04 Chirii 2.389
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 28
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 5.279
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.384.722
01 Transferuri curente 2.384.722
01 Transferuri către instituții publice 437.042
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.947.615
03 Acțiuni de sănătate 65
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.220
01 A. Transferuri interne 4.848
03 Programe cu finanțare rambursabilă 3.656
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare rambursabilă 202
18 Alte transferuri curente interne 990
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 372
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 372
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 294.073
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 156.310
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 137.711
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 51
57 TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ 280.704
02 Ajutoare sociale 280.704
02 Ajutoare sociale în natură 279.054
03 Tichete de creșă 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 434.021
01 Burse 421.800
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 2.208
17 Despăgubiri civile 250
19 Indemnizația de merit 8.883
22 Acțiuni cu caracter științific social cultural 880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 155.790
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 155.790
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 558.836
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 558.836
01 Active fixe 540.342
01 Constituții 526.831
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10.615
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 2.571
30 Alte active fixe 325
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 18.194
6501 01 Administrație centrală 66.253
02 Servicii publice descentralizate 1.185.590
03 Învățământul preșcolar și primar 3.273
01 Învățământ preșcolar 3.273
04 Învățământ secundar 449.507
01 Învățământ secundar inferior 210.821
02 Învățământ secundar superior 203.561
03 Învățământ profesional 35.125
05 Învățământ postliceal 55.040
06 Învățământ superior 2.499.833
01 Învățământ universitar 2.447.058
02 Învățământ preuniversitar 52.775
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 51.210
02 Biblioteci culturale, universitare și pedagogice 51.210
11 Servicii auxiliare pentru educație 507.807
04 Cămine și cantine pentru studenți 312.081
30 Alte servicii auxiliare 195.726
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 39
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 95.950
6601 SĂNĂTATE 2.353.343
01 CHELTUIELI CURENTE 2.292.665
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 249.266
01 Cheltuieli salariale în bani 194.165
01 Salarii de bază 140.008
02 Salarii de merit 155
03 Indemnizații de conducere 547
04 Spor de vechime 3.000
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.570
06 Alte sporuri 1.273
08 Fond de premii 16.915
09 Primă de vacanță 14.820
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 330
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 3.960
13 Indemnizații de delegare 650
14 Indemnizații de detașare 12
30 Alte drepturi salariale în bani 8.925
02 Cheltuieli salariale în natură 1.441
01 Tichete de masă 66
02 Norme de hrană 1.220
03 Uniforme și echipament obligatoriu 117
30 Alte drepturi salariale în natură 38
03 Contribuții 53.660
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 40.374
02 Contribuții de asigurări sociale de șomaj 972
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.185
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 477
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.652
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 159.368
01 Bunuri și servicii 53.620
01 Furnituri de birou 3.286
02 Materiale pentru curățenie 970
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 9.956
04 Apă, canal și salubritate 1.477
05 Carburanți și lubrifianți 3.249
06 Piese de schimb 842
07 Transport 35
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 4.788
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 9.521
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 19.496
02 Reparații curente 1.208
03 Hrană 15.567
01 Hrană pentru oameni 15.400
02 Hrană pentru animale 167
04 Medicamente și materiale sanitare 38.642
01 Medicamente 5.289
02 Materiale sanitare 18.786
03 Reactivi 6.319
04 Dezinfectanți 8.248
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.075
01 Uniforme și echipament 26
03 Lenjerie și accesorii de pat 12
30 Alte obiecte de inventar 2.037
06 Deplasări, detașări, transferări 3.254
01 Deplasări interne, detașări, transferări 2.246
02 Deplasări în străinătate 1.008
09 Materiale de laborator 2.466
10 Cercetare-dezvoltare 4
11 Cărți, publicații și materiale documentare 437
12 Consultanță și expertiză 539
13 Pregătire profesională 1.087
14 Proiecția muncii 366
16 Studii și cercetări 2
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5
30 Alte cheltuieli 40.096
02 Protocol și reprezentare 6
03 Prime de asigurare non-viață 12
04 Chirii 457
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 39.621
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.573.537
01 Transferuri curente 1.537.639
01 Transferuri către instituții publice 60.865
03 Acțiuni de sănătate 817.525
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 294.333
25 Programe pentru sănătate 106.721
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 24.667
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 233.528
02 Transferuri de capital 35.898
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 6.380
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 4.000
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 24.518
17 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.781
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 1.781
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.781
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.453
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 64.393
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 19.798
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) 1.260
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 1.520
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 12.482
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 209.260
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 209.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.678
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 60.678
01 Active fixe 59.998
01 Construcții 55.197
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 4.491
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 43
30 Alte active fixe 267
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 50
6601 01 Administrația centrală 14.400
02 Servicii publice descentralizate 176.649
04 Servicii medicale în ambulator 8.419
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 8.419
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 52.511
01 Spitale generale 52.511
08 Servicii de sănătate publică 50.462
