Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Modificări (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Avizul Ministerului Sănătății nr. 56.640 din 20 noiembrie 2009,

pentru aplicarea prevederilor cap. III "Conducerea spitalelor" al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) În sensul prezentului titlu, prin unități sanitare cu paturi se înțelege: spitalele militare, Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, denumit în continuare CCUBCVA, și Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală "Dr. Dimitrie Cantemir" Bălțătești, denumit în continuare SBRM. Modificări (1)

(2) Unitățile sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un comandant, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Direcției medicale.

(3) Persoana numită potrivit alin. (2) trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie cadru militar în activitate;

b) să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior în domeniul medical; Modificări (2)

c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere în domeniul sanitar pentru funcțiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru funcțiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului Național de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică; Modificări (3)

d) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar; Modificări (5)

e) să nu se regăsească în unul dintre cazurile de incompatibilitate reglementate de legislația în vigoare; Modificări (2)

f) să dețină dovada/adeverința din care să rezulte că în ultimele 6 luni nu a fost sancționat de conducerea unităților militare în care și-a desfășurat activitatea pentru abateri de la disciplina militară, conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale, precum și faptul că în ultimii 5 ani nu a primit sancțiuni de la Colegiul Medicilor din România; Modificări (2)

g) pentru spitalele clinice, universitare sau de urgență, comandantul trebuie să fie cadru universitar - conferențiar sau profesor - ori medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar. Modificări (3)

(4) Funcția de comandant al SBRM poate fi ocupată și de o persoană cu diplomă de licență absolventă a unei instituții de învățământ superior în domeniul economic sau juridic.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru ocuparea funcției de comandant se vor respecta prevederile privind publicarea, de către Direcția medicală, a posturilor vacante în Buletinul Informativ al Armatei și evaluarea inițială a candidatului/candidaților în comisiile de selecție, în baza tabelului cu cerințele de personal, potrivit reglementărilor din domeniul managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale.

Art. 3. -

(1) Comandantul unităților sanitare cu paturi se încadrează prin numire, în cazul avizării de către comisia de selecție a unui singur candidat, precum și în urma promovării de către acesta a examenului organizat în acest scop.

(2) În situația avizării de către comisia de selecție a mai multor candidați, comandantul se încadrează prin numire numai după promovarea concursului organizat în acest scop.

(3) Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea încadrării funcției de comandant pentru unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) După numirea în funcție, comandantul unităților sanitare cu paturi încheie un contract de management cu Ministerul Apărării Naționale, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale, efectuate de o comisie constituită la nivelul Direcției medicale, pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contract, precum și a celor specifici stabiliți prin ordin al ministrului apărării naționale. Modificări (1)

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este stabilită prin ordin al șefului Direcției medicale. Modificări (2)

(3) La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

(4) În situația încetării mandatului, înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat, ministrul apărării naționale împuternicește prin ordin, la propunerea șefului Direcției medicale, un comandant interimar pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Modificări (2)

(5) Comandantul interimar nu încheie contract de management, în condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada cât asigură temporar comanda unității sanitare cu paturi.

(6) Nivelul indicatorilor de performanță a activității, precum și al celor specifici se stabilește anual prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 5. -

(1) În situația în care comandantul, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori conflict de interese, în termen de 30 de zile de la apariția acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (1), șeful Direcției medicale va prezenta ministrului apărării naționale propunerea de eliberare din funcție a comandantului unității sanitare cu paturi, potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Atribuțiile comandantului sunt stabilite prin contractul de management, precum și prin fișa postului, aprobată de șeful Direcției medicale. Modificări (1)

(2) În domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice, comandantul unității sanitare cu paturi are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante de personal civil contractual, în condițiile legii;

b) acordă recompense și aplică sancțiuni personalului militar și civil din subordine, în conformitate cu actele normative incidente în materie;

c) numește și eliberează din funcție personalul civil contractual al unității, în baza legislației în vigoare;

d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

e) propune șefului Direcției medicale structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către ministrul apărării naționale.

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul unității sanitare cu paturi.

Art. 7. -

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi se organizează și funcționează un comitet director format din:

a) comandantul unității sanitare cu paturi;

b) locțiitorul comandantului, care îndeplinește și atribuțiile de director medical;

c) directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele universitare și clinice;

d) directorul financiar-contabil;

e) directorul administrativ;

f) directorul de îngrijiri, după caz.

