Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Metodologia de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor din 21.12.2009

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Activitățile privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor se realizează de către operatori economici autorizați în acest scop de autoritatea competentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS. Modificări (1)

(2) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea și/sau comercializarea de semințe și material săditor fără autorizație de funcționare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii constituie contravenții și intră sub incidența prevederilor art. 47, art. 48 lit. b) și ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.

Art. 2. -

Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumită în continuare INCS - Serviciul de selecție și calitatea semințelor din cadrul MAPDR, autoritatea competentă din cadrul MAPDR, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, autorizează și retrage autorizațiile operatorilor economici care prestează activități de producere, prelucrare și/sau comercializare a semințelor și materialului săditor, după caz, pe teritoriul României, prin ITCSMS și/sau LCCSMS. Modificări (1)

Art. 3. -

Se înregistrează și autorizează, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetățenie română având sediul în România, precum și cele rezidente în România și/sau rezidente în alte state membre, care fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare și de personal care are pregătirea corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. -

(1) Cererea tipizată prevăzută în anexa nr. 1, precum și anexele nr. 1a), 1b), și/sau 1c), la cerere, se pun la dispoziție solicitanților de către ITCSMS și/sau LCCSMS.

(2) Cererea completată, împreună cu documentele prevăzute în cerere, va fi depusă în două exemplare la ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate este amplasat sediul social și/sau punctul de lucru al operatorului economic.

(3) Formalitățile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi realizate și prin intermediul punctului de contact unic (PCU), în format electronic, prin intermediul autorității competente.

(4) Schimbul de informații cu privire la prestatorii de servicii rezidenți în România sau în oricare alt stat membru se realizează cu ajutorul sistemului de informare al pieței interne (IMI), prin intermediul aceleiași autorități competente, pe baza unei cereri în format electronic.

Art. 5. -

Procedura de autorizare cuprinde:

A. Verificarea dotării tehnico-materiale

B. Atestarea personalului prestatorului de servicii

C. Eliberarea autorizației

A. Prin dotare tehnico-materială necesară se înțelege:

a) materialul biologic destinat multiplicării ori semințe și material săditor destinat pentru însămânțare sau plantare;

b) terenul agricol sau spațiile de creștere a plantelor de înmultire, corespunzătoare calitativ, mărimea suprafețelor trebuind să asigure distanțele de izolare și rotația culturilor, precum și utilajele necesare;

c) spații de depozitare, condiționare și comercializare, cu utilajele și aparatura necesare satisfacerii scopului propus.

A.(1) Dotarea tehnico-materială poate fi în proprietatea operatorului economic, închiriată, luată în arendă, concesionată, cu contract de reprezentare, multiplicare, asociere sau prestări de servicii, dovedită prin documente.

A.(1.1) În cerere se va specifica specia ori grupa de specii, conform legislației în vigoare.

A.(1.2) În cerere se va/vor specifica operațiunea/operațiunile pe care operatorul economic o/le va desfășura în cadrul fiecărui tip de activitate pentru care solicită autorizarea, conform prevederilor art. 4 alin. (2), precum și deschiderea Registrului de intrări și ieșiri pentru evidența producției, tranzacțiilor și stocurilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

A.(2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

A.(2.1) Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

A.(2.2) Operatorii economici vor plăti contravaloarea prestațiilor de verificare și instruire în vederea autorizării, odată cu acceptarea cererii de către autoritatea competentă, pentru fiecare autorizație solicitată, în numerar sau prin dispoziție de plată, în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială își au sediul social central sau în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate sunt amplasate punctele de lucru.

A.(3) Procedura de verificare a dotărilor tehnico-materiale se desfășoară după cum urmează:

a) inspectorul oficial desemnat de director verifică scriptic și faptic, în teren, documentația depusă de solicitant și încheie un proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, arătând dacă sunt sau nu sunt îndeplinite condițiile materiale necesare realizării activității respective;

b) în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute, de comun acord cu solicitantul, se poate stabili un termen pentru realizarea acestora, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data verificării;

c) dacă după expirarea acestui termen condițiile nu sunt îndeplinite, directorul ITCSMS și/sau LCCSMS respinge autorizarea, iar solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere, atunci când consideră că îndeplinește condițiile necesare.

