Guvernul României

Hotărârea nr. 1635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor

Modificări (4), Referințe (32), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2010 până la 31 mai 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 544/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Mediului și Pădurilor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Mediului și Pădurilor își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, conservarea biodiversității, biosecurității, gestionarea calității aerului și zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic. Jurisprudență

(3) Ministerul Mediului și Pădurilor realizează politica în domeniile mediului și gospodăririi apelor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecție și control în aceste domenii. Jurisprudență

(4) Ministerul Mediului și Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea și urmărește implementarea acesteia.

(5) Ministerul Mediului și Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.

(6) Ministerul Mediului și Pădurilor este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial mediu.

(7) Ministerul Mediului și Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+).

Art. 2. - Jurisprudență

Ministerul Mediului și Pădurilor are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.

Art. 3. - Jurisprudență

Ministerul Mediului și Pădurilor se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, cât și în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului și fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - pentru activitățile privind pădurile și activitățile structurilor specializate în acest domeniu - sunt parte.

Art. 4. -

Ministerul Mediului și Pădurilor exercită următoarele funcții:

a) de strategie;

b) de reglementare și avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare și coordonare a asistenței financiare neramburasabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului și pădurilor și a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate;

g) de monitorizare, inspecție și control.

Art. 5. - Jurisprudență

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Mediului și Pădurilor îndeplinește următoarele atribuții:

I. funcția de strategie:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile și silviculturii, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. coordonează elaborarea și supune aprobării Guvernului Planul național de acțiune pentru protecția mediului;

4. elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a zonelor împădurite și a celor cu risc de eroziune a solului;

5. elaborează Planul național de acțiune pentru extinderea suprafețelor de păduri în România;

6. stabilește conținutul-cadru al planurilor de management și al regulamentelor ariilor naturale protejate;

7. elaborează Strategia națională în domeniul silviculturii și acționează pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum și pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare atribuite, potrivit legii;

8. elaborează Programul național de ameliorare genetică a cabalinelor, conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, creștere, ameliorare, calificare și perfecționare a efectivelor de cabaline în rasă pură;

9. elaborează, actualizează și urmărește aplicarea strategiilor, planurilor și programelor naționale sectoriale în domeniile protecției mediului și gospodăririi apelor și silviculturii, după cum urmează:

a) Strategia națională și Planul național de acțiune privind protecția atmosferei;

b) Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;

c) Strategia națională și Planul național de gestiune a deșeurilor;

d) strategiile și planurile naționale privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase;

e) Strategia națională și Planul național pentru conservarea biodiversității;

f) Strategia națională și Planul național privind biosecuritatea;

g) Strategia națională de management al riscului la inundații;

h) Strategia națională și Planul național de acțiune pentru gospodărirea resurselor de apă;

i) Strategia de management integrat al zonei costiere și Planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre;

j) Programul național de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NO(x), COV și NH3;

k) Programul național de reducere a emisiilor de SO2, NO(x) și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere;

l) Programul operațional sectorial mediu;

m) Strategia națională și Planul de acțiune în domeniul silviculturii;

II. funcția de reglementare și avizare:

1. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

2. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, care privesc sfera sa de competență;

3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

4. fundamentează și elaborează programe privind protecția mediului și gospodărirea apelor, în scopul asigurării dezvoltării durabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5. asigură, în condițiile legii, elaborarea de studii și cercetări necesare domeniilor sale de activitate și acționează pentru valorificarea rezultatelor acestora;

6. identifică și propune indicatori privind dezvoltarea durabilă, mediul și gospodărirea apelor și colaborează cu Institutul Național de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

7. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaționale din sfera sa de competență, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme bilaterale și internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state, în condițiile legii;

8. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

9. exercită și alte responsabilități, în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

10. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă;

11. coordonează elaborarea formei finale a poziției României în promovarea noului acquis de mediu la nivelul Uniunii Europene;

12. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune pentru protecția mediului;

13. elaborează și promovează acte normative necesare punerii în aplicare a prevederilor procedurii de organizare și coordonare a Schemei de management și audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizațiilor la această schemă;

14. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul mediului;

15. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;

16. asigură cadrul național privind biosecuritatea;

17. organizează sistemul național de monitorizare integrată a calității și radioactivității mediului, coordonează activitatea acestuia și aprobă raportul anual privind starea mediului;

