Guvernul României

Hotărârea nr. 1403/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 30 noiembrie 2009.

În vigoare de la 30 noiembrie 2009 până la 22 august 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 834/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 lit. a) și al art. 5 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se reorganizează Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Autorității Hipice Naționale, ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agenție.

(2) Agenția este autoritatea națională competentă în domeniul inspecției de stat în zootehnie: creșterea, ameliorarea, reproducția și nutriția animalelor, pășuni și fânețe, conservarea și managementul resurselor genetice animale.

(3) Sediul Agenției este în șos. București-Ploiești, km 18,2, comuna Balotești, județul Ilfov.

(4) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 2. -

Agenția coordonează și controlează activitățile tehnice la nivel național și în profil teritorial, după o concepție strategică unitară, fundamentată științific și managerial, de ameliorare genetică și reproducție la animalele de fermă, de identificare, individualizare și înregistrare a ecvinelor, de evaluare, conservare și protecție a resurselor genetice animale, de conservare a băncii de gene zootehnice, de evaluare genetică a animalelor, de creare a bazei de date naționale, de acreditare și autorizare în zootehnie, de omologare de noi populații de animale, rase, linii, hibrizi, de control pe teren al efectivelor de animale, de efectuare de analize în laboratoare proprii, precum și de efectuare a inspecției de stat în zootehnie: creșterea, ameliorarea, reproducția și nutriția animalelor, menținerea și utilizarea suprafețelor de pășuni și fânețe, calitatea bazei furajere, precum și producerea de nutrețuri, conservarea și managementul resurselor genetice animale.

Art. 3. -

Agenția are următoarele atribuții principale:

1. elaborează pe baze științifice și manageriale moderne programe strategice sectoriale și metodologice de ameliorare și reproducție, inclusiv programe tehnice naționale pentru extinderea și efectuarea controlului oficial al producțiilor și al biotehnologiilor de reproducție la toate speciile animalelor de fermă, pentru testarea reproducătorilor după performanțe proprii și după descendenți, în conformitate cu instrucțiunile Comitetului internațional de înregistrare a performanțelor zootehnice și ale comisiilor sale, urmărind totodată implementarea acestor programe strategice din zootehnie, în sprijinul crescătorilor de animale și al dezvoltării fermelor zootehnice de elită;

2. efectuează, pe baze științifice și tehnice avansate, în laboratoare proprii, testele de paternitate - ADN și de profilaxie genetică la animale, inclusiv prin metode și tehnici citogenetice performante, controlul zootehnic calitativ al producțiilor de origine animală, controlul și testarea calității furajelor, precum și utilizarea lor în fermele zootehnice, în scopul obținerii unor produse corespunzătoare din punctul de vedere al calității, în colaborare științifică, tehnică și economică cu institute și laboratoare consacrate, fiind abilitată să emită buletine oficiale de analiză și de expertiză, care au și valoare juridică;

3. acreditează și autorizează unitățile implicate în desfășurarea activităților de selecție și ameliorare, însămânțări artificiale și depozitele de material seminal congelat, autorizează personalul care desfășoară activități de control oficial al producțiilor și de însămânțări artificiale, embriotransfer, avizează importul de animale vii pentru reproducție, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubație pentru reproducție, notifică prin buletine oficiale de analiză și expertiză calitatea materialului seminal;

4. emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi, conform modelului prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită și mânzat, precum și certificatele pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi și pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform modelelor prevăzute în anexele nr. I și II la Regulamentul (CE) nr. 1.359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată și realizează operațiunile de verificare și supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului;

5. elaborează norme metodologice și efectuează inspecția de stat și controlul tehnic al activităților din domeniul creșterii, ameliorării, reproducției, nutriției, menținerii și utilizării pășunilor și fânețelor, inclusiv al prevenirii tulburărilor de reproducție, al controlului complex al calității diluanților pentru materialul seminal congelat utilizat în biotehnologia însămânțărilor artificiale, al mediilor de cultură utilizate în biotehnologia transferului de embrioni și al substanțelor biostimulatoare ale funcției de reproducție, în scopul progresului tehnic, al protecției și dezvoltării patrimoniului genetic din zootehnie, în sprijinul direct al crescătorilor de animale și al dezvoltării zootehniei românești;

6. coordonează științific și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie, prin relații de parteneriat în bioinformatică aplicată, manifestări tehnico-științifice naționale de profil cu participare internațională, precum și alte forme de documentare de specialitate, care să determine o competență profesională reală;

7. avizează achiziționarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achiziționarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, în colaborare cu centrele regionale și cu asociațiile crescătorilor de animale, înființate pe specii și rase, la nivel național și în profil teritorial, în condițiile specifice economiei de piață;

8. redactează, cu personalul propriu sau prin colaborări, și editează periodic buletine informative, studii de sinteză, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice și metodologice, precum și alte materiale de documentare tehnică, de consultanță și de extensie pentru rețeaua națională de ameliorare și reproducție din zootehnie, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

