Guvernul României

Hotărârea nr. 1376/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Arhivelor Naționale

Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. 1 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, cât și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Arhivele Naționale se înființează, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, prin reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naționale, la nivel de direcție în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, precum și a direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale și a Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale, la nivel de servicii.

(2) Arhivele Naționale au sediul central în municipiul București, bd. Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5.

Art. 2. -

Finanțarea activității Arhivelor Naționale se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.

CAPITOLUL II Atribuțiile Arhivelor Naționale

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Arhivele Naționale asigură administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului arhivistic național al României și exercită atribuțiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Arhivele Naționale exercită orice alte atribuții stabilite prin actele normative în vigoare.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Arhivelor Naționale

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Arhivele Naționale se organizează la nivel central și teritorial. Aparatul central este organizat la nivel de direcție și are în subordine 41 de servicii județene ale Arhivelor Naționale și Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.

(2) În cadrul aparatului central se organizează servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii.

(3) Structura organizatorică a Arhivelor Naționale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

(4) Numărul maxim de posturi pentru Arhivele Naționale este de 1.180. Modificări (2)

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Arhivelor Naționale și statul de organizare se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Arhivele Naționale sunt conduse de un director, ajutat de un director adjunct, numiți de ministrul administrației și internelor, în condițiile legii.

(2) Directorul reprezintă Arhivele Naționale în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu alte autorități și instituții publice centrale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.

(3) Directorul Arhivelor Naționale are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul Arhivelor Naționale emite dispoziții.

(5) Serviciile județene ale Arhivelor Naționale și Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale sunt conduse de șefi de servicii, numiți de directorul Arhivelor Naționale, în condițiile legii.

(6) Coordonarea activității Arhivelor Naționale se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 6. -

(1) Personalul Arhivelor Naționale este constituit din funcționari publici și personal contractual.

(2) Personalului Arhivelor Naționale îi sunt aplicabile prevederile legale care îi reglementează activitatea.

(3) Ca urmare a reorganizării, personalul Arhivelor Naționale se preia și se încadrează în limita posturilor aprobate pentru această instituție, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din Arhivele Naționale.

(4) Încadrarea personalului Arhivelor Naționale în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.

Art. 7. -

Patrimoniul Arhivelor Naționale se constituie din patrimoniile structurilor Arhivelor Naționale care s-au reorganizat, în baza situației financiare existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 8. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Arhivele Naționale realizează un inventar care va cuprinde mențiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.376.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Arhivelor Naționale

┌──────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┤ DIRECTOR ├───────>│DIRECTOR ADJUNCT│ │ └──────┬┬──────┘ └────────────────┘ Aparat central │ ││ ┌─────────────┬───────────┬─────────┼────────┬─────────────┬───────────┬──────┼┼──────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐ v v v │ v v v ││ v v v v v ┌────────────┐┌───────────┐┌────────────┐ │ ┌─────────────┐┌───────────┐┌─────────┐ ││ ┌──────────┐┌──────────┐┌─────────┐┌──────────────┐┌─────────┐ │ Biroul ││ Biroul ││ Biroul │ │ │ Biroul ││ Biroul ││ │ ││ │Comparti- ││Comparti- ││Comparti-││Compartimentul││Comparti-│ │metodologie,││management ││ financiar- │ │ │documentare, ││ analiză- ││Comparti-│ ││ │ mentul ││ mentul ││ mentul ││ planificare ││ mentul │ │ îndrumare ││ resurse ││ contabi- │ │ │publicații și││ sinteză, ││ mentul │ ││ │structură ││imagine și││ relații ││reacții pentru││achiziții│ │ și control ││ umane ││ litate │ │ │ activități ││secretariat││ juridic │ ││ │ de ││informare ││interna- ││ situații ││ publice │ │ ││ ││ │ │ │ științifice ││ și arhivă ││ │ ││ │securitate││ publică ││ ționale ││ de urgență ││ │ └────────────┘└───────────┘└────────────┘ │ └─────────────┘└───────────┘└─────────┘ ││ └──────────┘└──────────┘└─────────┘└──────────────┘└─────────┘ │ ┌──────────────────┐ ││ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ Serviciul arhive │ ││ │Serviciul de logistică, microfilmare│ │ │naționale istorice│<────────┴┴─────────>│ de asigurare, conservarea și │ │ │ centrale │ │ restaurarea documentelor │ │ └─────────┬────────┘ └─────────────────┬──────────────────┘ │ │ │ │ v v ┌───────────────┬──────────────┬───┼───────┬─────────────┬──────────────┐ ┌─────────────┬──────────────┬───────────────┐ v v v │ v v v v v v v ┌─────────────┐┌──────────────┐┌─────────┐│┌────────────┐┌─────────────┐┌─────────────┐ ┌───────────┐┌─────────────┐┌──────────────┐┌──────────────┐ │Biroul arhive││Biroul arhive ││ Biroul │││ Biroul ││Biroul arhive││ Biroul │ │ Biroul ││ Biroul ││Compartimentul││ │ │ feudale ││administrative││ arhive │││ arhive ││ tehnice ││ relații cu │ │conservare-││ tehnic ││ microfilmare ││Compartimentul│ │ personale ││ și culturale ││economice│││contemporane││ și de ││ publicul │ │restaurare ││administrativ││ de asigurare ││ informatică │ │ și colecții ││ ││ │││ ││înregistrare ││ │ │ ││ ││ ││ │ └─────────────┘└──────────────┘└─────────┘│└────────────┘└─────────────┘└─────────────┘ └───────────┘└─────────────┘└──────────────┘└──────────────┘ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │ ┌────────────────────────────────┐ │ │41 SERVICII JUDEȚENE + Serviciul│ Structuri subordonate └────────>│ Municipiului București al │ │ Arhivelor Naționale │ └────────────────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...