Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Metodologia privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și școlarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European din 12.11.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezenta metodologie se aplică copiilor minori ai următoarelor categorii de persoane:

a) străini care au dobândit o formă de protecție în România, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare;

b) străini ce au dobândit un drept de ședere în România, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta metodologie se aplică și copiilor străini minori neînsoțiți care au dobândit drept de protecție/ședere sau au solicitat drept de protecție/ședere în România.

Art. 2. -

(1) Familiile de străini menționați la art. 1 alin. (1), care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani sau care au depășit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare, au dreptul să solicite inspectoratelor școlare județene, respectiv Inspectoratului Școlar al Municipiului București înscrierea acestora în învățământul preuniversitar.

(2) În cazul minorilor neînsoțiți, menționați la art. 1 alin. (2), dreptul de a solicita înscrierea în învățământul preuniversitar revine reprezentanților legali desemnați.

Art. 3. -

În vederea școlarizării, copiii străinilor menționați la art. 1 alin. (1), precum și minorii neînsoțiți menționați la art. 1 alin. (2), care nu cunosc limba română, beneficiază de un curs de inițiere în limba română.

Art. 4. -

(1) Cererile de participare la cursurile de inițiere în limba română, însoțite de copia legalizată a documentului de identitate, se depun de către unul dintre părinți sau reprezentantul legal la inspectoratele școlare județene/al municipiului București sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări (ORI) În această din urmă situație, centrele teritoriale ale ORI transmit cererile de participare, însoțite de copiile legalizate ale documentelor de identitate, în termen de cel mult de 5 zile de la primire, inspectoratelor școlare în a căror rază domiciliază beneficiarii.

(2) Înscrierea la cursurile de inițiere în limba română se realizează, de regulă, în perioada 15-30 august, înainte de începutul fiecărui an școlar.

(3) Dacă cererile de înscriere sunt depuse inițial la centrele teritoriale ale ORI, acestea vor fi transmise inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, nu mai târziu de data de 30 august. Cererile de înscriere și copiile legalizate ale documentelor de identitate, transmise de centrele teritoriale ale ORI inspectoratelor școlare județene/ale municipiului București, vor fi însoțite de o adresă de înaintare oficială.

(4) În situația în care elevii nu pot fi înscriși, din motive obiective, în perioada 15-30 august, se va putea solicita înscrierea și participarea la curs, în cadrul grupelor deja constituite, pe baza unei cereri speciale adresate inspectoratului școlar organizator.

Art. 5. -

(1) Prin decizie a inspectorului școlar general, în perioada 6-10 septembrie, este numit un inspector responsabil cu organizarea, monitorizarea și evaluarea cursului de inițiere în limba română.

(2) Prin decizie a inspectorului școlar general, în perioada 6-10 septembrie, este nominalizată unitatea școlară sau, după caz, unitățile școlare unde urmează să se desfășoare cursul. Unității școlare/unităților școlare i/li se aduce la cunoștință nominalizarea, prin transmiterea deciziei inspectorului școlar general, nu mai târziu de data de 11 septembrie.

(3) Unitatea școlară/unitățile școlare care organizează cursul va/vor stabili, prin decizia consiliului de administrație, până cel târziu la data de 14 septembrie, spațiul de desfășurare, profesorul/profesorii care va/vor preda cursul și orarul cursului.

Art. 6. -

(1) Cursurile de inițiere în limba română se desfășoară pe durata unui an școlar și respectă structura anului școlar stabilită anual prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(2) Numărul de ore pe săptămână este de 4 (patru).

Art. 7. -

(1) O grupă este constituită în medie din 15 elevi. Numărul minim de participanți este de 10, iar numărul maxim de participanți este de 20.

(2) Prin excepție, inspectoratul școlar județean/al municipiului București poate aproba organizarea de grupe al căror efectiv depășește numărul maxim sau este sub numărul minim de participanți.

