Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic din 19.11.2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2010 până la 20 martie 2013, fiind abrogat prin Ordin 11/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Cadrul legislativ

Art. 1. -

În conformitate cu cerințele normelor în vigoare, activitățile de proiectare, executare, verificare și exploatare a instalațiilor electrice din Sistemul electroenergetic național se realizează de către electricieni autorizați și/sau operatori economici atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (autoritatea competentă) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007.

CAPITOLUL II Scop

Art. 2. -

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, stabilește condițiile de autorizare pentru electricienii care proiectează și execută lucrări de instalații electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare;

b) procedurile de organizare și desfășurare a examenului de autorizare;

c) procedura de reautorizare, pentru electricienii care dețin sau au deținut legitimație emisă de autoritatea competentă;

d) competențele, drepturile și obligațiile electricianului autorizat;

e) condițiile de suspendare sau de retragere a autorizației, respectiv de aplicare a sancțiunilor electricienilor autorizați.

Art. 3. -

Regulamentul precizează:

a) modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalații electrice;

b) modul de desfășurare a activităților în domeniul verificării proiectelor și lucrărilor de instalații electrice.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare

Art. 4. -

Prevederile regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României, cu respectarea legilor și normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităților de proiectare și/sau executare de lucrări de instalații electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfășurarea activității de exploatare a instalațiilor electrice, execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de exploatare, cu respectarea obligațiilor precizate la art. 6;

c) persoanelor fizice, române sau străine, care desfășoară, pe teritoriul României, în baza autorizațiilor obținute, activități de proiectare și/sau executare de lucrări de instalații electrice.

Art. 5. -

Prevederile regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfășoară activități de proiectare și/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalațiile electroenergetice.

Art. 6. -

Exploatarea instalațiilor electrice se face de către un operator economic care deține, sub orice formă, capacități energetice racordate la Sistemul electroenergetic național, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, în baza instrucțiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalațiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă.

Art. 7. -

Verificarea proiectelor de instalații electrice interioare și de utilizare la joasă tensiune se realizează în conformitate cu prescripțiile și normele tehnice aplicabile, de către elaborator, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calității lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea proiectelor de instalații electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic național se face de către specialiști atestați de Ministerul Economiei ca verificatori de proiecte, în conformitate cu prevederile legale și ale Regulamentului privind monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului ~nr. 95/1999~ privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 440/2002~, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

Verificarea instalațiilor electrice interioare, branșamentelor și instalațiilor de utilizare la joasă tensiune se realizează în timpul executării acestora, înainte de punerea în funcțiune și, periodic, după punerea în funcțiune (în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări și verificări), cu respectarea normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, aplicabile, de către executant, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calității lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea instalațiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic național se face de către specialiști atestați de Ministerul Economiei ca responsabili tehnici cu execuția, în conformitate cu prevederile legale și ale Regulamentului privind monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 9. -

(1) Termenii utilizați în regulament sunt definiți în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) În înțelesul regulamentului, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

1. autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic și juridic, denumit legitimație, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfășura în condițiile legii activități de proiectare (inclusiv de a oferi asistența tehnică la executarea lucrărilor) și/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalații electrice racordate la Sistemul electroenergetic național;

3. conducerea executării unei instalații electrice - activitatea de coordonare organizatorică și tehnică, de urmărire și control, de către un electrician autorizat, a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

4. departamentul de specialitate - Departamentul de acces la rețea și autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul autorității competente;

5. direcția de specialitate - Direcția de licențe și autorizații în domeniul energiei electrice, din cadrul autorității competente;

6. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimații emise de autoritatea competentă, autorizată în condițiile regulamentului pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare a instalațiilor electrice racordate la SEN;

7. exploatare (tehnică) a instalațiilor electrice - supravegherea permanentă a funcționării instalațiilor electrice, pregătirea și coordonarea manevrelor, realizarea operațiilor și manevrelor în mod nemijlocit într-o instalație electrică, în vederea funcționării sigure și economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate și sănătate în muncă și în domeniul protecției mediului, stabilite prin legislația în vigoare;

