Guvernul României

Hotărârea nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează camerele agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene și al municipiului București, care se desființează.

(2) Camerele agricole județene înființate potrivit dispozițiilor alin. (1) sunt instituții publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene și în coordonarea tehnico-metodologică a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(3) Subvențiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, repartizate pe județe.

Art. 2. -

(1) Personalul camerelor agricole județene se constituie din personalul existent la oficiile/centrele de consultanță agricolă județene și al municipiului București, ce se consideră transferat în interesul serviciului sau, după caz, preluat.

(2) Personalul preluat/transferat va fi încadrat la camerele agricole județene în termen de maximum 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3)-(6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Art. 3. -

(1) Patrimoniul oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene și al municipiului București, cu excepția terenurilor agricole aflate în administrare, se preia de către camerele agricole județene, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform ultimului bilanț contabil, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității.

(2) Terenurile agricole aflate în administrarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene și al municipiului București trec în administrarea Agenției Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În termen de 30 de zile de la încheierea protocoalelor de predare-preluare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

Numărul de posturi, precum și toate drepturile și obligațiile se stabilesc prin protocol de predare-preluare încheiat între oficiile/centrele de consultanță agricolă județene și al municipiului București și consiliile județene, în subordinea cărora se înființează camerele agricole județene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea
camerelor agricole județene

Art. 5. -

Camerele agricole județene au următoarele atribuții principale:

a) elaborează planul județean de servicii de consultanță agricolă, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, și asigură aplicarea acestuia;

b) întocmesc planul județean de formare profesională, pe baza solicitărilor și a prognozelor, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituțiile specializate, publice sau private;

d) asigură informare și consultanță agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii și conexe;

e) sprijină organizarea și consolidarea formelor asociative și a filierelor pe produs;

f) asigură asistență tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfășoară activități în domeniile agricole și conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne și a metodelor noi de conducere a fermelor;

g) susțin și asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare;

h) asigură asistență tehnică la întocmirea documentației privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale sau europene;

i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări științifice de profil;

j) se implică în promovarea produselor și serviciilor din domeniile agriculturii și conexe, inclusiv a produselor locale și a celor ecologice;

k) colaborează cu instituțiile din domeniul cercetării agricole în scopul creșterii competitivității agriculturii și cercetării aplicative;

l) implementează standardele minime de calitate și standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor și planurilor specifice domeniilor de competență, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

Art. 6. -

Atribuțiile suplimentare, conducerea, structura organizatorică și statele de funcții ale camerelor agricole județene sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 7. -

Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole județene, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor județene, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 8. -

Agenția Națională de Consultanță Agricolă asigură coordonarea tehnico-metodologică a camerelor agricole județene, acordă sprijin și consultanță de specialitate acestora în vederea realizării obiectivelor.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. -

Până la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între oficiile/centrele de consultanță agricolă județene și al municipiului București și camerele agricole județene, activitatea se desfășoară de structurile organizatorice existente.

Art. 10. -

Pe data încheierii protocoalelor de predare-preluare, camerele agricole județene se subrogă în drepturile și obligațiile oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene și al municipiului București.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.609.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...