Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 2243/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Acordarea ajutorului de stat în conformitate cu schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

București, 22 decembrie 2009.

Nr. 2.243.

ANEXĂ

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea
rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale

I. Introducere

Art. 1. -

Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale.

Art. 2. -

(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiții în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-20131.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele documente:

a) Cadrul strategic național de referință (CSNR) 2007-2013, documentul strategic național prin care se stabilesc prioritățile de intervenție ale instrumentelor structurale, care face legătura între prioritățile naționale de dezvoltare stabilite în Planul național de dezvoltare 2007-2013 și prioritățile la nivel european cuprinse în Orientările strategice privind coeziunea pentru 2007-2013;

b) Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", denumit în continuare POS CCE2 - axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" - domeniul major de intervenție 1 "Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", operațiunea "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și al petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de transport și distribuție" - partea de distribuție;

c) Harta națională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-20133;

d) Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană4.

(3) De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări, strategii și politici naționale:

a) Legea energiei electrice nr. 13/20075, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea gazelor nr. 351/20046, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie7;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-20208;

e) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice9;

f) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale10, cu modificările și completările ulterioare.

1 Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006.

2 Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3.472/2007.

3 Harta ajutorului național regional de stat, aprobată pentru perioada 2007-2013 prin Decizia N 2/07, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 73 din 30 martie 2007.

4 Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 21 iunie 2005 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

5 Legea nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007.

6 Legea nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004.

7 Ordonanța Guvernului nr. 22/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

8 Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 19 noiembrie 2007.

9 Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004.

10 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007.

II. Obiectivul schemei

Art. 3. -

(1) Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea realizării de investiții în rețelele de distribuție de energie electrică și gaze naturale pentru reducerea pierderilor de energie, creșterea securității în furnizare, evitarea situațiilor de criză și atingerea performanțelor economice și standardelor de calitate solicitate de către consumatorii de energie.

(2) Realizarea investițiilor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat va contribui și la atingerea țintei asumate de România în cadrul POS CCE și în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, respectiv reducerea intensității energetice primare cu 40% până în 2015 (față de 2001).

III. Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

Art. 4. -

(1) Obiectivele Strategiei energetice a României sunt în concordanță cu Strategia Lisabona, Carta verde pentru Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă și sigură și cu Comunicarea Comisiei către Consiliul European și către Parlamentul European "O politică energetică pentru Europa" și sunt orientate spre asigurarea securității furnizării de energie, creșterii eficienței energetice, protecției mediului, toate având în vedere necesitatea dezvoltării economice și regionale.

(2) Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă o prioritate a Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, care trebuie să contrabalanseze tendința de creștere atât a consumului de energie primară, cât și a consumului final de energie în toate sectoarele economiei. Astfel, prin Strategia energetică a României s-a stabilit ca obiectiv strategic îmbunătățirea eficienței energetice în România pe întregul lanț de resurse naturale, producție, transport, distribuție și utilizare finală, estimându-se o reducere cu circa 3% pe an a intensității energetice pe ansamblul economiei naționale, până în anul 2015.

(3) În acest sens, îmbunătățirea eficienței energetice contribuie la realizarea următoarelor obiective ale politicii energetice și de dezvoltare a României și a UE: securitatea în furnizarea de energie, creșterea competitivității și dezvoltarea durabilă.

Art. 5. -

Competitivitatea economică și dezvoltarea durabilă se bazează în mare măsură pe consumul eficient de resurse energetice și de energie. România este caracterizată printr-o intensitate energetică primară și finală extrem de ridicată comparativ cu media UE 25 (intensitatea energetică primară și finală este de aproximativ 3 ori mai ridicată în România față de UE), precum și printr-o eficiență energetică redusă pe întreg lanțul de producție-transport-distribuție-consumator final de energie. Aceste decalaje și deficiențe constituie un handicap important pentru competitivitatea regiunilor de dezvoltare din România, mai ales în perspectiva creșterii treptate a prețurilor la energie și alinierea acestora la nivelurile europene.

