Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reglementarea aeronautică civilă română privind licențierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET, ediția 2 din 05.11.2009

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2009 până la 11 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 351/2016 și înlocuit de Reglementare 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, precum și în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.

(2) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu standardele și practicile recomandate în anexele la aceasta, precum și cu prevederile convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent și modern procesului de elaborare și dezvoltare a sistemului național de reglementări aeronautice civile române.

(3) În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul reglementării domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, emite sau asigură prin autorități delegate elaborarea și/sau emiterea reglementărilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la activitățile aeronautice civile și conexe, precum și pentru persoanele care își propun ori desfășoară activități în zonele supuse servituților de aeronautică civilă.

(4) Prezenta reglementare aeronautică civilă română a fost elaborată în baza prevederilor anexelor 1 și 3 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Procedurilor de lucru dintre Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) (Working Arrangements between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization), ale documentului OACI nr. 7.475, precum și ale raportului întâlnirii comune OACI-OMM, Montreal, 2002, cu privire la pregătirea și licențierea personalului meteorologic aeronautic.

CAPITOLUL 1 Definiții și abrevieri

1.1. Definiții

Atunci când următorii termeni sunt folosiți în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înțeles:

- autoritate de stat - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviației civile;

- autoritate de licențiere - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat desemnat de către autoritatea de stat drept responsabil pentru licențierea personalului meteorologic aeronautic;

- autorizație specială asociată unei licențe - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se desemnează o competență de specialist asociată cu calificările și gradele înscrise în licența respectivă;

- autorizație de unitate - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează tipul unității meteorologice aeronautice și locația unde meteorologul aeronautic este autorizat să exercite prerogativele calificării și gradului care sunt înscrise în licența respectivă;

- calificare - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se stabilește competența specifică în urma absolvirii unui curs de pregătire autorizat în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;

- certificat medical - dovada acordată de organizația autorizată de către autoritatea de stat, care demonstrează că deținătorul unei licențe îndeplinește cerințele specifice din punctul de vedere al aptitudinii medicale;

- competență - cunoștințele, abilitățile și experiența corespunzătoare, necesare pentru a furniza serviciul meteorologic aeronautic, conform calificării și gradului înscrise într-o licență de meteorolog aeronautic;

- furnizor de servicii meteorologice aeronautice - organizația autorizată de către autoritatea de stat drept responsabilă pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spațiu aerian alocat;

- grad asociat unei calificări - înscrisul asociat unei calificări, constituind parte integrantă a acesteia, prin care sunt precizate anumite condiții speciale, drepturi, competențe sau limitări referitoare la competențele conferite prin deținerea calificării respective;

- instructor OJT - meteorologul aeronautic care are înscrisă în licență o autorizație specială ce permite deținătorului să asigure instruire în mediul operațional la o unitate meteorologică aeronautică;

- licență de meteorolog aeronautic (licență MA) - documentul oficial individual emis de către autoritatea de licențiere, prin care se acordă deținătorului dreptul de a desfășura activitățile aeronautice specificate în conformitate cu prezenta reglementare și care conține detalii referitoare la calificările, gradele, autorizațiile de unitate și/sau speciale, precum și la termenul de valabilitate al competențelor acordate;

- licență de meteorolog aeronautic stagiar (licență MA stagiar) - documentul oficial individual emis de către autoritatea de licențiere, prin care se acordă deținătorului dreptul de a participa la un curs aprobat de pregătire inițială în domeniul meteorologic aeronautic și de a efectua pregătirea OJT în mediu operațional real sub supravegherea unui meteorolog aeronautic autorizat corespunzător;

- meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant deținător al unei licențe de meteorolog aeronautic care îi conferă dreptul de a asigura asistență meteorologică activităților aeronautice civile în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;

- reînnoire - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, după ce licența a expirat, prin care se reînnoiesc competențele acordate în cadrul calificării, gradului sau autorizației înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări;

- revalidare - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, în cadrul perioadei de valabilitate a licenței, prin care se permite deținătorului să își continue activitatea și să își exercite competențele acordate prin calificarea, gradul sau autorizațiile înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări;

- revocare - retragerea definitivă de către autoritatea de stat sau, după caz, de către autoritatea de licențiere, a unei licențe ca urmare a neîndeplinirii de către deținător a condițiilor care au stat la baza acordării acesteia. În urma revocării licenței deținătorul pierde definitiv toate drepturile și competențele acordate;

- sistem de licențiere - ansamblul activităților organizate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în scopul selecției, pregătirii și calificării personalului meteorologic aeronautic, în vederea emiterii, revalidării și/sau reînnoirii licențelor MA, astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deținător de licență, să concure la desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță;

- suspendare - retragerea temporară de către autoritatea de licențiere a unei licențe ca urmare a neîndeplinirii de către deținător a condițiilor care au stat la baza acordării/revalidării acesteia. În urma suspendării licenței deținătorul pierde temporar competențele acordate.

