Guvernul României

Hotărârea nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare

Modificări (5), Referințe (9)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 30 noiembrie 2009.

În vigoare de la 30 noiembrie 2009 până la 12 aprilie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 277/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național de Evaluare și Examinare, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, specializat în evaluarea educațională, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(2) Centrul Național de Evaluare și Examinare preia activitatea de evaluare de la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care se desființează.

(3) Centrul Național de Evaluare și Examinare are sediul în imobilul, aflat în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, situat în municipiul București, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.

Art. 2. - Modificări (1)

Centrul Național de Evaluare și Examinare are ca scop realizarea și coordonarea sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar și coordonarea evaluării manualelor școlare.

Art. 3. -

Centrul Național de Evaluare și Examinare are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea științifică și profesională a sistemului de examene din învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade; Modificări (1)

b) elaborează, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, metodologii, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea examenelor și evaluărilor în învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației, cercetării și inovării;

c) efectuează expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar; Modificări (1)

d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației, cercetării și inovării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare; Modificări (1)

e) organizează un sistem de evidență a rezultatelor examenelor naționale, olimpiadelor și concursurilor pentru elevi, precum și a rezultatelor școlare înregistrate la finalul unor cicluri de învățământ/curriculare, în funcție de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora; Modificări (1)

f) acordă sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate școlare, unități de învățământ;

g) elaborează și realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module școlare, în funcție de nivelurile educaționale sau de ciclurile curriculare;

h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor și a altor persoane implicate în desfășurarea examenelor și sprijină acțiunile de perfecționare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului școlar;

i) desfășoară activități de cercetare în domeniul evaluării educaționale;

j) propune conducerii Ministerului Educației, Cercetării și Inovării inițierea unor proiecte de acte normative care fac referire la evaluarea de proces și performanța în învățământul preuniversitar;

k) participă la proiecte și la programe naționale și internaționale în domeniul evaluării în învățământul preuniversitar;

l) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul construirii și actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare; Modificări (1)

m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, și activitatea centrelor de excelență regionale/județene; Modificări (2)

n) realizează expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare; Modificări (1)

o) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor școlare, la cererea ministrului educației, cercetării și inovării;

p) formează experți evaluatori de manuale școlare, prin derularea de programe în acest sens;

q) organizează cadrul general al difuzării manualelor în școli;

r) verifică respectarea de către edituri a condițiilor tehnice de editare a manualelor școlare.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de funcționare ale Centrului Național de Evaluare și Examinare se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(2) Conducerea Centrului Național de Evaluare și Examinare este asigurată de către un director, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Evaluare și Examinare este de 44. Modificări (4)

(4) Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice și personal contractual.

(5) Posturile Centrului Național de Evaluare și Examinare se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, prin redistribuirea numărului de posturi de la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat la unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului. Modificări (3)

(6) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Art. 5. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Național de Evaluare și Examinare se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(2) Veniturile proprii ale Centrului Național de Evaluare și Examinare provin din tarife percepute pentru activități de: evaluarea manualelor școlare, elaborarea de publicații, cărți și broșuri, consultanță pentru elaborarea de proiecte în domeniul educației, consultanță pentru elaborarea de proiecte finanțate din fonduri UE pentru țări din Asia și Africa. Modificări (2)

(3) Salarizarea personalului Centrului Național de Evaluare și Examinare se face conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 6. -

Centrul Național de Evaluare și Examinare preia personalul cu atribuții privind domeniul evaluării de proces, al evaluării de manuale școlare și performanță în învățământul preuniversitar din cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 7. -

În vederea desfășurării activităților specifice, Centrul Național de Evaluare și Examinare este dotat cu două autoturisme și două microbuze, preluate de la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar.

Art. 8. -

Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.401.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...