8. instalație electrică - ansamblu de echipamente, celule și elemente legate funcțional între ele, de regulă amplasate într-un spațiu comun și exploatate de aceeași formație operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, rețelele electrice și instalațiile electrice de utilizare; instalația electrică este racordată la SEN;

9. instalație electrică de utilizare (a energiei electrice) - instalații electrice care aparțin unui consumator și sunt situate în aval față de punctul de delimitare de cele aferente rețelei electrice aparținând operatorului de distribuție/transport al energiei electrice; instalația electrică de utilizare creează condițiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

10. instalație electrică interioară - instalație electrică de joasă tensiune pentru prize și iluminat aferentă unei construcții, realizată în interiorul acestora;

11. instalație electrică tehnologică - instalație electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei construcții și destinată unei activități tehnologice;

12. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (în contextul regulamentului, întreprinderea familială este constituită din cel puțin 2 membri având calitatea de electrician autorizat gradul II, III sau IV);

13. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale (în contextul regulamentului, întreprinderea individuală este constituită de un electrician autorizat gradul II, III sau IV);

14. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor aflate în exploatare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate;

15. ministerul de resort - Ministerul Economiei sau orice succesor al acestuia având atribuții în domeniul energiei;

16. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;

17. operator economic atestat - operatorul economic, persoană juridică, titular al unui atestat, în termen de valabilitate, acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007;

18. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfășurarea de activități economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

19. responsabil tehnic cu execuția - persoana fizică responsabilă, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilității de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării exigențelor de calitate stabilite în prevederile legale și de documentația aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată și aprobată;

20. retragere a autorizării - anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimației emise de autoritatea competentă;

21. serviciul de specialitate - serviciul atestări, din cadrul autorității competente;

22. suspendarea autorizării - retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat și a legitimației corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat;

23. supravegherea executării unei instalații electrice - activitatea organizatorică și tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

24. verificator de proiecte - persoana fizică responsabilă, în condițiile legii, cu verificarea conținutului documentației pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigențele cuprinse în prevederile legale, care îndeplinește următoarele atribuții: verificarea existenței conținutului-cadru a documentației, pe faze de proiectare, încadrarea documentației în exigențele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate și sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism și sistematizare, verificarea legalității soluțiilor adoptate în documentații, verificarea conformității documentației de execuție a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale și tehnice specifice.

(3) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic național.

CAPITOLUL V Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare și executare de instalații electrice

Art. 10. -

(1) Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare a instalațiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de executare, inclusiv lucrări de întreținere/mentenanță/reparații curente ale instalațiilor electrice racordate la SEN, se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin legitimația emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 58.

Art. 11. -

(1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea de instalații electrice racordate la SEN pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Autorizațiile enumerate la art. 11 conferă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:

a) gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autorizați gradul IIB, IIIB sau IVB a instalațiilor electrice;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de lucrări de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare pentru proiectare și executare de instalații electrice

Art. 13. -

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare a instalațiilor electrice racordate la SEN se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

b) cu aprobarea Comitetului de reglementare al autorității competente, în conformitate cu prevederile art. 14.

Art. 14. -

(1) Comitetul de reglementare al autorității competente poate aproba autorizarea gradul IVA, fără examen, a inginerilor proiectanți principali gradul I din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic sau a profesorilor/conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc următoarele condiții:

- calificare profesională/specializare în domeniul rețelelor electrice și/sau părții electrice a centralelor electrice;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul rețelelor electrice și/sau părții electrice a centralelor electrice.

(2) Cererea de autorizare va fi însoțită de curriculum vitae și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărții de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor precizate la alin. (1).

Art. 15. -

Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 13 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat;

c) examinarea candidaților;

d) emiterea legitimației.

SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen

Art. 16. -

Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poștal la autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 18.

Art. 17. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...