Guvernul României

Ordonanța nr. 9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești

Modificări (3), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. -

Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Modificări (1)

Salarizarea magistraților din instanțele judecătorești și din parchete se face ținând seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiției de putere în stat, independentă și egală ca importanță cu puterea legislativă și executivă, de pregătirea și competența profesională a persoanelor care exercită aceste funcții, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute de Constituție și de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, pentru magistrați."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Salariile de bază ale magistraților se stabilesc pe funcții, în raport cu nivelul instanțelor și al parchetelor și cu vechimea în magistratură.

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru magistrații de la instanțele judecătorești și parchete sunt prevăzuți în cap. I din anexa nr. 1."

3. Articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Avansarea magistraților în funcții se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, pe bază de examen. Modul de organizare și de desfășurare a examenului se stabilește prin regulament aprobat de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii". Modificări (2)

4. La articolul 3, alineatele (2), (4) și (5) se abrogă.

5. Articolul 3 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Avansarea pe loc în funcții, în raport cu nivelul instanței sau al parchetului, se face în funcția imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bun" în ultimii 4 ani, precum și vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."

6. Articolul 3 alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Magistrații stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienți de salarizare stabiliți corespunzător fiecărei etape de stagiu, cu condiția promovării examenelor prevăzute de lege."

7. La articolul 4, alineatele (1), (2) și (4) se abrogă.

8. Articolul 4 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Salariile de bază pentru personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiției asimilat magistraților conform Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească se stabilesc, în raport cu vechimea în magistratură, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1."

9. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Sporul de stabilitate în magistratură se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit legii."

10. Articolul 5 alineatul (3) se abrogă.

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. - Modificări (1)

Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de bază brut."

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Magistrații beneficiază de o indemnizație de ședință de 3% din salariul de bază brut pentru fiecare ședință de judecată, dacă sunt respectate criteriile de calitate și de operativitate stabilite de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."

13. După articolul 9 se introduc articolele 91, 92 și 93, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Magistrații care posedă titlul științific de "doctor în drept" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de bază brut.

Art. 92. -

Magistrații care funcționează la instanțe și parchete situate în mediul rural beneficiază de salarii de bază majorate cu 25%.

Art. 93. -

(1) Magistrații beneficiază de rambursarea a 50% din costul cărților de specialitate achiziționate, cu excepția celor asigurate gratuit de Ministerul Justiției și, după caz, de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Rambursarea se face în luna imediat următoare prezentării documentelor justificative la serviciul de contabilitate al tribunalului sau al parchetului corespunzător în raza căruia își desfășoară activitatea magistratul sau, după caz, la serviciul de specialitate al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(3) Sumele rambursate în cursul unui an calendaristic în condițiile alin. (1) nu vor putea depăși salariul de bază brut din ultima lună a anului în care se face rambursarea.

(4) În cazul în care calitatea de magistrat încetează prin demisie sau ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare de îndepărtare din magistratură, cel în cauză va fi obligat la restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), de care a beneficiat în ultimele 3 luni anterioare datei la care încetează calitatea de magistrat."

14. Articolul 10 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Magistrații pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrați potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu salariul de bază corespunzător funcției, de sporul pentru vechimea totală în muncă, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege."

15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și magistraților care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."

16. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Judecătorii desemnați, în condițiile legii, să desfășoare activitate în comisia pentru cetățenie, la Registrul comerțului, la birourile de publicitate imobiliară, la comisia de cercetare a averilor, precum și judecătorii sindici beneficiază de indemnizație lunară de 10% din salariul de bază brut, dacă participă efectiv la aceste activități. De aceeași indemnizație beneficiază și procurorii care participă la comisia de cercetare a averilor. În cazul în care un magistrat desfășoară activitate efectivă în două sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acordă indemnizație pentru fiecare activitate."

17. Articolul 16 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanțele judecătorești și parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale și gradații, în funcție de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate și de gradul instanței sau al parchetului de pe lângă acestea."

18. Articolul 17 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale și de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la curțile de apel și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1."

