Guvernul României

Hotărârea nr. 1634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Modificări (12), Referințe (79), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2010 până la 19 februarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 47/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comerțului, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperatist și mediului de afaceri, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și alte spații necesare desfășurării activității situate în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, și str. Poterași nr. 11, sectorul 4. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerțului, sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, al celui cooperatist și al mediului de afaceri, precum și elaborarea strategiilor și a programelor privind creșterea economică în industrie, resurse minerale, industria de apărare și securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieței interne, precum și a politicilor din domeniul economic;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții și din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană*) pentru domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, al celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții pe termen mediu;

e) de autoritate de stat:

prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
în domeniile sale de activitate, prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum și de autoritate de management și de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

f) de administrare a proprietății publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, producției și distribuției energiei, al transportului și stocării țițeiului și gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperației, comerțului, întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și profesiilor liberale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcționează în subordinea și sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

g) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și guvernului;

h) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

(2) Principiile care stau la baza activității Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, al celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

*) Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Art. 3. -

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are, în principal, următoarele atribuții:

A. în domeniul economic:

1. elaborează în domeniul economic și energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă:

a) energetică, referitoare la evoluția sectorului energetic, respectiv energie electrică și termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;

b) industrială, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcții, construcții de mașini;

c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor și dezvoltarea pieței interne;

d) economică, privind creșterea economică, atragerea de investitori, precum și coordonarea domeniului infrastructurii calității și evaluării conformității produselor; Modificări (1)

2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivității produselor industriale și al ajutorului de stat din domeniul economic, în aria de competență;

3. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate;

4. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora din domeniul energetic și economic și avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale;

5. fundamentează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului;

6. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile economic și energetic;

7. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri;

8. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;

9. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;

10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;

11. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în economie și la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum și la orientarea forței de muncă și urmărește implementarea lor;

12. asigură monitorizarea administrării proprietății publice din domeniul resurselor minerale, precum și a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate, în această calitate:

a) administrează participațiile la societățile comerciale (societățile/companiile naționale), împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;

b) desfășoară activitățile de privatizare, potrivit legii, activități de urmărire a contractelor de privatizare, precum și activități postprivatizare;

c) inițiază, după caz, lichidarea societăților neprofitabile;

14. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor minerale, conform legislației în vigoare;

15. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;

16. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili, în baza prevederilor legale;

17. supraveghează piața pentru produsele industriale în conformitate cu legislația în vigoare; Modificări (1)

18. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;

19. supraveghează și controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deșeurilor înspre și dinspre Comunitatea Europeană;

20. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industrie;

21. monitorizează piața pentru produsele industriale importate de România din țări din afara Uniunii Europene;

22. administrează directivele transpuse în legislația națională în domeniul energetic, industrial, mediu, pentru domeniul său de activitate;

23. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislația națională în domeniile pe care le coordonează și evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;

24. asigură dialogul permanent cu patronatele și asociațiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ aferent;

25. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului economic;

26. dezvoltă sistemul informatic în domeniul energetic, economic și al promovării competitivității produselor industriale;

27. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile specifice de activitate;

28. urmărește implementarea politicilor de cercetare și inovare în domeniul economic și energetic;

29. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naționale de cercetare-dezvoltare din sfera sa de activitate, potrivit legii;

30. elaborează politica privind evaluarea conformității produselor industriale și urmărește aplicarea acesteia;

31. elaborează și propune spre aprobare strategii, programe și acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;

32. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării și privatizării operatorilor economici din industria de apărare și securitate cu capital de stat;

33. reglementează activitatea de producție, de cercetare, dezvoltare și de investiții a operatorilor economici de stat și privați din industria de apărare și securitate;

34. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din industria de apărare și securitate în colaborare cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI);

35. sprijină participarea industriei de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare și modernizare a forțelor sistemului național de apărare;

36. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naționale privind implicarea operatorilor economici indiferent de forma de proprietate, inclusiv a celor din industria de apărare și securitate, la programele de offset;