(2) În spitalele universitare și clinice, locțiitorul comandantului este un cadru didactic universitar medical sau medic primar.

Art. 8. -

Persoanele care fac parte din comitetul director sunt cadre militare în activitate.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile comitetului director sunt stabilite de comandantul unităților sanitare cu paturi, conform legislației incidente în domeniu și cu avizul Direcției medicale. Modificări (1)

(2) Atribuțiile membrilor comitetului director sunt stabilite prin contractul de administrare, precum și prin fișa postului, aprobată de comandantul unităților sanitare cu paturi.

Art. 10. -

(1) Pentru ocuparea funcțiilor din comitetul director se vor respecta reglementările din domeniul managementului resurselor umane specifice Ministerului Apărării Naționale. Modificări (1)

(2) Numirea într-o funcție din comitetul director se face în urma avizării candidatului de comisia de selecție și a promovării unui examen organizat în acest scop.

(3) În situația în care sunt avizați mai mulți candidați pentru aceeași funcție din comitetul director, numirea în funcție se face după promovarea unui concurs organizat în acest scop.

(4) Examenul/Concursul prevăzut la alin. (2) și (3) este organizat la nivelul unității sanitare cu paturi, în prezența unei comisii aprobate de șeful Direcției medicale, la propunerea comandantului. Modificări (1)

(5) Numirea în funcție a membrilor comitetului director se face pe o perioadă de maximum 3 ani.

(6) Membrii comitetului director încheie cu comandantul unității sanitare cu paturi un contract de administrare, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici de performanță, cât și normele legale care reglementează drepturile și obligațiile părților.

(7) Indicatorii specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare se stabilesc de către comandantul unității sanitare cu paturi și se aprobă de șeful Direcției medicale. Modificări (1)

(8) Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

(9) La încetarea contractului, înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat, șeful Direcției medicale împuternicește prin ordin, la propunerea comandantului unității sanitare cu paturi, un membru interimar, pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Modificări (1)

(10) Membrul interimar nu încheie contract de administrare, în condițiile prevăzute la alin. (6), pentru perioada cât asigură temporar funcția din comitetul director.

Art. 11. -

Membrii comitetului director nu mai pot ocupa nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.

Art. 12. -

(1) Membrii comitetului director pot fi menținuți sau revocați din funcție, la propunerea comandantului unității sanitare cu paturi, cu aprobarea șefului Direcției medicale, în urma evaluării efectuate pe baza indicatorilor prevăzuți în contractul de administrare.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), evaluarea se efectuează anual sau ori de câte ori situația o impune de către o comisie propusă de comandant și aprobată de șeful Direcției medicale.

Art. 13. -

Înainte de împlinirea celor 3 ani, comandantul unității sanitare cu paturi poate propune șefului Direcției medicale eliberarea din funcție a persoanelor care îndeplinesc atribuții în cadrul comitetului director, în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora.

Art. 14. -

La revocarea din funcție sau trecerea în rezervă a unuia dintre membrii comitetului director, comandantul propune șefului Direcției medicale o persoană care să exercite atribuțiile funcției vacante din comitetul director, pe o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care se inițiază demersurile pentru ocuparea postului conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 15. -

(1) Dispozițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), comandantul are obligația de a propune șefului Direcției medicale eliberarea din funcție a persoanei/persoanelor în cauză potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale.

Art. 16. -

Personalul militar medico-sanitar care ocupă funcții specifice comitetului director poate desfășura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă în baza unui program de lucru stabilit de comun acord cu comandantul.

Art. 17. -

Membrii comitetului director revocați din funcție se pun la dispoziția Direcției medicale pe o perioadă de 3 luni, în vederea încadrării, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 3 luni, cu aprobarea ministrului apărării naționale.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi funcționează un consiliul etic format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componență:

a) un medic militar, ofițer superior, din unitatea sanitară sau, după caz, un medic militar/civil cu cel mai mare grad didactic din spitalele clinice/universitare;

b) consilierul juridic al unității sanitare cu paturi;

c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-șefă din secția cu cel mai mare număr de paturi;

d) un reprezentant al Direcției medicale;

e) un secretar, fără drept de vot.