18. elaborează și promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor;

19. avizează planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate și propune aprobarea acestora conform legislației în vigoare;

20. actualizează, pe baza informațiilor primite din partea autorităților și instituțiilor din cadrul administrației publice centrale, Strategia națională de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, pe care o supune Guvernului spre adoptare;

21. stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

22. elaborează și urmărește aplicarea programului de eliminare treptată a emisiilor și pierderilor de substanțe periculoase în ape;

III. funcția de reprezentare:

1. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile și silviculturii;

2. colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

3. cooperează în domeniul său de activitate cu alte autorități la nivel central, cu Academia Română, cu instituții științifice specializate, cu instituții de învățământ, cultură, educație și turism, cu organizații economice, organizații neguvernamentale, precum și cu autoritățile administrației publice locale;

IV. funcția de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:

1. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

2. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor și obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

3. propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu Strategia națională de dezvoltare durabilă și cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

4. propune și recomandă autorităților competente și, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea cu legislația comunitară de mediu;

5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a investițiilor de protecție a mediului și de gospodărire a apelor și silvicultură;

6. asigură, la nivel național, controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile mediului și gospodăririi apelor și silviculturii;

7. asigură organizarea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică și stabilește conținutul și prioritățile programelor de dezvoltare și cercetare în domeniile sale de activitate;

8. organizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei și silviculturii;

9. inițiază, direct sau prin unitățile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează și realizează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

10. inițiază și dezvoltă programe de educație și de instruire a specialiștilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului;

11. coordonează activitatea administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate cărora li s-au încredințat administrarea și/sau custodia;

12. reprezintă domeniul ariilor naturale protejate în relațiile interne și externe;

13. solicită autorităților și instituțiilor din cadrul administrației publice centrale informații necesare elaborării Strategiei naționale de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, elaborează strategia, pe care o supune Guvernului spre adoptare;

14. solicită autorităților administrației publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă pe domeniile de responsabilitate ale acestora și propune, după caz, revizuirea planurilor de acțiune în scopul atingerii țintelor stabilite prin strategie;

15. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaționale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorități responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;

16. coordonează activitățile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

17. coordonează actualizarea anuală a Registrului național privind inventarul instalațiilor care intră sub incidența prevederilor legale privind prevenirea și controlul integrat al poluării și elaborează raportările solicitate de instituțiile europene și internaționale;

18. îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte;

19. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului și gospodăririi apelor, înființate pentru implementarea acordurilor și convențiilor bilaterale;

20. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

21. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea calității aerului;

22. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind substanțele și preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;

23. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind solul, subsolul și gestionarea deșeurilor, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;

24. organizează și coordonează activitatea referitoare la protecția naturii și conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și practicile specifice aplicate la nivel european și global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate și executarea controlului privind respectarea legislației specifice;

25. asigură, prin compartimentele proprii, prin unitățile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităților de protecție a mediului și gospodărire a apelor și silviculturii;

26. stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

27. coordonează elaborarea și reactualizarea schemelor directoare de management și amenajare a bazinelor hidrografice și desfășurarea activităților de interes public din domeniul meteorologiei și hidrologiei;

28. coordonează aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;

29. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice și fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor și proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și a altor lucrări hidrotehnice;

30. coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor existente și a proiectelor barajelor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru barajele noi;

31. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

32. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;

33. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

34. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundațiilor;

35. organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D;

36. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majoră, precum și fișele de evidență a barajelor administrate de deținătorii cu orice titlu;

37. certifică personalul de conducere și coordonare a activității de urmărire în timp a barajelor și controlează activitatea acestuia;

38. elaborează lista de specificații tehnice și metode standardizate pentru analiza și monitorizarea stării apelor;

39. coordonează activitatea comitetelor de bazin;

40. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor și silviculturii;

41. asigură administrarea ariilor naturale protejate din rețeaua națională și controlul activităților desfășurate în interiorul acestora, prin administrații aflate în subordinea și/sau în coordonarea sa metodologică;

42. dezvoltă și actualizează bazele de date privind Rețeaua națională de arii naturale protejate, delimitează pe hărțile topografice limitele ariilor naturale protejate din cadrul rețelei naționale, actualizează lista națională a ariilor protejate;

43. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici și strategii privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

44. inițiază, realizează și sprijină instruirea și pregătirea personalului aparținând administrațiilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;

45. stabilește uniforma și însemnele specifice obligatorii pentru administrațiile din subordinea sa și eliberează legitimațiile de control;

46. constituie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom - S.A." București, un organism specializat care să elaboreze documentele pe baza cărora se gestionează contul din care se vor suporta cheltuielile pentru pretențiile de contaminare istorică, prevăzut la art. 20 alin. (1) din aceeași lege;

47. urmărește realizarea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, pe baza rapoartelor primite din partea autorităților administrației publice centrale pentru domeniile de responsabilitate ale acestora, și propune, după caz, revizuirea planurilor de acțiune în scopul atingerii țintelor stabilite prin strategie;

48. asigură baza metodologică și întocmește Registrul național al persoanelor fizice și juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanțul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate și Studiul de evaluare adecvată;

49. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

V. funcția de administrare:

1. închiriază, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;

2. poate închiria sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;

3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;

4. programează, coordonează și monitorizează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;

5. asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin;

6. atribuie administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenții de custodie, conform legislației în vigoare;

VI. funcția de implementare și coordonare a asistenței financiare neramburasabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului și pădurilor și a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite:

1. inițiază, finanțează și gestionează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare durabilă în domeniile sale de activitate, precum și în alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale;

2. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;

3. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar față de procesul de notificare a măsurilor naționale care transpun acest acquis;

4. coordonează și urmărește implementarea legislației naționale armonizate cu prevederile și cerințele legislației comunitare de mediu și silviculturii;

5. urmărește implementarea Planului național de acțiune pentru protecția mediului;

6. organizează sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor și evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

7. stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

8. elaborează și urmărește aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor și pierderilor de substanțe periculoase în ape;

9. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie și stabilește, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

10. elaborează și promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susținerii vieții peștilor și crustaceelor;

11. evaluează anual îndeplinirea obligațiilor asumate de părți prin contractele de administrare și convențiile de custodie;

12. înștiințează deținătorii și administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate și organizează consultări cu toți factorii interesați;

13. coordonează activitățile privind introducerea pe piață a substanțelor amestecurilor și articolelor și cooperează în acest sens cu Agenția pentru Produse Chimice de la Helsinki;

14. întreprinde demersurile și ia măsurile necesare pentru a avea acces la baza de date și informații cu caracter confidențial a Agenției pentru Produse Chimice de la Helsinki;

15. stabilește, în condițiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului și Pădurilor și institutele din subordinea, de sub autoritatea și din coordonarea acestuia pot desfășura activitățile solicitate de către Agenția pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activități remunerate de către această instituție;

VII. funcția de monitorizare, inspecție și control:

1. efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniul său de activitate;

2. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură din domeniile sale de activitate;

3. exercită activități de audit intern și control, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele și proiectele de dezvoltare durabilă;

4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene și asigură comunicarea cu acestea;

5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare;

6. asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

7. asigură, prin compartimentele proprii sau unitățile subordonate, controlul respectării legislației în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor și constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

8. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

9. coordonează și monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

10. propune și coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale, a diversității biologice și a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul țării, ce urmează a fi finanțate din bugetul de stat sau din alte surse, și analizează și promovează rezultatele obținute.

Art. 6. -

Ministerul Mediului și Pădurilor exercită următoarele atribuții cu caracter general:

a) organizează, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

b) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

c) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

d) participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

e) participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu instituțiile și organismele naționale și internaționale privitoare la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;

f) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;

g) asigură finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;

h) finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română a standardelor și, după caz, a anexelor naționale din domeniile sale de activitate;

i) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;

j) susține și mediază constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate, în condițiile legii;

k) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

l) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile de activitate ale ministerului;

m) contractează, în condițiile legii, servicii specializate în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

n) editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea/sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

o) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

p) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

r) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

s) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

ș) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

t) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

ț) asigură accesul publicului la informațiile de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul.

Art. 7. -

(1) Atribuțiile Ministerului Mediului și Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități sau instituții publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, prin alte autorități sau societăți comerciale autorizate.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Mediului și Pădurilor poate solicita și obține, fără plata tarifelor, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat.

