Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2010 până la 24 octombrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2810/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) " (318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal", cod MFP 14.13.03.02/18, prevăzută în anexa nr. 2;

b) " (319) Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice", cod MFP 14.13.03.02/19, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pune la dispoziția persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare și a informațiilor solicitate.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică cererilor de rambursare depuse începând cu 1 ianuarie 2010.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor și Direcția generală de tehnologia informației vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 4 ianuarie 2010.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele
impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de
bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ~Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472; alin. (2) din Codul fiscal318
Nr. de înregistrare
ca operator de date
cu caracter personal 759
STATUL MEMBRU ÎN CARE A FOST ACHITATĂ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Limba oficială
Moneda
ANUL:PERIOADA-Cerere anuală
Cerere inițială
Cerere rectificativăNumăr de referință a cererii anterioare
AJUSTAREA PRO-RATEI
ANUL:PRO-RATA DEFINITIVĂ:
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVARO
DOMICILIUL FISCAL
COD POȘTALTELEFONE-MAIL
OBIECTUL DE ACTIVITATE (se pot completa mai multe coduri de activitate)
REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT
DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
COD POȘTALTELEFONE-MAIL
INFORMAȚII FINANCIARE
SUMA SOLICITATĂ LA RAMBURSAREMONEDA
TITULARUL CONTULUISOLICITANTÎMPUTERNICIT
COD IBANCOD BIC/SWIFT
LISTA OPERAȚIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA TVA
ACHIZIȚII BUNURI/SERVICII
Nr. crt.Referință factură
1 .... mFactură simplificatăDNNumăr facturăData factură
Natura bunurilor/serviciilor (se pot completa mai multe categorii de coduri și sub-coduri)
CodSub-codDescriere
Total factură
Baza impozabilăTVAPro-rataTVA deductibilă
Furnizor/Prestator
Cod de înregistrare în scopuri de TVA/cod de înregistrare fiscală
Denumire
Adresă
ȚaraTelefon
Se completează câte un tabel pentru fiecare factură
IMPORTURI
Nr. crt.Referință document de import
m +
1 .... n
Număr document de importData document de import
Descriere
Natura bunurilor (se pot completa mai multe categorii de coduri și sub-coduri)
CodSub-codDescriere
Total document de import
Baza impozabilăTVAPro-rataTVA deductibilă
Exportator
Denumire
Adresă
ȚaraTelefon
Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import
DOCUMENTE ATAȘATE
Nume FișierTip fișierDescriere
NR. ANEXENR. FACTURINR. DOCUMENT DE IMPORT
Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greșeală
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că nu am efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepția:
-serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislația statului membru de rambursare;
-livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către o persoană care are obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 194-197 și 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislația statului membru de rambursare.
Numele persoanei care face declarația
FuncțiaSemnătura
Cod MFP: 14.13.03.02/18

ANEXA Nr. 3*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ~ Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2)
din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice
319
Nr. de înregistrare
ca operator de date
cu caracter personal 759
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO
DOMICILIUL FISCAL
COD POȘTAL TELEFON E-MAIL
AJUSTAREA PRO-RATEI
ANUL: PRO-RATA DEFINITIVĂ:
Numele persoanei care face declarația
Funcția Semnătura
Cod MFP: 14.13.03.02/19

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului " (318) Cerere de rambursare a taxei pe
valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România,
depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal"

1.1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Modificări (1)

1.2. Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

2.1. Cererea adresată statului membru de rambursare se completează în format electronic și se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

2.2. Formatul electronic al cererii se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

2.3. Programul de asistență poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro - "Declarații electronice".

Modul de completare

Secțiunea 1

Statul membru în care a fost achitată TVA - se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care taxa a fost achitată pentru bunurile mobile livrate sau pentru serviciile prestate, precum și pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Modificări (1)

Limba oficială - se alege cu ajutorul aplicației informatice din limbile oficiale în care solicitantul are obligația să furnizeze informațiile din cererea de rambursare.

Moneda - se înscrie moneda oficială a țării în care taxa pe valoarea adăugată a fost achitată. Modificări (1)

Anul la care se referă cererea - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2010).