37. promovează exportul de echipamente, produse și servicii ale industriei de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate;

38. asigură, reprezintă și susține activitatea de cooperare tehnică internațională în domeniul industriei de apărare și securitate, în relațiile cu alte state, precum și organismele de profil din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene;

39. participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniul economic;

40. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naționale, secțiunea industrie și resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime și materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităților de producție ale operatorilor economici din industria de apărare și securitate și întocmește lucrările de evidență militară și de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligații militare, conform legii;

41. organizează și desfășoară activități de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;

42. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniul economic, în condițiile legii;

43. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare și securitate;

44. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul economic;

45. participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale, a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul apărării și securității, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice europene din domeniul de competență;

46. organizează, desfășoară și coordonează activitatea de asigurare a protecției informațiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;

47. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;

48. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniul coordonat ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

49. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul său de activitate; urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;

50. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic și energetic și controlează modul de utilizare a acestora de către unitățile din subordine;

51. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în domeniul de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

52. elaborează reglementări, implementează și controlează politica de eficiență energetică, de securitate a instalațiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum și de metrologie legală;

53. coordonează activitatea de producere, transport și de distribuție a energiei electrice și monitorizarea pieței de energie;

54. elaborează programul energetic de iarnă și urmărește asigurarea cu combustibil;

55. urmărește situația stocurilor de siguranță ale sistemului electroenergetic al sistemului național la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi și, împreună cu Ministerul Mediului și Pădurilor, volumul de apă din lacurile de acumulare;

56. asigură raportarea lunară către Uniunea Europeană a stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere;

57. coordonează activitățile sistemului național de transport al gazelor naturale;

58. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" - axa prioritară IV "Creșterea eficienței energetice și securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";

59. avizează documentațiile pentru aprobarea coeficienților maximi de consumuri tehnologice specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al produselor petroliere;

60. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piața regională de electricitate și gaze naturale;

61. elaborează strategia sectorului minier și al producătorului de uraniu;

62. inițiază și avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului;

63. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activități în domeniile specifice;

64. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniul de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;

65. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;

66. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;

67. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;

68. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe;

69. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

70. administrează și gestionează programul de creștere a competitivității produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

71. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale;

72. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul de competență la care România este parte;

73. coordonează și monitorizează implementarea proiectelor PHARE și întocmește rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor administrate de minister;

74. asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naționale și europene implicate și cu operatorii de implementare;

75. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul energiei și al întreprinderilor mici și mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

76. îndeplinește atribuțiile de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

77. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

78. acordă asistența necesară firmelor românești și străine în domeniul economic;

79. organizează standuri la târguri și expoziții pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesați de domeniul deșeurilor reciclabile;

80. elaborează programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale reciclabile și elaborează prognoze în acest domeniu;

81. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale pentru care Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este minister de resort;

82. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaționale;

83. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din dispozițiile reglementărilor europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;

84. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenție "energie" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";

85. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității operatorilor economici;

86. asigură întâlniri periodice cu reprezentanții organelor administrației publice locale și cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informațiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;

87. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicațiilor "Revista minelor" și "Buletinul de resurse minerale";

88. asigură legătura operativă cu reprezentanții permanenți ai ministerului la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană;

89. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

90. inițiază și dezvoltă scheme de investiții verzi;

91. desfășoară, în calitate de autoritate contractantă, activitatea de atribuire a contractelor de concesiune în domeniul energetic;

B. în domeniul comerțului:

1. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituțiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerțului în cadru multilateral, desfășurate sub egida Organizației Mondiale a Comerțului, sau la nivel regional și bilateral;

2. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre și cu Tratatul de aderare;

3. urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniile sale de competență, ținând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaționale;

4. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;

6. urmărește mediatizarea, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și/sau prin acordurile de comerț liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerț și alte oportunități de afaceri;

