Guvernul României

Hotărârea nr. 1433/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, înființat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, se reorganizează la nivel național ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și funcționează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (2)

(2) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este laborator oficial, acreditat de Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor (ISTA), și eliberează certificate internaționale pentru semințele din speciile de plante agricole și horticole.

(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este în municipiul București, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, iar sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava din structura acestuia este în municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 17, județul Suceava. Modificări (1)

(4) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și Regulamentul de organizare și funcționare ale Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 2. -

(1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor are următoarele atribuții principale:

a) efectuează analizele privind condițiile de calitate și stare sanitară la semințele destinate exportului, emite documente internaționale în baza acreditării acordate de Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor, la care România este parte, și participă la activitățile acestei organizații;

b) asigură și controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din țară, împuternicește laboratoarele pentru determinarea calității semințelor și a materialului săditor, instruiește și împuternicește personalul specializat pentru eșantionarea probelor de laborator și pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează și monitorizează laboratoarele și personalul împuternicit;

c) efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul eșantionorilor împuterniciți pentru eșantionarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp împuterniciți și a laboratoarelor de testare a calității semințelor împuternicite;

d) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate; Jurisprudență

e) face propuneri Serviciului de selecție și calitatea semințelor - Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea metodologiilor de inspecție în câmp, de analiză a calității, eșantionare a probelor, închidere a ambalajelor și de împuternicire a acestor activități în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte;

f) efectuează controlul calității în câmp și în laborator, eliberează documentele oficiale de atestare a calității semințelor și a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează operatorii economici pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare a semințelor și materialului săditor, pe teritoriul județului Ilfov și al municipiului București, precum și, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Serviciul de selecție și calitatea semințelor - Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor;

g) înregistrează, eliberează și retrage autorizațiile de funcționare pentru operatorii economici care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor;

h) face propuneri Serviciului de selecție și calitatea semințelor - Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea regulilor și normelor tehnice de control, certificare și comercializare a semințelor și a materialului săditor, în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, întocmește la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare și certificare și urmărește aplicarea acestora;

i) asigură exercitarea controlului în scopul menținerii calității semințelor și a materialului săditor la toate categoriile în precontrol, prin tehnici și scheme științifice adecvate;

j) urmărește aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice și a standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

k) execută sarcinile și instrucțiunile stabilite de Serviciul de selecție și calitatea semințelor - Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, potrivit prevederilor legale.

(2) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava are următoarele atribuții:

a) prospectează zonele ecologice în vederea identificării resurselor genetice, concentrându-și atenția asupra populațiilor locale și varietăților tradiționale care sunt cel mai amenințate de eroziunea genetică;

b) întocmește programul de colectare, care cuprinde: echipa de colectare, zona ecologică, plantele ce urmează a fi colectate;

c) execută operațiunea de colectare;

d) întocmește fișa de pașaport;

e) înregistrează în evidența sectorului materialul colectat;

f) pregătește semințele în vederea predării lor sectorului de conservare;

g) studiază din punct de vedere morfologic și fiziologic resursele colectate, în câmpul experimental al unității, pentru speciile ce găsesc aici condiții optime de exprimare a caracterelor, urmând ca, în funcție de posibilitățile financiare ale unității, pentru celelalte specii această operațiune să se execute în alte 3 zone ecologice ale țării, cu specialiști din cadrul unității;

h) execută analize biochimice, prin laboratorul de biochimie, în conformitate cu descriptorii specifici fiecărui cultivar;

i) organizează activitatea de carantină, în conformitate cu normele internaționale în acest sens;

j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de semințe scade sub standardele admise;

k) efectuează conservarea resurselor genetice prin semințe și prin culturi de țesuturi. Condițiile de păstrare sunt cele care se practică pe plan mondial;

l) sectorul de conservare monitorizează viabilitatea semințelor conservate în celule și propune măsuri pentru regenerare;

m) asigură introducerea în baza de date a datelor de conservare, pașaport și caracterizare/evaluare pentru materialul genetic intrat în bancă, precum și pentru culturile in vitro;

n) răspunde de administrarea datelor din bancă, efectuând operații specifice bazelor de date: modificare, ștergere, ordonare, interogare, selecție, vizualizare și listare, oferind listele și rapoartele cerute;

o) prelucrează datele din experimentele de cercetare, utilizând instrumente software adecvate, și listează rezultatele testelor statistice.

Art. 3. -

(1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este condus de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, conform legii.

(2) Directorul executiv conduce activitatea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv emite decizii.

(4) Directorul executiv poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

(5) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor preia activitatea, activul și pasivul, precum și sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desființează.

(6) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava funcționează ca unitate fără personalitate juridică în structura Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Art. 4. -

(1) Salarizarea personalului încadrat la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor se face potrivit reglementărilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual.

(2) Personalul preluat de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava își păstrează drepturile salariale, urmând a fi salarizat conform prevederilor legale aplicabile unităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.

(3) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor beneficiază de drepturile și este ținut de obligațiile izvorâte din contractele încheiate de Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava.

Art. 5. -

(1) Personalul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava va preda Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, prin protocol de predare-primire, patrimoniul aferent unității.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 955/2002 privind organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 12 septembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.433.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...