09 Hematologie și securitate transfuzională 57.190
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 6.654
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.987.058
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.987.058
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.946.761
01 CHELTUIELI CURENTE 1.913.339
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42.972
01 Cheltuieli salariale în bani 34.300
01 Salarii de bază 25.020
02 Salarii de merit 181
03 Indemnizație de conducere 836
04 Spor de vechime 2.944
05 Sporuri pentru condiții de muncă 232
06 Alte sporuri 862
08 Fond de premii 1.519
09 Primă de vacanță 1.203
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 50
13 Indemnizații de delegare 212
14 Indemnizații de detașare 2
30 Alte drepturi salariale în bani 1.234
03 Contribuții 8.672
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 6.357
02 Contribuții de asigurări de șomaj 167
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 1.736
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 74
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 338
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 377.280
01 Bunuri și servicii 348.228
01 Furnituri de birou 934
02 Materiale pentru curățenie 204
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 2.348
04 Apă, canal și salubritate 363
05 Carburanți și lubrifianți 646
06 Piese de schimb 90
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 7.504
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 337.902
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.228
02 Reparații curente 507
04 Medicamente și materiale sanitare 4
02 Materiale sanitare 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 627
30 Alte obiecte de inventar 627
06 Deplasări, detașări, transferări 1.871
01 Deplasări interne, detașări, transferări 445
02 Deplasări în străinătate 1.426
09 Materiale de laborator 2
11 Cărți, publicații și materiale documentare 243
12 Consultanță și expertiză 54
13 Pregătire profesională 476
14 Protecția muncii 21
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 207
30 Alte cheltuieli 25.040
01 Reclamă și publicitate 1
02 Protocol și reprezentare 593
03 Prime de asigurare non-viață 457
04 Chirii 5.048
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.941
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 733.043
01 Transferuri curente 733.043
01 Transferuri către instituții publice 733.043
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 47.608
01 A. Transferuri interne 47.262
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 20.414
18 Alte transferuri curente interne 26.848
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 346
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 346
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14.435
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 4.780
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 1.256
17 Mecanismul financiar SSE 8.399
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 531.001
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 70.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.880
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.500
08 Programe pentru tineret 7.800
12 Susținerea cultelor 40.000
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 11.088
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 278.124
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 5.209
19 Indemnizația de merit 20.124
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 80.190
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 4.000
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 749
1989 din Municipiul Timișoara
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.050
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 167.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 167.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.422
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33.422
01 Active fixe 33.422
01 Construcții 10.551
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 14.923
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 7.455
30 Alte active fixe 493
6701 01 Administrație centrală 49.154
02 Servicii publice descentralizate 20.565
03 Servicii culturale 418.199
01 Biblioteci publice naționale 12.764
03 Muzee 121.386
04 Instituții publice de spectacole și concerte 212.000
11 Edituri 2.549
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 60.000
14 Centre culturale 7.500
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 2.000
05 Servicii recreative și sportive 320.484
01 Spori 312.684
02 Tineret 7.800
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.138.359
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ 21.364.632
01 CHELTUIELI CURENTE 21.305.909
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221.598
01 Cheltuieli salariale în bani 171.485
01 Salarii de bază 112.349
02 Salarii de merit 3.901
03 Indemnizații de conducere 4.357
04 Spor de vechime 21.545
05 Sporuri pentru condiții de muncă 986
06 Alte sporuri 1.233
08 Fond de premii 12.110
09 Primă de vacanță 8.112
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent plății cu ora 10
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 116
13 Indemnizații de delegare 1.419
14 Indemnizații de detașare 20
30 Alte drepturi salariale în bani 5.277
02 Cheltuieli salariale în natură 245
02 Norme de hrană 136
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 99
05 Transportul la și de la locul de muncă 10
03 Contribuții 49.868
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 37.354
02 Contribuții de asigurări de șomaj 933
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 9.064
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 279
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.238
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 241.430
01 Bunuri și servicii 42.089
01 Furnituri de birou 3.647
02 Materiale pentru curățenie 332
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 6.987
04 Apă, canal și salubritate 992
05 Carburanți și lubrifianți 3.547
06 Piese de schimb 539
07 Transport 62
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 7.171
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 167
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.645
02 Reparații curente 2.428
03 Hrană 15
01 Hrană pentru oameni 15
04 Medicamente și materiale sanitare 76
01 Medicamente 49
02 Materiale sanitare 13
03 Reactivi 5
04 Dezinfectanți 9
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.968
01 Uniforme și echipament 109
03 Lenjerie și accesorii de pat 21
30 Alte obiecte de inventar 2.838
06 Deplasări, detașări, transferări 7.249
01 Deplasări interne, detașări, transferări 6.048
02 Deplasări în străinătate 1.201
10 Cercetare-dezvoltare 1.200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 557
12 Consultanță și expertiză 150
13 Pregătire profesională 1.518
14 Protecția muncii 532
16 Studii și cercetări 40
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 150
30 Alte cheltuieli 182.458
01 Reclamă și publicitate 190
02 Protocol și reprezentare 125