19. Articolul 17 alineatul (3) va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(3) Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetățenie, precum și cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător."

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru alte funcții decât cele de specialitate juridică de la instanțele judecătorești și de la parchetele corespunzătoare, precum și condițiile de încadrare sunt cele prevăzute în anexa nr. III/2 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1994, completată și modificată prin Legea nr. 85/1996, republicată, mai mari cu 25%.

(2) Salariile de bază pentru personalul tehnic, economic, administrativ și de întreținere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și din Ministerul Justiției se stabilesc în condițiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată."

21. La articolul 22, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Personalul de instruire, de specialitate juridică al Institutului Național al Magistraturii se salarizează prin asimilarea funcțiilor acestora cu funcțiile de magistrat prevăzute la cap. I din anexa nr. 1, în raport cu vechimea în magistratură.

(2) Personalul de instruire de altă specialitate decât cea juridică, precum și secretarii se salarizează cu coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază prevăzuți de dispozițiile legale pentru aceste categorii de funcții din învățământul superior, majorați cu 45%."

22. Capitolul IV se va intitula "Salarizarea personalului din Direcția Generală a Penitenciarelor, din unitățile subordonate acesteia, precum și din Serviciul independent de protecție și anticorupție"

23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. - Modificări (1)

Personalul militar din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor, precum și personalul militar din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor, din unitățile subordonate acesteia și din Serviciul independent de protecție și anticorupție este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. - Modificări (1)

Personalul din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor și a Serviciului independent de protecție și anticorupție, precum și personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia beneficiază de sporuri și de alte drepturi salariale pentru activități ce solicită încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor și condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7."

25. Articolul 26 alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 3 ani. Fac excepție de la aceste prevederi persoanele încadrate ca debutant."

26. Articolul 28 alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul personalului care își schimbă funcția, precum și al personalului angajat din alte sectoare de activitate. În cazul în care personalul este trecut într-o funcție cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi încadrat la un grad sau, după caz, treaptă și gradație care să-i asigure un salariu de bază egal sau apropiat cu cel avut."

27. La articolul 29, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, și se acordă anual.

(2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numărul total de posturi de magistrați prevăzute în statele de funcții ale instanțelor judecătorești și ale parchetelor.

(3) Pentru celelalte categorii de personal al instanțelor judecătorești și al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcții pentru aceste categorii.

(4) La laboratoarele de expertiză criminalistică, Institutul Național al Magistraturii, precum și pentru personalul civil din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor și unitățile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul total de posturi din statele de funcții ale unităților."

28. La articolul 37, alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuințe de serviciu de către Ministerul Justiției sau Ministerul Public, după caz.

(3) În cazul în care nu se poate asigura locuință de serviciu, mutarea în altă localitate a magistraților se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii, până la asigurarea unei locuințe.

(4) Magistrații care nu beneficiază de locuință în localitatea în care își desfășoară permanent activitatea și cărora nu li se acordă compensarea cheltuielilor de chirie în condițiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care își au reședința și localitatea unde își are sediul instanța sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situația în care nu există mijloace de transport între aceste localități ori efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, magistrații beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv."

29. După articolul 37 se introduc articolele 371 și 372, cu următorul cuprins:

"

Art. 371. -

(1) Magistraților care nu posedă locuință proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea li se asigură locuință de serviciu de către Ministerul Justiției sau Ministerul Public, după caz, în termen de 6 luni de la încadrarea în funcție. Până la atribuirea locuinței de serviciu, magistrații beneficiază, la cerere, de compensarea, din fonduri bugetare, a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și magistrații în funcție în momentul intrării în vigoare a legii.

Art. 372. -

Magistrații și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive, aflate în administrarea Ministerului Justiției."

30. Articolul 38 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Absolvenții, în primul an de activitate, încadrați ca personal de specialitate în unități din justiție și în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu salariul de bază brut corespunzător funcției, gradului sau treptei și gradației în care urmează să fie încadrați. Această indemnizație se acordă și absolvenților încadrați în Ministerul Justiției."

