Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Modificări (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Avizul Ministerului Sănătății nr. 56.640 din 20 noiembrie 2009,

pentru aplicarea prevederilor cap. III "Conducerea spitalelor" al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) În sensul prezentului titlu, prin unități sanitare cu paturi se înțelege: spitalele militare, Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, denumit în continuare CCUBCVA, și Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală "Dr. Dimitrie Cantemir" Bălțătești, denumit în continuare SBRM. Modificări (1)

(2) Unitățile sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un comandant, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Direcției medicale.

(3) Persoana numită potrivit alin. (2) trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie cadru militar în activitate;

b) să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior în domeniul medical; Modificări (2)

c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere în domeniul sanitar pentru funcțiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru funcțiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului Național de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică; Modificări (3)

d) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar; Modificări (5)

e) să nu se regăsească în unul dintre cazurile de incompatibilitate reglementate de legislația în vigoare; Modificări (2)

f) să dețină dovada/adeverința din care să rezulte că în ultimele 6 luni nu a fost sancționat de conducerea unităților militare în care și-a desfășurat activitatea pentru abateri de la disciplina militară, conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale, precum și faptul că în ultimii 5 ani nu a primit sancțiuni de la Colegiul Medicilor din România; Modificări (2)

g) pentru spitalele clinice, universitare sau de urgență, comandantul trebuie să fie cadru universitar - conferențiar sau profesor - ori medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar. Modificări (3)

(4) Funcția de comandant al SBRM poate fi ocupată și de o persoană cu diplomă de licență absolventă a unei instituții de învățământ superior în domeniul economic sau juridic.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru ocuparea funcției de comandant se vor respecta prevederile privind publicarea, de către Direcția medicală, a posturilor vacante în Buletinul Informativ al Armatei și evaluarea inițială a candidatului/candidaților în comisiile de selecție, în baza tabelului cu cerințele de personal, potrivit reglementărilor din domeniul managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale.

Art. 3. -

(1) Comandantul unităților sanitare cu paturi se încadrează prin numire, în cazul avizării de către comisia de selecție a unui singur candidat, precum și în urma promovării de către acesta a examenului organizat în acest scop.

(2) În situația avizării de către comisia de selecție a mai multor candidați, comandantul se încadrează prin numire numai după promovarea concursului organizat în acest scop.

(3) Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea încadrării funcției de comandant pentru unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) După numirea în funcție, comandantul unităților sanitare cu paturi încheie un contract de management cu Ministerul Apărării Naționale, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale, efectuate de o comisie constituită la nivelul Direcției medicale, pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contract, precum și a celor specifici stabiliți prin ordin al ministrului apărării naționale. Modificări (1)

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este stabilită prin ordin al șefului Direcției medicale. Modificări (2)

(3) La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

(4) În situația încetării mandatului, înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat, ministrul apărării naționale împuternicește prin ordin, la propunerea șefului Direcției medicale, un comandant interimar pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Modificări (2)

(5) Comandantul interimar nu încheie contract de management, în condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada cât asigură temporar comanda unității sanitare cu paturi.

(6) Nivelul indicatorilor de performanță a activității, precum și al celor specifici se stabilește anual prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 5. -

(1) În situația în care comandantul, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori conflict de interese, în termen de 30 de zile de la apariția acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (1), șeful Direcției medicale va prezenta ministrului apărării naționale propunerea de eliberare din funcție a comandantului unității sanitare cu paturi, potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Atribuțiile comandantului sunt stabilite prin contractul de management, precum și prin fișa postului, aprobată de șeful Direcției medicale. Modificări (1)

(2) În domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice, comandantul unității sanitare cu paturi are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante de personal civil contractual, în condițiile legii;

b) acordă recompense și aplică sancțiuni personalului militar și civil din subordine, în conformitate cu actele normative incidente în materie;

c) numește și eliberează din funcție personalul civil contractual al unității, în baza legislației în vigoare;

d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

e) propune șefului Direcției medicale structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către ministrul apărării naționale.

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul unității sanitare cu paturi.

Art. 7. -

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi se organizează și funcționează un comitet director format din:

a) comandantul unității sanitare cu paturi;

b) locțiitorul comandantului, care îndeplinește și atribuțiile de director medical;

c) directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele universitare și clinice;

d) directorul financiar-contabil;

e) directorul administrativ;

f) directorul de îngrijiri, după caz.

(2) În spitalele universitare și clinice, locțiitorul comandantului este un cadru didactic universitar medical sau medic primar.

Art. 8. -

Persoanele care fac parte din comitetul director sunt cadre militare în activitate.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile comitetului director sunt stabilite de comandantul unităților sanitare cu paturi, conform legislației incidente în domeniu și cu avizul Direcției medicale. Modificări (1)

(2) Atribuțiile membrilor comitetului director sunt stabilite prin contractul de administrare, precum și prin fișa postului, aprobată de comandantul unităților sanitare cu paturi.