(3) Ministerul Mediului și Pădurilor îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 8. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Mediului și Pădurilor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice.

Art. 9. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Mediului și Pădurilor este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să dea dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanță ce constituie titluri executorii în condițiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare. În exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare;

g) să efectueze transport în cont propriu, în condițiile legii;

h) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerului Mediului și Pădurilor

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului și Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului și Pădurilor este de 777, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

(3) În structura organizatorică a Ministerului Mediului și Pădurilor se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.

(4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului și Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Ministerul Mediului și Pădurilor preia personalul și fondurile de salarii aferente acestuia de la Ministerul Mediului, care se reorganizează, și de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - aferent activității privind pădurile și structurilor specializate în acest domeniu, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu menținerea nivelului salarizării prevăzut de actele normative în vigoare.

(7) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(8) Pentru inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare se preia un număr de 109 autovehicule, din care 91 autovehicule pentru acțiuni speciale și 18 autospeciale.

Art. 11. -

(1) Ministerul Mediului și Pădurilor are în subordine, sub autoritate sau în coordonare unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, statele de funcții, numărul de posturi și încadrarea personalului din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, în limita numărului maxim de posturi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție, după caz, prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, respectiv prin decizie a primului-ministru sau prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului mediului și pădurilor, conform legislației aplicabile în cazul fiecărei unități.

Art. 12. -

(1) În structura Ministerului Mediului și Pădurilor, în cadrul numărului de posturi aprobat, funcționează Direcția generală AM POS Mediu, care îndeplinește funcția de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial mediu și 8 organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial mediu, organizate ca direcții la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial mediu coordonează organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial mediu.

Art. 13. -

(1) În subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

(3) Ministrul mediului și pădurilor numește personalul unităților prevăzute la alin. (1) și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 14. -

(1) Pe lângă Ministerul Mediului și Pădurilor funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;

b) Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU);

c) Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);

d) Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional;

e) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

f) Comitetul consultativ de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și lacurilor;

i) Comisia națională privind schimbările climatice;

j) Consiliul interministerial al apelor;

k) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom.

(2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. k) are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește, verifică și inspectează realizarea obligațiilor de mediu asumate prin contractul de privatizare și decide asupra măsurilor pe care le ia Ministerul Mediului și Pădurilor pentru asumarea responsabilității execuției acestora;

b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situația o impune;

c) analizează Referatul privind notificările preliminare și intermediare, precum și notificările de plată primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., punctele de vedere, observațiile și recomandările exprimate asupra acestora și decid asupra lor;

d) decide asupra aprobării sau refuzului plăților prevăzute în notificările de plată.

(3) Președintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este ministrul mediului și pădurilor.

(4) Comitetul pentru probleme de mediu Petrom are în componența sa reprezentanți ai direcțiilor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, ai agențiilor regionale și județene pentru protecția mediului, ai altor ministere cu atribuții în acest domeniu în baza legii, precum și experți externi solicitați, după caz.

(5) Componența comitetului prevăzut la alin. 1 lit. k), atribuțiile specifice și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

(6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului și Pădurilor sau de unitățile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(7) Regulamentele de organizare și funcționare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea și administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Conducerea Ministerului Mediului și Pădurilor se asigură de către ministrul mediului și pădurilor.

(2) Ministrul mediului și pădurilor reprezintă ministerul în justiție, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.

(3) Ministrul mediului și pădurilor este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul mediului și pădurilor emite ordine și instrucțiuni.

(5) Prin ordin al ministrului mediului și pădurilor pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere.

Art. 16. -

(1) Ministrul mediului și pădurilor este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat numiți prin decizii ale primului-ministru, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.

(2) În cazul în care ministrul mediului și pădurilor, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, desemnează un secretar de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

(3) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

(4) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Mediului și Pădurilor au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Mediului și Pădurilor ori încredințate de ministrul mediului și pădurilor.

(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

Art. 17. -

(1) Pe lângă ministrul mediului și pădurilor funcționează, ca entități consultative, Colegiul ministerului și Consiliul consultativ.

