Parlamentul României

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Derogări (3), Reviste (20)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 14 octombrie 2016.

În vigoare de la 01 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Dispoziții generale Reviste (16)

Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor".

Art. 2. - Definiții Reviste (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;

b) persoană juridică română - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare care pentru obținerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activități, dar cel puțin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 și/sau 5630, și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(i) sunt exploatate de aceeași persoană juridică română;

(ii) înregistrează distinct în evidența contabilă operațiunile efectuate;

(iii) nu include activitățile aferente codurilor CAEN 5621 și 5629;

d) suprafața utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" și 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" - suma suprafețelor saloanelor, teraselor și grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizație; Reviste (1)

e) suprafața utilă de desfășurare a activității specifice codurilor CAEN 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a." - suprafața totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizației; Reviste (1)

f) unitate - locația unde se desfășoară activitatea economică și care este înființată, înregistrată și funcționează în conformitate cu legislația României. Reviste (1)

(2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art. 6-10 au înțelesul prevăzut de legile de organizare și funcționare a domeniilor de activitate specifice.

(3) Clasificarea activităților prevăzute de prezenta lege intră în competența autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniu.

Art. 3. - Contribuabili Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;

b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

Art. 4. - Anul fiscal/perioada impozabilă

(1) Anul fiscal este anul calendaristic.

(2) Când un contribuabil se înființează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Art. 5. - Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activități Reviste (4)

(1) Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înființării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3. Reviste (1)

(2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 3, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. Reviste (1)

(3) Contribuabilii care au mai multe unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN. Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(4) Contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfășurată. Puneri în aplicare (1)

(5) În situația în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(6) În situația în care se înființează o nouă unitate cu activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor alin. (5).

(7) În situația în care un sat, o comună sau o stațiune turistică de interes local dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, contribuabilii stabiliți în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/stațiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de stațiune turistică de interes național. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 6. - Reguli pentru calculul impozitului specific anual Reviste (1)

(1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentație n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3. Puneri în aplicare (1)

(4) Valoarea impozitului standard - "k", prevăzut în anexa nr. 3, este cea corespunzătoare categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare. Puneri în aplicare (1)

(5) În situația în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare prevăzut la alin. (4) sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări potrivit prevederilor art. 5 alin. (5). Puneri în aplicare (1)

(6) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obținute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2). Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(7) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziția turiștilor spații de cazare și spații de alimentație publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activități ale aceleiași societăți care desfășoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăți, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

Art. 7. - Reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activității și alte situații Referințe (1), Reviste (1)

(1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, și modificarea impozitului specific în cursul anului.

(2) În cazul retragerii definitive de către autoritățile competente a autorizației de funcționare/certificatului de clasificare pentru toate activitățile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, persoanele juridice române prevăzute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/certificatului de clasificare. Puneri în aplicare (1)

(3) În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege și nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate. Reviste (1)

Art. 8. - Reguli privind declararea și plata impozitului specific unor activități Derogări (3), Reviste (3)

(1) Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară și plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, și impozitul specific declarat și plătit în semestrele anterioare.

(3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent și nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. - Pierderi fiscale Puneri în aplicare (1)

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activități și care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani.

Art. 10. - Reguli privind calculul, declararea și plata impozitului specific datorat pentru alte activități Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din desfășurarea altor activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

Art. 11. - Termenele de declarare a mențiunilor Reviste (1)

(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific.

(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condițiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

(3) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende și registrul de evidență fiscală

(1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific țin evidența amortizării fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.

(2) Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende de către persoanele juridice plătitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligația să întocmească registrul de evidență fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activități desfășurate, coeficienții și variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidența impozitului specific, numărul de unități, suprafețele de desfășurare a activităților, precum și amortizarea fiscală.

Art. 13. - Dispoziții finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.

(3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 octombrie 2016.

Nr. 170.

ANEXA Nr. 1 Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 - „Restaurante”, 5621 - „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentație”

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);

x - variabilă în funcție de rangul localității;

y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - coeficient de sezonalitate;

q = 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate-locație de desfășurare a activităților.

