Guvernul României

Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 978/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (1) și (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă standardele de cost pentru serviciile sociale organizate și administrate, în condițiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale.

(2) Standardele de cost stau la baza determinării necesarului cheltuielilor de funcționare ale serviciilor sociale organizate și administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și a alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

(3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile în baza cărora furnizorii publici de servicii sociale contractează servicii sociale cu furnizorii privați sau, după caz, cu alți furnizori publici.

(4) Pentru încadrarea în standardele de cost, la organizarea și înființarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacității serviciului respectiv.

Art. 2. -

Standardele de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege.

Art. 3. -

În situația în care, datorită nevoilor specifice și situațiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 4. -

(1) Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor și pentru asigurarea unor servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajează personalul din centrele rezidențiale și centrele de zi, cu respectarea următoarelor criterii:

a) încadrarea pe categorii de personal;

b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului încadrat potrivit prevederilor lit. a), cu raportare la totalul personalului prevăzut în statul de funcții aprobat prin hotărâre a consiliului județean sau local;

c) încadrarea personalului corespunzător numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2) Categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) se referă la personalul cu funcții de conducere, funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, precum și funcții de specialitate pentru îngrijirea și asistența beneficiarilor. Funcțiile personalului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Normarea personalului, prevăzută la alin. (1) lit. b), se realizează astfel:

a) în cazul serviciilor sociale acordate și organizate în centre rezidențiale, personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din numărul total de personal;

b) în cazul serviciilor sociale acordate și organizate în centre de zi, personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din numărul total de personal.

(4) Pentru serviciile sociale prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), se repartizează maximum două posturi pentru funcții de conducere, respectiv un post pentru directorul sau șeful de centru și, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.

(5) Încadrarea cu personal, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), se stabilește în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, precum și cu respectarea raportului număr de beneficiari/număr de personal.

Art. 5. -

(1) Pentru asigurarea transparenței privind utilizarea fondurilor alocate și administrarea acestora, furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a face publice informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate.

(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligația ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și autorităților administrației publice centrale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale aflate în subordine și care au atribuții în domeniul serviciilor sociale, emit instrucțiuni.

Art. 6. -

(1) Nivelul standardului de cost și raportul număr de beneficiari/personal angajat sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului;

b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap;

c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.

(2) Finanțarea serviciilor sociale conform standardelor de cost prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se asigură de la bugetul de stat în limita bugetelor aprobate anual cu această destinație în legea bugetului de stat și din bugetele proprii ale autorităților administrației publice locale.

Art. 7. -

Consiliile județene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor și de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare.

Art. 8. -

Autoritățile administrației publice locale care au în administrare servicii sociale, coordonatorii serviciilor publice de asistență socială organizate în condițiile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, precum și directorii serviciilor sociale cu personalitate juridică răspund, în calitate de angajator, de reorganizarea serviciilor sociale, în condițiile legii, cu încadrarea în standardele de cost aprobate.

Art. 9. -

În funcție de dinamica cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2), cât și de particularitățile în evoluție ale serviciilor sociale și de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică și se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 6 ianuarie 2010.

Nr. 23.

ANEXA Nr. 1

STANDARDELE
de cost/an pentru serviciile sociale destinate protecției și
promovării drepturilor copilului

1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar
Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament 20.896
Copii la asistenți maternali cu 2 copii în plasament 13.931
Copii la asistenți maternali cu 3 copii în plasament 11.014

2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar
Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament 24.452
Copii la asistenți maternali cu 2 sau mai mulți copii în plasament 17.486

3. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasați la asistenți maternali

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar
Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament 28.467
Copii la asistenți maternali cu 2 sau mai mulți copii în plasament 21.501

4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Copii plasați în centre de plasament 20.653 1,5/1
Copii plasați în case de tip familial 18.324 1,8/1
Copii plasați în apartamente 17.192 1,2/1

5. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Copii plasați în centre de plasament 27.447 1/1
Copii plasați în case de tip familial 24.409 1,4/1
Copii plasați în apartamente 19.858 1,3/1

6. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Copii plasați în centre de primire în regim de urgență, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal etc. 27.606 1/1

7. Standard de cost pentru centrele maternale

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Mamă cu un copil 31.756 0,8/1
Mamă cu 2 copii 28.868
Mamă cu 3 copii 27.904

8. Standard de cost pentru centrele de zi

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi 7.035 2,9/1

9. Standard de cost pentru centrele de recuperare

- lei -
Categoria copiilor Standard de cost/an/beneficiar Raport copil/angajat
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 9.283 3,3/1

ANEXA Nr. 2

STANDARDELE
de cost/an pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării
drepturilor persoanelor adulte cu handicap

Servicii sociale rezidențiale

1. Standard de cost pentru centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu handicap (CIA)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/angajat
Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu handicap (CIA) 23.164 1,45/1

2. Standard de cost pentru centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap (CRRPH)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap (CRRPH) 24.423,55 1,3/1

3. Standard de cost pentru centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică (CRRN)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică (CRRN) 26.163,37 1,45/1

4. Standard de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupațională (CITO)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrul de integrare prin terapie ocupațională (CITO) 18.692,16 2/1

5. Standard de cost pentru centrul-pilot de recuperare și reabilitare (CP)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrul-pilot de recuperare și reabilitare (CPRR) 26.915 1,45/1

6. Standard de cost pentru centrul de pregătire pentru o viață independentă (CPVI)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/angajat
Centrul de pregătire pentru o viață independentă (CPVI) 21.578,94 3/1

7. Standard de cost pentru locuințe protejate (LP)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Locuințe protejate
(10 beneficiari/locuință)
14.796 3/1
▪ minim protejate
▪ moderat protejate
▪ maxim protejate

8. Standard de cost pentru centre "Respiro" (CR)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centre "Respiro" (CR) 17.000 2,5/1

9. Standard de cost pentru centre de criză (CCZ)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centre de criză (CCZ) 13.291,13 3/1

Servicii sociale alternative (de zi)

1. Standard de cost pentru centrele de zi (CZ)

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrele de zi 13.088,64 -

2. Standard de cost pentru centrele ambulatorii de recuperare

Tipul serviciului public rezidențial Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Centrele ambulatorii de recuperare 4.992,24 -

ANEXA Nr. 3

STANDARDELE
de cost/an pentru serviciile sociale rezidențiale destinate
persoanelor vârstnice

Tipul centrului Standard de cost/an/beneficiar
- lei -
Raport beneficiar/angajat
Cămin pentru persoane vârstnice 16.926 2/1

ANEXA Nr. 4

FUNCȚIILE
personalului din serviciile sociale

Personal cu funcție de conducere
1. Director sau șef de centru
2. Coordonator personal de specialitate
Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire
3. Administrator
4. Funcționar, administrativ, economic
5. Casier, magaziner
6. Paznic, bufetier, îngrijitor, spălătoreasă
7. Șofer
8. Muncitor calificat
9. Muncitor necalificat
Personal de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar
10. Medic
11. Fiziokinetoterapeut
12. Psiholog, psihopedagog
13. Asistent social
14. Logoped, profesor CFM, kinetoterapeut
15. Instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, educator, educator-puericultor, maseur, nutriționist, dietetician, interpret în limbaj mimico-gestual
16. Asistent medical, soră medicală
17. Infirmieră, îngrijitoare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...