Termenii utilizați în prezenta reglementare, suplimentar față de cei menționați mai sus, sunt specificați în reglementările aeronautice civile în vigoare.

1.2. Abrevieri

AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

BMA - birou meteorologic de aerodrom;

CLA - climatologie aeronautică;

CVMA - centru de veghe meteorologică aeronautică;

LMET -licențierea personalului meteorologic aeronautic;

OACI - Organizația Aviației Civile Internaționale;

OMM - Organizația Meteorologică Mondială;

OJT - instruire în mediu operațional real (On-the-Job Training);

MA - meteorolog aeronautic;

PPA -plan de pregătire aprobat;

RACR - Reglementare Aeronautică Civilă Română;

RIG - responsabil cu instruirea generală;

SMA - stație meteorologică aeronautică.

CAPITOLUL 2 Structura sistemului de licențiere a personalului meteorologic aeronautic

2.1. Generalități

Prezenta reglementare este elaborată în conformitate cu recomandările OACI și OMM în ceea ce privește personalul meteorologic aeronautic și conține cerințele de pregătire și nivelul de competență corespunzătoare standardelor menționate în documentele OMM Nr. 258 - "Ghid pentru formarea și calificarea personalului în meteorologie" și Nr. 732 - "Ghid de practici pentru centrele meteorologice care deservesc aviația", la care au fost luate în considerare și particularitățile specifice naționale privind asigurarea asistenței meteorologice a activităților aeronautice civile în România, în conformitate cu prevederile conținute în Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.

2.2. Autoritatea de licențiere

În România singura autoritate abilitată pentru licențierea personalului meteorologic aeronautic din aviația civilă este autoritatea de stat în domeniul aviației civile, care poate să delege o parte sau în întregime atribuțiile pe care le deține în acest domeniu. Autoritatea de licențiere desemnată de stat este responsabilă cu aplicarea și supravegherea sistemului de licențiere, emiterea licențelor, calificărilor, gradelor și autorizațiilor asociate, precum și a menținerii evidențelor acesteia.

2.3. Domeniu de aplicabilitate

2.3.1. Orice persoană care dorește să profeseze în calitate de meteorolog aeronautic în România trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic emisă în conformitate cu prezenta reglementare de către autoritatea de licențiere și care să conțină calificări/grade și autorizații valabile, corespunzătoare atribuțiilor operaționale pe care le va avea în activitatea de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile.

2.3.2. O persoană care dorește să obțină o licență de meteorolog aeronautic trebuie să obțină înainte o licență de meteorolog aeronautic stagiar emisă de către autoritatea de licențiere pentru a putea urma un stagiu de pregătire în vederea obținerii licenței de meteorolog aeronautic.

2.4. Scopul licenței

Licența de meteorolog aeronautic (licența MA) este emisă în scopul reglementării exercitării funcțiilor operaționale legate de asistența meteorologică a activităților aeronautice civile în România. Procesul de licențiere cuprinde emiterea, menținerea și, după caz, suspendarea și/sau revocarea licenței. Regulile de licențiere prevăzute prin prezenta reglementare au fost elaborate astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile din România, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deținător de licență, să asigure prin informațiile furnizate desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță.

2.5. Licența de meteorolog aeronautic stagiar

Licența de meteorolog aeronautic stagiar (licența MA stagiar) este emisă în scopul reglementării drepturilor și obligațiilor persoanelor aflate într-un proces de pregătire în vederea obținerii unei licențe de meteorolog aeronautic.

2.6. Calificări acordate în cadrul licenței de meteorolog aeronautic

2.6.1. Calificarea înscrisă într-o licență de meteorolog aeronautic indică domeniul operațional și nivelul de complexitate al activităților pentru care deținătorul are competența necesară, în baza căreia meteorologul aeronautic poate furniza servicii de asistență meteorologică aeronautică. Pentru a furniza serviciile conform calificării deținute, un meteorolog aeronautic trebuie să dețină, de asemenea, un grad asociat calificării și o autorizație de unitate.

2.6.2. Prezenta reglementare stabilește pentru licența de meteorolog aeronautic următoarele tipuri de calificări:

a) meteorolog aeronautic prognozist;

b) meteorolog aeronautic tehnician.

2.6.3. Datorită diferențelor semnificative dintre cele două calificări în ceea ce privește pregătirea de bază (studii medii/superioare de specialitate), licența de meteorolog aeronautic stagiar menționează și tipul calificării pentru care se efectuează pregătirea și este intrinsec legată de aceasta.

