Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 1420/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Economiei

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2009 până la 20 iulie 2010, fiind înlocuit prin Ordin 701/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-9*), ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-9 se aprobă de Ministerul Economiei.

*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

București, 20 iulie 2009.

Nr. 1.420.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 23.915
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 23.820
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 13.829
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 8.523
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 1.468
2 VENITURI FINANCIARE 6 95
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 23.198
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 22.663
a) Bunuri și servicii 10 6.732
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13.037
- cheltuieli cu salariile 12 9.905
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 112
- drepturi salariale ale directorului (general) 14 100
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.060
- contribuții de asigurări de șomaj 16 50
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 515
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 27
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 84
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 25
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 371
- tichete de masă 23 39
- deplasări, detașări 24 332
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2.207
d) Cheltuieli de protocol 26 14
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 11
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 50
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 612
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 535
- cheltuieli privind dobânzile 34 354
- alte cheltuieli financiare 35 181
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 717
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 118
V REZULTATUL NET 39 599
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 599
a) pentru cointeresarea personalului 42 120
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 359
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 120
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 521
1 Surse proprii 46 361
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 160
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 521
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 521
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 23.915
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 23.198
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 717
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 306
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 160
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.648
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 3.310
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 * 100) 64 3,09
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39 * 100/capital propriu) 65 14,55
10 Plăți restante 66 1.892
11 Creanțe de încasat 67 4.210

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.857 mii lei, încheiate până în data de 05.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care funcționează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 407 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și încercări de Materiale - ISIM

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 9.690
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 9.686
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 9.100
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 426
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 160
2 VENITURI FINANCIARE 6 4
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 8.847
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 8.778
a) Bunuri și servicii 10 2.150
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.652
- cheltuieli cu salariile 12 3.059
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 163
- drepturile salariale ale directorului general 14 122
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 575
- contribuții de asigurări de șomaj 16 26
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 162
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 22
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 25
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 7
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 61
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 715
- tichete de masă 23 134
- deplasări, detașări 24 581
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 900
d) Cheltuieli de protocol 26 17
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 61
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31 30
h) Alte cheltuieli 32 998
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 69
- cheltuieli privind dobânzile 34 69
- alte cheltuieli financiare 35
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 843
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 135
V REZULTATUL NET 39 708
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 41 708
a) pentru cointeresarea personalului 42 142
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 425
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 142
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 310
1 Surse proprii 46 150
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 160
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 310
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 322
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 9.690
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 8.847
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 843
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 92
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 62
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.540
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.814
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 * 100) 64 9,53
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39 * 100/capital propriu) 65 35,00
9 Plăți restante 66 906
10 Creanțe de încasat 67 1.182

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3167,8 mii lei, încheiate până la data de 31.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 250 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare - ECOIND

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 13.800
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 13.700
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 12.400
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.220
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5
d) Alte venituri din exploatare 5a 80
2 VENITURI FINANCIARE 6 100
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 12.500
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 12.474
a) Bunuri și servicii 10 4.760
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6.192
- cheltuieli cu salariile 12 4.428
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 112
- drepturi salariate ale directorului (general) 14 104
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 921
- contribuții de asigurări de șomaj 16 22
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 230
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 12
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 38
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 11
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 530
- tichete de masă 23 274
- deplasări, detașări 24 220
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.300
d) Cheltuieli de protocol 26 9
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 2
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 83
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31 60
h) Alte cheltuieli 32 104
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 26
- cheltuieli privind dobânzile 34 9
- alte cheltuieli financiare 35 17
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 1.300
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 208
V REZULTATUL NET 39 1.092
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 1.092
a) pentru cointeresarea personalului 42 218
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 655
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 218
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 966
1 Surse proprii 46 300
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 106
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 560
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 966
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 966
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 13.800
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 12.500
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 1.300
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 140
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 100
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.525
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.875
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 * 100) 64 10,40
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39 * 100/capital propriu) 65 39,78
10 Plăți restante 66
11 Creanțe de încasat 67 237