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, cei 8 poli 0,45
Municipii, orașe 0,35
Stațiuni turistice de interes național 0,30
Sate, comune și stațiuni turistice de interes local 0,10
Variabila în funcție de rangul localității (variabila „x”)
București Zona A 17,0
Zona B 16,0
Zona C 15,0
Zona D 13,5
8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) Zona A 15,0
Zona B 14,0
Zona C 13,0
Zona D 11,5
Municipiu Zona A 13,0
Zona B 11,0
Zona C 9,0
Zona D 7,0
Oraș 5,0
Stațiuni 5,0
Comună 3,0
Suprafața cuprinsă între Variabila în funcție de suprafața utilă a locației (variabila „y”)
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 7,0
51 mp - 70 mp 12,0
71 mp - 90 mp 16,0
91 mp - 120 mp 21,0
121 mp - 160 mp 29,0
161 mp - 200 mp 38,0
201 mp - 240 mp 47,0
241 mp - 300 mp 58,0
301 mp - 400 mp 75,0
401 mp - 500 mp 80,0
501 mp - 600 mp 85,0
601 mp - 700 mp 90,0
701 mp - 800 mp 95,0
peste 801 mp 105,0

1. Pentru următoarele categorii de activități, aferente codului CAEN 5610:

a) vânzători ambulanți la tonete de înghețată;

b) cărucioare mobile care vând mâncare;

c) prepararea hranei la standuri din piețe,

impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.

ANEXA Nr. 2 Puneri în aplicare (1)

Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 - „Baruri si alte activități de servire a băuturilor”

Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:

k - 900, valoarea impozitului standard;

x - variabilă în funcție de rangul localității;

y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - coeficient de sezonalitate;

q - 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate = locație de desfășurare a activităților.

Variabila în funcție de rangul localității (variabila „x”)
București Zona A 16,0
Zona B 15,0
Zona C 14,0
Zona D 12,5
8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) Zona A 14,0
Zona B 13,0
Zona C 12,0
Zona D 11,0
Municipiu Zona A 12,5
Zona B 10,0
Zona C 8,0
Zona D 4,0
Oraș 2,0
Stațiuni 2,0
Comună 0,4
Suprafața cuprinsă între: Variabila în funcție de suprafața utilă a locației (variabila „y”)
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 4,0
51 mp - 70 mp 6,0
71 mp - 90 mp 8,0
91 mp - 120 mp 10,0
121 mp - 160 mp 14,0
161 mp - 200 mp 16,0
201 mp - 240 mp 18,0
241 mp - 300 mp 20,0
301 mp - 400 mp 25,0
401 mp - 500 mp 30,0
501 mp - 600 mp 40,0
601 mp - 700 mp 50,0
701 mp - 800 mp 60,0
801 mp - 900 mp 70,0
901 mp - 1000 mp 80,0
peste 1001 mp 90,0
Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, cei 8 poli 0,45
Municipii, orașe 0,40
Stațiuni turistice de interes național 0,35
Sate, comune și stațiuni turistice de interes local 0,15

ANEXA Nr. 3

Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 - „Hoteluri si alte facilități de cazare”, 5520 - „Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată”, 5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 - „Alte servicii de cazare”

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:

Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an

Tabelul nr. 1

LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune 1*, 2*/margarete Pensiune 3*/margarete Pensiune 4*/margarete Pensiune 5*/margarete
București + 8 poli 205 308 513 820 164 246 410 656
Municipii 150 224 374 598 120 180 299 481
Orașe 142 215 358 573 113 170 287 458

Tabelul nr. 2

LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune 1*, 2*/margarete Pensiune 3*/margarete Pensiune 4*/margarete Pensiune 5*/margarete
Delta Dunării 43 64 107 171 34 51 86 137
Sate, comune, statiuni de interes local 45 67 111 178 36 53 89 143

Tabelul nr. 3

LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune 1*, 2* Pensiune 3* Pensiune 4* Pensiune 5*
Statiuni turistice de interes național 113 171 271 448 91 132 225 358

Tabelul nr. 4

LEI/loc cazare/an Structura 1*, 2*, 3* Structura 4*
Cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, spații de campare, campinguri, tabere, popasuri turistice și sate de vacanță (campinguri, bungalow-uri, sate de vacanță) 22 31

Tabelul nr. 5

LEI/loc cazare/an Structura 1* Structura 2* Structura 3* Structura 4* Structura 5*
Cod CAEN 5590 - Navă maritimă/fluvială, ponton plutitor 36 53 89 111 143

Tabelul nr. 6

LEI/loc cazare/an Structura 1*, 2*, 3* Structura 4*, 5*
Cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 22 31

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 22.03.2017 și 29.03.2017 - Impozitul specific unor activități
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
Sesiune de asistență din 19, 26 iulie și 02 august 2017 - IMPOZITULUI SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
Despre normele de aplicare a impozitului specific unor activități
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Precizările ANAF cu privire la impozitul specific al firmelor "micro" din turism
Fiscul actualizează Formularul 100
Impozitul pe venit - două situații de scutiri
Guvernul schimbă normele Codului fiscal privind impozitul pe profit, venit și TVA
Angajații din IT, cercetare, sezonierii și persoanele cu handicap vor avea o parte din CASS suportată de la buget
;
se încarcă...