(3) În desfășurarea activităților de învățare a limbii române, în constituirea grupelor se va ține cont de diferențele de vârstă. Astfel, elevii vor fi organizați în cadrul a 3 grupe/categorii de vârstă, după cum urmează:

a) grupa/categoria de vârstă 6-10 ani;

b) grupa/categoria de vârstă 11-14 ani;

c) grupa/categoria de vârstă 15-18 ani. În cadrul acestei grupe vor fi înscriși și elevii care au depășit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare.

Art. 8. -

Predarea cursului de inițiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate și aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la ordin.

Art. 9. -

(1) Elevii participanți la curs beneficiază gratuit de manuale. Beneficiază gratuit de câte un manual și profesorul/profesorii care susține/susțin cursul.

(2) Distribuirea și asigurarea manualelor se realizează în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 10. -

(1) În perioada urmării cursului de inițiere în limba română, în vederea acomodării școlare, elevii străini pot participa, gratuit, la activități didactice cu caracter teoretic, practic și recreativ organizate pentru elevii români, fără ca prezența lor să fie înregistrată în documente oficiale.

(2) Activitățile didactice cu caracter teoretic, practic și recreativ la care participă elevii străini se aprobă în consiliul de administrație al unității școlare în care urmează să fie școlarizați, după consultarea elevului și a familiei acestuia.

Art. 11. -

(1) La sfârșitul cursului de inițiere în limba română, în perioada 1-15 iunie, elevii vor participa la o sesiune de evaluare a competențelor lingvistice și de stabilire a clasei în care vor fi integrați pentru a urma studiile.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din directorul unității școlare la care s-a desfășurat cursul de inițiere, 2 profesori de limba română, dintre care unul este profesorul care a susținut cursul, un psihopedagog școlar și, după caz, un învățător/institutor, respectiv 2 profesori de matematică.

(3) Comisia de evaluare este numită prin decizie a inspectorului școlar general.

Art. 12. -

(1) Directorul școlii la care s-a desfășurat cursul de inițiere în limba română îndeplinește funcția de președinte al comisiei.

(2) Pentru categoriile de vârstă 11-14 ani, respectiv 15-18 ani, evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii române se realizează de către 2 profesori de limba română. Pentru categoria de vârstă 6-10 ani, comisia va include, alături de cei 2 profesori, și un învățător/institutor.

(3) Evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii române are în vedere verificarea următoarelor competențe:

a) înțelegerea semnificației globale a unor mesaje orale;

b) construirea orală a unor enunțuri coerente pe o temă dată;

c) citirea unor texte și desprinderea semnificației lor globale;

d) scrierea corectă a unor enunțuri.

Art. 13. -

(1) Studiile efectuate în țara de origine, dovedite cu acte, sunt echivalate, conform prevederilor legale, de serviciul specializat din Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

(2) Pentru elevii care au acte de studii, după echivalarea studiilor, ținând cont de rezultatele obținute la testul de limbă, comisia recomandă părinților sau susținătorilor legali înscrierea candidatului, pentru anul școlar următor, în anul de studiu corespunzător.

Art. 14. -

În lipsa actelor de studiu, elevul va susține, pe lângă testul de limbă, și un test de verificare generală a cunoștințelor de matematică. Comisia de evaluare va include, în această situație, și 2 profesori de matematică.

Art. 15. -

(1) Seturile de teste de matematică vor fi realizate, în termen de cel mult 3 luni de la aprobarea prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării a prezentei metodologii, de un grup de lucru care va include specialiști/experți în domeniul matematicii din cadrul Direcției generale educație timpurie, școli, performanță și programe și al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar.

(2) Seturile de teste realizate în cadrul grupului de lucru vor fi preluate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. În urma unei solicitări scrise a inspectoratelor școlare organizatoare către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, seturile de teste vor fi transmise către acestea și utilizate în cadrul sesiunilor de evaluare de către comisiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 16. -

Pentru elevii care nu au acte de studii, în funcție de rezultatele obținute la testul de limbă și testul de matematică, având în vedere vârsta și studiile anterioare declarate de candidat, comisia recomandă părinților/reprezentanților legali înscrierea în anul de studiu corespunzător.

