Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene din 04.01.2010

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2010 până la 24 octombrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 2810/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite în România și transmiterea acestor cereri statelor membre cărora le sunt adresate Reviste (1)

1. Potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din același act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, denumit în continuare stat membru de rambursare. Modificări (1)

2.1. Pentru a obține o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul adresează o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronică, respectivului stat membru, pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

2.2. Cererea de rambursare se depune, în format electronic, la organul fiscal competent din România, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare, în condițiile prevăzute la pct. 491 alin. (15)-(18) din normele metodologice.

2.3. Informațiile din cererea de rambursare și eventualele informații suplimentare trebuie furnizate de solicitant în limba stabilită de statul membru de rambursare.

3. După primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a acesteia.

4.1. Organul fiscal competent din România verifică, cu ajutorul aplicației informatice, dacă în perioada de rambursare înscrisă în cerere solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, precum și dacă documentele înscrise în secțiunea "Lista operațiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA" sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

4.2. Dacă solicitantul nu a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, sau dacă documentele înscrise în secțiunea "Lista operațiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA" nu au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România, organul fiscal competent din România nu înaintează cererea de rambursare statului membru de rambursare și comunică solicitantului, pe cale electronică, această decizie.

4.3. Dacă solicitantul a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, și dacă documentele menționate la punctul precedent au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent din România atribuie un număr de referință cererii și transmite, electronic, autorității competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, împreună cu toate documentele care însoțesc respectiva cerere. Numărul de referință al cererii se comunică solicitantului pentru a fi înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă.

5. Operațiunile descrise la pct. 2.1-4.3 se realizează cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației.

II. Corectarea cererii de rambursare și rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

1.1. Cererea depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere inițială se rectifică, se înscrie în căsuța corespunzătoare numărul de referință al cererii inițiale.

1.2. În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conțină facturi/documente de import noi.

1.3. Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

2.1. Dacă, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, solicitantul trebuie să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată. Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, dacă solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursată sau printr-o declarație de ajustare a pro-ratei, dacă solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

2.2. Declarația de ajustare a pro-ratei se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 21.09 și 28.09.2016 - Rambursarea TVA, achitată în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru persoanele impozabile stabilite în România
;
se încarcă...