Guvernul României

Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2009 până la 23 decembrie 2015, fiind înlocuit prin Ordin 2799/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, prevăzut în anexa nr. 1, Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, prevăzut în anexa nr. 2, modelul-cadru al caietului de obiective, prevăzut în anexa nr. 3, modelul-cadru al raportului de activitate, prevăzut în anexa nr. 4, modelul-cadru recomandat pentru contractele de management, prevăzut în anexa nr. 5, pentru instituțiile publice de cultură.

(2) Modelele reglementărilor prevăzute la alin. (1) se adaptează de către autoritățile administrației publice centrale sau locale care le elaborează, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, în funcție de specificul instituției publice de cultură căreia i se adresează.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituțiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
Theodor Paleologu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor, interimar,
Vasile Blaga

București, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.301.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT-CADRU
de organizare și desfășurare a evaluării managementului

ANEXA Nr. 3

Model-cadru

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat
pentru ............. (denumirea instituției) din ...........

Perioada de management este de ...... ani (în intervalul de minimum 3 ani și maximum 5 ani), începând cu ___/___/_______

I. Obiectivele și misiunea instituției

I.1. Subordonare

În temeiul prevederilor din .................................... (actul normativ privind organizarea și funcționarea autorității), ................. (denumirea instituției) din ............................. funcționează în subordinea Ministerului ....................../ Consiliului Județean ......................../Consiliului Local ........................ ca ......................... (tipul instituției: instituție de spectacole sau concerte/muzeu/colecție publică/bibliotecă/așezământ cultural de drept public etc.)1. Finanțarea ........... ............... (denumirea instituției) se realizează din venituri proprii și/sau din subvenții/alocații acordate de la bugetul de stat/local, prin bugetul ......................................... (denumirea autorității)2.

I.2. Obiectivele instituției

................................................................................................................................................

I.3. Misiunea instituției

................................................................................................................................................

II. Evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția își desfășoară activitatea3

................................................................................................................................................

III. Dezvoltarea specifică a instituției

................................................................................................................................................

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.1. Obiectul de activitate

Ministerul ................................................/Consiliul Județean ..................................../Consiliul Local ......................................., prin activitatea ....................................... (denumirea instituției) din ................................, asigură: (realizarea și exploatarea de .....; promovarea .....; încurajarea ......; susținerea ................... etc.).

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric ......................................

III.2.2. Prezent ...........................................

III.3. Personalul și conducerea

(actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituției)

III.3.1. Personalul

Analiza statului de funcții4:

Posturi Anul .... Anul .... Anul ....
Total
Personal ...
Personal ....
Personal ...
Alte categorii de personal

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituție pe anul ......... (anul în curs):

Total posturi5: ....., din care:

Personal/funcții de conducere ....:

(din care: .....)

Personal/funcții de execuție .....:

(din care: ......)

III.3.1.2. Alte informații6 privind managementul resurselor umane din instituție

III.3.2. Conducerea instituției

În prezent conducerea7 este asigurată/are o structură ...........................................................

Managementul8 ...................................................................................................

Atribuțiile9 ....................................................................................................

Consiliul10 .....................................................................................................

III.3.2.1. Evoluția criteriilor de performanță11 ale conducerii instituției sau, după caz, ale conducerii unor/mai multor secții/filiale etc., între anii ...../......:

Nr. crt. Anul .... Anul .... Anul ....
(1) (2) (3) (4) (5)
Denumirea criteriilor de performanță Date concrete, pe ani, privind evoluția respectivelor criterii

III.3.2.2. Alte informații despre secții/filiale etc., după caz ...................................................

III.3.2.3. Concluzii ..............................................................................................

III.4. Bugetul

În perioada12 de la .... la ......:

a) au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Categorii Prevăzut (lei) Realizat (lei)
(1) (2) (3) (4)
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)
Subvenții/Alocații
Cheltuieli de întreținere, din care: - cheltuieli de capital: investiții
Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenție - din venituri proprii/surse atrase
Alte categorii

b) gradul de acoperire din surse atrase și/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): ......

c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate: total - ....... lei

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total - ....... lei

- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total ....... lei;

d) gradul de creștere a surselor atrase și/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): ......;

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: ......;

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: .........;

g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%): .........;

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile): ........;

i) cheltuieli pe beneficiar13, din care:

- din subvenție: total -....... lei;

- din venituri proprii: total -....... lei.

III.5. Programele

....................................................... (denumirea instituției) din.............. a lansat în anul14 ..... un număr de ....... programe pentru perioada ................................... (o scurtă descriere a acestora).

III.6. Situația programelor

La data de ...................................... în .......................... (denumirea instituției) din ..................... se prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:

Nr. crt. Denumirea programului15 Costuri prevăzute16 pe proiect pentru ....... (anul) în cadrul acestora Costuri realizate17 pe proiect pentru .....(anul) în cadrul acestora Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele valorice18 ale investiției în proiecte din perioada (de la .... la ....)
mici (între ... lei și ... lei) medii (între ... lei și ... lei) mari (între ... lei și ... lei)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Programul a) ....

III.7. Informații despre secții/filiale etc., după caz

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției publice de cultură, aprobat prin ...................... din ..............................., este cuprins în anexa nr. 1.

IV. Sarcini și obiective pentru management

IV.1. Sarcini

Pentru perioada ..................................... (durata proiectului de management), managementul va avea următoarele sarcini:

de exemplu: realizarea ....; elaborarea ....; înființarea ....; crearea ....; coordonarea ...; reevaluarea și, după caz, .....; eficientizarea ....; clarificarea .... etc.);
îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al Ministerului................................/Consiliului Județean............................../Consiliului Local.................., respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;
transmiterea către Ministerul.........................../Consiliul Județean............../Consiliul Local............................., conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanță de urgență, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

IV.2. Obiective

Pentru perioada ........................................ (durata proiectului de management), managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea ...................................................... (denumirea instituției) din ........, urmărind:

a) managementul resurselor umane:

(i) conducerea ...............................;

(ii) personalul ..............................;

b) managementul economico-financiar:

(i) bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) ...................................;

(ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale) ................................;

c) managementul administrativ:

(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare ...................................;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...