(2) Componența și regulamentul de funcționare ale celor două entități consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

Art. 18. -

Ministerul Mediului și Pădurilor poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică ori privată a statului în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) mijloace de publicitate;

d) pentru alte activități care au legătură cu activitatea Ministerului Mediului și Pădurilor sau sunt necesare în derularea activității acestuia.

Art. 19. -

(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pentru activități specifice de control la unitățile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuțiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu, în caz de alte urgențe de mediu și de gospodărire a apelor, precum și pentru inspecțiile silvice se utilizează un număr de 16 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.

(3) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

Ministerul Mediului și Pădurilor este încadrat cu funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și cu personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 21. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Mediului și Pădurilor poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenții civile sau contracte individuale de muncă cu timp parțial, după caz, în condițiile legii.

(2) În situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în țară, în interesul instituției, Ministerul Mediului și Pădurilor poate suporta cheltuielile de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convențiile civile sau prin contractele individuale de muncă cu timp parțial încheiate s-a prevăzut acest lucru.

Art. 22. -

Patrimoniul Ministerului Mediului și Pădurilor se constituie prin preluarea bunurilor mobile și imobile, aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - aferent domeniului preluat, inclusiv patrimoniul acestora, pe baza protocolului de predare-preluare.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 9 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Borbely Laszlo
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.635.