7. promovează interesele comerciale ale României în relațiile cu alte state și cu organizațiile economice la nivel mondial, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terțe piețe, inclusiv pentru recâștigarea celor din zona Comunității Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa și America Latină, conform competențelor naționale, ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri și negociază direct, conform competențelor naționale, sau participă la negocierea și încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic național și, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competențelor naționale și în corelație cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;

11. dezvoltă forme de parteneriat și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie;

12. asigură organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președințiilor părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante, participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate, elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă și asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informații de piață și oportunități de afaceri, precum și servicii de consultanță privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;

15. coordonează și asigură buna funcționare a activității reprezentanțelor economice ale României în străinătate și cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;

16. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare și de atragere a investitorilor străini și români în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

17. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor Publice pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import și, după caz, de export în relațiile de comerț dintre Uniunea Europeană și țări terțe, pentru produse aflate în domeniul său de competență;

19. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor comerciale străine;

20. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, și coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerțului interior și al protecției consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuției produselor și serviciilor de piață și asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administrației publice locale, baza de date la nivel național privind structurile de distribuție existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare și implementează programe pentru dezvoltarea și susținerea activității comerciale și de prestări de servicii de piață;

24. asigură formarea profesională continuă și pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerțului și al prestărilor de servicii de piață, preluând atribuțiile Centrului de Formare și Management pentru Comerț;

25. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, și coordonează elaborarea strategiilor și programelor referitoare la dezvoltarea pieței de desfacere la intern și urmărește implementarea lor;

26. urmărește și sprijină, în condițiile legii, păstrarea climatului de concurență loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse și servicii și ale operatorilor economici pe piața internă;

27. asigură elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuție și a calității bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul său de activitate;

29. elaborează materiale promoționale și publicații de specialitate în domeniul său de activitate;

C. în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii:

1. elaborează, implementează și monitorizează programe pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și al fenomenelor specifice economiei de piață; Modificări (1)

2. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;

3. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor, proiectelor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii; Modificări (1)

6. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. și al Fondului Român de Contragarantare;

7. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la fondurile locale de garantare;

8. exercită funcțiile de coordonare și control privind Fundația de post-privatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;

D. în domeniul mediului de afaceri și profesiilor liberale: Modificări (1)

1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componență se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activității și funcționarea acestora;

2. colaborează cu celelalte instituții ale statului care au competențe în domeniul profesiilor liberale;

3. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;

4. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;

5. propune și derulează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;

6. organizează și participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;

7. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

8. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;

9. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale și altele asemenea;

10. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;

11. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acțiune, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

12. asigură identificarea, măsurarea și optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor și acționează direct sau în cooperare cu celelalte autorități interesate pentru reducerea acestora;

13. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

E. în domeniul proprietății intelectuale, invențiilor și mărcilor:

1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România;

2. dezvoltă infrastructuri eficiente și echilibrate de luptă împotriva contrafacerii și pirateriei;

3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietății intelectuale.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este autorizat:

a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Art. 7. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din direcții generale și direcții, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare și se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Personalul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual și diplomatic.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este de 875, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru rețeaua de promovare comercială economică externă. Modificări (2)

Art. 8. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

(2) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din unitățile subordonate Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și statele de funcții corespunzătoare, în cazul în care se impune întocmirea lor, se aprobă prin regulamente de organizare și funcționare, de către conducătorii acestor unități, cu avizul prealabil al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (3), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Art. 9. -

(1) Conducerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri se exercită de către ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.

(2) Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri unele atribuții pot fi delegate și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență

(5) Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri se vor preciza limitele și condițiile delegării.

