Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reglementarea aeronautică civilă română privind licențierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET, ediția 2 din 05.11.2009

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2009 până la 11 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 351/2016 și înlocuit de Reglementare 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, precum și în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.

(2) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu standardele și practicile recomandate în anexele la aceasta, precum și cu prevederile convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent și modern procesului de elaborare și dezvoltare a sistemului național de reglementări aeronautice civile române.

(3) În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul reglementării domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, emite sau asigură prin autorități delegate elaborarea și/sau emiterea reglementărilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la activitățile aeronautice civile și conexe, precum și pentru persoanele care își propun ori desfășoară activități în zonele supuse servituților de aeronautică civilă.

(4) Prezenta reglementare aeronautică civilă română a fost elaborată în baza prevederilor anexelor 1 și 3 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Procedurilor de lucru dintre Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) (Working Arrangements between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization), ale documentului OACI nr. 7.475, precum și ale raportului întâlnirii comune OACI-OMM, Montreal, 2002, cu privire la pregătirea și licențierea personalului meteorologic aeronautic.

CAPITOLUL 1 Definiții și abrevieri

1.1. Definiții

Atunci când următorii termeni sunt folosiți în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înțeles:

- autoritate de stat - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviației civile;

- autoritate de licențiere - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat desemnat de către autoritatea de stat drept responsabil pentru licențierea personalului meteorologic aeronautic;

- autorizație specială asociată unei licențe - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se desemnează o competență de specialist asociată cu calificările și gradele înscrise în licența respectivă;

- autorizație de unitate - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează tipul unității meteorologice aeronautice și locația unde meteorologul aeronautic este autorizat să exercite prerogativele calificării și gradului care sunt înscrise în licența respectivă;

- calificare - înscrisul asociat unei licențe MA, constituind parte integrantă a acelei licențe, prin care se stabilește competența specifică în urma absolvirii unui curs de pregătire autorizat în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;

- certificat medical - dovada acordată de organizația autorizată de către autoritatea de stat, care demonstrează că deținătorul unei licențe îndeplinește cerințele specifice din punctul de vedere al aptitudinii medicale;

- competență - cunoștințele, abilitățile și experiența corespunzătoare, necesare pentru a furniza serviciul meteorologic aeronautic, conform calificării și gradului înscrise într-o licență de meteorolog aeronautic;

- furnizor de servicii meteorologice aeronautice - organizația autorizată de către autoritatea de stat drept responsabilă pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spațiu aerian alocat;

- grad asociat unei calificări - înscrisul asociat unei calificări, constituind parte integrantă a acesteia, prin care sunt precizate anumite condiții speciale, drepturi, competențe sau limitări referitoare la competențele conferite prin deținerea calificării respective;

- instructor OJT - meteorologul aeronautic care are înscrisă în licență o autorizație specială ce permite deținătorului să asigure instruire în mediul operațional la o unitate meteorologică aeronautică;

- licență de meteorolog aeronautic (licență MA) - documentul oficial individual emis de către autoritatea de licențiere, prin care se acordă deținătorului dreptul de a desfășura activitățile aeronautice specificate în conformitate cu prezenta reglementare și care conține detalii referitoare la calificările, gradele, autorizațiile de unitate și/sau speciale, precum și la termenul de valabilitate al competențelor acordate;

- licență de meteorolog aeronautic stagiar (licență MA stagiar) - documentul oficial individual emis de către autoritatea de licențiere, prin care se acordă deținătorului dreptul de a participa la un curs aprobat de pregătire inițială în domeniul meteorologic aeronautic și de a efectua pregătirea OJT în mediu operațional real sub supravegherea unui meteorolog aeronautic autorizat corespunzător;

- meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant deținător al unei licențe de meteorolog aeronautic care îi conferă dreptul de a asigura asistență meteorologică activităților aeronautice civile în condițiile prevăzute în prezenta reglementare;

- reînnoire - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, după ce licența a expirat, prin care se reînnoiesc competențele acordate în cadrul calificării, gradului sau autorizației înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări;

- revalidare - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, în cadrul perioadei de valabilitate a licenței, prin care se permite deținătorului să își continue activitatea și să își exercite competențele acordate prin calificarea, gradul sau autorizațiile înscrise în licență, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări;

- revocare - retragerea definitivă de către autoritatea de stat sau, după caz, de către autoritatea de licențiere, a unei licențe ca urmare a neîndeplinirii de către deținător a condițiilor care au stat la baza acordării acesteia. În urma revocării licenței deținătorul pierde definitiv toate drepturile și competențele acordate;

- sistem de licențiere - ansamblul activităților organizate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în scopul selecției, pregătirii și calificării personalului meteorologic aeronautic, în vederea emiterii, revalidării și/sau reînnoirii licențelor MA, astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deținător de licență, să concure la desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță;

- suspendare - retragerea temporară de către autoritatea de licențiere a unei licențe ca urmare a neîndeplinirii de către deținător a condițiilor care au stat la baza acordării/revalidării acesteia. În urma suspendării licenței deținătorul pierde temporar competențele acordate.