ANEXA Nr. 11) Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

                                                        ┌────────────────────────────────┐
                                                        │Numărul maxim de posturi = 777 │
                                ┌──────────────────┐               │exclusiv demnitarii și posturile│
                                │   MINISTRU   │               │aferente cabinetului ministrului│
                                └─────────┬────────┘               └────────────────────────────────┘
             ┌───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬─────────────┐
             │            ┌───────────────────────┼─────────┐           │       │
┌──────────────────────┐ │      ┌──────────┴────────────┐     │ ┌───────┴────────┐┌───────────┴───────────┐ │ ┌───────────────────────┐
│ Direcția Generală  ├─┤      │Colegiul Ministerului*)│     │ │Cabinet Ministru││Consiliul Consultativ*)│ ├─┤  Direcția Generală  │
│    Juridică    │ │      └───────────────────────┘     │ └────────────────┘└───────────────────────┘ │ │Economică și Financiară│
└──────────────────────┘ │                        │                       │ └───────────────────────┘
┌──────────────────────┐ │                        │                       │ ┌───────────────────────┐
│Direcția Inspecție și ├─┤      ┌──────────────────────────────────┼───────────┬────────────────────┐      ├─┤ Direcția Inspecția de │
│    Control    │ │      │                 │      │          │      │ │   Stat a Apelor   │
└──────────────────────┘ │      │                 │      │          │      │ └───────────────────────┘
┌──────────────────────┐ │ ┌──────────┴──────────┐            │ ┌────────┴───────┐ ┌──────────┴──────────┐ │ ┌───────────────────────┐
│   Audit***)    ├─┤ │ SECRETAR DE STAT  │            │ │SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR DE STAT  │ │ │  Direcția Generală  │
└──────────────────────┘ │ └──────────┬──────────┘            │ └────────┬───────┘ └──────────┬──────────┘ ├─┤ Achiziții Publice și │
┌──────────────────────┐ │ ┌──────────┴──────────┐            │ ┌────────┴───────┐ ┌──────────┴──────────┐ │ │   Administrativ   │
│ Unitatea de Politici │ │ │ Cabinet Demnitar  │            │ │Cabinet Demnitar│ │ Cabinet Demnitar  │ │ └───────────────────────┘
│    Publice    ├─┤ └─────────────────────┘            │ └────────────────┘ └─────────────────────┘ │ ┌───────────────────────┐
│  și Managementul  │ │                        │                       │ │  Direcția Afaceri  │
│   Calității**)   │ │                        │                       ├─┤ Europene și Programe │
└──────────────────────┘ │                    ┌───────┴────────┐                  │ │   Finanțate UE   │
┌──────────────────────┐ │                    │SECRETAR GENERAL│                  │ └───────────────────────┘
│Direcția Resurse Umane├─┤                    └───────┬────────┘                  │ ┌───────────────────────┐
└──────────────────────┘ │                        │                       ├─┤Relația cu Parlamentul │
┌──────────────────────┐ │                        │                       │ │ și Dialog Social***) │
│Direcția de Comunicare├─┤                        │                       │ └───────────────────────┘
└──────────────────────┘ │                        │                       │ ┌───────────────────────┐
┌──────────────────────┐ │      ┌────────────────────────┐     │     ┌────────────────────────┐     │ │Gestiunea și Protecția │
│  Direcția Relații  ├─┤      │SECRETAR GENERAL ADJUNCT├──────────┼──────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│     ├─┤   Informațiilor   │
│ Externe și Protocol │ │      └────────────────────────┘     │     └────────────────────────┘     │ │  Clasificate**)   │
└──────────────────────┘ │                        │                       │ └───────────────────────┘
┌──────────────────────┐ │                        │                       │ ┌───────────────────────┐
│Direcția Managementul ├─┘                        │                       └─┤Sisteme Informatice***)│
│Situațiilor de Urgență│                         │                        └───────────────────────┘
└──────────────────────┘                         │
      ┌────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┴─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
┌──────────┴───────────┐   ┌─────────┴──────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────────┴─────────┐   ┌─────────────┴───────────┐
│ Direcția Generală  │   │ Direcția Generală │ │Direcția Generală│ │Direcția Generală│ │ Direcția Generală │   │ Direcția Generală de  │
│Protecția Mediului și │   │Protecția Naturii și│ │AM POS Mediu****)│ │  Investiții  │ │Managementul Apelor│   │Regim Silvic și Cinegetic│
│ Dezvoltare Durabilă │   │Managementul Ariilor│ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────┬─────────┘   │   și Dezvoltare   │
└──────────┬───────────┘   │ Naturale Protejate │                           │        │    Forestieră    │
      │         └─────────┬──────────┘                           │        └─────────────┬───────────┘
      └───────────────┐      └──────────────┐                         │       ┌───────────────┘
┌──────────────────────┐  │ ┌────────────────────┐  │                    ┌─────────┴─────────┐  │ ┌───────────────────────┐
│ Direcția Schimbări │  │ │   Direcția   │  │                    │Direcția Amenajarea│  ├─┤ Direcția de Inspecții │
│   Climatice și   ├─┐ │ │Managementul Zonelor├─┐ │                    │și Protecția Apelor│  │ │ Silvice și Cinegetice │
│ Dezvoltare Durabilă │ │ │ │   Protejate   │ │ │                    └───────────────────┘  │ └───────────────────────┘
└──────────────────────┘ │ │ └────────────────────┘ ├─┘                                │ ┌───────────────────────┐
┌──────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────┐ │                                 ├─┤ Direcția Păduri și  │
│ Direcția Controlul │ │ │ │ Direcția Protecția ├─┘                                 │ │ Dezvoltare Forestieră │
│ Poluării și Evaluare ├─┼─┘ │   Naturii    │                                  │ └───────────────────────┘
│    Impact    │ │  └────────────────────┘                                  │ ┌───────────────────────┐
└──────────────────────┘ │                                               │ │  Direcția Politici  │
┌──────────────────────┐ │                                               └─┤  și Strategii în  │
│ Direcția Gestiune  │ │                                                │   Silvicultură   │
│ Deșeuri și Substanțe ├─┘                                                └───────────────────────┘
│   Periculoase   │
└──────────────────────┘
Modificări (1)

*) Se organizează, conform legislației în vigoare, prin ordin al ministrului.

**) Se organizează la nivel de compartiment.

***) Se organizează la nivel de serviciu/birou.

****) Se organizează pe direcții, servicii, birouri, compartimente, prin ordin al ministrului, după consultarea prealabilă a MFP.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea unității
I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului
2. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
3. Garda Națională de Mediu
4. Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare*
II. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
1. Unități de management al proiectului (UMP)
2. Unități de implementare a proiectului (UIP)

N O T Ă: Modificări (2)

Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 4.162, din care:

- Garda Națională de Mediu - 953 de posturi;

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului - 2.474 de posturi, din care 2.193 de posturi pentru instituțiile publice din subordine;

- Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" - 173 de posturi;

- Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare - 562 de posturi.

2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea unității
1. Administrația Națională de Meteorologie
2. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea unității
Unități finanțate din venituri proprii
1. Administrația Fondului pentru Mediu
2. Administrația Națională "Apele Române"
Unități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului

* Se preiau inclusiv bunurile mobile și imobile ale acestor instituții.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...