(2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al unității sanitare cu paturi, iar numirea membrilor consiliului etic este efectuată cu aprobarea șefului Direcției medicale, la propunerea comandantului. Modificări (1)

(3) Consiliul etic este condus de persoana prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 19. -

Atribuțiile consiliului etic sunt stabilite conform legislației incidente în domeniu și avizate de șeful Direcției medicale.

Art. 20. -

(1) Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

(2) Aspectele semnalate se analizează pentru fiecare caz în parte și se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde sesizările, precum și măsurile propuse a fi luate de către comandantul unității sanitare cu paturi pentru remedierea acestora.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se întocmește numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părților implicate, inclusiv a unor terțe persoane, după caz, care pot aduce lămuriri suplimentare asupra situației. Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată de către acestea.

(4) Procesul-verbal va fi înaintat comandantului unității sanitare cu paturi în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Trimestrial se comunică Direcției medicale cazurile dezbătute în consiliul etic, precum și măsurile întreprinse pentru rezolvarea acestora.

Art. 21. -

În cadrul unităților sanitare cu paturi funcționează un consiliu medical, al cărui președinte este locțiitorul comandantului.

Art. 22. -

Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de servicii, de laboratoare, farmacistul-șef și un asistent-șef desemnat de locțiitorul comandantului unității sanitare cu paturi.

Art. 23. -

Principalele atribuții ale consiliului medical sunt stabilite de legislația incidentă în domeniu și avizate de șeful Direcției medicale.

Art. 24. -

(1) În spitalele militare clinice/universitare și CCUBCVA funcționează un consiliu științific, al cărui președinte este directorul științific.

(2) Componența și atribuțiile consiliului științific sunt stabilite conform legislației incidente în domeniu și avizate de șeful Direcției medicale.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi funcționează un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare și funcționare a unității sanitare cu paturi și de a face recomandări comandantului acesteia.

(2) Consiliul consultativ este format din comandantul unității sanitare și 4-6 membri, reprezentând domeniile medical, financiar, operativ, managerial și, după caz, universitar. Modificări (1)

(3) Numirea membrilor consiliilor consultative se face prin dispoziție a șefului Direcției medicale. Modificări (1)

Art. 26. -

Consiliul consultativ se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare. Deciziile consiliului se iau în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art. 27. -

(1) Secțiile, laboratoarele, serviciile medicale și, după caz, ambulatoriul de specialitate al spitalului sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu sau, după caz, șef de ambulatoriu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) În spitalele militare funcțiile militare de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu, șef de ambulatoriu de specialitate, farmacist-șef și, după caz, de asistent medical-șef sunt funcții de conducere și pot fi ocupate numai de medici, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști sau, după caz, asistenți medicali, cadre militare în activitate, care îndeplinesc condițiile impuse de managementul resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale, precum și normele prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1)

(3) Funcțiile civile, similare funcțiilor prevăzute la alin. (2), sunt funcții de conducere și pot fi ocupate numai de medici, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști sau, după caz, asistenți medicali cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă, conform normelor stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

(4) Șefii de secție/serviciu/laborator/ambulatoriu de specialitate au ca atribuții coordonarea și realizarea activității de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul structurii pe care o conduc și răspund de calitatea actului medical desfășurat în aceasta, precum și cele stabilite prin fișa postului. Modificări (1)

(5) Numirea în funcție a șefilor de secție/laborator/serviciu medical se face pe o perioadă de maximum 3 ani.

(6) Șefii de secție/laborator/serviciu medical care au ocupat postul prin concurs încheie cu comandantul unității sanitare cu paturi un contract de administrare, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici de performanță, cât și normele legale care reglementează drepturile și obligațiile părților. Modificări (1)

(7) Indicatorii specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare sunt stabiliți de comandant și aprobați de șeful Direcției medicale. Modificări (1)

(8) Contractul de administrare poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului. Modificări (2)

(9) La încetarea contractului de administrare, la propunerea comandantului unității sanitare cu paturi, șeful Direcției medicale împuternicește/deleagă, după caz, prin ordin un șef de secție/laborator/serviciu medical interimar, pe o perioadă de cel mult 6 luni, după cum urmează: Modificări (2)

a) aceeași persoană căreia i-a expirat contractul de administrare;

b) altă persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările din domeniul managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale.

(10) În perioada prevăzută la alin. (9) se organizează concursul de ocupare a funcției.

