Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității din 04.01.2010

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectuează potrivit prezentei proceduri. Modificări (1)

2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice și să își desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleași norme. Modificări (1)

3. Reprezentantul solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată prin completarea și depunerea formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.03.02/13, prevăzut în anexa nr. II la ordin.

4.1. Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să înregistreze la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal actul de împuternicire în formă autentică, potrivit dispozițiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

4.2. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele stabilite prin lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) și (7) din normele metodologice.

4.3. În vederea înregistrării fiscale, reprezentantul desemnat depune la organul fiscal competent declarația de înregistrare fiscală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

4.4. Comunicarea certificatului de înregistrare fiscală se face fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea reprezentantului, fie prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

4.5. Codul de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată persoanei reprezentate, stabilită în afara Uniunii Europene.

5. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată, însoțită de documentația prevăzută la pct. 50 alin. (7) din normele metodologice, care să evidențieze taxa a cărei rambursare se solicită.

6. Documentele justificative, documentele din care rezultă că persoana este angajată într-o activitate economică ce ar face-o să fie considerată persoană impozabilă în condițiile art. 127 din Codul fiscal, dacă ar fi stabilită în România, precum și declarațiile în limba străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

7. De la registratură, cererea însoțită de documentație se repartizează Compartimentului de analiză de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile în Registrul de evidență a cererilor de rambursare a TVA, organizat potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură.

8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare se scanează și se arhivează în format electronic.

9.1. Compartimentul de specialitate analizează documentația depusă, verificând respectarea condițiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 50 alin. (1) - (11) din normele metodologice.

9.2. De asemenea, acesta verifică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice existența acordurilor/declarațiilor de reciprocitate în ceea ce privește rambursarea TVA între România și țara solicitantului.

9.3. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

10. În cazul în care există suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul conducătorului organului fiscal competent, efectuarea unei cercetări la fața locului, potrivit art. 57 din Codul de procedură fiscală, la persoana impozabilă stabilită în România care a emis factura respectivă, precum și la reprezentant.

11. Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză și, după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la fața locului, compartimentul de specialitate întocmește "Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității" (Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. V la ordin.

12.1. Decizia prevăzută la pct. 11 se întocmește în 3 exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului de specialitate și se înaintează, împreună cu documentația, referatul de analiză și, după caz, procesul-verbal, spre aprobare conducătorului unității fiscale.

12.2. Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.

13.1. Pentru soluționarea cererii, organul fiscal are dreptul de a cere reprezentantului orice alte documente pe care le consideră necesare.

13.2. Termenul de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor și data prezentării acestora, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

14. Decizia de rambursare, aprobată de conducătorul unității fiscale, se transmite compartimentului de colectare în vederea compensării și/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală.

15. Compartimentul de colectare, după efectuarea operațiunilor de stingere a creanțelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile și un exemplar în vederea arhivării, precum și decizia de rambursare a TVA.

16. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în lei, în contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile, deschis la o instituție de credit din România. Comisioanele bancare se suportă de către persoana impozabilă.

17.1. După operarea datelor privind soluționarea cererii de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

17.2. Dosarul solicitării va cuprinde:

a) cererea solicitantului;

b) referatul de analiză;

c) procesul-verbal privind rezultatul cercetării la fața locului, după caz;

d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată;

e) Nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de rambursare.

18.1. După primirea Notei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, a Notei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum și a documentației care evidenția taxa pe valoarea adăugată a cărei rambursare a fost solicitată.

18.2. Toate documentele se ștampilează de către compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.

19. Solicitările de rambursare se soluționează în termen de 6 luni de la data la care cererea, însoțită de documentele necesare, se primește de organele fiscale competente, potrivit pct. 50 alin. (12) din normele metodologice.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Registrul de evidență
a cererilor de rambursare a TVA

Nr. crt. Nr. de referință Denumirea/numele și prenumele solicitantului Codul de identificare fiscală din țara în care este stabilit Nr. și data înregistrării cererii de rambursare a TVA Suma solicitată Decizia organului fiscal*) Suma aprobată Diferențe constatate față de suma solicitată Data efectuării compensării și/sau a restituirii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*) Se va completa cu:

A - în cazul cererilor aprobate;

R - în cazul cererilor respinse.

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice ..............................

Administrația Finanțelor Publice ....................................

Nr. ..........

Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Șeful compartimentului de specialitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ

A. Datele de identificare ale persoanei impozabile

Cod de identificare fiscală ..............................................

Denumire .................................................................

Domiciliu fiscal .........................................................

B. Datele de identificare ale reprezentantului

Cod de identificare fiscală ..............................................

Denumire .................................................................

Domiciliu fiscal .........................................................

C. Analiza documentară a cererii de rambursare aferentă lunii/perioadei ...................... anul ..............

Au fost analizate următoarele documente:

............................................................................................................................................................

În urma analizei s-au constatat următoarele:

............................................................................................................................................................

D. Concluzii

a) Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare pentru suma de ............................. lei |_|

b) Se transmite pentru efectuarea cercetării la fața locului |_|

c) Se propune respingerea rambursării TVA pentru suma de .......... lei |_|

Întocmit
.........................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...