Guvernul României

Hotărârea nr. 1631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Modificări (10), Referințe (61), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2010 până la 07 ianuarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, cât și al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții și turism. Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (1)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spații în imobilul din municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, și utilizează spații în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în condițiile legii.

Art. 3. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Locuinței și fostul Minister al Turismului sunt parte.

Art. 4. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului exercită următoarele funcții:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare și avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite;

g) de promovare a destinațiilor turistice naționale;

h) de monitorizare și control;

i) de coordonare.

Art. 5. -

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește următoarele atribuții:

I. funcția planificare strategică:

a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:

- Strategia națională de dezvoltare teritorială, care are la bază Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;

- strategii de dezvoltare a produselor și destinațiilor turistice;

- Strategia de privatizare și postprivatizare în domeniul turismului;

- Strategia de pregătire și formare profesională în domeniile sale de activitate;

- strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;

b) elaborează politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate:

- stabilește cadrul tematic, organizează și finanțează programe/proiecte multianuale pentru cercetarea, dezvoltarea și inovarea sectorială prenormativă, inclusiv activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum și alte activități de reglementare specifice domeniilor sale de activitate, prin institutele naționale de cercetare-dezvoltare și instituțiile care funcționează în coordonarea și/sau în subordinea și/sau sub autoritatea sa, și asigură valorificarea rezultatelor ca informații/documente de interes public;

- politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;

- Planul de amenajare a teritoriului național;

- planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;

- Regulamentul general de urbanism;

- planuri naționale multianuale privind creșterea performanței energetice a clădirilor;

- politica în domeniul locuirii la nivel național;

- planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;

- planuri de marketing al turismului;

- politica economică în domeniile sale de activitate;

- programe de comunicare;

c) corelează politicile și strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională și națională a României;

II. funcția de reglementare și avizare:

a) elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative și de acorduri internaționale în domeniile sale de activitate;

c) elaborează norme, instrucțiuni și metodologii specifice domeniilor sale de activitate;

d) emite avize și dă aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

e) organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii;

f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico- economici ai obiectivelor de investiții publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului și avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;

g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, județean, local, necesare soluționării unor probleme specifice de importanță națională sau regională;

h) avizează documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;

i) vizează planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial; Modificări (1)

j) autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agențiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează centrele naționale de informare și promovare turistică;

k) atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale;

l) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul turismului;

m) avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului, conform legii;

n) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme;

III. funcția de reprezentare:

a) asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

b) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;

c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;

d) inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

IV. funcția de autoritate de stat:

a) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;

c) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate națională sau autoritate de management, conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană;

d) evaluează și propune spre avizare Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe studiile de fezabilitate aferente investițiilor publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului;

e) organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, experți tehnici, precum și auditori energetici pentru clădiri;

f) constituie autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcții;

g) asigură președinția și secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe;

h) asigură organizarea și funcționarea Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;

i) asigură organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială;

j) asigură organizarea și funcționarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;

k) asigură organizarea și funcționarea Consiliului tehnic permanent pentru construcții;

l) îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan național, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformității produselor pentru construcții;

m) asigură organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;

n) stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;

o) îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană;

p) exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar la unitățile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, precum și la societățile comerciale de turism, până la finalizarea procesului de privatizare a acestora;

q) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;

r) realizează politica de promovare a turismului, pe baza programului anual de marketing în cadrul căruia se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei; Modificări (1)

s) îndeplinește rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;

V. funcția de administrare:

a) închiriază, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;

b) poate închiria sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;

VI. funcția de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite:

a) inițiază, finanțează și gestionează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare de interes local și național în domeniile: construcții de locuințe, reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate, reducerea vulnerabilității seismice a construcțiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a localităților, infrastructura rutieră de interes local, infrastructura social-culturală și sportivă, infrastructura turistică, urbanism imobiliar-edilitar, bănci de date urbane, precum și alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale; Modificări (1)

b) elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;

c) asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice comunitare și naționale, aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

d) elaborează și implementează proiecte integrate de dezvoltare locală/regională în scopul creșterii potențialului turistic al zonei, conform planului anual de marketing; Modificări (1)

e) finanțează, în condițiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală in situ de materiale și tehnologii noi pentru construcții;

f) programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;

