Parlamentul României

Legea nr. 362/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 pentru gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an diminuări și redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor finanțate din instrumente structurale la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri din instrumente structurale între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare."

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective."

3. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 20 noiembrie 2009.

Nr. 362.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...