31. Articolul 40 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Magistrații care sunt detașați sau delegați beneficiază de diurnă de 2% din salariul de bază brut, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază și magistrații care se deplasează pentru susținerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."

32. După articolul 42 se introduce articolul 421, cu următorul cuprins:

"

Art. 421. - Modificări (2)

Pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, magistrații de la instanțele judecătorești și de la parchete, precum și executorii judecătorești beneficiază de un spor de 50% la salariul de bază brut lunar."

33. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru magistrați, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă, cheltuieli de transport și cazare - se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat."

34. Articolul 45 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luând în considerare salariul de bază brut al funcției de magistrat în care este încadrat cel în cauză."

35. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Drepturile prevăzute la alin. (2) și (3) se impozitează separat."

36. Articolul 49 se abrogă.

37. Articolul 53 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Statele de personal și statele de funcții pentru curțile de apel, tribunale și judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și pentru Ministerul Justiției se aprobă de către ministrul justiției. Statele de funcții pentru instanțe și parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcții pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție."

38. După articolul 56 se introduce articolul 561, cu următorul cuprins:

"

Art. 561. -

Salariile personalului autorității judecătorești vor fi majorate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției, concomitent cu majorarea salariilor de bază pentru personalul autorităților executivă și legislativă, pentru menținerea nivelului de salarizare prevăzut de prezenta lege."

39. Anexa nr. 1 "Salarizarea personalului de la instanțele judecătorești și parchete" se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

40. Anexa nr. 2 "Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și din Ministerul Justiției" se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.

41. Anexa nr. 3 "Indemnizațiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii" se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta ordonanță.

42. La anexa nr. 4 "Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiză criminalistică", litera C. "Indemnizații de conducere" va avea următorul cuprins:

"Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Șef laborator central expertiză criminalistică Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 25% 30%
2. Șef adjunct laborator central expertiză criminalistică 20% 25%
3. Șef laborator interjudețean expertiză criminalistică 20% 25%"

43. La anexa nr. 4, la Notă, după punctul 1 se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice și la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, salariile de bază pentru personalul de specialitate prevăzut la lit. A și B sunt mai mari cu 7%." Modificări (1)

44. La anexa nr. 5, capitolul I "Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază" - funcții de execuție pe grade profesionale și Nota la aceasta se abrogă.

45. La anexa nr. 5, care se intitulează: "Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile de conducere pentru personalul de instruire care nu are pregătire juridică și pentru personalul auxiliar din Institutul Național al Magistraturii", capitolul II "Indemnizații de conducere" va avea următorul cuprins:

"Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 45% 50%
2. Director adjunct 35% 45%"

46. Anexa nr. 6 se intitulează: "Sporuri specifice personalului militar din Direcția Generală a Penitenciarelor, din unitățile subordonate acesteia și din Serviciul independent de protecție și anticorupție" Modificări (1)

47. Anexa nr. 7 se intitulează: "Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor și a Serviciului independent de protecție și anticorupție, precum și personalului civil din Direcția Generală a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia" Modificări (1)

48. La anexa nr. 7, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"

1. Personalul civil din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor și a Serviciului independent de protecție și anticorupție, precum și personalul civil din Direcția Generală a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30%. Această majorare face parte din salariul de bază." Modificări (1)

Art. II. -

(1) Magistrații în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se reîncadrează astfel:

- magistrații gradul III, II și I de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe se reîncadrează în funcția de "judecător judecătorie" și, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă judecătorie";

- magistrații gradul III, II și I de la tribunale și de la parchetele corespunzătoare se reîncadrează în funcția de "judecător tribunal" și, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă tribunal";

- magistrații gradul II și I de la curțile de apel și de la parchetele corespunzătoare se reîncadrează în funcția de "judecător curte de apel" și, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel";

- procurorii gradul III, II și I de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție se reîncadrează în funcția de "procuror"la același parchet.

(2) Magistrații de la instanțele judecătorești și de la parchete, avansați pe loc în funcții înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, își păstrează aceste funcții la reîncadrare.

(3) La reîncadrarea personalului în funcții, potrivit prezentei ordonanțe, se va asigura un salariu de bază cel puțin la nivelul celui avut.