B. Procedura de verificare a cunoștințelor corespunzătoare necesare pentru activitatea sau activitățile pentru care se solicită autorizarea se desfășoară astfel:

a) solicitantul va prezenta autorității următoarele documente:

(i) decizia de desemnare a persoanei angajate responsabile cu derularea activităților specifice sau declarația pe propria răspundere prin care aceasta se declară responsabilă pentru respectiva activitate;

(ii) curriculum vitae al persoanei desemnate;

(iii) după caz, copii ale documentelor de pregătire profesională în domeniul semințelor și materialului săditor;

b) personalul responsabil prevăzut la lit. a) va fi verificat prin testarea cunoașterii legislației și a normelor tehnice specifice activității pentru care s-a solicitat autorizarea;

c) testarea se va face pe baza unei tematici puse la dispoziția operatorului economic, la solicitarea acestuia, de către ITCSMS sau LCCSMS. La cererea operatorilor economici, înainte de testare se pot organiza instruiri de către ITCSMS și/sau LCCSMS;

d) comisia de examinare va fi formată din 3 sau 5 specialiști în domeniul de activitate solicitat, din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, desemnată prin decizia conducătorului unității;

e) testarea se va face în scris, pe bază de test-grilă. Chestionarele specifice pe domenii de activitate întocmite de fiecare ITCSMS sau LCCSMS vor fi aprobate în prealabil de autoritatea competentă din cadrul MAPDR;

f) se consideră atestată persoana care a răspuns corect la minimum 70% din întrebări;

g) rezultatul testării se aduce la cunoștința operatorului economic în termen de 3 zile lucrătoare. Persoana testată care a fost declarată respinsă are dreptul la retestare, contra cost, la o dată stabilită de comun acord;

h) pentru persoana atestată, ITCSMS sau LCCSMS eliberează un certificat de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu termen de valabilitate de 4 ani;

i) certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirare;

j) nu se organizează testarea personalului dacă cererea și documentația depuse au fost respinse la verificarea privind condițiile tehnico-materiale necesare pentru activitatea respectivă.

B.(1) O persoană atestată în alt stat membru nu necesită atestare de către autoritatea competentă română.

B.(2) ITCSMS și LCCSMS organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniu, contra cost, cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al operatorilor economici autorizați.

C. Directorul ITCSMS și LCCSMS aprobă înregistrarea operatorilor economici și autorizarea activităților solicitate, dacă au fost îndeplinite condițiile de înregistrare și autorizare.

C.(1) Autorizația se acordă separat, pe fiecare tip de activitate, eliberându-se următoarele tipuri de autorizații, în următoarele condiții:

a) autorizația de producere a semințelor și materialului săditor se acordă operatorilor economici care multiplică sămânță și material săditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor în vigoare și operatorilor economici care prestează servicii de multiplicare a semințelor și materialului săditor proprietate a altor operatori economici autorizați în România sau firme recunoscute de autorități, organizații profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin contracte de multiplicare;

b) autorizația de prelucrare a semințelor și materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează una sau mai multe operațiuni privind: condiționarea, formarea loturilor, ambalarea, închiderea și etichetarea semințelor și materialului săditor proprietate proprie sau prin contracte de prestări de servicii cu alți proprietari, conform normelor în vigoare;

c) autorizația de comercializare a semințelor și materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează operațiuni de comerț angro și cu amănuntul, cu sămânță și material săditor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 și ale normelor în vigoare;

d) autorizație separată pentru fiecare punct de lucru, care deține bază materială de producere, prelucrare sau comercializare, dacă sunt înregistrate oficial la registrul comerțului, cu excepția celor care comercializează cu amănuntul semințe și material săditor către beneficiarii finali neprofesioniști.