9. asigură implementarea politicilor și a programelor din domeniul creșterii și exploatării animalelor, nutriției, ameliorării, reproducției și exploatării în condiții de bunăstare a animalelor, conservarea și protecția patrimoniului genetic național în zootehnie, activitățile tehnice complexe de identificare și evaluare genetică în conformitate cu reglementările comunitare;

10. elaborează norme metodologice privind acțiunile tehnice de creștere și ameliorare a animalelor din speciile: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, pești, albine și viermi de mătase, în scopul realizării de producție marfă pentru piața internă și externă, coordonează și controlează aplicarea lor în practică;

11. elaborează programe tehnice pentru extinderea controlului oficial al performanțelor zootehnice, pentru testarea reproducătorilor după performanțe proprii și după descendenți la toate speciile animalelor de fermă, conform legislației comunitare;

12. elaborează pe baze științifice și manageriale moderne programe strategice sectoriale și metodologice ale managementului resurselor genetice la animale și controlează implementarea acestora în teritoriu;

13. coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea perfecționării pregătirii profesionale, prin cursuri de formare, instruire și specializare a personalului propriu și al operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, în cadrul centrelor de perfecționare ale Agenției, pe baza unor programe unice elaborate de aceasta, propune specialiștii din rețeaua națională de reproducție și selecție la cursuri postuniversitare și doctorate;

14. controlează sistemele de creștere și tehnologiile de exploatare, utilizate la animalele crescute în exploatații, cerințele de construcție a adăposturilor pentru animale, de izolație, de încălzire și ventilație, precum și de control al instalațiilor și echipamentelor folosite;

15. asigură inspecția și controlul suprafețelor de pășuni și fânețe la nivel național, în scopul menținerii suprafețelor, exploatării și întreținerii acestora în condiții tehnico-economice corespunzătoare;

16. controlează valorificarea superioară a pășunilor și fânețelor;

17. coordonează și controlează activitatea de identificare, individualizare și înregistrare a ecvinelor, în colaborare cu unitățile de profil și asociațiile profesionale ale crescătorilor, în vederea organizării bazei naționale de date și a gestionării informațiilor privind calitatea și evoluția materialului biologic;

18. controlează modul de implementare în teritoriu a programului național de ameliorare și al realizării și eficienței acestuia, pe specii;

19. controlează sistemul de identificare și individualizare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

20. execută inspecția de stat în domeniul estimării valorii de ameliorare și a aprecierii conformației corporale prin descrierea liniară a caracterelor de exterior la candidatele mame de tauri (CMT), precum și la fiicele taurilor introduși în testare după descendenți în primele 100 de zile de la fătare;

21. coordonează și controlează respectarea măsurilor privind ameliorarea, reproducția dirijată și profilaxia genetică la nivel național, zonal și în profil teritorial, la animalele de interes zooeconomic;

22. controlează și avizează ieșirile din efectiv ale animalelor de reproducție de înaltă valoare genetică înscrise în registrele genealogice ale raselor, cu excepția reformei de necesitate;

23. controlează modul de desfășurare a activităților de reproducție și programele de ameliorare și de producție în fermele de elită și propune, anual, excluderea acelora care nu respectă programul de ameliorare și introducerea altora care corespund cerințelor privind regulamentul de funcționare, încurajând astfel concurența între producătorii de material biologic valoros;

24. efectuează inspecția în unitățile cuprinse în controlul oficial al performanțelor de producție, prin verificarea prin sondaj a performanțelor înscrise în documentele oficiale ale organizațiilor sau asociațiilor acreditate pentru această activitate;

25. controlează respectarea normelor zootehnice de atestare a reproducătorilor, elaborate de compartimentele de profil ale Agenției;

26. instruiește bonitorii pe rase din cadrul oficiilor județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie și al asociațiilor de crescători;

27. controlează modul de nominalizare a împerecherilor la speciile de interes zootehnic, pentru asigurarea progresului genetic, făcută de către asociații;

28. realizează evaluarea profesională a controlorilor care efectuează controlul oficial al producției;

29. coordonează și îndrumă tehnic împreună cu asociațiile extinderea însămânțărilor artificiale la toate speciile de animale de interes zootehnic;

30. coordonează și controlează modul de inventariere a femelelor din circuitul de reproducție, pe specii și rase;

31. coordonează și controlează programele de reproducție pe specii;

32. instruiește comisiile de bonitare, clasare și autorizare a reproducătorilor masculi utilizați la montă naturală și controlează modul cum este organizată monta naturală dirijată, acolo unde este cazul, privind asigurarea cu reproducători valoroși autorizați de către oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, respectarea încărcăturii de femele pe reproducător, precum și modul de întreținere, furajare și utilizare a reproducătorilor masculi la montă naturală, în vederea obținerii unei natalități corespunzătoare fiecărei specii;

33. realizează controlul tehnic al activităților de profil, propunând măsuri și interdicție parțială sau totală în folosirea materialului seminal brut sau conservat, atunci când condițiile de calitate nu corespund normelor interne aprobate și legislației în vigoare;

34. participă la instruirea personalului de specialitate din unitățile teritoriale de profil în vederea însușirii metodologiei specifice privind evaluarea calitativă și recepția materialului seminal, precum și în acțiunea de perfecționare profesională a operatorilor de însămânțări artificiale;