Art. III. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. IV. -

Referirile din cuprinsul Legii nr. 50/1996 la "Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție" se înlocuiesc cu "Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție", iar cele privind "Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților" se înlocuiesc cu "Institutul Național al Magistraturii".

Art. V. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu data de 1 septembrie 1997.

Art. VI. - Practică judiciară (1)

Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 28 iulie 1997.

Nr. 9.

ANEXA Nr. 1

SALARIZAREA
personalului de la instanțele judecătorești și parchete

CAPITOLUL I Coeficienții de ierarhizare a salariilor magistraților de la
instanțele judecătorești și de la parchetele de pe lângă acestea

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare a salariului de bază Vechimea în magistratură - ani -
1. Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție S 5,85 8
2. Judecător curte de apel, procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel S 5,75 6
3. Judecător tribunal, procuror la parchetul de pe lângă tribunal S 5,60 4
4. Judecător judecătorie, procuror la parchetul de pe lângă judecătorie S 5,30 2 ani cu examen de capacitate sau, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate, conform legii
5. Judecător stagiar, procuror stagiar 1 an-2 ani S 4,50 1
6. Judecător stagiar, procuror stagiar 6 luni-1 an S 4,00 6 luni
7. Judecător stagiar, procuror stagiar- în primele 6 luni S 3,50 -

CAPITOLUL II Indemnizațiile de conducere la curțile de apel, tribunale, judecătorii
și parchetele de pe lângă aceste instanțe

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Președintele curții de apel; procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 35% 40%
2. Vicepreședinte al curții de apel; procuror general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel 30% 35%
3. Președinte de secție la curtea de apel și procuror șef secție la parchetul de pe lângă curtea de apel 25% 30%
4. Judecător inspector la curtea de apel și procuror inspector la parchetul de pe lângă curtea de apel 30% 35%
5. Președintele tribunalului, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal 30% 35%
6. Vicepreședinte al tribunalului, prim- procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal 25% 30%
7. Președinte de secție la tribunal și procuror șef secție la parchetul de pe lângă tribunal 20% 25%
8. Președintele judecătoriei, prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie 25% 30%
9. Vicepreședinte al judecătoriei, prim- procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie 20% 25%
10. Prim-grefier la curtea de apel și parchetul de pe lângă curtea de apel 15% 20%
11. Grefier-șef de secție la curtea de apel și parchetul de pe lângă curtea de apel 12% 18%
12. Prim-grefier la tribunal și parchetul de pe lângă tribunal 12% 18%
13. Grefier-șef secție la tribunal și parchetul de pe lângă tribunal 12% 15%
14. Grefier-șef judecătorie și parchetul de pe lângă judecătorie 10% 15%

NOTĂ: Modificări (1)

Indemnizațiile de conducere pentru instanțele și parchetele din municipiul București sunt mai mari cu 10%.

CAPITOLUL III Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului
auxiliar de specialitate de la judecătorii și parchetele
de pe lângă aceste instanțe

Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare a salariilor de bază Vechimea în specialitate
Gradația
1 2 3 4
1. Executor judecătoresc, gradul I S 2,50 2,60 2,70 2,80 7 ani în funcții juridice, economice și administrative
2. Executor judecătoresc, gradul II S 2,30 2,35 2,40 2,45 4 ani în funcții juridice, economice și administrative
3. Executor judecătoresc, gradul III S 2,10 2,15 2,20 2,25 1 an în funcții juridice, economice și administrative
4. Executor judecătoresc debutant S 1,90 - - - -
5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, gradul I S 2,45 2,55 2,65 2,75 7 ani în funcții juridice
6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, gradul II S 2,25 2,30 2,35 2,40 4 ani în funcții juridice
7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, gradul III S 2,05 2,10 2,15 2,20 1 an în funcții juridice
8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, debutant S 1,85 - - - -
9. Executor judecătoresc treapta I M 2,10 2,15 2,20 2,25 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
10. Executor judecătoresc treapta II M 1,90 1,95 2,00 2,05 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
11. Executor judecătoresc treapta III M 1,70 1,75 1,80 1,85 1 an în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
12. Executor judecătoresc debutant M 1,60 - - - -
13. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, conducător de carte funciară, treapta I M 2,05 2,10 2,15 2,20 7 ani în funcții auxiliare juridice
14. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, conducător de carte funciară, treapta II M 1,85 1,90 1,95 2,00 4 ani în funcții auxiliare juridice
15. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, conducător de carte funciară, treapta III M 1,65 1,70 1,75 1,80 1 an în funcții auxiliare juridice
16. Grefier-dactilograf, treapta I M 1,85 1,90 1,95 2,00 7 ani în funcții auxiliare juridice sau administrative
17. Grefier-dactilograf, treapta II M 1,65 1,70 1,75 1,80 4 ani în funcții auxiliare juridice sau administrative
18. Grefier-dactilograf, treapta III M 1,550 1,575 1,600 - 1 an în funcții auxiliare juridice sau administrative
19. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier analist programator, conducător de carte funciară, grefier-dactilograf, debutant M 1,50 - - - -
20. Arhivar-registrator, treapta I M 1,400 1,425 1,450 1,500 -
21. Arhivar-registrator, treapta II M 1,300 1,325 1,350 1,375 -
22. Arhivar-registrator, treapta III M 1,150 1,200 1,250 1,275 -
23. Arhivar-registrator, debutant M 1,100 - - - -
24. Agent procedural, aprod G 1,00 1,025 1,050 1,075 -

NOTĂ:

1. Pentru ocuparea funcției de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.

2. Pentru ocuparea funcției de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice. Modificări (1)

3. La numirea în funcție și la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții economice și administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în această situație, vechimea minimă în specialitatea prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

Aceste prevederi se aplică și în cazul celor care au ocupat funcții tehnice medii sau alte funcții de același nivel.

4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învățământului superior, prevăzut la pct. 1 și 2, a ocupat funcții medii de specialitate, se poate lua în calcul și cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcțiile respective.

5. Grefierii cu studii superioare pot fi încadrați numai la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și parchetele corespunzătoare. La aceste instanțe și parchete pot fi încadrați și grefieri cu studii medii, treptele I și II.

6. În funcțiile de prim-grefier și grefier-șef la tribunale și judecătorii și parchetele corespunzătoare pot fi numiți numai grefieri, treptele profesionale I-II.

La curțile de apel și la parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot fi numiți prim-grefieri și grefieri-șefi, grefieri gradele I-II și treptele I și II.

7. Pentru funcțiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator și grefier-dactilograf de la toate instanțele judecătorești și parchete pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții economice și administrative.

8. Salariile funcțiilor de grefier și grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează, în interesul serviciului, cel puțin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, și pentru care posedă atestat.

9. Grefierii și grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf și stenografiază în medie cel puțin 30% din timpul de lucru beneficiază de un salariu de bază mai mare cu 10%.

10. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliți în funcție de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
a salariilor de bază și indemnizațiile pentru personalul de conducere
din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
și din Ministerul Justiției

A. Coeficienții de ierarhizare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Vechimea în magistratură
1. Procuror general S 6 10 ani
2. Prim-adjunct al procurorului general S 5,95 10 ani
3. Adjunct al procurorului general S 5,90 10 ani

B. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
minim maxim
4. Secretar general, director general, consilierul ministrului justiției, procuror consilier al procurorului general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 45% 55%
5. Director, procuror-șef secție la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 45% 50%
6. Director adjunct, procuror șef secție adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 40% 45%
7. Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector 38% 42%
8. Șef serviciu, procuror-șef serviciu 30% 35%
9. Șef birou, procuror-șef birou 25% 30%
10. Grefier-șef secție din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 20% 25%
11. Grefier-șef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 15% 20%

NOTĂ:

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliți în funcție de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

ANEXA Nr. 3

INDEMNIZAȚIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Funcția Indemnizația în procente din salariul de bază
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii și președinții de ședință (ministrul justiției și președintele Curții Supreme de Justiție) 55%

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...