(11) Șefii de secție/laborator/serviciu medical interimari nu încheie contracte de administrare, în condițiile prevăzute la alin. (6), pentru perioada cât asigură temporar funcția respectivă.

(12) În unitățile sanitare cu paturi, șefii ambulatoriilor de specialitate, ai compartimentelor și microstructurilor sau structurilor medicale aflate în subordinea unor secții medicale/chirurgicale, precum și șefii structurilor care desfășoară activități conexe actului medical nu încheie contract de administrare, în condițiile prevăzute la alin. (6). Modificări (1)

(13) Șeful de secție/laborator/serviciu medical/ambulatoriu de specialitate care a promovat concursul sau examenul, după caz, aflat în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese este obligat să o/îl înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancțiunea eliberării acestuia din funcție. Modificări (1)

(14) În secțiile/laboratoarele/serviciile medicale clinice în care funcția de șef de clinică este civilă, aceasta poate fi ocupată de persoana desemnată de senatul instituției de învățământ superior medical și are atribuții exclusiv didactice și de cercetare științifică medicală. Modificări (1)

(15) Atribuțiile șefului de clinică prevăzute la alin. (14) nu se suprapun cu cele ale șefului de secție/laborator/serviciu medical, care sunt în principal atribuții manageriale. Modificări (1)

Art. 28. -

La demiterea/revocarea din funcție, trecerea în rezervă/pensionarea persoanei care ocupă funcția de șef secție/laborator/serviciu medical/ambulatoriu de specialitate, comandantul unității sanitare cu paturi propune șefului Direcției medicale o persoană care să îndeplinească atribuțiile funcției vacante până la ocuparea postului, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Comandanții unităților sanitare cu paturi, la numirea în funcție, au obligația de a depune la Direcția medicală o declarație de interese, o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, precum și o declarație de avere.

(2) Membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator, de serviciu sau de ambulatoriu de specialitate al spitalului, precum și membrii consiliului consultativ depun declarațiile prevăzute la alin. (1) la sediul unităților militare angajatoare. Modificări (1)

Art. 30. -

Regulamentele de organizare și funcționare ale unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) se elaborează de conducerea acestora și se aprobă de către șeful Direcției medicale.

Art. 31. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 32. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.53/2009 privind conducerea spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2009;

b) Ordinul ministrului apărării nr. M.46/2007*) pentru aprobarea "Normelor privind încadrarea funcției de comandant/director general și condițiile de participare la concurs a ofițerilor medici și farmaciști în vederea încadrării funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical din spitalele aparținând ministerului apărării".

*) Ordinul nr. M.46/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

Art. 33. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apărării naționale,
Aurel Ionel Lascu,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2009.

Nr. M.129.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

NORME
privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în
vederea încadrării funcției de comandant pentru unitățile
sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului
Apărării Naționale

ANEXA Nr. 2

NORME
privind organizarea și desfășurarea concursului în vederea
încadrării funcției de șef de secție, șef de laborator, șef de
serviciu medical, farmacist-șef sau, după caz, de șef ambulatoriu
de specialitate în unitățile sanitare cu paturi din rețeaua
sanitară a Ministerului Apărării Naționale
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

DIRECȚIA MEDICALĂ

Comisia de concurs

- Model -

FIȘA
analizei și evaluării activității profesionale și științifice

Candidat ..........................................................................

Postul ............................................................................

Data examinării ...................................................................

Nr. crt. Activitatea analizată și evaluată Punctaj
1. Profesor universitar 10 puncte
2. Conferențiar universitar 7 puncte
3. Șef de lucrări 5 puncte
4. Deținerea titlului de medic specialist 10 puncte
5. Gradul de medic primar 10 puncte
6. Doctorat 10 puncte
7. Masterat 5 puncte
8. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul Universității de Medicină și Farmacie sau de Academia de Științe Medicale) 5 puncte
9. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătății 2 puncte
10. Fiecare atestat obținut 1 punct
11. Activitatea științifică dovedită:
- numărul de lucrări publicate ca prim autor 0,5 puncte/lucrare
- numărul de lucrări susținute ca prim autor la congrese/conferințe naționale 1 punct/lucrare
- numărul de lucrări susținute ca prim autor la congrese/conferințe internaționale 2 puncte/lucrare
- numărul de cărți publicate 5 puncte/carte
12. Activitatea de organizare (minimum 1 an):
- comandant de spital sau de alte unități sanitare 10 puncte
- direcție medicală 7 puncte
- comisii de specialitate din Ministerul Sănătății 5 puncte
- medic șef ambulatoriu de specialitate 5 puncte
- șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu 3 puncte
- atestat în managementul serviciilor de sănătate 5 puncte acordate în plus față de cele prevăzute la nr. crt. 10
PUNCTAJ FINAL OBȚINUT:

Președintele comisiei de concurs

Gradul: ........................................