Art. 6. -

(1) Pot fi exceptate de la prevederile art. 5 pct. C lit. c) persoanele fizice sau juridice, distribuitori neprofesioniști de semințe și material săditor, care:

a) comercializează cu amănuntul ambalaje mici de semințe sau plante la bucată sau în ambalaj individual, provenite de la furnizori profesioniști, autorizați de ITCSMS sau LCCSMS, cu respectarea regulilor și normelor specifice în vigoare, destinate utilizatorilor finali neprofesioniști, în piețe și magazine al căror obiect principal de activitate nu este comercializarea semințelor și materialului săditor;

b) comercializează semințele și materialul săditor prevăzute la lit. a) în numele lor cu împuternicirea unui furnizor angrosist autorizat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Furnizorul angrosist autorizat, prevăzut la alin. (1), are următoarele obligații:

a) este responsabil de calitatea produselor comercializate și de respectarea regulilor și normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 266/2002;

b) emite o împuternicire anuală sau pentru anumite perioade pentru fiecare distribuitor intermediar care comercializează în numele său, împuternicire disponibilă la cererea autorităților;

c) obligă distribuitorii împuterniciți conform prevederilor alin. (2) lit. b) să țină o evidență clară a cantităților primite și vândute;

d) ține o listă anuală sau pe anumite perioade, cuprinzând numele, adresa și locul de vânzare ale distribuitorilor împuterniciți să comercializeze în numele său și sortimentul produselor de vânzare, care va fi pusă la dispoziția ITCSMS sau LCCSMS din județul în care acești distribuitori își desfășoară activitatea.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) poate atrage retragerea dreptului de comercializare prin distribuitori împuterniciți.

Art. 7. -

(1) Autorizația eliberată de autoritate este formular tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Autorizațiile de funcționare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Autorizațiile noi își vor păstra codul avut anterior. Modificări (1)

Art. 8. -

ITCSMS și/sau LCCSMS vor ține evidența operatorilor economici autorizați, vor supraveghea și vor monitoriza pe toata durata autorizării activitățile acestora.

Art. 9. -

(1) Autorizațiile sunt documente cu regim special.

(2) Tehnoredactarea, tipărirea și evidența acestora se vor realiza în conformitate cu legislația în vigoare și sub supravegherea autorității competente din cadrul MAPDR.

(3) Fondurile necesare pentru multiplicarea autorizațiilor vor fi asigurate de către ITCSMS și/sau LCCSMS.

(4) Autorizația va purta un număr de ordine care va constitui numărul de cod unic al punctului de lucru sau al sediului social al operatorului economic, număr ce va fi înscris pe toate documentele oficiale sau ale operatorului economic, eliberate în legătură cu semințele și materialul săditor produse, prelucrate sau comercializate de acesta.

(5) Numărul de cod va fi format asfel:

a) prima parte se constituie din inițialele județului, utilizându-se codul național pentru automobile;

b) a doua parte va fi formată din 4 cifre începand de la 0001, identificând operatorul economic în ordinea eliberării autorizațiilor;

c) a treia parte va fi formată din 3 litere reprezentând:

(i) prima literă A - operator economic autorizat pentru producerea semințelor și materialului săditor; de exemplu: A00;

(ii) a doua literă B - operator economic autorizat pentru prelucrarea semințelor și materialului săditor; de exemplu: 0B0;

(iii) a treia literă C - operator economic autorizat pentru comercializarea semințelor și materialului săditor; de exemplu: 00C.

(6) Autoritatea competentă din cadrul MAPDR va putea completa sau modifica sistemul de codificare și va ține evidența informatizată a operatorilor economici autorizați.

Art. 10. -

(1) Anual, ITCSMS și/sau LCCSMS vor monitoriza activitatea desfășurată de operatorii economici, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerințelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 266/2002. Verificarea se face în baza unei fișe de supraveghere și monitorizare a activității operatorului economic. Modificări (1)

(2) Verificarea activității operatorilor economici prevăzută la alin. (1) se face de către ITCSMS sau LCCSMS cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea termenului de un an de la precedenta verificare. Modificări (1)

(3) Operatorii economici autorizați au obligația de a anunța în scris, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare intervenită după obținerea autorizației. Personalul nou-angajat va fi testat conform prezentei metodologii.

Art. 11. -

(1) Autorizația acordată în urma înregistrării și autorizării unui operator economic pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor, după caz, poate fi retrasă temporar sau definitiv numai de către autoritatea competentă care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligațiile ce îi revin potrivit art. 5 din Legea nr. 266/2002 sau dacă nu mai desfășoară activitățile în domeniu timp de 3 ani consecutivi și cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Personalul împuternicit al autorității competente din cadrul MAPDR, ITCSMS și LCCSMS poate constata nerespectarea condițiilor de autorizare și poate retrage autorizațiile eliberate, în urma încheierii unui proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Retragerea autorizației nu exonerează operatorul economic de măsurile luate și sancțiunile prevăzute în art. 50, pentru măsurile și contravențiile prevăzute la art. 47 și 48 din Legea nr. 266/2002.

