Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și art. 1472 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 85 alin. (2) și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, prevăzută în anexa nr. I.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.03.02/13, prevăzut în anexa nr. II.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. III.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 5. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.02.02/13, prevăzut în anexa nr. V.

Art. 6. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexele nr. I-V fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 9. -

Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de rambursare depuse după data de 31 decembrie 2009.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cât și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 4 ianuarie 2010.

Nr. 5.

ANEXA Nr. I

PROCEDURA
de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de
TVA în România, stabilite în afara Comunității
Modificări (2)

ANEXA Nr. II*)

*) Anexa nr. II este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ~ Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității 313
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANUL: PERIOADA: -
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
ȚARA DE REZIDENȚĂ
ADRESA COMPLETĂ ÎN ȚARA DE REZIDENȚĂ
COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
INFORMAȚII FINANCIARE
SUMA SOLICITATĂ LA RAMBURSARE
IBAN
TITULARUL CONTULUI
CONT NUMĂRUL CODUL BĂNCII
NUMELE BĂNCII
ADRESA BĂNCII
LOCALITATEA ȚARA COD POȘTAL
NR. ANEXE NR. FACTURI NR. DOCUMENT DE IMPORT
Ați mai avut cereri de rambursare anterioareș Da Nr. de referință al cererii
Nu
Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greșeală
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că în perioada la care se referă prezenta cerere de rambursare, nu am efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România, cu excepția, după caz a serviciilor prevăzute la pct. 50 alin. (1) lit. b) din ~Normele~ metodologice de aplicare a Titlului VI din ~Codul~ fiscal, precum și faptul că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Cod MFP: 14.13.03.02/13

LISTA OPERAȚIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA
Nr. crt. Tipul*) Natura bunurilor sau a serviciilor Denumirea emitentului facturii/documentului pentru importuri Codul de înregistrare în scopuri de TVA al emitentului facturii/documentului pentru importuri Data facturii/documentului pentru importuri Numărul facturii/documentului pentru importuri Suma de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare
TOTAL

*) A - achiziție, I - import, S - prestări de servicii.

ANEXA Nr. III

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.03.02/13

1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile și achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic. Modificări (1)

2. Cererea se depune în termen de maximum 9 luni de la sfârșitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă. Referințe în jurisprudență (1)

3. Cererea se depune în format electronic la:

- registratura organului fiscal competent;

- poștă, prin scrisoare recomandată.

4. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnat și ștampilat, conform legii. Referințe în jurisprudență (1)

Formatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către solicitant.

Formatul electronic al cererii se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscală sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Modul de completare a formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.03.02/13

Secțiunea 1

Anul la care se referă declarația - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Perioada aferentă operațiunilor realizate (de exemplu: pentru perioada februarie-iunie, se va înscrie 01-06).

Cartușul "Date de identificare a solicitantului" conține:

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se completează codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare fiscală în țara de origine a solicitantului.

3. Adresa completă în țara de rezidență - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Cartușul "Date de identificare a reprezentantului" conține:

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele reprezentantului.

2. Cod de identificare fiscală - se completează codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală al reprezentantului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Adresa - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al reprezentantului.

Cartușul "Informații financiare" conține:

1. Suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta.

2. IBAN - se înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dorește a fi transferată suma solicitată.

3. Titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar.

4. Cont numărul - se înscrie numărul contului bancar în care se dorește a fi transferată suma solicitată.

5. Codul băncii - se înscrie codul băncii la care se află contul nominalizat mai sus.

6. Numele băncii - se înscrie numele băncii.

7. Adresa băncii, localitatea, țara, cod poștal - se înscrie adresa exactă a băncii nominalizate pentru realizarea transferului sumei solicitate.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoțesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import - se înscrie numărul documentelor de import ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

În cazul în care solicitantul a mai avut și alte cereri de rambursare anterioare, acest lucru va fi specificat prin bifarea căsuței corespunzătoare, precum și prin specificarea numărului de referință repartizat acelei cereri. În cazul în care nu a mai avut alte cereri de rambursare anterioare, va bifa căsuța "Nu".

Secțiunea a 2-a

Cuprinde operațiunile care stau la baza sumei solicitate și vor fi înscrise nominal toate achizițiile și importurile de bunuri, precum și prestările de servicii care i-au fost efectuate solicitantului.

Tipul - se înscrie tipul operațiunii. Se înscriu: A pentru achiziții, I pentru import, S pentru prestări de servicii.

Natura bunurilor sau a serviciilor - se înscrie natura bunurilor achiziționate sau importate ori natura serviciilor care i-au fost prestate.

Denumirea emitentului facturii/documentului pentru importuri - se înscriu numele și prenumele sau denumirea furnizorului ori a prestatorului.

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al emitentului facturii/documentului pentru importuri - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de către furnizor sau de către prestator.

Data facturii/documentului pentru importuri și numărul facturii/documentului pentru importuri - se înscriu data, respectiv numărul documentului din care reiese suma solicitată spre rambursare.

Suma de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare - se înscrie suma de taxă pe valoarea adăugată ce reiese din factură/documentul pentru importuri.

Toate sumele se înscriu în lei.

ANEXA Nr. IV

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității", cod MFP 14.13.03.02/13

Denumirea formularului: Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității

Cod MFP: 14.13.03.02/13

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității.

Se întocmește de: persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate, potrivit legii, din care:

un exemplar la solicitant;
un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA Nr. V

~SIGLĂ~ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ~SIGLĂ~
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Adresa: .............................
Direcția Generală a Finanțelor Publice a ....................... Telefon: ............................
Aministrația Finanțelor Publice a .............................. Fax: ................................
Nr. ............../Data ..................... E-mail: .............................

DECIZIE DE RAMBURSARE
a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității

Către: Denumire/Nume, prenume .......................................................................................

Cod de identificare fiscală .........................................................................................

Adresa: Țara .................................................................. Regiunea ............................

Localitate ................................................................. Cod poștal .............................

Str. .............................................. nr. ........................

Reprezentat prin:

Denumire/Nume, prenume ..............................................................................................

Cod de identificare fiscală .........................................................................................

Adresa: Orașul ....................................................... Str. .........................................

Cod poștal ...................................... Nr. ......................... Bl. ........ Et. ...... Ap. .........

În baza art. 1472 alin (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 85 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, pentru perioada........................, înregistrată sub nr.................. din........................., cu numărul de referință................., și a analizei/cercetării la fața locului, efectuată în perioada......................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

TVA solicitată la rambursare ................................ lei

TVA aprobată la rambursare .................................. lei

TVA respinsă la rambursare .................................. lei

Motivul de fapt

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Temeiul de drept

Act normativ: .................., art. ........., paragraful ........, pct. ......... lit. ...... alin. ............

...............................

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzuta la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Aprobat, Verificat, Întocmit,
Numele și prenumele ...................... Numele și prenumele ..................... Numele și prenumele .......................
Funcția .................................. Funcția ................................. Funcția ...................................
Data ..................................... Data .................................... Data ......................................
Semnătura ................................ Semnătura ............................... Semnătura .................................

Cod MFP 14.13.02.02/13

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...