03 Prime de asigurare non-viață 1.450
04 Chirii 11.745
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 158.803
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 10
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 315
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 9.820
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.610.297
01 Transferuri curente 2.610.297
01 Transferuri către instituții publice 21.038
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.843.201
26 Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 101.558
36 Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 84.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 532.000
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 28.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.646
01 A. Transferuri interne 2.746
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 46
12 Investiții ale agențiilor economici cu capital de stat 2.700
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 900
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 342.645
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 3.190
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 146.958
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 126
16 Alte facilități și instrumente postaderare 3.199
17 Mecanismul financiar SSE 10.541
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 40.729
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 18.024
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 119.878
57 TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ 17.839.628
01 Asigurări sociale 11.449.391
02 Ajutoare sociale 6.390.237
01 Ajutoare sociale în numerar 6.111.205
02 Ajutoare sociale în natură 278.822
03 Tichete de creșă 210
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.045
11 Asociații și fundații 20.000
17 Despăgubiri civile 45
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 26.620
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 26.620
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 58.269
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 58.269
01 Active fixe 55.997
01 Construcții 39.810
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 14.640
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 760
30 Alte active fixe 787
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.272
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 454
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
02 Împrumuturi pentru persoane cu statul de refugiat 454
6801 01 Administrație centrală 377.499
02 Servicii publice descentralizate 283.642
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 11.546.269
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 1.900.468
02 Asistență socială în caz de invaliditate 1.900.468
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.542.545
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 260.621
09 Ajutoare pentru urmași 785
15 Prevenirea excluderii sociale 1.039.633
01 Ajutor social 942.000
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 1.476
04 Servicii sociale 22.711
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 73.446
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 3.568
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 409.602
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTĂRII PUBLICĂ 2.107.354
01 CHELTUIELI CURENTE 1.774.326
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.670
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 8.350
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 320
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 320
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
30 Alte subvenții 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 673.222
01 Transferuri curente 160.950
01 Transferuri către instituții publice 950
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 10.000
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 150.000
02 Transferuri de capital 512.272
03 Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 320.500
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 78.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 5.600
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 8.172
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 100.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 327.025
01 A. Transferuri interne 327.025
03 Programe cu finanțare rambursabilă 2.557
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 319.468
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19.539
03 Programe din fondul de Coeziune (FC) 19.539
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 733.070
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 733.070
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 333.028
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 333.028
01 Active fixe 333.028
01 Construcții 332.828
30 Alte active fixe 200
7001 03 Locuințe 848.928
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 848.928
05 Alimentare cu apă și amenajări hidro-tehnice 791.376
02 Amenajări hidrotehnice 791.376
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 467.050
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 599.736
01 CHELTUIELI CURENTE 559.986
10 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL 126.384
01 Cheltuieli salariale în bani 100.801
01 Salarii de bază 70.444
03 Indemnizație de conducere 3.320
04 Spor de vechime 11.534
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.015
06 Alte sporuri 1.250
08 Fond de premii 5.477
09 Primă de vacanță 5.063
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 77
13 Indemnizații de delegare 503
14 Indemnizații de detașare 18
30 Alte drepturi salariale în bani 100
03 Contribuții 25.583
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 19.123
02 Contribuții de asigurări de șomaj 498
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.864
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 251
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 847
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 34.055
01 Bunuri și servicii 20.682
01 Furnituri de birou 1.700
02 Materiale pentru curățenie 130
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 4.359
04 Apă, canal și salubritate 385
05 Carburanți și lubrifianți 3.080
06 Piese de schimb 350
07 Transport 20
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 3.000
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.150
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.508
02 Reparații curente 870
03 Hrană 70
01 Hrană pentru oameni 70
04 Medicamente și materiale sanitare 50
03 Reactivi 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 745
01 Uniforme și echipament 300
30 Alte obiecte de inventar 445
06 Deplasări, detașări, transferări 3.750
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.900
02 Deplasări în străinătate 1.850
09 Materiale de laborator 15
11 Cărți, publicații și materiale documentare 150
12 Consultanță și expertiză 45
13 Pregătire profesională 600
14 Protecția muncii 191
16 Studii și cercetări 45
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 1.100
01