Guvernul României

Hotărârea nr. 1442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 23 decembrie 2009.

În vigoare de la 23 decembrie 2009 până la 28 aprilie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 253/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, persoană juridică de drept public română, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, denumită în continuare minister coordonator, prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București și a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, ca urmare a comasării prin fuziune.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului are sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, județul Tulcea. Modificări (1)

Art. 2. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și cu regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 3. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este înființat în scopul desfășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul protecției mediului.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului are, în principal, ca obiect de activitate:

a) efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, dezvoltarea tehnologică, participarea la elaborarea de studii, sinteze și prognoze pentru programe naționale și strategii naționale în domeniul protecției mediului, întocmirea referatelor tehnice necesare promovării proiectelor finanțate de Fondul pentru mediu, activități de utilitate publică, proiectarea tehnologică în domeniul protecției mediului și hidroedilitar, normative tehnice și economice de interes public și național care privesc domeniul protecției mediului, coordonarea științifică a rețelei naționale de supraveghere a mediului, îndrumarea tehnică și instruirea personalului agențiilor teritoriale de protecție a mediului, perfecționarea profesională în domeniul mediului;

b) efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei și protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, precum și al gestionării resurselor vii din Marea Neagră și din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă la Marea Neagră, inclusiv celor impuse de aderarea României la convențiile internaționale din domeniul său de activitate. Institutul este operatorul tehnic al rețelei naționale de monitoring fizic, chimic și biologic al apelor marine costiere și de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat să propună Ministerului Mediului reglementări în domeniul său de activitate;

c) efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei și protecției mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă.

Art. 4. - Modificări (1)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului are în structura sa următoarele subunități fără personalitate juridică:

a) Institutul Național "Delta Dunării";

b) Institutul Național pentru Ingineria Mediului;

c) Institutul Național "Grigore Antipa".

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este de 418. Modificări (2)

Art. 6. -

(1) Personalul institutelor desființate se preia de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și va fi încadrat în limita posturilor prevăzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul acestuia. Modificări (1)

(2) Încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului încadrat cu contract individual de muncă și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea ministerului coordonator și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În situația în care conducerea ministerului coordonator nu poate stabili, de comun acord cu reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, criteriile prevăzute la alin. (2), încetarea raporturilor de muncă ale personalului încadrat cu contract individual de muncă se face pe baza criteriilor minimale prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este constituit prin însumarea patrimoniilor institutelor desființate, conform evidențelor contabile la data de 30 iunie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul constituit potrivit alin. (1) se preia de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, în termen de 10 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului preia toate drepturile și va fi ținut de toate obligațiile legale sau contractuale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București și ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului se subrogă în contractele și angajamentele în care sunt părți Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București sau Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este finanțat din venituri proprii și este sprijinit financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente și instalații de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului.

Art. 10. - Modificări (1)

Până la obținerea de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului a atestărilor și acreditărilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, acesta poate desfășura activitățile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului în baza acreditărilor și atestărilor celor 3 institute absorbite.

Art. 11. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -

În termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 620/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 18 iunie 2008;

c) Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999;

d) Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul mediului, interimar,
Elena Gabriela Udrea
p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.442.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

MINISTERUL MEDIULUI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                ┌────────────────────────────────────┐
                │   CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE   │
                └─────────────────┬──────────────────┘
┌────────────────────────┐      ┌───────────┴──────────┐      ┌─────────────────────────┐
│  COMITETUL DIRECTOR  ├───────────┤  DIRECTOR GENERAL  ├────────────┤  CONSILIUL ȘTIINȚIFIC │
└────────────────────────┘      └───────────┬──────────┘      └─────────────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐
┌───────────┴────────────┐      ┌───────────┴──────────┐      ┌─────────────┴───────────┐
│ INSTITUTUL NAȚIONAL  │      │ INSTITUTUL NAȚIONAL │      │  INSTITUTUL NAȚIONAL  │
│  "DELTA DUNĂRII"   │      │  PENTRU INGINERIA  │      │  "GRIGORE ANTIPA"   │
│            │      │    MEDIULUI    │      │             │
└────────────────────────┘      └──────────────────────┘      └─────────────────────────┘

  ┌─────────────────────────────┐
  │Numărul total de posturi: 418│
  └─────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...