Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situația juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat art. 35 și art. 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a art. 40 lit. c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, existând riscul iminent de a se transmite cauza la Curtea Europeană de Justiție și, pe cale de consecință, impunerea unor amenzi în sarcina statului român, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

având în vedere faptul că reglementarea unor măsuri necesare pentru achiziția de către furnizori a cantităților de gaze naturale destinate clienților finali, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure respectarea principiilor general acceptate de către Uniunea Europeană, respectiv caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la această procedură, în calitate de ofertanți, reprezintă o măsura necesară pentru procesul de dereglementare a prețului gazelor naturale destinate clienților casnici,

având în vedere faptul că stimularea tranzacționării gazelor naturale pe piețele centralizate, în condiții de transparență și nediscriminare, reprezintă o măsură necesară pentru dezvoltarea pieței gazelor naturale și pentru asigurarea tranzacționării gazelor naturale în condiții de eficiență economică și socială, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative care afectează interesul public general,

având în vedere că, începând cu data de 31 decembrie 2016, încetează aplicabilitatea prevederii legale referitoare la obligația furnizorilor de a tranzacționa cantități de gaze naturale pe piețe centralizate, fără ca această prevedere legală să fi produs efectele scontate, referitoare la realizarea unei piețe gaziere bazate pe principii concurențiale, transparente și nediscriminatorii,

întrucât neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecințe negative iminente, de natură să afecteze funcționarea pieței gazelor naturale din România în condiții de transparență, concurență și nediscriminare și să conducă la afectarea siguranței în asigurarea continuității aprovizionării cu gaze naturale a clienților finali, în special a celor casnici, precum și la dificultăți în implementarea în România, în termenele asumate, a unor proiecte majore de infrastructură de transport gaze naturale, considerate de interes comun la nivel european,

în considerarea faptului că aspectele menționate vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) până la data de 31 martie 2017, să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale;".

2. La articolul 143 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;".

3. La articolul 177, alineatele (31) - (33) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(31) În perioada 15 iulie 2014-30 noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale din România sau afiliații acestora, după caz, au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(32) În perioada 1 ianuarie 2015-30 noiembrie 2016, furnizorii licențiați au obligația să încheie tranzacții pe piețe centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(33) În vederea asigurării nediscriminării între aceleași categorii de consumatori, până la data de 31 martie 2017, clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, au același tratament din punctul de vedere al asigurării cantităților și prețului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați."

4. La articolului 177, după alineatul (33) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (34)-(314), cu următorul cuprins:

"

(34) În perioada 1 decembrie 2016-31 decembrie 2017, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, are obligația să încheie contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător.

(35) În perioada 1 decembrie 2016 - 31 decembrie 2017, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, are obligația să încheie contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare- cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(36) În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

(37) În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(38) Prevederile alin. (34) și (35) nu sunt aplicabile cantităților de gaze naturale furnizate, până la data de 31 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) lit. e).

(39) Prevederile alin. (34) și (36) nu sunt aplicabile cantităților de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea și calitatea de producător, cu condiția ca aceste cantități să fie tranzacționate de afiliat în condițiile și cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (34) și (36), în sarcina producătorului.

(310) Prevederile alin. (35) lit. b) și ale alin. (37) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare- cumpărare cu clienții angro, în calitate de vânzător.

(311) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va aproba, cu avizul Consiliului Concurenței, regulile specifice care vor fi aplicate pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale, în condiții concurențiale și în mod transparent, public și nediscriminatoriu.

(312) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va emite, cu avizul Consiliului Concurenței, reglementările necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, astfel încât să fie asigurate condițiile de concurență și de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială.

(313) Cotele procentuale prevăzute la alin. (34) și (35) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 15 octombrie 2016.

(314) Cotele procentuale prevăzute la alin. (36) și (37) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 31 august a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligația de tranzacționare pe piețele centralizate a cantităților minime de gaze naturale."

5. La articolul 181, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Până la data de 31 martie 2017, prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort."

6. La articolul 194, punctul 351 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

351. neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (31), (32) și (34)-(37);".

7. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (31) și (32), și cu amendă cuprinsă între 0,2% și 1% din cifra de afaceri anuală pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (34)-(37)."

Art. II. -

Prevederile art. I pct. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 5 octombrie 2016.

Nr. 64.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...