Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul nr. 1/1.328 din 21 septembrie 2009, întocmit de Direcția supraveghere servicii și produse,

- art. 1 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar au obligația de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare de valută, prin afișare la loc vizibil, atât în interiorul, cât și în exteriorul casei de schimb valutar, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. -

În exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport sau panou unic, într-o culoare contrastantă față de culoarea de fond a panoului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Afișarea altor informații pe suportul sau panoul unic ori afișarea altor panouri ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă.

Art. 3. -

(1) În interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport unic, pagină format A4, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Afișarea oricăror altor informații pe suportul unic sau afișarea altor suporturi ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă.

(3) Panoul și suportul pe care se face afișarea trebuie să fie monocolore, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil, într-o formă neechivocă, ușor de citit și vor fi prezentate într-o formă care să nu inducă în eroare consumatorii.

(5) Informațiile afișate în interior trebuie să fie identice ca valoare și exprimare cu cele afișate în exterior.

Art. 4 -

Cursurile de schimb valutar afișate conform art. 2 vor include comisioanele practicate de operatorul economic care desfășoară activități de schimb valutar, în cazul în care acestea există.

Art. 5. -

(1) Înălțimea admisă a literelor și a cifrelor sau a simbolurilor grafice convenționale ale valutelor pentru afișarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea de 10 mm, distanța dintre litere, cifre și semne de punctuație sau a simbolurilor grafice ale valutelor, de 10 mm, iar distanța dintre cuvinte, de 20 mm.

(2) Mărimea fontului utilizat pe suportul unic, la afișarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare de valută, prevăzut la art. 3, este Times New Roman 20 Bold.

(3) Afișarea se face în câmpul vizual al consumatorului care efectuează tranzacția.

Art. 6. -

(1) Consumatorii trebuie să fie informați în mod corect, complet și precis asupra cursurilor de schimb valutar.

(2) Operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar sunt obligați să informeze consumatorul în scris, înainte de operațiunea efectivă de schimb valutar, asupra cursului practicat și asupra sumei ce urmează a fi înmânată consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzacției, ce va fi semnat de ambele părți, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională. Operatorul economic trebuie să facă dovada că a informat în scris consumatorul înainte de efectuarea tranzacției.

(3) Formularul de acceptare a tranzacției va fi întocmit atât în limba română, cât și în limba engleză, în două exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celălalt pentru operatorul economic.

(4) Formularul de acceptare a tranzacției este pus la dispoziția consumatorului de către operatorul economic, înainte de efectuarea tranzacției.

(5) Formularul trebuie să fie scris pe o pagină format A4, vizibil și lizibil, iar literele și cifrele să aibă mărimea Times New Roman 12, negru pe fond alb, și va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(6) Consumatorul, după ce verifică dacă formularul este completat în mod corect, îl semnează, păstrând totodată un exemplar al acestuia.

Art. 7. -

Consumatorul, în cazul în care constantă neconcordanțe între cursul valutar afișat și cel menționat în formularul de acceptare a tranzacției sau pe bonul fiscal, are dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 24 de ore, anularea tranzacției.

Art. 8. -

Operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar trebuie să dovedească corectitudinea tranzacțiilor, prezentând organelor de control listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele tranzacționate, care să cuprindă semnătura persoanelor împuternicite, precum și perioada pentru care au fost valabile, respectiv ziua și ora.

Art. 9. -

(1) Informarea consumatorilor de către instituțiile financiar-bancare cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzacționate la ghișeu se face prin amplasarea în interiorul punctelor de lucru, lângă ghișeul de schimb valutar, a unor sisteme electronice care pot permite un afișaj vizibil, lizibil și ușor accesibil consumatorilor.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) punctele de lucru ale instituțiilor financiar-bancare din mediul rural, unde afișarea se face cu respectarea art. 3 alin. (1)-(4) și art. 5 alin. (2) și (3).

Art. 10. -

Operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar au obligația să afișeze orice alte informații, sub formă de listing, conform prevederilor normelor Băncii Naționale a României, numai în interior.

Art. 11. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 448/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu

București, 15 decembrie 2009.

Nr. 632.

ANEXA Nr. 1

PANOU EXTERIOR- model -
S.C..............................................

VALUTA * CUMPĂRĂM (WE BUY) VINDEM (WE SELL)
EURO
sau EUR
sau euro
DOLAR AMERICAN
sau USD
sau $
LIRĂ STERLINĂ
sau GBP
sau LIRĂ STERLINĂ
FRANC ELVEȚIAN
sau CHF
etc.

* Pe panou se vor trece numai valutele tranzacționate.

ANEXA Nr. 2

SUPORT INTERIOR- model -
S.C..............................................

VALUTA * CUMPĂRĂM (WE BUY) VINDEM (WE SELL)
EURO
sau EUR
sau euro
DOLAR AMERICAN
sau USD
sau $
LIRĂ STERLINĂ
sau GBP
sau LIRĂ STERLINĂ
FRANC ELVEȚIAN
sau CHF
etc.

* Pe suport se vor trece numai valutele tranzacționate.

ANEXA Nr. 3

FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACȚIEI- model -

FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACȚIEI
(ACCEPTANCE FORM OF TRANSACTION)
Date de identificare ale operatorului economic:
(Identification details of the economic operator)
1. Numele operatorului economic: ...........................................................................
(Name of the economic operator)
2. Adresa operatorului economic: ...........................................................................
(Legal address of the economic operator)
3. Numărul formularului de acceptare a tranzacției: ........................................................
(Number of the acceptance form of transaction)
4. Data și ora emiterii: ...................................................................................
(Date and time of issue)
5. Nume și prenume solicitant/consumator: ..................................................................
(Applicant's/consumer's full name)
6. Seria și numărul de buletin/carte de identitate/pașaport: ...............................................
(Series and number of ID card/identity card/passport)
7. Suma tranzacționată: ....................................................................................
(Amount traded)
8. Curs valutar: ...........................................................................................
(Currency)
9. Suma ce urmează a fi încasată: ..........................................................................
(Amount to be received)
10. Semnătura, ștampila lucrătorului de la ghișeu și ștampila operatorului economic .......................................................................
(Signature, stamp of the worker at the counter and stamp of the economic operator)
ÎNAINTE DE A SEMNA, VERIFICAȚI CURSUL VALUTAR MENȚIONAT LA PUNCTUL 8.
ACESTA TREBUIE SA FIE IDENTIC CU CEL DE PE PANOU/SUPORT!!!
BEFORE YOU SIGN, PLEASE VERIFY THE CURRENCY MENTIONED AT POINT 8.
THIS MUST BE THE SAME WITH THE CURRENCY ON THE PANEL/SUPPORT!!!
11. Semnătura solicitantului/consumatorului ............................................
(Signature of the applicant/consumer)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...