Guvernul României

Hotărârea nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptata de la obligatia de notificare prevazuta la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 2. -

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu";

f) Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) junincă din specia taurine din rasă de carne - femelă de reproducție din rasă de carne, provenită din părinți înscriși în Registrul genealogic al rasei, însămânțată artificial sau montată natural cu taur autorizat și diagnosticată gestantă de cel puțin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni și 34 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

h) junincă din specia taurine din rasă de lapte - femelă de reproducție din rasă de lapte, provenită din părinți înscriși în Registrul genealogic al rasei, însămânțată artificial sau montată natural cu taur autorizat și diagnosticată gestantă de cel puțin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni și 28 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

i) junincă din specia bubaline - femelă de reproducție din specia bubaline, provenită din părinți înscriși în Registrul genealogic al rasei, însămânțată artificial sau montată natural cu taur autorizat și diagnosticată gestantă de cel puțin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 31 de luni și 44 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

j) vacă - femelă de reproducție din specia taurine care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE sau deține adeverință de fătare în cazul mortalității produsului fătat;

k) bivoliță - femela de reproducție din specia bubaline care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE sau deține adeverință de fătare în cazul mortalității produsului fătat;

l) taur de reproducție din rase de carne - mascul de reproducție din rase de carne din specia taurine, cu vârsta cuprinsă între 18 luni și 24 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

m) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;

n) Registrul genealogic - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. b) din anexa "Normă cu privire la animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 765/2009, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

Art. 4. -

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, în vederea ameliorării valorii genetice a șeptelului de animale:

a) pentru achiziționarea de juninci din rase de taurine de lapte sau carne; și/sau

b) pentru achiziționarea de juninci din specia bubaline; și/sau

c) pentru achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne.

(2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:

a) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

b) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice care dețin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

c) crescători de taurine/bubaline, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de juninci din rase de taurine prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină minimum 3 capete și maximum 10 capete de vaci/beneficiar.

(2) Achiziționarea de juninci din rase de taurine conform prevederilor alin. (1) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase de taurine pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de vaci potrivit prevederilor alin. (1), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) junincile achiziționate sunt din rasele de taurine cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

d) se obligă, prin angajament scris, să mențină în exploatație junincile achiziționate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile achiziționate în baza prezentei hotărâri și produșii obținuți din acestea.

Art. 6. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de juninci din specia bubaline din rasa prevăzută în anexa nr. 1, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină minimum 1 cap și maximum 10 capete bivolițe/beneficiar.

(2) Numărul maxim de juninci din specia bubaline pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de bivolițe potrivit prevederilor alin. (1), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) junincile din specia bubaline achiziționate sunt din rasa cuprinsă în lista prevăzută în anexa nr. 1;

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000;

d) se obligă, prin angajament scris, să mențină în exploatație junincile din specia bubaline achiziționate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile din specia bubaline achiziționate în baza prezentei hotărâri și produșii obținuți din acestea.

Art. 7. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină minimum 40 capete de vaci și/sau vițele și/sau juninci pe beneficiar, cu excepția celor din localitățile din zona montană, prevăzute în "Ghid-informativ- MMC-zone-eligibile.xlsx" pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, care trebuie să dețină minimum 10 capete de vaci și/sau vițele și/sau juninci pe beneficiar.

(2) Achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporția de un taur la 40 de capete vaci și/sau vițele și/sau juninci deținute de beneficiar.

(3) Numărul maxim de tauri de reproducție din rase de carne care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 200 capete vaci și/sau vițele și/sau juninci.

(4) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de vaci și/sau vițele și/sau juninci potrivit prevederilor alin. (1), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) taurii achiziționați sunt din rasele de taurine cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000;

d) se obligă, prin angajament scris, să mențină în exploatație taurii de reproducție din rase de carne achiziționați pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic taurii de reproducție din rase de carne achiziționați în baza prezentei hotărâri;

f) beneficiarii din zona montană se obligă, prin angajament scris, să solicite, în termen de 30 zile de la achiziția taurului, autorizația pentru funcționarea unui punct de montă, conform prevederilor art. 4 din Normele tehnice privind organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor nr. 861/614/2003.

Art. 8. -

Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (3) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. d) și art. 7 alin. (4) lit. d), în caz de forță majoră, respectiv boală sau mortalități, junincile din rase de taurine achiziționate/junincile din specia bubaline achiziționate/taurii de reproducție din rase de carne achiziționați pot fi înlocuite/înlocuiți cu animale identificate și înregistrate în RNE și Registrul genealogic, în aceleași condiții de rasă, valoare genetică și vârstă, cu obligația depunerii documentelor justificative și a completării documentației inițiale în mod corespunzător.

Art. 9. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte, achiziționată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne, achiziționată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline achiziționată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducție din rase de carne achiziționat în baza prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(4) În cazul nerespectării prevederilor de la art. 5-7, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalități și dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. - Modificări (1)

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 18.150.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Art. 11. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 1 decembrie 2016.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 12. -

(1) În vederea obținerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale și solicită întocmirea situației prevăzute la alin. (2).

