Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (1), Referințe (4), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 23 decembrie 2009,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale,

deoarece, în caz contrar, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor,

ținând cont de recesiunea economică severă care pune în pericol stabilitatea economică a României și pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce privește nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010,

elemente ce vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin preluarea activităților de comerț, întreprinderi mici și mijlocii și mediu de afaceri și a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, care se desființează.

Art. 2. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Mediului și Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului și prin preluarea activității privind pădurile și a structurilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 3. -

Se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și prin preluarea activității și structurilor specializate în domeniul turismului de la Ministerul Turismului, care se desființează.

Art. 4. -

Se înființează Ministerul Culturii și Patrimoniului Național prin reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

Art. 5. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Justiției prin reorganizarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.

Art. 6. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și prin preluarea activității privind tineretul și sportul și a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul Tineretului și Sportului, care se desființează.

Art. 7. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 8. -

(1) Se înființează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin preluarea activității, posturilor și personalului Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP elaborează și aplică politica în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore privind românii de pretutindeni și cu programul de guvernare.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele nou-înființate, prevăzute la art. 1-7, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor.

(2) Organizarea și funcționarea entității prevăzute la art. 8 se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor și obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înființate este supusă dispozițiilor cuprinse în actele normative privind organizarea și funcționarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

Unitățile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desființate sau ale căror structuri ori activități au fost preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înființate.

Art. 11. - Jurisprudență

Ministerele nou-înființate preiau, în mod corespunzător, toate drepturile și obligațiile instituției desființate ori ale structurii sau activității din domeniile preluate, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului.

Art. 12. - Reviste (2)

(1) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2010, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare și a precizărilor Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 11.

(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2010, finanțarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonanțe de urgență se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăși de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2009 aferente activității reorganizate.

(4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înființate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Personalul instituțiilor ale căror structuri sau activități sunt preluate, respectiv al instituțiilor care se reorganizează, se comasează ori își încetează activitatea, va fi încadrat în cadrul instituțiilor care preiau activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.

Art. 13. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un șef de departament, cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat; ministrul pentru relația cu Parlamentul participă la ședințele Guvernului;

d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulți consilieri de stat și secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;

...................................................................................................................

f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat."

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului- ministru, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;". Modificări (1)

3. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) și g2), cu următorul cuprins:

"

g1) Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat;

g2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat;".

4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entități:

a) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

b) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Jurisprudență

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Jurisprudență

d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

e) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

f) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

g) Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

h) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Viceprim-ministrul coordonează:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din subordinea Ministerului Administrației și Internelor."

Art. 14. -

(1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului și în directa subordonare a secretarului general al Guvernului se organizează și funcționează compartimentul de control având ca atribuții verificarea activității economico-financiare și de resurse umane în cadrul direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în raport cu activitatea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat", față de care Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.

(3) În vederea organizării compartimentului prevăzut la alin. (1) numărul de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului se majorează cu 5 posturi.

Art. 15. -

Numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului se majorează cu numărul de posturi necesare reîncadrării dispuse prin titluri executorii.

Art. 16. -

(1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) " Ministerul Economiei" cu "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri";

b) " Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri";

c) " Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" și cu "Ministerul Mediului și Pădurilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de componenta păduri;

d) " Ministerul Mediului" cu "Ministerul Mediului și Pădurilor";

e) " Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului";

f) " Ministerul Turismului" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului";

g) " Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național" cu "Ministerul Culturii și Patrimoniului Național" și cu "Secretariatul de Stat pentru Culte", în cazul prevederilor legale care reglementează componenta culte;

h) " Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu "Ministerul Justiției";

i) " Ministerul Educației, Cercetării și Inovării" cu "Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului";

j) " Ministerul Tineretului și Sportului" cu "Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului".

Art. 17. -

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Personalul de specialitate care are și îndeplinește efectiv atribuții în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici."

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 și 2, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 23 decembrie 2009.

Nr. 115.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
;
se încarcă...