Guvernul României

Hotărârea nr. 1419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Modificări (2), Referințe (38), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 07 decembrie 2009.

În vigoare de la 07 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, al art. 55 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, și este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozițiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este în municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. Modificări (1)

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuții principale:

a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale și fondul geologic național, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) negociază și stabilește împreună cu ceilalți concedenți ai domeniului public al statului, după caz, clauzele și condițiile acordurilor petroliere, ale licențelor și permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licențe și permise și reglementează derularea operațiunilor petroliere și a activităților miniere prin norme, regulamente și instrucțiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare;

c) organizează fondul geologic național; constituie fondul național de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării și înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve și la resurse sunt cele înscrise în fondul național de către autoritatea competentă;

d) îndeplinește atribuțiile conferite de lege privitoare la taxe, redevențe și tarife;

e) stabilește, în condițiile legii, prețul de referință pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenței corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului național de transport al petrolului, precum și tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale sau pentru consultarea și utilizarea unor documente și informații referitoare la resursele minerale;

f) urmărește aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului, în cursul și după efectuarea operațiunilor petroliere și a activităților miniere;

g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere și ale licențelor sau permiselor, precum și ale normelor, regulamentelor și instrucțiunilor tehnice din domeniu și dispune măsuri pentru impunerea acestora; Jurisprudență

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile și în condițiile stabilite de lege;

i) avizează documentațiile privind executarea lucrărilor de prospecțiune, explorare sau de exploatare, miniere și petroliere, precum și documentațiile de încetare a operațiunilor petroliere și a activităților miniere, conform legislației în vigoare, a măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție ecologică;

j) avizează reglementările, instrucțiunile și prescripțiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului național de transport al petrolului, precum și pentru punerea în funcțiune sau abandonarea unor porțiuni din acesta;

k) instituie perimetre de protecție hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale și termominerale, nămoluri și turbe terapeutice și avizează instituirea perimetrelor de protecție sanitară;

l) dispune sistarea lucrărilor de explorare și/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentații tehnice aprobate, precum și a celor care, prin modul de desfășurare, pot conduce la exploatare nerațională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

m) elaborează, cu asistența ministerelor interesate, reglementări și instrucțiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

n) elaborează și ține la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră și Cadastrul minier;

o) urmărește îndeplinirea obligațiilor rezultate din planul de încetare a activității miniere;

p) urmărește și verifică producția de resurse minerale pentru calcularea redevențelor datorate de titularii licențelor miniere și acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice în vederea plății redevențelor de către operatorii economici;

q) colaborează cu autoritățile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecție a mediului și de protecție a muncii în exercitarea activității de inspecție;

r) constată și notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acte de inspecție;

s) gestionează Sistemul național de transport prin conducte al țițeiului și gazelor naturale și reglementează activitățile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societățile naționale/comerciale nominalizate de Guvern;

t) orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 3. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Agenția Națională pentru Resurse Minerale organizează și efectuează:

a) activități promoționale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere și a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;

b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activități miniere și operațiuni petroliere;

c) baza de date pentru uz propriu;

d) atestarea competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare;

e) avizarea programelor anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin compartimentele de inspecție teritorială;

f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile și industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schițelor de sistematizare, precum și a lucrărilor inginerești, sub aspectul influenței acestora asupra posibilităților de cercetare și de valorificare a substanțelor minerale utile și asupra protecției zăcămintelor; Reviste (1)

g) constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul activităților miniere și petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracțiuni, potrivit legii penale.

Art. 4. -

(1) Conducerea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este asigurată de către președintele acesteia, cu rang de secretar de stat.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se realizează, conform legii, de către primul-ministru.

(3) Președintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și o reprezintă în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea funcției sale președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite ordine, decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.

(5) Finanțarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(7) În cazul în care președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă, prin ordin, pe unul dintre directori să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri, precum și alte compartimente.

(2) Numărul total maxim de posturi al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este de 104, inclusiv demnitarul. Modificări (2)

Art. 6. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecție teritorială a desfășurării activităților miniere și petroliere în condițiile prevăzute în licențele miniere și acordurile petroliere, organizate pe grupe de județe sau, după caz, pe județe.

(2) Organizarea acestora și numărul de posturi se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Art. 7. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1), și se aprobă în condițiile legii.

(3) Salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislației în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

Art. 8. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu instituții/organizații publice și poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 și 4 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și un număr de 22 de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate pe întregul teritoriu al țării.

(2) Consumul maxim de carburanți pentru realizarea activităților specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Alexandru Pătruți
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.419.

ANEXĂ*) Modificări (2)

Numărul maxim de posturi = 104

ORGANIGRAMA
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

                    ┌──────────────────────────────────────┐
                    │       PREȘEDINTE       │
                    └──────────────────┬───────────────────┘
┌──────────────────────────────┐             │
│   Compartiment juridic   ├──────────────────────────┤
└──────────────────────────────┘             │
┌──────────────────────────────┐             │           ┌──────────────────────────────┐
│   Audit public intern   ├──────────────────────────┼─────────────────────┤  Informații clasificate  │
└──────────────────────────────┘             │           └──────────────────────────────┘
                             │
      ┌─────────────────────────────┬────────────────┴───────────────┬───────────────────────────┐
      │               │                │              │
┌──────────┴───────────┐ ┌──────────────┴──────────────┐  ┌─────────────┴─────────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ Direcția generală  │ │Direcția generală gestionare,│  │Direcția generală inspecție│ │   Direcția    │
│ gestionare, evaluare │ │ evaluare și concesionare  │  │și supraveghere teritorială│ │economico-financiară,│
│  și concesionare  │ │ resurse/rezerve minerale. │  │a activităților miniere și │ │ resurse umane și  │
│resurse/rezerve petrol│ │   Integrare europeană   │  │a operațiunilor petroliere │ │  administrativ  │
└──────────────────────┘ └─────────────────────────────┘  └───────────────────────────┘ └─────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Suspendarea actului administrativ. Condiții. Regim juridic
;
se încarcă...