Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 1275/2009 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 289/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, cât și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -

~Reglementările~ privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului ~nr. 2.132/2005~, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați", termenul "Formular-tip" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Formular-tip - imprimat care se completează în vederea întocmirii unui document de înmatriculare".

2. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați", termenul "Identificarea vehiculului" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Identificarea vehiculului - activitate prin care RAR evaluează starea elementelor de identificare ale unui vehicul și stabilește caracteristicile sale constructive".

3. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați", termenul "Număr de omologare (număr de registru)" se abrogă.

4. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați", termenul "Numărul de identificare a unui vehicul (VIN)" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Numărul de identificare al unui vehicul (VIN) - combinație structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul".

5. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați", termenul "Omologare individuală" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Omologare individuală - procedura prin care RAR sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplinește individual cerințele prevăzute de legislația națională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o".

6. La titlul "Prescurtări și definirea unor termeni utilizați" se adaugă următorii termeni:

"

Certificat de conformitate CE (CoC) - document eliberat de producător și care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparținând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere

Certificat de omologare individuală - document prin care RAR sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru al Uniunii Europene certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat individual

Mașină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Autovehiculele pe șasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate mașini autopropulsate pentru lucrări.

MTI - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Număr național de registru - număr acordat de RAR unui vehicul căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcție de tipul/varianta/versiunea/configurația elementelor constructive menționate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiași versiuni, dacă este cazul. Numărul național de registru atestă luarea în evidență în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România.

SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene"

7. Capitolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL I Omologarea individuală și eliberarea CIV

SUBCAPITOLUL I1
Domeniu de aplicare

1. Prin omologare individuală (denumită în continuare omologare) RAR atestă că un vehicul îndeplinește individual condițiile constructive și pe cele privind starea tehnică, în conformitate cu prezentele reglementări.

2. Prezenta reglementare conține condițiile de omologare și eliberare a CIV pentru următoarele categorii de vehicule:

2.1. autovehiculele complete, completate sau incomplete, destinate utilizării rutiere, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h (categoriile de omologare M și N), precum și remorcile acestora (categoria de omologare O), cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a mașinilor autopropulsate pentru lucrări și a cvadriciclurilor. Condițiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. IV;

2.2. tractoarele agricole sau forestiere pe roți, având cel puțin două axe și o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h (categoria de omologare T), precum și remorcile agricole sau forestiere (categoria de omologare R). Condițiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească tractoarele agricole sau forestiere sunt prevăzute în cap. V, iar în cazul remorcilor agricole sau forestiere se aplică condițiile constructive prevăzute în anexa nr. 5 la secțiunea 3 a RNTR 2;

2.3. autovehiculele cu două sau 3 roți, având roți jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum și cvadriciclurile (categoria de omologare L). Condițiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. VI. Sunt exceptate:

2.3.1. autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depășește 6 km/h;

2.3.2. autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton;

2.3.3. autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic;

2.3.4. autovehiculele destinate competițiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;

2.3.5. autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice și pentru activități recreative, având 3 roți simetrice plasate una în față și celelalte două în spate;

2.3.6. bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv și în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se oprește din pedalat.

3. Omologarea este opțională, la cererea solicitantului, pentru următoarele vehicule:

a) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite în principal în șantiere, cariere, porturi sau aeroporturi;

b) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice;

c) mașini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele aplicabile vehiculelor prevăzute la subpct. 2.1. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE, cu modificările și completările ulterioare.

4. Omologarea este opțională, la cererea solicitantului, și pentru următoarele vehicule:

a) vehicule destinate exclusiv competițiilor sportive;

b) prototipuri de vehicule folosite în circulația rutieră pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiția să fi fost special concepute și fabricate în acest scop;

c) vehicule istorice.

5. Omologarea se poate aplica, la cererea solicitantului, și în următoarele cazuri:

5.1. pentru vehiculele care au primit omologarea CE de tip și care au fost modificate înainte de înmatriculare, înregistrare sau comercializare;

5.2. pentru un anumit vehicul, în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare de tip în mai multe etape.

Această procedură nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape și nu se poate aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.

6. Omologarea și/sau eliberarea/modificarea CIV sunt condiționate de completarea de către solicitant a formularului «Cerere activitate RAR» (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1) cu date privind identitatea sa, a vehiculului și a deținătorului acestuia. Cererea este înaintată de către persoana care prezintă vehiculul la omologare. Dacă această persoană nu este producătorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie să fie stabilită pe teritoriul Comunității. Cererea se va completa de către solicitant pe propria răspundere, va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația și va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.