(4) Orice decizie a autorității competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizații, trebuie motivată corespunzător și poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit dreptului comun.

(5) În cazul în care operatorul economic a pierdut autorizația, acesta este obligat să o declare nulă într-o publicație locală sau centrală și să solicite autorității emitente eliberarea unei noi autorizații.

(6) Operatorul economic căruia i s-a retras autorizația poate face contestație, care va avea următorul curs:

a) către directorul ITCSMS sau LCCSMS, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de retragere temporară sau definitivă a autorizației;

b) directorul ITCSMS sau LCCSMS va analiza contestația, va verifica și va decide în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;

c) în cazul respingerii contestației de către directorul ITCSMS sau LCCSMS, operatorul economic poate depune plângere la autoritatea competentă din cadrul MAPDR în termen de 15 zile calendaristice de la data respingerii contestației;

d) autoritatea competentă va soluționa contestația în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației. Decizia autorității competente poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Operatorul economic poate relua procedura de obținere a autorizațiilor care au fost retrase, dupa înlăturarea situațiilor care au impus măsura retragerii, cu plata tarifelor aferente.

Art. 13. -

ITCSMS sau LCCSMS asigură arhivarea documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, retragerilor și reautorizărilor.

Art. 14. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Operator economic Se aprobă autorizarea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE
privind obținerea autorizației de producere/prelucrare/comercializare
a semințelor și a materialului săditor

Operatorul economic ..........................................................., (denumirea operatorului economic care solicită autorizarea) cu sediul în localitatea .............................., str. ............................................ nr. ........., cod poștal .............., județul/sectorul ......................., telefon ............................, fax .............................., e-mail .............................................., înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ..................................... din............................................, reprezentat prin ..........................................., având funcția de .............................................................. (Se scrie numele și prenumele persoanei împuternicite.) solicit autorizația de producere/prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor a Societății/punctului de lucru ........................................................................ la următoarele specii sau grupe de specii: ....................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................., în conformitate cu legislația în vigoare: ...................................................................................., [denumirea legii și a ordinului (lor) ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale)] pentru operațiunea (ile) .....................................................................................................,

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

1. copie xerox a statutului, pentru societățile comerciale, asociații cu personalitate juridică, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu sau a autorizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice;

2. copie xerox a Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

3. copie xerox a Certificatului de înregistrare fiscală în scop de TVA;

4. asigurarea dotării tehnico-materiale (anexele nr. 1a, 1b sau 1c, la cerere, împreună cu copiile xerox ale documentelor doveditoare);

5. dosarul de prezentare a personalului angajat care urmează a se ocupa de producerea/prelucrarea/comercializarea semințelor și a materialului săditor (copie de pe diplomă/calificări în domeniu, curriculum vitae, copie a contractului individual de muncă).

Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancțiuni în legătură cu activitatea pentru care solicităm autorizație și vom respecta dispozițiile prevăzute în Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante și în normele legale în vigoare.

Mă oblig să anunț orice modificare intervenită în documentația depusă pentru înregistrare în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării.

Data ................................................... ....................................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila, după caz)

Cererea se depune în două exemplare, dintre care un exemplar se înapoiază operatorului economic.

Formular-tip Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. .......

ANEXA Nr. 1a) la cerere

Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru producerea semințelor
și a materialului săditor

Operatorul economic ................................................, adresa ...................................................

Punct de lucru ................................, adresa ........................................................................

1. Suprafața de teren

Amplasamentul (localitatea)
1.a) Suprafaţa agricolă - ha
1.b) Suprafaţa arabilă - ha
1.c) Alte folosinţe
....................... .......... - ha
.............................. ... - ha
.............................. ... - ha
1.1. Suprafaţa destinată culturilor de seminţe şi materialului săditor
1.1.a) Culturi semincere pe specii sau grupe de specii - ha
1.1.b) Material săditor*) - ha

*) Se specifică: legumicol, fructifer, ornamental, viticol etc.