Termenii utilizați în prezenta reglementare, suplimentar față de cei menționați mai sus, sunt specificați în reglementările aeronautice civile în vigoare.

1.2. Abrevieri

AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

BMA - birou meteorologic de aerodrom;

CLA - climatologie aeronautică;

CVMA - centru de veghe meteorologică aeronautică;

LMET -licențierea personalului meteorologic aeronautic;

OACI - Organizația Aviației Civile Internaționale;

OMM - Organizația Meteorologică Mondială;

OJT - instruire în mediu operațional real (On-the-Job Training);

MA - meteorolog aeronautic;

PPA -plan de pregătire aprobat;

RACR - Reglementare Aeronautică Civilă Română;

RIG - responsabil cu instruirea generală;

SMA - stație meteorologică aeronautică.

CAPITOLUL 2 Structura sistemului de licențiere a personalului meteorologic aeronautic

2.1. Generalități

Prezenta reglementare este elaborată în conformitate cu recomandările OACI și OMM în ceea ce privește personalul meteorologic aeronautic și conține cerințele de pregătire și nivelul de competență corespunzătoare standardelor menționate în documentele OMM Nr. 258 - "Ghid pentru formarea și calificarea personalului în meteorologie" și Nr. 732 - "Ghid de practici pentru centrele meteorologice care deservesc aviația", la care au fost luate în considerare și particularitățile specifice naționale privind asigurarea asistenței meteorologice a activităților aeronautice civile în România, în conformitate cu prevederile conținute în Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.

2.2. Autoritatea de licențiere

În România singura autoritate abilitată pentru licențierea personalului meteorologic aeronautic din aviația civilă este autoritatea de stat în domeniul aviației civile, care poate să delege o parte sau în întregime atribuțiile pe care le deține în acest domeniu. Autoritatea de licențiere desemnată de stat este responsabilă cu aplicarea și supravegherea sistemului de licențiere, emiterea licențelor, calificărilor, gradelor și autorizațiilor asociate, precum și a menținerii evidențelor acesteia.

2.3. Domeniu de aplicabilitate

2.3.1. Orice persoană care dorește să profeseze în calitate de meteorolog aeronautic în România trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic emisă în conformitate cu prezenta reglementare de către autoritatea de licențiere și care să conțină calificări/grade și autorizații valabile, corespunzătoare atribuțiilor operaționale pe care le va avea în activitatea de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile.

2.3.2. O persoană care dorește să obțină o licență de meteorolog aeronautic trebuie să obțină înainte o licență de meteorolog aeronautic stagiar emisă de către autoritatea de licențiere pentru a putea urma un stagiu de pregătire în vederea obținerii licenței de meteorolog aeronautic.

2.4. Scopul licenței

Licența de meteorolog aeronautic (licența MA) este emisă în scopul reglementării exercitării funcțiilor operaționale legate de asistența meteorologică a activităților aeronautice civile în România. Procesul de licențiere cuprinde emiterea, menținerea și, după caz, suspendarea și/sau revocarea licenței. Regulile de licențiere prevăzute prin prezenta reglementare au fost elaborate astfel încât serviciile de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile din România, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deținător de licență, să asigure prin informațiile furnizate desfășurarea operațiunilor de zbor în deplină siguranță.

2.5. Licența de meteorolog aeronautic stagiar

Licența de meteorolog aeronautic stagiar (licența MA stagiar) este emisă în scopul reglementării drepturilor și obligațiilor persoanelor aflate într-un proces de pregătire în vederea obținerii unei licențe de meteorolog aeronautic.

2.6. Calificări acordate în cadrul licenței de meteorolog aeronautic

2.6.1. Calificarea înscrisă într-o licență de meteorolog aeronautic indică domeniul operațional și nivelul de complexitate al activităților pentru care deținătorul are competența necesară, în baza căreia meteorologul aeronautic poate furniza servicii de asistență meteorologică aeronautică. Pentru a furniza serviciile conform calificării deținute, un meteorolog aeronautic trebuie să dețină, de asemenea, un grad asociat calificării și o autorizație de unitate.