SUBCAPITOLUL I2
Metodologia de omologare

7. Omologarea se acordă pentru:

7.1. vehiculele rutiere noi, care nu dețin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, fabricate (inclusiv din piese detașate), importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoană juridică sau fizică;

7.2. vehiculele rutiere utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția celor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost omologate comunitar (CE) de tip;

b) au fost înmatriculate ultima dată într-un SM;

c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare;

7.3. vehiculele rutiere înmatriculate/înregistrate în România care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menționate în CIV;

7.4. vehiculele rutiere cărora li s-a înlocuit principalul element de rezistență (șasiul sau caroseria, după caz).

8. Omologarea se acordă de către RAR în reprezentanțele sale teritoriale și constă în:

8.1. identificarea vehiculului;

8.2. efectuarea verificărilor și, după caz, a încercărilor necesare pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări;

8.3. efectuarea verificărilor privind starea tehnică prevăzute în planurile de operațiuni din RNTR 1;

8.4. acordarea numărului național de registru;

8.5. eliberarea, la cererea solicitantului omologării, a unui certificat de omologare individuală (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8). Certificatul de omologare individuală trebuie să conțină numărul de identificare al vehiculului în cauză;

8.6. eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării.

9. Omologarea se acordă dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării și dacă rezultatele verificărilor precizate la pct. 8 demonstrează îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentele reglementări.

10. În cadrul omologării, stabilirea caracteristicilor constructive ale vehiculului presupune prelevarea informațiilor de pe vehicul, compararea lor cu cele din baza de date a RAR și, după caz, cu cele din documentele vehiculului și validarea acestora.

11. Evaluarea îndeplinirii condițiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări se realizează fie prin verificarea certificatelor de omologare/rapoartelor de încercare emise pe baza directivelor/regulamentelor CEE/CE sau regulamentelor CEE-ONU, fie prin evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute în cap. IV, V sau VI, după caz.

12. În cadrul omologării, RAR nu efectuează încercări distructive. RAR va folosi orice informație relevantă (documentație tehnică a producătorului sau documente oficiale ale unei autorități de omologare ori ale unui serviciu tehnic) care stabilește conformitatea cu condițiile constructive prevăzute în prezentele reglementări, furnizată de solicitant.

13. În locul condițiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări RAR acceptă orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate acordată în conformitate cu prevederile legislației comunitare aplicabile.

14. În cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.1, care dețin omologare de tip națională sau omologare individuală acordată de un alt SM, omologarea va include, în locul activităților menționate la subpct. 8.2 și 8.3, verificarea echivalenței dintre condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat și condițiile constructive prevăzute de prezentele reglementări. În acest scop, RAR va putea cere solicitantului omologării o declarație privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat, eliberată de autoritatea competentă a SM care a acordat omologarea individuală sau națională de tip. De asemenea, RAR va putea solicita autorității competente care a acordat omologarea individuală sau națională de tip orice informații suplimentare detaliate referitoare la prevederile tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză. Activitățile menționate la subpct. 8.2 și 8.3 se efectuează în cazul în care nu sunt disponibile informațiile menționate anterior privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat ori pentru acele condiții constructive care nu sunt acoperite de omologarea individuală sau națională de tip acordată de autoritatea competentă a SM. RAR nu acordă omologarea doar în cazul în care există motive întemeiate de a considera că condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu condițiile constructive prevăzute de prezentele reglementări.

15. În cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.2, care au fost înmatriculate ultima dată în alt SM, omologarea va include, în locul activităților menționate la subpct. 8.2, verificarea echivalenței dintre condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat și condițiile constructive prevăzute de legislația în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricație al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută). În acest scop, RAR va putea cere solicitantului omologării o declarație privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat, eliberată de autoritatea competentă a SM care a acordat omologarea individuală sau națională de tip. Activitățile menționate la subpct. 8.2 se efectuează în cazul în care nu sunt disponibile informațiile menționate anterior privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat ori pentru acele condiții constructive care nu sunt acoperite de omologarea individuală sau națională de tip acordată de autoritatea competentă a SM. RAR nu acordă omologarea doar în cazul în care există motive întemeiate de a considera că condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu condițiile constructive prevăzute de legislația în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricație al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

Dacă este cazul, la efectuarea activităților prevăzute la subpct. 8.2 se vor avea în vedere condițiile constructive prevăzute de legislația în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricație al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

16. În cazul unui vehicul care este conform cu dispozițiile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective și cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va acorda numărul național de registru și va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării fără efectuarea activităților menționate la subpct. 8.2 și 8.3 în cazul vehiculelor noi, respectiv a activităților menționate la subpct. 8.2 în cazul vehiculelor utilizate, după identificarea acestora și verificarea echivalenței dintre condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat și condițiile constructive prevăzute de legislația în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricație al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

17. Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării, care nu pot fi identificate de RAR din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate de către producător sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține acordarea omologării.