NOTĂ:

Se anexează schița terenului și titlul de folosință (proprietate, arendă, închiriere, concesionare etc.)

2. Dotări

2.1. Spaţii de depozitare
Amplasamentul (localitatea)
Număr Nr.
Suprafaţa m2
Capacitate tone
2.2. Spaţii speciale (sere, solare, răsadniţe de altoire, sortare, forţare etc.)
Suprafaţa m2

2.3. Mașini și utilaje agricole specifice (denumire, nr.) în proprietate sau prin contract

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

3. Baza biologică a semințelor și a materialului de înmulțire și plantare (Se specifică dacă este proprie, cumpărată, contract de reprezentare etc.)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

4. Alte elemente:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.....................
(semnătura solicitantului)

Data .......................................

ANEXA Nr. 1b) la cerere

Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru prelucrarea
semințelor și a materialului săditor

1. Dotări

1.1. Spații de depozitare și condiționare

Localitatea Destinaţia construcţiei Tipul Stare construcţiei Suprafaţa
- m2 -
Capacitate
- tone -

1.2. Utilaje de condiționare, uscare, tratare

Localitatea Denumirea utilajului Tipul Stare Nr.
(buc.)
Productivitate
- t/h -

1.3. Utilaje pentru ambalare, cântărire, etichetare

Localitatea Denumirea utilajului Tipul Stare Nr.
(buc.)
Productivitate
- t/h -

1.4. Aparatura de laborator (în stare de funcționare corespunzătoare)

Localitatea Denumirea aparatului Tipul Nr.
(buc.)

1.5. Mijloace de transport

Denumirea Tipul Stare Nr.
(buc.)
Capacitate

2. Alte elemente:

.........................................................................................................

Data ..................................... ...............................
(semnătura solicitantului)

ANEXA Nr. 1c) la cerere

Asigurarea dotării tehnico-materiale pentru comercializarea semințelor
și a materialului săditor

1. Dotări

1.1. Spații de depozitare

Adresa Tipul depozitului Suprafaţa
- m2 -
Capacitate
- tone -
Stare

2. Proveniența seminței și a materialului săditor

(producție proprie, cumpărare, contracte de multiplicare, reprezentare etc.)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Alte elemente:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Data ............................ .....................................
(semnătura solicitantului)

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea

Semințelor și a Materialului Săditor ............./

Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

CERTIFICAT DE ATESTARE
pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare
a semințelor și a materialului săditor

Nr. .......... din .............

Se acordă domnului/doamnei ............................................................................, (numele și prenumele) domiciliat(ă) în ..............................................., (domiciliul stabil) posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat(ă) de ................................................................... la data de .................................

Subsemnații, .............................................................................................................., desemnați pentru verificarea profesională a persoanei prevăzute în fișa de prezentare depusă de operatorul economic ........................................., la dosarul cererii nr. ......................... din ..................... sau de persoana fizică .............................., pentru obținerea autorizației de ................................ a semințelor/a materialului săditor, are competența și experiența necesară pentru desfășurarea activității în domeniu.

Data .................... .....................................
.....................................
.....................................
(semnătura examinatorilor)

Director,

Termen de valabilitate 4 ani.

Formular-tip

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. ........./

ANEXA Nr. 3 la metodologie Modificări (1)

ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor
AUTORIZAȚIA Nr. . . . . . .
pentru producerea/prelucrarea/comercializarea
semințelor și a materialului săditor
AUTORIZAȚIA Nr. . . . . . . . . . .
pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semințelor
și a materialului săditor
În temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002, prin prezenta autorizăm operatorul economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . ., pentru producerea/prelucrarea/ comercializarea semințelor și a materialului săditor din următoarele specii sau grupe de specii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru activitatea desfășurată la: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . .
În temeiul art. 4 din Legea id_link=1280646;nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, se autorizează operatorul economic:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . ., pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semințelor și a materialului de înmulțire și plantare din următoarele specii sau grupe de specii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru activitatea desfășurată la: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(amplasament, localitatea, punct de lucru)
Prezenta autorizație poate fi retrasă în conformitate
cu art. 6 din Legea nr. 266/2002.
Operatorul economic autorizat este obligat să anunțe
emitentul prezentei autorizații despre orice modificare
intervenită în documentația depusă la autorizare, în
termen de 15 zile calendaristice de la producerea
modificării.
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Semințelor și a Materialului Săditor . . . . . . . . . . /
Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor
și a Materialului Săditor
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor
și a Materialului Săditor . . . . . . . . . . . . . . /
Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor
și a Materialului Săditor
Data . . . . . . . . . . . . . .
Director
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 4 la metodologie

REGISTRU DE INTRĂRI ȘI IEȘIRI
(model)

Operatorul economic ....................................................................