Art. 6. -

Obiectivele prevăzute la art. 3 și 4 sunt realizabile și prin investiții semnificative în modernizarea și extinderea rețelelor de distribuție de energie electrică și gaze naturale, care vor contribui la reducerea disparităților dintre regiuni și vor crea premisele pentru dezvoltarea economică a zonelor în care vor fi implementate aceste proiecte.

Art. 7. -

(1) În conformitate cu axa prioritară 4 a POS CCE și cu Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, rețelele de distribuție a energiei electrice sunt caracterizate printr-un grad avansat de uzură fizică (circa 65%) a liniilor electrice de joasă, medie și înaltă tensiune (110 kV), a stațiilor de transformare și a posturilor de transformare. La aceasta se adaugă uzura morală, 30% din instalații fiind echipate cu aparataj produs în anii '60. De asemenea, consumul propriu tehnologic în rețelele de distribuție (inclusiv pierderile comerciale) a atins în anul 2004 valoarea medie anuală de 12,6%, comparativ cu media țărilor din UE de 7,3%.

(2) În acest sens, pentru a asigura securitatea funcționării Sistemului electroenergetic național (SEN), este necesar a se realiza investiții în rețelele de distribuție.

Art. 8. -

(1) În conformitate cu axa prioritară 4 a POS CCE și cu Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, rețelele de distribuție a gazelor naturale sunt caracterizate prin gradul ridicat de uzură a conductelor și branșamentelor, circa 40% având durata normată de viață depășită.

(2) În acest sens sunt necesare investiții în rețelele de distribuție a gazelor naturale pentru realizarea în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de distribuție.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 9. -

Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică operatorilor economici din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, considerate regiuni asistate potrivit art. 87 (3) lit. a) din Tratatul CE și specificate prin Harta națională a ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 2007-2013, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.

V. Definiții

Art. 10. -

În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprinderile mici și mijlocii (IMM) - se încadrează în definiția IMM-urilor conform anexei nr. I din Regulamentului CE nr. 800/200811 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

b) întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiția IMM-urilor;

c) începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcții, fie primul angajament ferm care creează obligații juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

d) investiția inițială - o investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului global de producție a unei unități existente.

Achiziționarea de acțiuni sau părți sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiție inițială;

e) costuri eligibile - costurile care se vor suporta pentru realizarea investiției inițiale și care pot fi finanțate din ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme;

f) intensitatea ajutorului de stat în echivalent subvenție brută - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investițiilor;

g) rata de actualizare - este rata de referință în vigoare la data acordării ajutorului de stat, calculată conform Comunicării Comisiei Europene privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont12;

h) operator de distribuție energie electrică - orice persoană juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție, în condițiile Legii nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;

i) operator de distribuție gaze naturale - persoana juridică titulară a licenței de distribuție, în condițiile Legii nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;

j) administrator al schemei - Ministerul Economiei, prin Direcția generală energie, petrol și gaze, în calitate de organism intermediar pentru axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din POS CCE;

k) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management a POS CCE.

11 Regulamentul CE nr. 800/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008.

12 Comunicarea Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008.

VI. Beneficiari

Art. 11. -

Potențialii beneficiari sunt persoane juridice care dețin în proprietate rețelele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale și care:

- fie sunt operatori de distribuție a energiei electrice sau operatori de distribuție a gazelor naturale;

- fie au încheiat acte juridice cu operatori de distribuție a energiei electrice sau operatori de distribuție a gazelor naturale, prin care se reglementează modul de folosire de către aceștia a rețelelor sau stațiilor aflate în proprietatea lor.

Art. 12. -

Beneficiarii vor depune proiecte individual.