g) asigură managementul financiar și tehnic al programelor și proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spațială europeană, finanțate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins, al celor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operațional regional, denumit în continuare POR, al programelor și proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, și Instrumentului de Asistență pentru Preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum și al altor instrumente de finanțare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

h) contribuie la coordonarea activității birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;

i) avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare al agențiilor de dezvoltare regională, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, al secretariatelor tehnice comune/Info point/punctelor de contact și al altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate;

j) coordonează și/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR și a programelor finanțate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC și IPA - CBC;

k) coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC și IPA - CBC;

l) coordonează și/sau participă la elaborarea Raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;

m) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează;

n) coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru POR, a programelor finanțate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC și IPA - CBC;

o) asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

p) îndeplinește rolul de autoritate de notificare pentru grupările europene de cooperare teritorială;

q) gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;

r) coordonează, organizează și îndrumă activitatea de programare, gestionare, monitorizare și control al asistenței din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE național - componenta coeziune economică și socială și pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;

s) organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecții și baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional și local, precum și pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura națională de date spațiale pentru asigurarea interoperabilității și compatibilității informațiilor la nivel național, regional, local și în perspectiva europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;

t) organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniilor sale de activitate și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale, cu excepția sistemului informațional național dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;

u) asigură secretariatul Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;

VII. funcția de promovare a destinațiilor turistice naționale:

a) organizează congrese, colocvii, simpozioane și alte acțiuni similare, în țară și în străinătate, în domeniul turismului;

b) organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale, prin activități specifice reprezentanțelor de promovare turistică;

c) organizează evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului; Modificări (1)

d) organizează activități de promovare prin producție sau coproducție de emisiuni TV și radio;

VIII. funcția de monitorizare și control:

a) asigură monitorizarea derulării investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;

b) efectuează controlul activităților și serviciilor din turism și din industria de agrement, conform legislației în vigoare;

c) avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcții și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;

d) exercită activități de audit intern și control, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele și proiectele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate din fonduri PHARE, precum și pentru POR și programele finanțate în cadrul FEDR - CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC;

e) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea;

f) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

g) asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

IX. funcția de coordonare:

a) coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;

b) coordonează, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, procesul de instruire din instituții de învățământ din domeniul turismului;

c) coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice.

Art. 6. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului exercită următoarele atribuții cu caracter general:

a) fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate;

b) elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

c) reprezintă Guvernul în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, în relațiile bilaterale sau multilaterale cu alte țări, pentru elaborarea de politici și programe privind domeniile sale de activitate;

d) fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcționării, precum și realizării politicilor și programelor în domeniu, potrivit legii;

e) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

f) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

g) solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

h) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

i) organizează, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

j) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

k) participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

l) participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu instituțiile și organismele naționale și internaționale privitoare la domeniile sale de activitate;

m) asigură finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;

n) finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română a standardelor și, după caz, a anexelor naționale din domeniile sale de activitate;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;

p) susține și mediază constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;

q) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

r) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

s) contractează, în condițiile legii, servicii specializate în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

t) editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

u) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

v) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

w) asigură organizarea și funcționarea Comitetului ministerial și a Centrului operativ pentru situații de urgență;

x) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

y) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

z) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului avizează curicula de pregătire profesională în domeniul turismului și validează standardele de pregătire profesională și ocupațională pentru formarea profesională inițială și continuă în domeniul turismului;

aa) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale acordă avizul tehnic de specialitate pentru cursurile și programele de formare profesională a adulților, furnizorilor de formare care solicită autorizarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților pentru ocupații, meserii și funcții reglementate din domeniul turismului, conform legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități sau instituții publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorități sau societăți comerciale autorizate.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului poate solicita și obține, fără plata tarifelor, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 8. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.

Art. 9. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să dea dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanță, ce constituie titluri executorii în condițiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și procese-verbale de constatare a contravențiilor, în conformitate cu legislația în vigoare. În exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare să efectueze transport pe cont propriu, în condițiile legii; Modificări (1)

g) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare;

h) să elibereze operatorilor economici atât documentele necesare funcționării, așa cum sunt ele prevăzute în legislația în domeniul turismului, cât și certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

i) să asigure gestionarea procesului de privatizare și post- privatizare a societăților comerciale de turism la care statul este acționar.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este de 830, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 63 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizați Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, potrivit legii. Modificări (5)

(3) Din numărul maxim de posturi 28 de posturi se utilizează pentru reprezentanțele de promovare turistică din străinătate. Modificări (2)

(4) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și personalul Ministerului Turismului, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

Art. 11. -

(1) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcționează reprezentanțe de promovare turistică cu sediul în străinătate și reprezentanțe și unități teritoriale cu sediul în țară, structuri fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.