2.6.2. Prezenta reglementare stabilește pentru licența de meteorolog aeronautic următoarele tipuri de calificări:

a) meteorolog aeronautic prognozist;

b) meteorolog aeronautic tehnician.

2.6.3. Datorită diferențelor semnificative dintre cele două calificări în ceea ce privește pregătirea de bază (studii medii/superioare de specialitate), licența de meteorolog aeronautic stagiar menționează și tipul calificării pentru care se efectuează pregătirea și este intrinsec legată de aceasta.

2.7. Grade asociate calificării

2.7.1. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt introduse cu scopul de a diferenția activitățile operaționale pe care le desfășoară deținătorul unei licențe MA în funcție de gradul de responsabilitate în desfășurarea acestor activități, de nivelul de competență și de nivelul de acces la utilizarea echipamentelor asociate cu furnizarea unui serviciu de asistență meteorologică aeronautică în cadrul respectivei calificări.

2.7.2. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt următoarele:

a) meteorolog aeronautic prognozist gradul 1 (nivel superior);

b) meteorolog aeronautic prognozist gradul 2 (nivel mediu);

c) meteorolog aeronautic prognozist gradul 3 (nivel inițial);

d) meteorolog aeronautic tehnician gradul 1 (nivel superior);

e) meteorolog aeronautic tehnician gradul 2 (nivel mediu);

f) meteorolog aeronautic tehnician gradul 3 (nivel inițial).

2.8. Autorizația de unitate asociată licenței de meteorolog aeronautic Autorizația de unitate este asociată licenței și prin aceasta se indică unitatea meteorologică aeronautică la care deținătorul licenței MA este autorizat să furnizeze un serviciu meteorologic aeronautic. Autorizația de unitate include tipul unității meteorologice aeronautice și locația acestuia. Unitățile meteorologice aeronautice sunt de 3 tipuri:

a) stație meteorologică aeronautică (SMA);

b) birou meteorologic de aerodrom (BMA);

c) centru de veghe meteorologică aeronautică (CVMA).

2.9. Autorizații speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic

Autorizațiile speciale asociate licenței de meteorolog aeronautic reprezintă atestări înscrise în licența MA, care sunt asociate cu calificările și gradele pe care le deține posesorul licenței respective, în condițiile specificate în prezenta reglementare.

2.10. Menținerea competenței

2.10.1. După emiterea licenței MA și acordarea unei calificări/unui grad valabile/valabil, meteorologul aeronautic trebuie să demonstreze păstrarea competenței sale, în vederea menținerii dreptului de exercitare a prerogativelor conferite de calificarea/gradul respectivă/respectiv în condițiile specificate de prezenta reglementare.

2.10.2. După emiterea licenței MA - stagiar și absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică, meteorologul aeronautic poate să solicite emiterea licenței MA. În cazul în care nu solicită aceasta în condițiile stabilite prin prezenta reglementare, licența MA - stagiar se revocă.

2.11. Suspendarea/revocarea licenței de meteorolog aeronautic

2.11.1. Autoritatea de licențiere poate să limiteze drepturile și competențele acordate sau să suspende orice licență MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în cazul în care constată că deținătorul nu mai îndeplinește condițiile necesare aplicabile. Limitarea sau suspendarea unei licențe MA trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2.11.2. Autoritatea de stat în domeniul aviației civile poate să revoce orice licență MA emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în condițiile specificate în legislația în vigoare. Autoritatea de licențiere poate să revoce licența de meteorolog aeronautic stagiar în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2.12. Aptitudinea medicală

2.12.1. Solicitantul unei licențe trebuie să facă dovada aptitudinii sale medicale pe baza unui certificat în termen de valabilitate eliberat de instituția de specialitate autorizată de autoritatea de licențiere pe baza unor cerințe stabilite prin proceduri specifice.

2.12.2. Aptitudinea medicală trebuie să se încadreze în baremele medicale stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

CAPITOLUL 3 Selecția personalului meteorologic aeronautic

3.1. Condiții generale de înscriere a candidaților

3.1.1. Selecția candidaților în vederea obținerii unei licențe de meteorolog aeronautic stagiar se efectuează prin concurs, organizat de către organizația de aviație civilă furnizoare de servicii meteorologice aeronautice, pentru numărul de locuri disponibile anunțat.