Numele și prenumele: .....................................................

Membri:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Secretar,
..................................

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

DIRECȚIA MEDICALĂ

Comisia de concurs

- Model -

FIȘA
interviului de selecție

Candidat .............................................................................

Postul ...............................................................................

Data interviului .....................................................................

Aptitudini Calificative/Note Media obținută
1. Aptitudini de comunicare Excelente 10-9,50
Foarte bune 9,49-9,00
Bune 8,99-7,00
Corespunzătoare 6,99-5,00
Necorespunzătoare 4,99-1,00
2. Aptitudini și cunoștințe manageriale Excelente, capabil să-și asume postul fără o pregătire prealabilă 10-9,50
Foarte bune, este necesară puțină pregătire 9,49-9,00
Bune, are cunoștințe elementare, dar este capabil să învețe 8,99-7,00
Corespunzătoare, necesită mai multă pregătire 6,99-5,00
Necorespunzătoare, nu are aptitudini manageriale 4,99-1,00
3. Ambiții profesionale Fixează obiective foarte ambițioase 10-9,50
Scopuri de nivel înalt 9,49-9,00
Obiective de nivel mediu 8,99-7,00
Obiective limitate, nu este foarte ambițios 6,99-5,00
Se bazează pe alții prea des, obiective minime 4,99-1,00
4. Motivare Motivare excelentă, dorință puternică de a munci 10-9,50
Foarte interesat de post, pune multe întrebări 9,49-9,00
Dorință de a munci 8,99-7,00
Puțin interesat de post 6,99-5,00
Nu este interesat de post, impasibil 4,99-1,00
5. Potrivire pe post Excelent pentru acest post 10-9,50
Foarte bun pentru acest post 9,49-9,00
Bun pentru acest post 8,99-7,00
Corespunzător pentru acest post 6,99-5,00
Necorespunzător pentru acest post 4,99-1,00
6. Autocontrol Are o excelentă abilitate de a se autocontrola 10-9,50
Siguranță de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele 9,49-9,00
Autocontrol mediu 8,99-7,00
Pare solicitat, nervos 6,99-5,00
Greoi, prea preocupat, îngrijorat 4,99-1,00
7. Aspect fizic Curat și deosebit de plăcut 10-9,50
Aspect fizic foarte plăcut 9,49-9,00
Aspect fizic plăcut 8,99-7,00
Înfățișare neglijentă 6,99-5,00
Foarte neîngrijit 4,99-1,00
8. Impresie generală Excelentă 10-9,50
Foarte bună 9,49-9,00
Bună 8,99-7,00
Corespunzătoare 6,99-5,00
Necorespunzătoare 4,99-1,00
MEDIA GENERALĂ:

Solicitantul este un candidat*)

- FOARTE POTRIVIT (10-9,50)

- POTRIVIT (9,49-9,00)

- DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00)

- POSIBIL, DAR PENTRU ALT POST (6,99-5,00)

- NEPOTRIVIT (4,99-1,00)

Președintele comisiei de concurs

Gradul: ........................................

Numele și prenumele: ......................................................

* Se trece nota finală a interviului de selecție, calculată, cu două zecimale, ca media aritmetică a notelor la fiecare dintre cei 8 indicatori.

ANEXA Nr. 5 Modificări (2)

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

DIRECȚIA MEDICALĂ

Comisia de concurs

- Model -

FIȘA
cu rezultatele concursului

Denumirea postului ............................................................................. ...................................................................................................

Data ................................................................

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele candidatului Rezultatele obținute la probele de concurs Media Clasificare
Test-grilă Interviul de selecție Planul de management Punctajul obținut din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice
1.
2.
3.
4.

Președintele comisiei de concurs

Gradul: ........................................

Numele și prenumele: ......................................................

Membri:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Secretar,
..................................

;
se încarcă...