18. În cazul în care un solicitant dorește să comercializeze, să înmatriculeze sau să pună în circulație într-un alt SM un vehicul căruia RAR i-a acordat o omologare începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, RAR îi furnizează solicitantului, la cerere, o declarație privind condițiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat.

19. În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat de către RAR începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, urmează a fi înmatriculat într-un alt SM, RAR va furniza, la solicitarea autorității de omologare din SM respectiv, orice informații suplimentare detaliate privind natura condițiilor constructive îndeplinite de vehiculul în cauză.

SUBCAPITOLUL I3
Exceptări de la anumite cerințe privind omologarea

20. Omologarea și eliberarea CIV pentru vehiculele istorice, autovehiculele destinate competițiilor sportive și pentru vehiculele aparținând misiunilor diplomatice și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate la București, precum și membrilor acestora se efectuează în următoarele condiții:

20.1. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecută de la încetarea fabricației tipului respectiv de vehicul (care a utilizat același tip de caroserie și același tip de motor) este de cel puțin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate sau reconstruite, sens în care deținătorii lor vor obține un atestat de vehicul istoric, emis de autoritatea națională a FIVA în România, Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, RAR eliberează CIV dacă vehiculul deține un atestat de vehicul istoric și dacă el corespunde în ceea ce privește verificarea stării tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricație al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută). RAR menționează în CIV eliberate vehiculelor istorice textul «Vehicul istoric». Totuși, dacă RAR constată că un vehicul cu atestat de vehicul istoric nu îndeplinește condițiile necesare pentru încadrarea în această categorie, nu eliberează CIV. De asemenea, tot pe baza atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul «Vehicul istoric» și în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România.

20.2. Pentru autovehiculele destinate competițiilor sportive, RAR eliberează CIV în baza fișei de omologare emise de Federația Internațională a Automobilului (FIA), în conformitate cu anexa J la Codul sportiv internațional, și dacă vehiculul corespunde în ceea ce privește verificarea stării tehnice efectuate de către RAR, având în vedere caracteristicile tehnice specifice.

20.3. Autovehiculele aparținând misiunilor diplomatice și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate la București, precum și membrilor acestora sunt exceptate de la respectarea prevederilor privind emisiile poluante impuse prin prezentele reglementări, omologarea astfel acordată fiind valabilă numai pentru perioada înmatriculării lor în sistem CD/TC.

SUBCAPITOLUL I4
Metodologia de eliberare a CIV

21. CIV conține date despre vehicul și proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se înscriu de către RAR și, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. La înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului CIV.

22. CIV se eliberează de către RAR:

22.1. pentru vehiculele noi, care dețin omologare comunitară CE de tip a întregului vehicul valabilă și pentru care se prezintă originalul sau duplicatul CoC, după identificarea acestora (subpct. 8.1);

22.2. pentru vehiculele noi, care dețin omologare comunitară CE de tip a întregului vehicul valabilă și pentru care nu se prezintă originalul sau duplicatul CoC, după identificarea acestora (subpct. 8.1) și verificarea conformității cu tipul de vehicul omologat CE;

22.3. pentru vehiculele utilizate, care nu au mai fost înmatriculate sau înregistrate în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost omologate comunitar (CE) de tip;

b) au fost înmatriculate ultima dată într-un SM;

c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare, după identificarea acestora (subpct. 8.1), verificarea conformității cu tipul de vehicul omologat CE și efectuarea verificării lor tehnice (subpct. 8.3);

22.4. pentru vehiculele înmatriculate în România și care nu dețin CIV, după identificarea acestora (subpct. 8.1) și efectuarea verificării lor tehnice (subpct. 8.3);

22.5. pentru vehiculele cărora RAR le-a acordat omologarea individuală (prevăzute la subpct. 7.1-7.4).

Eliberarea CIV pentru vehiculele prevăzute la subpct. 22.1-22.4 include și acordarea numărului național de registru.

23. CIV se poate elibera numai pentru vehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care RAR stabilește un număr de identificare valid.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...