(6) Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (2)

(7) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri. Modificări (1)

(8) În cazul în care ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta. Modificări (1)

(9) Pe lângă ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

Art. 10. -

(1) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori încredințate de ministru.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

Art. 11. -

Unitățile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12. - Jurisprudență

Prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri se numesc, în condițiile legii, directorii generali și directorii din unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, după caz.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 14. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și toate unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor publicitare pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pot organiza, cu avizul prealabil al ministerului, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 15. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 16. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) se dau în folosință prin protocol încheiat între instituțiile abilitate care primesc spațiile în folosință gratuită, în condițiile legii, și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 14 alin. (2), se asigură de către instituțiile publice beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 17. -

(1) Bunurile mobile și imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Ministerului Economiei - domeniul economic și a Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri - domeniul comerț, trec pe bază de protocol de predare-preluare în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului care trec în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 4, iar bunurile mobile din patrimoniu se stabilesc prin protocolul de predare-preluare.

Art. 18. -

Instituțiile financiare la care statul român este acționar inițial unic prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 5.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri preia structura și personalul din Ministerul Economiei și Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri care desfășoară activități în domeniul economiei, comerțului, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, inclusiv funcțiile-suport aferente.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri care are calitatea de funcționar public beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în statutele speciale.

Art. 20. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Constantin Claudiu Stafie,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.634.

ANEXA Nr. 11) Modificări (2)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
I. Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi
2. Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi
3. Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie - 65 de posturi
4. Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 16 posturi
5. Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine - 96 de posturi
6. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 788 de posturi
II. Cu finanțare din venituri proprii:
1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - 80 de posturi
2. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 252 de posturi
III. Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București - 780 de posturi
2. Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 56 de posturi
3. Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - 153 de posturi
IV. Cu finanțare externă și de la bugetul de stat:
1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi
2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi
B. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
1. Asociația de Standardizare din România - ASRO
2. Asociația de Acreditare din România - RENAR
C. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
1. Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
2. Compania Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
3. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești, cu filialele societăți comerciale
4. Compania Națională a Uraniului - S.A. București
5. Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
6. Societatea Națională a Sării - S.A. București
7. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
9. Societatea Comercială "Băița" - S.A. Ștei
10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
11. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.
14. Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
15. Societatea Comercială "Petrom" - S.A. București - participația statului
16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiești
17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța
18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
19. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
20. Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. și Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. - participația statului
22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participația statului
23. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
24. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
28. Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale și participația statului la societățile comerciale privatizate
29. Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
30. Compania Națională "Romarm" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A.
32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. - participația statului
35. Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
36. Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A.
37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participația statului
40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Brașov
41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. București
42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. București
43. Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A.
44. Societatea Comercială ICEM - S.A.
45. Societatea Națională "Plafar" - S.A. București
46. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. București
49. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.
52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
53. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
54. Societatea Comercială "Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX" - S.A. Petroșani
55. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București
56. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND București
57. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
58. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR București
59. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara
60. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești
61. Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.
64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT
și consumul de carburanți pentru activități specifice

Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
Aparatul propriu*)
pentru transport de marfă și persoane și acțiuni de inspecție și control autovehicule 20 300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

3. Pentru activitățile specifice desfășurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA
bunurilor imobile din domeniul public și privat al statului, care trec în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

1. Imobil construcție P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, și terenul aferent, în domeniul public al statului

2. Imobil construcție P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București, anexele și terenul aferent, în domeniul privat al statului

3. Imobil construcție P+10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, București, și terenul aferent, în domeniul privat al statului

4. Imobil construcție, situat în str. Cpt. Alex. Șerbănescu nr. 50, sectorul 1, București, și terenul aferent

5. Imobil construcție P+3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București

6. Imobil construcție, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București

7. Clădirile și terenul aferent în suprafață de 9.122 m2 proprietate exclusivă, situate în orașul Bușteni, Str. Paltinului nr. 16, județul Prahova, nr. inventar M.F.P/145.193, în domeniul public al statului

8. Clădirea și terenul aferent în suprafață de 1.818 m2 proprietate exclusivă și 24 m2 reprezentând 1/2 cotă parte indiviză și 94 m2 reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul București, bd. Timișoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului

ANEXA Nr. 5

INSTITUȚII FINANCIARE
la care statul român este acționar inițial unic prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - IFN

2. Fondul Român de Contragarantare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...