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.609 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 341 mii lei, alte activități de cercetare și dezvoltare tehnologică 4.303 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 6.483
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 6.483
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 5.691
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 477
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 315
2 VENITURI FINANCIARE 6
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 6.476
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 6.429
a) Bunuri și servicii 10 1.548
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 3.940
- cheltuieli cu salariile 12 3.050
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 96
- drepturile salariate ale directorului general 14 129
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 634
- contribuții de asigurări de șomaj 16 15
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 159
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 8
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 26
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 8
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 40
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 40
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 409
d) Cheltuieli de protocol 26 0,1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 61
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 471
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 47
- cheltuieli privind dobânzile 34 47
- alte cheltuieli financiare 35
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 7
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 7
V REZULTATUL NET 39 0
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 41 0
a) pentru cointeresarea personalului 42 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 0
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 495
1 Surse proprii 46
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 315
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 180
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 495
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 495
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 6.483
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 6.476
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 7
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 89
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 59
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.675
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.764
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 0,11
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 0,10
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.031 mii lei, încheiate până la data de 7.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 660 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 9.172
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 9.170
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 8.898
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 100
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 172
2 VENITURI FINANCIARE 6 2
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 9.072
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 9.032
a) Bunuri și servicii 10 2.837
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.151
- cheltuieli cu salariile 12 2.950
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 117
- drepturile salariale ale directorului general 14 117
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 841
- contribuții de asigurări de șomaj 16 15
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 153
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 9
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 25
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 8
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 150
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 900
d) Cheltuieli de protocol 26 2
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 9
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 11
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 1.121
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 40
- cheltuieli privind dobânzile 34 35
- alte cheltuieli financiare 35 5
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 100
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 16
V REZULTATUL NET 39 84
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 41 84
a) pentru cointeresarea personalului 42 17
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 50
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 17
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 322
1 Surse proprii 46 150
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 172
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 322
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 322
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 9.172
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 9.072
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 100
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 94
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 68
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.434
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.350
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 1,10
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 8,70
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4912,36 mii lei, încheiate până la data de 31.03.2009 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 537,6 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 13.500
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 13.480
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 13.274
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 100
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 106
2 VENITURI FINANCIARE 6 20
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 13.450
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 13.435
a) Bunuri și servicii 10 1.330
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.491
- cheltuieli cu salariile 12 7.061
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 115
- drepturi salariate ale directorului (general) 14 139
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.476
- contribuții de asigurări de șomaj 16 36
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 370
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 19
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 61
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate 20 18
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 450
- tichete de masă 23 300
- deplasări, detașări 24 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.560
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 40
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 114
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31 70
h) Alte cheltuieli 32 898
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 15
- cheltuieli privind dobânzile 34 2
- alte cheltuieli financiare 35 13
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 50
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 8
V REZULTATUL NET 39 42
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 42
a) pentru cointeresarea personalului 42 8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 25
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 9
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 740
1 Surse proprii 46 200
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 106
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 434
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 740
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 740
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 13.500
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 13.450
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 50
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 179
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 123
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană/lună) 62 3.187
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 3.250
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 0,37
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 0,42
10 Plăți restante 66 323
11 Creanțe de încasat 67 1.820

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.454 mii lei, încheiate până la data de 7.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 419 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX Petroșani

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 12.360
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 12.300
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 10.500
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.800
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5
2 VENITURI FINANCIARE 6 60
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 10.793
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 10.733
a) Bunuri și servicii 10 2.000
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6.542
- cheltuieli cu salariile 12 4.300
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 112
- drepturi salariale ale directorului (general) 14 150
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 895
- contribuții de asigurări de șomaj 16 21
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 224
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 6
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 36
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 10
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.050
- tichete de masă 23 252
- deplasări, detașări 24 480
- tichete de vacanță 24a 318
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.700
d) Cheltuieli de protocol 26 30
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 4,3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 5
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 86
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31 86
h) Alte cheltuieli 32 366
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 60
- cheltuieli privind dobânzile 34 40
- alte cheltuieli financiare 35 20
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 1.567
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 251
V REZULTATUL NET 39 1.316
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 1.316
a) pentru cointeresarea personalului 42 263
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 790
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 263
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 1.800
1 Surse proprii 46 1.050
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 100
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 650
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 1.800
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 1.800
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 12.360
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 10.793
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 1.567
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 127
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 87
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoană/luna) 62 2.670
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/luna) 63 3.069
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 14,52
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 11
10 Plăți restante 66 203
11 Creanțe de încasat 67 2.337

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.460 mii lei, până la data de 31.12.2009.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 7.283
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 7.283
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 380
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 6.903
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5
2 VENITURI FINANCIARE 6
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 7.233
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 7.228
a) Bunuri și servicii 10 515
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5.287
- cheltuieli cu salariile 12 4.149
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 42
- drepturi salariale ale directorului (general) 14 75
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 827
- contribuția de asigurări de șomaj 16 27
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 207
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 25
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 37
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 10
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 5
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 20
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 250
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 50
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 1.125
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 5
- cheltuieli privind dobânzile 34
- alte cheltuieli financiare 35 5
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 50
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 8
V REZULTATUL NET 39 42
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40 42
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 0
a) pentru cointeresarea personalului 42 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 0
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 818
1 Surse proprii 46 50
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 150
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 618
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 818
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 818
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 7.283
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 7.233
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 50
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 160
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 90
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoană/luna) 62 2.113
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/luna) 63 2.378
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 0,69
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 0,18
10 Plăți restante 66 7.262
11 Creanțe de încasat 67 500

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.228 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 710 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 9 Modificări (1)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 13.800
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 13.650
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 12.043
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.500
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 107,5
2 VENITURI FINANCIARE 6 150
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 13.300
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 13.200
a) Bunuri și servicii 10 1.500
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 7.873
- cheltuieli cu salariile 12 5.999
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 104
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 191
- contribuții pentru asigurări sociale de stat 15 1.248
- contribuții pentru asigurările de șomaj 16 30
- contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17 312
- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 18 18
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 54
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 12
- contribuții la Fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 200
tichete de masă 23
deplasări, detașări 24 200
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.600
d) Cheltuieli de protocol 26 8
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 35
- tichete de creșe 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 2.182
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 100
- cheltuieli privind dobânzile 34
- alte cheltuieli financiare 35 100
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 500
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 80
V REZULTATUL NET 39 420
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI, din care: 41 420
a) pentru cointeresarea personalului 42 84
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 252
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 84
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 1.200
1 Surse proprii 46 1.093
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 107,5
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 1.200
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 1.200
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 1) 57 13.800
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 13.300
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 500
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 190
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 145
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoană/luna) 62 2.515
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 63 2.665
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100) 64 3,8
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39*100/capital propriu) 65 8
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67 2.000

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 11.042 mii lei, încheiate până la data de 31 martie 2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 460 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...