Art. 13. -

Criteriile de eligibilitate a potențialilor beneficiari vizează următoarele:

potențialul beneficiar îndeplinește condițiile prevăzute la art. 11;
potențialul beneficiar nu se află în procedură de faliment sau lichidare, activitatea sa nu este administrată de un judecător sindic, nu are restricții în activitățile comerciale, nu este subiectul unei înțelegeri a creditorilor sau nu se află într-o situație similară cu cele menționate anterior ori în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea și restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244 din 1 octombrie 200413);
potențialul beneficiar nu are datorii ce depășesc limitele prevăzute de legislația națională în vigoare, privind plata taxelor și a altor contribuții la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale și bugete locale, inclusiv obligațiile de plată privind reeșalonările, (pe baza certificatelor de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, local, special);
potențialul beneficiar și reprezentantul legal al acestuia nu au fost sau nu sunt condamnați printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupție, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar național sau al Comunității;
potențialul beneficiar nu este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice, conform legislației în vigoare;
potențialul beneficiar demonstrează că deține resursele financiare necesare asigurării cofinanțării proiectului (contribuție proprie, împrumuturi bancare etc.);
potențialul beneficiar dispune de resursele umane corespunzătoare pentru implementarea proiectului;
potențialul beneficiar are capacitatea de a asigura operarea și întreținerea infrastructurii timp de 5 ani după finalizarea implementării proiectului sau 3 ani, în cazul IMM-urilor (resurse umane și financiare);
în cazul în care potențialul beneficiar este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, rămasă definitivă și irevocabilă, potențialul beneficiar nu poate primi ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat până când vechiul ajutor și dobânzile aferente nu au fost recuperate/rambursate integral;
potențialul beneficiar justifică necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat;

îndeplinește și alte condiții specificate în Ghidul solicitantului14, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

13 Comunicarea Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004.

14 Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina web a Autorității de management pentru POS CCE (http://amposcce.minind.ro) și pe pagina web a Organismului intermediar pentru energie (http://oie.minind.ro).

Art. 14. -

Numărul maxim estimat de beneficiari este de 30.

VII. Condiții de eligibilitate a proiectelor

Art. 15. -

(1) În cadrul schemei de ajutor de stat pot fi finanțate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiții în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale în scopul reducerii pierderilor în rețea și al realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de distribuție.

(2) Criteriile de eligibilitate a proiectelor vizează următoarele:

scopul și obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu obiectivele operațiunii prevăzute în axa prioritară 4 a POS CCE, domeniul major de intervenție 1, inclusiv obiectivele Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;
proiectul este implementat pe teritoriul României;
activitățile proiectului nu au fost finanțate, nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică și studiul de fezabilitate), și, în cazul societăților privatizate, nu constituie o obligație a acestora, prevăzută în contractul de privatizare;
proiectul are toate documentele necesare pentru realizarea acestuia, prevăzute în Ghidul solicitantului;
în cadrul proiectului nu s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
în cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat activități care să semnifice "începerea lucrărilor", în sensul art. 10 lit. c), înainte de obținerea acordului de principiu din partea autorității responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat, conform art. 28 alin. (1);
proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind protecția mediului, achizițiile publice, informarea și publicitatea;
îndeplinește și alte condiții specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

VIII. Durata

Art. 16. -

Prezenta schemă de ajutor de stat, intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Comisia Europeană, la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

IX. Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 17. -

(1) Bugetul total alocat al schemei de ajutor de stat este de 28.400.000 euro (echivalent în lei), din care 88% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și restul reprezintă fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, și este defalcat estimativ pe ani astfel:

Defalcare orientativă pe ani (mil. euro)

An Total:
(Fonduri comunitare și fonduri publice naționale)
2009 3,97
2010 5,35
2011 7,21
2012 7,08
2013 4,79
Total 2009-2013 28,4

NOTĂ:

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor.

(2) Derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 80/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență.

X. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 18. -

Măsurile de sprijin acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare și naționale.

Art. 19. -

Sumele pot fi acordate în mai multe tranșe. Actualizarea se va face utilizând rata de referință aplicabilă pentru România la data acordării ajutorului de stat. Data acordării ajutorului de stat este data semnării contractului de finanțare de către ambele parți.