2.7. Grade asociate calificării

2.7.1. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt introduse cu scopul de a diferenția activitățile operaționale pe care le desfășoară deținătorul unei licențe MA în funcție de gradul de responsabilitate în desfășurarea acestor activități, de nivelul de competență și de nivelul de acces la utilizarea echipamentelor asociate cu furnizarea unui serviciu de asistență meteorologică aeronautică în cadrul respectivei calificări.

2.7.2. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt următoarele:

a) meteorolog aeronautic prognozist gradul 1 (nivel superior);

b) meteorolog aeronautic prognozist gradul 2 (nivel mediu);

c) meteorolog aeronautic prognozist gradul 3 (nivel inițial);

d) meteorolog aeronautic tehnician gradul 1 (nivel superior);

e) meteorolog aeronautic tehnician gradul 2 (nivel mediu);

f) meteorolog aeronautic tehnician gradul 3 (nivel inițial).

2.8. Autorizația de unitate asociată licenței de meteorolog aeronautic Autorizația de unitate este asociată licenței și prin aceasta se indică unitatea meteorologică aeronautică la care deținătorul licenței MA este autorizat să furnizeze un serviciu meteorologic aeronautic. Autorizația de unitate include tipul unității meteorologice aeronautice și locația acestuia. Unitățile meteorologice aeronautice sunt de 3 tipuri:

a) stație meteorologică aeronautică (SMA);

b) birou meteorologic de aerodrom (BMA);

c) centru de veghe meteorologică aeronautică (CVMA).

2.9. Autorizații speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic

Autorizațiile speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic reprezintă atestări înscrise în licența MA, care sunt asociate cu calificările și gradele pe care le deține posesorul licenței respective, în condițiile specificate în prezenta reglementare.

2.10. Menținerea competenței

2.10.1. După emiterea licenței MA și acordarea unei calificări/unui grad valabile/valabil, meteorologul aeronautic trebuie să demonstreze păstrarea competenței sale, în vederea menținerii dreptului de exercitare a prerogativelor conferite de calificarea/gradul respectivă/respectiv în condițiile specificate de prezenta reglementare.

2.10.2. După emiterea licenței MA - stagiar și absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică, meteorologul aeronautic poate să solicite emiterea licenței MA. În cazul în care nu solicită aceasta în condițiile stabilite prin prezenta reglementare, licența MA - stagiar se revocă.

2.11. Suspendarea/revocarea licenței de meteorolog aeronautic

2.11.1. Autoritatea de licențiere poate să limiteze drepturile și competențele acordate sau să suspende orice licență MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în cazul în care constată că deținătorul nu mai îndeplinește condițiile necesare aplicabile. Limitarea sau suspendarea unei licențe MA trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2.11.2. Autoritatea de stat în domeniul aviației civile poate să revoce orice licență MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în condițiile specificate în legislația în vigoare. Autoritatea de licențiere poate să revoce licența de meteorolog aeronautic stagiar în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2.12. Aptitudinea medicală

2.12.1. Solicitantul unei licențe trebuie să facă dovada aptitudinii sale medicale pe baza unui certificat în termen de valabilitate eliberat de instituția de specialitate autorizată de autoritatea de licențiere pe baza unor cerințe stabilite prin proceduri specifice.

2.12.2. Aptitudinea medicală trebuie să se încadreze în baremele medicale stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

CAPITOLUL 3 Selecția personalului meteorologic aeronautic

3.1. Condiții generale de înscriere a candidaților

3.1.1. Selecția candidaților în vederea obținerii unei licențe de meteorolog aeronautic stagiar se efectuează prin concurs, organizat de către organizația de aviație civilă furnizoare de servicii meteorologice aeronautice, pentru numărul de locuri disponibile anunțat.

3.1.2. Pentru a se putea înscrie la un concurs de selecție în vederea obținerii unei licențe MA stagiar, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

3.1.2.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:

a) sunt cel puțin absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

b) sunt declarați apți la examenul aptitudinilor psiho-fizice pentru siguranța circulației aeriene efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare.

3.1.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:

a) sunt cel puțin absolvenți de facultate cu diplomă de licență;

b) dețin specializare universitară și/sau postuniversitară în domeniul fizicii atmosferei și/sau meteorologiei;

c) sunt declarați apți la examenul aptitudinilor psiho-fizice pentru siguranța circulației aeriene efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare.

3.2. Selecția candidaților

3.2.1. Acceptarea candidaților la concurs se face în urma înscrierii la organizația de aviație civilă care organizează concursul, pe baza unui dosar personal, care trebuie să cuprindă următoarele documente care atestă îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs:

3.2.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copie de pe diploma de bacalaureat sau diploma de licență, după caz;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...