Perioada aferentă operațiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie-iunie se va înscrie 02-06).

Cerere anuală - pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente și care privesc operațiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa și depune o cerere de rambursare anuală.

Cerere inițială - se bifează dacă solicitantul completează și depune o cerere inițială.

Cerere rectificativă - cererea depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare din formular.

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conțină facturi/documente de import noi.

Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Număr de referință a cererii anterioare - în cazul în care o cerere inițială se rectifică, se înscrie în căsuța corespunzătoare nr. de referință a cererii inițiale.

Pro-rata definitivă - se completează numai dacă pro-rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.

Cartușul "Date de identificare a solicitantului" conține:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primește de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informații;

- obiectul de activitate - pentru descrierea activității economice pentru care sunt achiziționate bunurile și serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.

Cartușul "Reprezentare prin împuternicit" - în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuța corespunzătoare.

Cartușul "Date de identificare ale împuternicitului" se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit și conține:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului;

- cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartușul "Informații financiare" conține:

- suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată exprimată în moneda statului membru de rambursare. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta;

- titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar și se bifează în căsuța corespunzătoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau împuternicit, după caz;

- cod IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dorește a fi transferată suma solicitată;

- cod BIC/SWIFT - se înscrie codul SWIFT (codul unic internațional de identificare a instituțiilor bancare).

Secțiunea a 2-a

Cuprinde operațiunile ce stau la baza sumei solicitate și vor fi introduse nominal toate achizițiile/prestările de servicii ce i-au fost efectuate, precum și importurile de bunuri.

Cartușul "Achiziții bunuri/servicii"

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură.

Factură simplificată - se selectează, după caz, D/N.

Număr factură - se înscrie numărul facturii din care reiese suma solicitată la rambursare.

Dată factură - se înscrie data facturii.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri și subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor achiziționate/serviciilor de care a beneficiat.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operațiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulțirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al furnizorului/prestatorului - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă din statul membru de rambursare. Se completează opțional dacă la rubrica "Factură simplificată" a fost selectat "D".

Denumirea furnizorului/prestatorului - se înscriu numele și prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.

Adresa furnizorului/prestatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al furnizorului/prestatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartușul "Importuri"

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import.

Număr document de import - se înscrie numărul documentului de import din care reiese suma solicitată la rambursare.

Data document de import - se înscrie data documentului de import.

Descriere - se completează cu alte informații pentru a identifica documentul de import.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri și subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor importate.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operațiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulțirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Denumirea exportatorului - se înscriu numele și prenumele sau denumirea exportatorului.

Adresa exportatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al exportatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartușul "Documente atașate": conform listei de preferințe a statelor membre, se vor atașa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:

baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puțin 1.000 euro sau echivalentul în moneda națională;
baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puțin 250 euro sau echivalentul în moneda națională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)

Nume fișier - trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix și Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să conțină "o cale".

Tip fișier - se vor atașa fișiere în următoarele formate: "PDF", "JPEG" sau "TIFF".

Un fișier poate conține copii de pe mai multe facturi/documente de import.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoțesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import - se înscrie numărul documentelor de import ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului " (319) Declarație de ajustare a
pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal
și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice"

Declarația de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 491 alin. (8) din normele metodologice, în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

Rectificarea sumei se efectuează pe parcursul anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză, prin declarație de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

Cartușul "Date de identificare a solicitantului" conține:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primește de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informații.

Cartușul "Ajustarea pro-ratei conține":

- anul - se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determină pro-rata definitivă (exemplu: 2010);

- pro-rata definitivă - se completează pro-rata definitivă, calculată potrivit art. 147 alin. (8) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 5

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare și
păstrare a formularelor

I. Formularul "(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal"

Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal

Cod MFP: 14.13.03.02/18

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: solicitarea rambursării taxei pe valoarea adăugată din alte state membre de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmește de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă: în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează: în arhiva de documente electronice.

II. Formularul "(319) Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice"

Denumirea formularului: Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice

Cod MFP: 14.13.03.02/19

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea pro-ratei definitive, pentru rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate din alte state membre, de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmește de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă: în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează: în arhiva de documente electronice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...