Art. 17. -

În cazul în care copiii străini pentru care se solicită înscrierea în învățământul preuniversitar vorbesc limba română, aceștia pot participa direct la testul de limbă română și, după caz, la testul de verificare generală a cunoștințelor de matematică, fără urmarea cursului de inițiere în limba română.

Art. 18. -

(1) Pentru toate categoriile de elevi, precizate la art. 13 alin. (2), art. 16 și 17, recomandarea făcută părinților sau susținătorilor legali privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu se realizează prin consensul membrilor comisiei. În situația în care nu se realizează consensul membrilor comisiei, decizia finală revine președintelui comisiei.

(2) Recomandarea privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu se consemnează în cadrul unui proces-verbal, semnat de toți membrii comisiei. Pe semnătura președintelui comisiei se aplică ștampila unității școlare în cadrul căreia s-a realizat evaluarea.

(3) Părinții sau susținătorii legali vor primi o adeverință din partea președintelui comisiei, cu ștampila unității școlare. În cadrul acesteia se va înscrie recomandarea privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu.

(4) Dacă părinții sau susținătorii legali sunt de acord cu recomandarea comisiei, consfințirea acordului se face prin contrasemnarea adeverinței de către părinții sau susținătorii legali ai elevilor. În acest caz, adeverința eliberată de comisia de evaluare, contrasemnată de părinții sau susținătorii legali ai elevilor, constituie documentul în baza căruia se va realiza înscrierea elevilor la școală.

(5) În cazul în care părinții sau susținătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei de evaluare, acest fapt va fi consemnat în cadrul unui proces-verbal special. În această situație, părinții sau susținătorii legali au dreptul de a solicita înscrierea copiilor în sistemul preuniversitar românesc, în clasa pe care o doresc, și își asumă integral responsabilitățile ce decurg din neacceptarea recomandării comisiei de evaluare.

Art. 19. -

În situația în care, după o perioadă de timp, se constată o evidentă inadaptare școlară a elevului, ca urmare a neatingerii standardelor sau a cunoașterii insuficiente a limbii române, directorul școlii poate decide, numai cu acordul părinților sau al reprezentantului legal desemnat, trecerea elevului într-o clasă inferioară celei frecventate până atunci sau trimiterea/retrimiterea la cursurile de învățare a limbii române.

Art. 20. -

În vederea depășirii dificultăților de adaptare, pe perioada urmării cursului de inițiere în limba română, cât și ulterior, pe parcursul școlarizării, elevii vor beneficia de asistența unui consilier școlar psihopedagog din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională/al municipiului București sau din cadrul unui cabinet de asistență psihopedagogică.

Art. 21. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin Direcția generală formare continuă, asigură formarea profesorilor care vor preda cursul de inițiere în limba română.

(2) În realizarea activităților de formare a profesorilor, Direcția generală formare continuă colaborează cu Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe.

(3) În vederea bunei organizări și a susținerii activităților de formare, de comun acord, Direcția generală formare continuă, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe și Institutul Limbii Române pot stabili parteneriate cu diferite instituții și organizații acreditate/recunoscute din domeniu.

Art. 22. -

Retribuția profesorilor care predau cursurile de inițiere se face, în condițiile legii, prin cumul sau plata cu ora.

Art. 23. -

(1) În baza prevederilor art. 37 din cadrul Ordonanței Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea activităților legate de desfășurarea activităților prevăzute în prezenta metodologie, referitoare la formarea profesorilor și realizarea manualelor se asigură din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(2) Fiecare inspectorat școlar județean/al municipiului București organizator va suporta cheltuielile de transport necesare distribuirii manualelor pentru cursanții din unitățile școlare din subordine, în care se desfășoară cursul de inițiere în limba română.

(3) Plata profesorilor care predau cursurile de inițiere se face din bugetele unităților școlare care organizează cursul, în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...