Curtea Constituțională

Hotărârea nr. 34/2009 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă, candidat independent la alegerile pentru Președintele României din anul 2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

La data de 25 noiembrie 2009, dl Constantin Ninel Potîrcă a înaintat Curții Constituționale, în vederea soluționării, cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României, cerere înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. J6258 din 25 noiembrie 2009.

Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererea se soluționează fără citarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României, se susține că fraudarea alegerilor decurge din discriminarea creată de art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) și art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, aceste dispoziții de lege fiind contrare prevederilor art. 4 alin. (2) și art. 16 din Constituție. De asemenea, arată că a depus la Curtea Constituțională o contestație înregistrată cu nr. J6218 din 20 noiembrie 2009, prin care, "pe cale de excepție", a invocat neconstituționalitatea textelor de lege mai sus amintite. În sfârșit, arată că cererea de anulare a alegerilor nu este motivată, așa cum cere art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, întrucât această condiție este în vădită contradicție cu prevederile art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) și art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României, arătând că argumentele invocate de dl Constantin Ninel Potîrcă constituie motive ale unei excepții de neconstituționalitate ce nu poate fi soluționată pe această cale.

C U R T E A,

analizând contestația în raport cu prevederile Constituției și ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și documentele aflate la dosar, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, precum și ale art. 2 și 24 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă să soluționeze cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, cerere formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă.

Examinând cererea formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă, Curtea Constituțională constată că aspectele invocate pe această cale pun în discuție constituționalitatea unor dispoziții ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României în raport cu prevederile art. 4 și 16 din Constituție, dar și problema "conformității" unor dispoziții ale legii amintite între ele. Astfel, arată că prevederile art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) și art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 sunt discriminatorii, întrucât nu permit și reprezentanților candidaților independenți să facă parte din componența birourilor electorale. De asemenea, arată că, prin neparticiparea în birourile electorale, nu poate îndeplini cerința de a motiva cererea pentru anularea alegerilor.

Față de aceste aspecte, Curtea reține că, având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora "(1) Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin [...]", problemele vizând neconstituționalitatea unor texte de lege nu pot constitui obiect al cererii privind anularea alegerilor pentru funcția de Președinte al României.

De asemenea, Curtea reține că, potrivit alin. (2) al articolului mai sus menționat, o astfel de cerere trebuie însoțită de dovezi care să releve actul de fraudă. Or, dl Constantin Ninel Potîrcă admite în cererea sa că nu deține dovezi în sensul fraudării alegerilor, solicitând doar Curții Constituționale să verifice informațiile furnizate de mass-media cu privire la desfășurarea alegerilor. În atare condiții, Curtea consideră că cerința prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 nu este îndeplinită.

În sfârșit, în ceea ce privește aspectul invocat de dl Constantin Ninel Potîrcă privind faptul că prin contestația înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. J6218 din 20 noiembrie 2009 a cerut anularea alegerilor pentru funcția de Președinte al României, iar această solicitare nu a fost soluționată, Curtea reține că prin Adresa nr. 15.291 din 25 noiembrie 2009 a răspuns acestei cereri pe cale administrativă, arătând că excepția de neconstituționalitate a unei legi sau ordonanțe nu poate fi invocată direct, ci prin încheiere a instanței de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și al art. 24 și 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă.

Hotărârea este definitivă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

;
se încarcă...