XI. Intensitatea maximă a finanțării

Art. 20. -

Intensitatea maximă a finanțării acordate nu poate depăși:

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile, în regiunea București-Ilfov;

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Art. 21. -

Aceste intensități se majorează cu 20% în cazul întreprinderilor mici și cu 10% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Art. 22. -

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară de cel puțin 30% din costurile eligibile, fie resurse proprii, fie surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public15.

15 De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, credite contractate în condiții de piață etc.

Art. 23. -

Valoarea maximă a finanțării acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 4 milioane euro pe proiect.

XII. Cheltuieli eligibile

Art. 24. -

Prevederile prezentului capitol sunt în concordanță cu dispozițiile Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013 și ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. -

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiția inițială:

a) costurile investițiilor în active corporale - considerate integral, atât pentru întreprinderi mari, cât și pentru IMM-uri;

b) costul investițiilor în active necorporale. În cazul IMM-urilor, se ia în considerare costul integral al acestor investiții, iar în cazul întreprinderilor mari, aceste costuri nu pot fi admise decât până la o limită de 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului;

c) costurile studiilor pregătitoare și costurile serviciilor de consultanță aferente investițiilor, numai în cazul IMM-urilor și până la o intensitate a ajutorului de 50% din costurile efectiv suportate.

Art. 26. -

(1) În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, investițiile în active corporale privesc terenuri, construcții, utilaje sau instalații, iar investițiile în active necorporale privesc activele care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achiziția de brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

(2) Costul de achiziție a terenului este eligibil în cotă de maximum 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

(3) Pentru a fi incluse în investiția inițială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie utilizate în exclusivitate în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) să fie considerate active amortizabile;

c) să fi fost achiziționate de la un terț, în condiții de piață;

d) să fie incluse în categoria activelor proprii firmei și să rămână în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani, în cazul IMM-urilor.

Art. 27. -

(1) Activele achiziționate, cu excepția terenurilor, trebuie să fie noi și procurate în condiții de piață.

(2) Toate costurile aferente investiției vor fi considerate fără TVA.

(3) Cheltuielile privind achiziția de active corporale sau necorporale prin leasing nu sunt eligibile.

(4) Proiectele pentru care cheltuielile au avut loc înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu vor fi eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.

(5) Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate.

XIII. Necesitatea ajutorului de stat și a menținerii investiției

Art. 28. -

(1) Ajutorul de stat regional pentru investiții nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat decât dacă, înaintea începerii lucrărilor, beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop și dacă autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unei verificări mai detaliate, proiectul îndeplinește în principiu condițiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor.

(2) În situația în care lucrările încep anterior îndeplinirii condițiilor stabilite în alin. (1), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

(3) Investiția realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării lucrărilor, pentru întreprinderi mari, sau 3 ani, pentru IMM-uri. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalațiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani (respectiv 3 ani) datorită schimbărilor tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

XIV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 29. -

Pentru același beneficiar, plafonul maxim al intensității ajutorului de stat stabilit prin prezenta schemă de ajutor de stat trebuie respectat când, pentru aceleași costuri eligibile, ajutorul se acordă în cadrul mai multor scheme sau în combinație cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanțarea provine din surse locale, regionale, naționale sau comunitare.

Art. 30. -

Ajutorul de stat acordat în cadrul schemei nu poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat în baza legislației privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul acordării acestuia, raportat la aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta schemă.

XV. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 31. -

Ministerul Economiei, prin Direcția generală energie, petrol și gaze, în calitate de organism intermediar pentru axa prioritară 4 din POS CCE, este autoritatea responsabilă de administrarea prezentei scheme de ajutor de stat, sub coordonarea autorității de management a aceluiași program, în calitate de furnizor de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia și fiind răspunzător pentru buna ei desfășurare.