35. autorizarea hergheliilor și a altor unități din domeniul creșterii cabalinelor;

36. coordonarea și acordarea numărului unic - UELN și eliberarea pașaportului, prin oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;

37. aprobă activități cu impact în creșterea și ameliorarea cabalinelor și dispune răspunderi și sancțiuni;

38. controlează activitatea de creștere, reproducție și gradul de ameliorare a cabalinelor de rasă din hergheliile de stat și particulare, participă la clasarea și ierarhizarea cabalinelor de rasă, verifică corectitudinea datelor înscrise în cărțile de rasă și autorizează armăsarii pepinieri din herghelii și de montă publică, în scopul îmbunătățirii genetice a populațiilor de cabaline și al conservării patrimoniului genetic cabalin;

39. realizează inspecția și controlul activităților tehnice complexe de identificare, evaluare, conservare și protejare a resurselor genetice animale, la nivelul standardelor internaționale și în relație de parteneriat tehnic cu organisme naționale și internaționale de profil;

40. controlează modul de îndeplinire și respectare a criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, fermele de reproducție și stațiile de incubație;

41. controlează aplicarea normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă, luând toate măsurile necesare pentru a impune penalități pentru orice încălcare a acestor norme, respectiv retrage numărul de identificare acordat stațiilor de incubație care nu respectă prevederile normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă;

42. controlează modul de îndeplinire și respectare a criteriilor în vederea acreditării stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare;

43. controlează modul de implementare, îndeplinire și respectare a programelor de conservare a populațiilor de animale vulnerabile, în pericol, în stare critică de dispariție și dezvoltă banca națională de gene zootehnice;

44. acreditează asociațiile de crescători de specii de animale care nu fac obiectul programelor de conservare și utilizare a resurselor genetice animale (porumbei, câini, pisici și alte animale de companie);

45. coordonează și controlează aplicarea eficientă a programelor de ameliorare și de reproducție;

46. acreditează fermele și stațiunile de testare în care se realizează testarea performanțelor raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice;

47. coordonează activitățile de omologare, iar controlul în stațiunile și fermele de testare se realizează de către centrele regionale prin oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;

48. emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice;

49. controlează calitatea laptelui crud prin laboratoarele proprii, în vederea determinării parametrilor (grăsime, proteină, lactoză, celule somatice, încărcătura de germeni etc.) utilizați în evaluările genetice și în vederea acordării ajutoarelor de stat;

50. controlează prin laboratoare specializate calitatea produselor apicole;

51. execută testele ADN la animalele de înaltă valoare genetică din controlul oficial al producției, în vederea nominalizării împerecherilor și producerii de descendență valoroasă pentru folosirea la însămânțări artificiale;

52. efectuează teste în vederea depistării precoce a unor anomalii genetice transmisibile din generație în generație;

53. efectuează teste ADN în vederea stabilirii paternității produșilor obținuți din embriotransfer, însămânțări artificiale și montă naturală autorizată, pe specii;

54. coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie;

55. organizează și administrează baza națională de date, pe specii, prelucrarea în sistem computerizat a informațiilor din domeniul reproducției, selecției, resurselor genetice animale, creșterii animalelor, nutriției animalelor, individualizarea animalelor etc., în colaborare cu unitățile de profil și asociațiile crescătorilor de animale;

56. este abilitată să desfășoare acțiuni delegate de autoritatea acreditată pentru derularea operațiunilor de gestionarea fondurilor europene;

57. avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională;

58. îndeplinește orice alte atribuții ce rezultă din prezenta hotărâre și din reglementările legale în vigoare, pentru a sprijini eficient și permanent o reală competență și concurență în zootehnia românească, pentru dezvoltarea economico-socială și asigurarea permanentă a securității alimentare a populației țării noastre.

Art. 4. -

(1) Agenția este condusă de un director general, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Agenției.

Art. 5. -

(1) Filialele regionale se reorganizează ca centre regionale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, denumite centre regionale, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției, organizate în teritoriu, după cum urmează: Iași, Constanța, București, Dolj, Arad, Cluj și Brașov.

(2) Numărul de posturi pentru fiecare centru regional, precum și modul de organizare și funcționare a acestora se stabilesc, în condițiile legii, prin decizie a directorului general al Agenției.

Art. 6. -

(1) Personalul Autorității Hipice Naționale se preia de către Agenție, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

(2) Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Agenției se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Personalul centrelor regionale se asigură prin preluarea a 30% din personalul oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județene, specialiști cu studii superioare, care vor exercita atribuții de inspecție de stat în zootehnie în cadrul centrului regional, precum și prin preluarea personalului existent în centrele regionale ale Autorității Hipice Naționale.

Art. 7. -

(1) Agenția preia prin protocol de predare-preluare patrimoniul Autorității Hipice Naționale.

(2) Centrele regionale preiau prin protocol de predare-preluare patrimoniul necesar pentru desfășurarea activității de la oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie ale județelor Iași, Constanța, București, Dolj, Arad, Cluj și Brașov, precum și pe cel aferent centrelor regionale ale Autorității Hipice Naționale.

(3) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) și (2) se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.403.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...