Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere reforma realizată în domeniul politicii sociale comune în problema persoanelor cu nevoi speciale prin ratificarea de către România a Convenției ONU prin adoptarea Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin schimbarea viziunii față de politica în domeniu din perioada 2000-2015, ce impune existența unor noi reglementări pe care Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să le promoveze cât mai urgent, ținând cont în activitatea sa viitoare de armonizarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu actele normative subsecvente cu privire la nediscriminarea sportivilor cu nevoi speciale față de ceilalți sportivi,

luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru premierea și susținerea financiară a sportivilor cu nevoi speciale la același nivel cu ceilalți sportivi, pentru același tip de performanțe obținute la competiții naționale și internaționale oficiale,

ținând cont de faptul că prezenta ordonanță de urgență creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condițiile pentru stabilirea de norme financiare pentru activitatea sportivă,

neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncționalități în procesul de finanțare a activității sportive din sume de la bugetul de stat și acordare de sprijin financiar pentru toate categoriile de sportivi.

Luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ unitar referitor la calcularea rentei viagere pentru sportivii cu performanțe deosebite, astfel încât să nu mai existe neclarități care generează inechități cu privire la modul de calcul al acesteia, motiv pentru care în acest moment există situații concrete în care sportivi cu performanțe superioare beneficiază de o rentă viageră mai mică decât sportivi cu performanțe inferioare, dată fiind ambiguitatea textului legal în vigoare care dă naștere la cel puțin două modalități de calcul al rentelor viagere,

ținând cont că rentele viagere se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii, precum și de faptul că Ministerul Tineretului și Sportului este în imposibilitatea soluționării atât a cererilor privind calcularea, cât și a cererilor privind recalcularea rentelor, cereri depuse în cursul anului 2016,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanță de urgență va avea ca efect imposibilitatea acordării de sprijin financiar și de premiere a sportivilor cu nevoi speciale, va genera blocaje și ineficiență și va menține inechitățile și discriminările cu privire la premierea sportivilor cu nevoi speciale în raport cu ceilalți sportivi, precum și menținerea inechităților și discriminărilor referitoare la modul de calcul și plata rentelor viagere între sportivii cu aceeași performanță, pe de-o parte, și între sportivii cu nevoi speciale și ceilalți sportivi, pe de altă parte, cu impact grav asupra activității sportive de performanță și, implicit, și asupra imaginii României, întrucât sportul reprezintă una dintre valorile fundamentale ale unei societăți,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 161, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În îndeplinirea atribuțiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru același tip de performanțe, obținute la competiții naționale și internaționale oficiale."

2. La articolul 64, alineatele (1), (11) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

(1) Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră.

(11) Poate beneficia de rentă viageră în condițiile alin. (1) sportivul de performanță care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) s-a retras din activitatea sportivă;

b) are cetățenie română, atât la data obținerii performanțelor sportive, cât și la data solicitării și acordării rentei viagere;

c) performanțele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obținute concurând pentru România.

. . . . . . . . . .

(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câștig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Național de Statistică."

3. La articolul 64 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:

- pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a);

- pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală și/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a);".

4. La articolul 64 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) și b) nu poate depăși echivalentul a cinci câștiguri salariale medii brute pe economie."

5. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă.

6. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

"

Art. 641. -

(1) În cazul retragerii de către organismul internațional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a comunicării oficiale din partea federației sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înștiințării de către organismul internațional competent, federația sportivă are obligația să înștiințeze Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.

(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept și în cazul:

a) pierderii de către sportiv a cetățeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia;

b) decesului sportivului, cu începere de la data decesului.

(3) Intervenirea situațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică în scris, în termen de 15 zile, Ministerului Tineretului și Sportului de către sportiv sau, respectiv, moștenitorii acestuia, împreună cu copia dovezii pierderii cetățeniei sau, respectiv, certificatului de deces. Sumele încasate cu titlu de rentă viageră după data prevăzută la alin. (2) vor fi recuperate potrivit legii." Modificări (1)

7. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:

"

Art. 671. -

(1) Participanții la activitatea sportivă pot fi:

a) sportivi;

b) antrenori;

c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători, operatori video; Modificări (1)

d) arbitri, observatori, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive. Modificări (1)

(2) Autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive pot efectua, pentru participanții prevăzuți la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru: Modificări (1)

a) transport, cazare, masă;

b) alimentație de efort;

c) indemnizații sportive, premii, prime, burse;

d) asigurarea de accidente;

e) asigurarea și achiziționarea de materiale și echipament sportiv, cheltuieli medicale și pentru controlul doping;

f) plata arbitrilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuțior, cercetătorilor, operatorilor video, observatorilor, personalului auxiliar, altor persoane care contribuie la realizarea activității sportive, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurării activității sportive.

(3) Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

8. În cuprinsul legii, sintagma "salarii medii brute pe economie" se înlocuiește cu sintagma "câștiguri salariale medii brute pe economie".

Art. II. -

Rentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătește renta viageră mai mare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Elisabeta Lipă
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 28 septembrie 2016.

Nr. 61.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...