Art. 32. -

(1) Procedura de implementare și derularea schemei de ajutor de stat se desfășoară după cum urmează:

1. lansarea cererii de propuneri de proiecte;

2. primirea și înregistrarea cererii de finanțare;

3. verificarea conformității administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte și beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute de schemă, potrivit art. 28 alin. (1);

4. evaluarea tehnică și financiară a proiectelor, în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate de comitetul de monitorizare a POS CCE și care vizează:

a) relevanța proiectului, rezultată din contribuția proiectului la obiectivele POS CCE/axei prioritare 4/domeniului major de intervenție/operațiunii și la strategiile specifice naționale și regionale (crearea de locuri de muncă, creșterea productivității, structura investiției propuse, localizare în poli de competitivitate/poli de creștere etc.);

b) calitatea și coerența proiectului, rezultate din calitatea propunerii tehnice și financiare: obiective și activități clare, planificarea adecvată a implementării, coerența obiectivelor planificate cu activitățile propuse, graficul de implementare și bugetul; identificarea riscurilor posibile și a soluțiilor pentru reducerea/evitarea acestora, după caz;

c) maturitatea proiectului, rezultată de exemplu din disponibilitatea studiilor/licențelor/autorizațiilor necesare pentru implementarea proiectului, începerea procedurii de achiziții publice (unde este cazul) etc.;

d) sustenabilitatea proiectului, rezultată din capacitatea potențialului beneficiar de a asigura operarea și menținerea investiției (tehnic, financiar, resurse umane) după terminarea proiectului, fără sprijin financiar public;

5. selecția proiectelor;

6. întocmirea și semnarea contractului de finanțare;

7. derularea proiectelor și rambursarea cheltuielilor: plățile se efectuează de către unitatea de plată a POS CCE, numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinanțare, aceasta se acordă și se recuperează în conformitate cu prevederile legale;

8. efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

9. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentației prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;

10. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor pe o perioadă de 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, și pe o perioadă de 3 ani, în cazul IMM-urilor.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat, potențialul beneficiar va depune la Ministerul Economiei, adresată Organismului intermediar pentru energie, o cerere de finanțare corespunzătoare operațiunii menționate la art. 2 alin. (2) lit. a), însoțită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului.

(3) Conținutul cererii de finanțare și al documentelor însoțitoare ale acesteia, precum și cererea de propuneri de proiecte și Ghidul solicitantului vor fi publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresele http://oie.minind.ro și http://amposcce.minind.ro

Art. 33. -

Cererile de finanțare și documentele însoțitoare ale acesteia se vor depune la Organismul intermediar pentru energie la o dată care va fi anunțată odată cu lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficială de web a Organismului intermediar pentru energie: http://oie.minind.ro și a autorității de management a POS CCE: http://amposcce.minind.ro.

XVI. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 34. -

Textul schemei de ajutor de stat, precum și textul actului normativ pentru aprobarea schemei vor fi publicate integral pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresele http://oie.minind.ro și http://amposcce.minind.ro, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 35. -

Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia și are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun.

Art. 36. -

Beneficiarii sunt obligați să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de finanțare stadiul realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea Organismului intermediar pentru energie, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

Art. 37. -

(1) Furnizorul de ajutor de stat se va asigura că investițiile vor fi menținute în regiune pe o perioadă 5 ani de la finalizarea acestora, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani, în cazul IMM-urilor.

(2) În situația în care constată nerespectarea condiției prevăzute la alin. (1), precum și a tuturor celorlalte condiții prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, furnizorul de ajutor de stat va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare și naționale în vigoare.

Art. 38. -

(1) Furnizorul de ajutor de stat și administratorul schemei de ajutor de stat sunt obligați să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor16, dar nu mai puțin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parțială a POS CCE.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor de stat17, toate documentele necesare și să țină o evidență specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme de ajutor de stat, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanțat investiția în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate.

16 Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat va fi publicată pe pagina web a autorității de management.

17 Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat va fi publicată pe pagina web a autorității de management.

Art. 39. -

Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

Art. 40. -

Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenței nr. 175/200718, și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare19.

18 Ordinul Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iulie 2007.

19 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.

Art. 41. -

Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 35, 37, 39 și 40 ale prezentei scheme de ajutor de stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...