Art. 10. -

(1) Pentru ocuparea funcțiilor din comitetul director se vor respecta reglementările din domeniul managementului resurselor umane specifice Ministerului Apărării Naționale. Modificări (1)

(2) Numirea într-o funcție din comitetul director se face în urma avizării candidatului de comisia de selecție și a promovării unui examen organizat în acest scop.

(3) În situația în care sunt avizați mai mulți candidați pentru aceeași funcție din comitetul director, numirea în funcție se face după promovarea unui concurs organizat în acest scop.

(4) Examenul/Concursul prevăzut la alin. (2) și (3) este organizat la nivelul unității sanitare cu paturi, în prezența unei comisii aprobate de șeful Direcției medicale, la propunerea comandantului. Modificări (1)

(5) Numirea în funcție a membrilor comitetului director se face pe o perioadă de maximum 3 ani.

(6) Membrii comitetului director încheie cu comandantul unității sanitare cu paturi un contract de administrare, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici de performanță, cât și normele legale care reglementează drepturile și obligațiile părților.

(7) Indicatorii specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare se stabilesc de către comandantul unității sanitare cu paturi și se aprobă de șeful Direcției medicale. Modificări (1)

(8) Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

(9) La încetarea contractului, înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat, șeful Direcției medicale împuternicește prin ordin, la propunerea comandantului unității sanitare cu paturi, un membru interimar, pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Modificări (1)

(10) Membrul interimar nu încheie contract de administrare, în condițiile prevăzute la alin. (6), pentru perioada cât asigură temporar funcția din comitetul director.

Art. 11. -

Membrii comitetului director nu mai pot ocupa nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.

Art. 12. -

(1) Membrii comitetului director pot fi menținuți sau revocați din funcție, la propunerea comandantului unității sanitare cu paturi, cu aprobarea șefului Direcției medicale, în urma evaluării efectuate pe baza indicatorilor prevăzuți în contractul de administrare.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), evaluarea se efectuează anual sau ori de câte ori situația o impune de către o comisie propusă de comandant și aprobată de șeful Direcției medicale.

Art. 13. -

Înainte de împlinirea celor 3 ani, comandantul unității sanitare cu paturi poate propune șefului Direcției medicale eliberarea din funcție a persoanelor care îndeplinesc atribuții în cadrul comitetului director, în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora.

Art. 14. -

La revocarea din funcție sau trecerea în rezervă a unuia dintre membrii comitetului director, comandantul propune șefului Direcției medicale o persoană care să exercite atribuțiile funcției vacante din comitetul director, pe o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care se inițiază demersurile pentru ocuparea postului conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 15. -

(1) Dispozițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), comandantul are obligația de a propune șefului Direcției medicale eliberarea din funcție a persoanei/persoanelor în cauză potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale.

Art. 16. -

Personalul militar medico-sanitar care ocupă funcții specifice comitetului director poate desfășura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă în baza unui program de lucru stabilit de comun acord cu comandantul.

Art. 17. -

Membrii comitetului director revocați din funcție se pun la dispoziția Direcției medicale pe o perioadă de 3 luni, în vederea încadrării, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 3 luni, cu aprobarea ministrului apărării naționale.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi funcționează un consiliul etic format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componență:

a) un medic militar, ofițer superior, din unitatea sanitară sau, după caz, un medic militar/civil cu cel mai mare grad didactic din spitalele clinice/universitare;

b) consilierul juridic al unității sanitare cu paturi;

c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-șefă din secția cu cel mai mare număr de paturi;

d) un reprezentant al Direcției medicale;

e) un secretar, fără drept de vot.

(2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al unității sanitare cu paturi, iar numirea membrilor consiliului etic este efectuată cu aprobarea șefului Direcției medicale, la propunerea comandantului. Modificări (1)

(3) Consiliul etic este condus de persoana prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 19. -

Atribuțiile consiliului etic sunt stabilite conform legislației incidente în domeniu și avizate de șeful Direcției medicale.

Art. 20. -

(1) Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

(2) Aspectele semnalate se analizează pentru fiecare caz în parte și se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde sesizările, precum și măsurile propuse a fi luate de către comandantul unității sanitare cu paturi pentru remedierea acestora.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se întocmește numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părților implicate, inclusiv a unor terțe persoane, după caz, care pot aduce lămuriri suplimentare asupra situației. Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată de către acestea.

(4) Procesul-verbal va fi înaintat comandantului unității sanitare cu paturi în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Trimestrial se comunică Direcției medicale cazurile dezbătute în consiliul etic, precum și măsurile întreprinse pentru rezolvarea acestora.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...