Adresa .................................................................................

Tel./fax ............................................, e-mail ..........................

Autorizația nr. ........................................................................

Nr. crt. Specia/Soiul Categoria seminţei INTRĂRI IEŞIRI STOC
Producţie proprie De la alţi operatori economici din intern sau din import Documentul de intrare, nr. şi data Nr. şi data documentului oficial, etichete, nr. Lot nr. Cantitatea intrată
(kg sau buc.)
Livrat la: Cantitatea
(kg sau buc.)
Documentul de ieşire, nr. şi data Depozit Cantitatea
(kg sau buc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Note:

Col. 1. Numărul de ordine.

Col. 2. Specia și soiul respectiv. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură" și se vor indica speciile și soiurile, după caz.

Col. 3. Categoria seminței. În cazul mixturilor se va specifica cuvântul "mixtură".

Col. 4. Indică numele operatorului economic, sediul social/punctul de lucru.

Col. 5. Numele operatorului economic de unde a fost cumpărată sămânța sau materialul săditor (Se trec firma și țara.).

Col. 6. Felul documentului cu care a intrat sămânța sau materialul săditor, numărul și data.

Col. 7. Numărul și data documentului oficial de certificare a seminței sau a materialului săditor/Buletin de analiză, ISTA sau tip ISTA sau alt model, după caz, numărul etichetei ori intervalul de etichete.

Col. 8. Numărul lotului din documentul oficial de certificare sau numărul lotului acordat de furnizor, după caz.

Col. 9. Cantitatea intrată conform documentului menționat la pct. 6.

Col. 10. Persoana fizică sau juridică la care s-a livrat sămânța sau materialul săditor și cantitatea livrată.

Col. 11. Felul documentului cu care s-a efectuat livrarea seminței sau materialului săditor, numărul acestuia, precum și data livrării.

Col. 12. Locul de depozitare a stocului.

Col. 13. Cantitatea rămasă pe stoc după ce s-a efectuat livrarea unei anumite sau a întregii cantități de sămânță sau material săditor.

Observație: Registrul poate fi adaptat la specificul activității de către operatorul economic cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ................................./

Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, .......................

Subsemnații, ......................................................., inspector oficial la Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ......................../Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, și dl (dna) ............................................., reprezentant al operatorului economic .........................................................., în conformitate cu cerințele Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 769/2009, am procedat astăzi, ....................., la verificarea scriptică și faptică a documentației privind asigurarea bazei materiale pentru producerea/prelucrarea/comercializarea semințelor și a materialului săditor, constatând următoarele:

- baza materială și documentația corespund/nu corespund datorită:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- registrul de intrări și ieșiri:

...................................................................................................................................................

- termen de completare a documentației: ........................................................ (maximum 15 zile calendaristice)

Inspector oficial, Operator economic,
......................... ..................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Se va întocmi în două exemplare, dintre care unul rămâne
la operatorul economic.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ................./

Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

PROCES-VERBAL
de retragere temporară/definitivă a autorizației de producere/
prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor

încheiat astăzi, ...................

Subsemnatul, ......................................................., inspector oficial la Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ........................./Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, am constatat că operatorul economic .........................................., reprezentat de ............., având funcția de ............., cu sediul/punctul de lucru în localitatea ................................, județul ......................, a încălcat prevederile art. 5 pct. ............................. (motivația) ..................................................... din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

în conformitate cu prevederile art. ........ din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 769/2009, se retrage Autorizația de producere/prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor nr. ................................................, seria ...................... din data de ................................ .

Cu drept de contestație la directorul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor .................../Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de retragere a autorizației.

Inspector oficial, Operator economic,
.................................................... ....................................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar se trimite operatorului economic și celălalt se păstrează la inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor/Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...