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), întocmesc situații privind sumele primite anterior de aceștia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5-7 și pentru care direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 4500 lei pentru achiziționarea de juninci din specia bubaline sau 5000 lei pentru achiziționarea de juninci din rasă de taurine de lapte sau 6000 lei pentru achiziționarea de juninci din rasă de taurine de carne sau 8000 lei pentru achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 11 noiembrie 2016 la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a cărei rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrul Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. a), precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) declarație pe propria răspundere conform anexei nr. 2, partea B;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) document care atestă numărul de vaci/vițele/juninci sau bivolițe înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

g) angajamentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d) și e) sau la art. 6 alin. (3) lit. d) și e) sau la art. 7 alin. (4) lit. d) și e);

h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a junincilor din rase de taurine și/sau a junincilor din specia bubaline și/sau a taurilor de reproducție din rase de carne;

i) copii ale certificatelor de origine a junincilor din rase de taurine și/sau a junincilor din specia bubaline, precum și ale taurilor de reproducție din rase de carne, vizate de oficiul județean de zootehnie;

j) copie a buletinului de însămânțări artificiale/adeverinței de montă naturală, în cazul achiziționării junincilor din rase de taurine și bubaline, din care să reiasă gestația de minimum 3 luni;

k) formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor, avizat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene certifică faptul că mișcarea animalelor a fost înregistrată în baza națională de date.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k).

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 13. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 9 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ține cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016.

Art. 14. -

Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, întocmesc situația centralizatoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 18 noiembrie 2016.

Art. 15. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 16. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 17. -

(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București împreună cu oficiile județene de zootehnie efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017 și întocmesc procese-verbale de constatare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 18. -

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 19. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 5 octombrie 2016.

Nr. 723.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cu rasele pentru achiziționarea de juninci din rase de taurine și/sau juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne

Nr. crt. Rasa
JUNINCI DIN SPECIA TAURINE
Rase de carne
1. Aberdeen Angus
2. Limousine
3. Charolaise
4. Aubrac
Rase de lapte
1. Bălțată cu Negru Românească
2. Bălțată Românească
3. Holstein
4. Red Holstein
5. Brună*)
6. Jersey
7. Montbeliarde
8. Simmental**)
TAURI DIN SPECIA TAURINE - rase de carne
1. Aberdeen Angus
2. Limousine
3. Charolaise
4. Aubrac
5. Simmental American
JUNINCI DIN SPECIA BUBALINE
1. Bivol Românesc

*) Brună - toate rasele din tulpina Braunvieh: Bruna Germană, Bruna Austriacă, Bruna Italiană, Bruna Franceză, Bruna Cehă, Bruna Slovacă, Bruna Spaniolă, Bruna Elvețiană.

**) Simmental - toate rasele din tulpina Simmental: Simmental, Fleckvieh, Simmental Francez, Bălțată Austriacă, Bălțată Germană, Bălțată Ungurească, Bălțată Cehă, Pezzata Rossa Italiană, Swiss Fleckvieh.

ANEXA Nr. 2

CERERE
pentru schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

(model)

ANEXA Nr. 3

REGISTRUL JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ
a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Crescător de animale (nume si prenume, denumire, CNP/CUI, localitate) Cerere pentru ajutor de minimis (nr. /data) Număr capete animale pentru care se acordă sprijin Cuantum pe cap (lei)1 Suma totală aprobată pentru ajutorul de minimis actual (lei) Valoare totală ajutoare de minimis în anii 2014-2016
juninci de taurine rase de lapte (JTL) juninci de taurine rase de carne (JTC) juninci specia bubaline (JB) tauri de reproducție rase de carne (TC) JTL JTC JB TC JTL JTC JB TC Total Ajutoare anterioare (fără ajutorul actual)2 TOTAL (ajutoare anterioare și ajutorul actual)3
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (3) x (7) (12) =(4) x (8) (13) = (5) x (9) (14) = (6) x (10) (15) = ∑(11,14) (16) (17) = (15) + (16)
1
2
3
TOTAL

1 Se completează conform art. 9 alin. (2).

2 Se completează conform art. 13 alin. (3).

3 Nu poate depăși valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere prevederile art. 9 alin. (3), ale art. 9 alin. (2) și ale art. 13 alin. (3).

Întocmit
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Număr de beneficiari Număr capete de animale pentru care se acordă sprijin Cuantum pe cap (lei) Suma totală aprobată pentru ajutorul de minimis actual (lei) Valoare totală ajutoare de minimis în anii 2014-2016
juninci de taurine rase de lapte (JTL) juninci de taurine rase de carne (JTC) juninci specia bubaline (JB) tauri de reproducție rase de carne (TC) JTL JTC JB TC JTL JTC JB TC Total Ajutoare anterioare (fără ajutorul actual) TOTAL (ajutoare anterioare și ajutorul actual)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (2) x (6) (11) =(3) x (7) (12) = (4) x (8) (13) = (5) x (9) (14) = ∑(10,13) (15) (16) = (14) + (15)
1
2
3
TOTAL
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura, ștampila)
Întocmit
. . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura)

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
pentru schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline
și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3
. . .
TOTAL
Direcția generală buget finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...