(2) Unitățile prevăzute în anexa nr. 2 funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. Modificări (1)

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

(5) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, în conformitate cu legislația în vigoare. Modificări (2)

Art. 12. -

(1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în cadrul numărului de posturi aprobat, își desfășoară activitatea Agenția de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management și Organismul intermediar pentru Programul operațional regional și următoarele autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale și puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum și din fonduri naționale:

a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

b) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova;

c) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun "Marea Neagră 2007-2013";

d) Autoritatea națională pentru programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;

e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

f) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România;

g) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul operațional "Sud-Estul Europei";

h) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C;

i) Autoritatea națională pentru Programul pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II;

j) Autoritatea națională pentru Programul ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale;

k) Autoritatea națională și persoana națională de contact pentru Programul operațional INTERACT 2007-2013;

l) Autoritatea națională și Punctul central național pentru Programul Rețeaua europeană de cunoștințe în urbanism.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operațional regional îndeplinește funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

(3) Organismul intermediar pentru Programul operațional regional îndeplinește funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008.

(4) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale și punctele de contact/punctele naționale de contact/persoana națională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor.

(5) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot delega atribuții privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot înființa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale și turismului, structura care, din punct de vedere organizațional, corespunde necesităților îndeplinirii acestui obiectiv.

(6) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau al unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizează și funcționează unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, și unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum și Secretariatul tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013".

(7) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului privind înființarea UMP/UCP.

(8) Ministrul dezvoltării regionale și turismului numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.

(9) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare al Secretariatului tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului. Selecția personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operațional "Marea Neagră 2007-2013".

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea și administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Art. 13. -

(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului se asigură de către ministrul dezvoltării regionale și turismului.

(2) Ministrul dezvoltării regionale și turismului reprezintă ministerul în justiție, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.

(3) Ministrul dezvoltării regionale și turismului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul dezvoltării regionale și turismului este președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

(5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale și turismului funcționează Colegiul ministerului și Consiliul consultativ. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului și Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul dezvoltării regionale și turismului emite ordine și instrucțiuni.

(7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere.

(8) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale și turismului nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al ministrului va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) Ministrul dezvoltării regionale și turismului este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat și de un subsecretar de stat, numiți prin decizii ale primului-ministru, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului. Modificări (1)

(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ori încredințate de ministrul dezvoltării regionale și turismului.

(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.

Art. 15. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) mijloace de publicitate;

d) pentru alte activități care au legătură cu activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului sau sunt necesare în derularea activității acestuia.

Art. 16. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru dezvoltarea fondului documentar, finanțarea cheltuielilor de capital și achiziționarea obiectelor de inventar necesare funcționării bibliotecii specializate de drept public din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".

Art. 17. -

Guvernul, prin reprezentantul său pe plan local, asigură în mod gratuit sau prin închiriere spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților teritoriale, respectiv a birourilor teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Art. 18. -

(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are în dotare, pentru activități specifice desfășurate pe întreg teritoriul național, 62 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de aproximativ 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și, respectiv, de la Ministerul Turismului.

(3) Pentru activitățile specifice desfășurate de reprezentanțele de promovare și informare turistică din străinătate, precum și pentru reprezentanțele de autorizare turistică din țară, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are în dotare câte două autoturisme pentru fiecare reprezentanță, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are încadrați funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenții civile sau contracte individuale de muncă cu timp parțial, după caz, în condițiile legii.

(2) În situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în țară, în interesul instituției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului poate suporta cheltuielile de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convențiile civile sau prin contractele individuale de muncă cu timp parțial încheiate s-a prevăzut acest lucru.

Art. 21. -

Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și al Ministerului Turismului, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.631.

ANEXA Nr. 11) Modificări (6)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

A. UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Turismului și care se finanțează din venituri proprii și din
subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii
Modificări (1)

Denumirea unității Localitatea
Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS București

B. UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" București
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București

C. UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
1. Agenția Națională pentru Locuințe - A.N.L. București
2. Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. București

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...