3.1.2. Pentru a se putea înscrie la un concurs de selecție în vederea obținerii unei licențe MA stagiar, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

3.1.2.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:

a) sunt cel puțin absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

b) sunt declarați apți la examenul aptitudinilor psiho-fizice pentru siguranța circulației aeriene efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare.

3.1.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:

a) sunt cel puțin absolvenți de facultate cu diplomă de licență;

b) dețin specializare universitară și/sau postuniversitară în domeniul fizicii atmosferei și/sau meteorologiei;

c) sunt declarați apți la examenul aptitudinilor psiho-fizice pentru siguranța circulației aeriene efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare.

3.2. Selecția candidaților

3.2.1. Acceptarea candidaților la concurs se face în urma înscrierii la organizația de aviație civilă care organizează concursul, pe baza unui dosar personal, care trebuie să cuprindă următoarele documente care atestă îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs:

3.2.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copie de pe diploma de bacalaureat sau diploma de licență, după caz;

c) copie de pe documentul de identitate;

d) curriculum vitae;

e) cazier juridic;

f) certificat medical.

3.2.1.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copie de pe diploma de licență sau studii postuniversitare, după caz;

c) copie de pe documentul de identitate;

d) curriculum vitae;

e) cazier juridic;

f) certificat medical;

g) copie de pe foile matricole.

3.3. Organizarea și desfășurarea concursului

3.3.1. Concursul se organizează la următoarele discipline, astfel:

3.3.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:

a) Fizică - mecanica fluidelor, termodinamică (pondere 50% în media finală);

b) Matematică - algebră, geometrie (pondere 30% în media finală);

c) Limba engleză (pondere 20% în media finală).

3.3.1.2. Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:

a) Fizica atmosferei (pondere 40% în media finală);

b) Meteorologie - sinoptică și dinamică (pondere 40% în media finală);

c) Limba engleză (pondere 20% în media finală).

Detalii privind noțiunile care constituie tematica, bibliografia și conținutul pentru fiecare disciplină de concurs sunt stabilite prin proceduri specifice.

3.3.2. Organizația de aviație civilă care organizează concursul trebuie să numească o singură comisie atât pentru selecția candidaților în vederea admiterii la concurs, cât și pentru desfășurarea concursului.

3.3.3. Comisia trebuie să cuprindă:

a) președintele comisiei;

b) specialiști pentru fiecare disciplină de concurs;

c) secretarul comisiei.

3.3.4. Specialiștii numiți în comisia de selecție, organizare și desfășurare a concursului trebuie să fie aprobați de către autoritatea de licențiere, în conformitate cu procedurile specifice. Aceste proceduri trebuie să specifice și responsabilitățile și competențele fiecărui membru al comisiei.

3.3.5. Organizația de aviație civilă care organizează concursul trebuie să comunice autorității de licențiere, cu minimum 10 zile înainte de anunțarea concursului, data planificată a concursului, locul desfășurării concursului și propuneri privind componența comisiei. Autoritatea de licențiere trebuie să transmită acordul său cu privire la componența comisiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

3.3.6. Concursul trebuie să fie anunțat prin intermediul mijloacelor de informare în masă și în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3.7. Rezultatul final trebuie să fie făcut public în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desfășurării concursului. Acesta trebuie să fie notificat imediat autorității de licențiere în cadrul unui proces-verbal, însoțit de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs și de admitere a candidaților în urma concursului, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

3.3.8. Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediilor generale și în limita locurilor disponibile. Media generală minimă de admitere este 7 (șapte). Nota minimă pentru promovarea unei discipline de specialitate este 5 (cinci). Ponderea fiecărei discipline de concurs în media generală este stabilită în prezenta reglementare pentru fiecare categorie de personal.

3.3.9. Contestațiile concurenților trebuie să fie adresate în scris autorității de licențiere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

3.3.10. Contestațiile sunt analizate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii acestora de o comisie numită în acest scop de către autoritatea de licențiere. În urma analizei, rezultatele sunt definitive și sunt comunicate în scris în maximum două zile lucrătoare concurenților în cauză și organizației de aviație civilă organizatoare a concursului.

CAPITOLUL 4 Licențele personalului meteorologic

4.1. Licența de meteorolog aeronautic stagiar

4.1.1. Licența de meteorolog aeronautic stagiar conferă deținătorului dreptul de a-și aprofunda pregătirea teoretică în domeniul meteorologic aeronautic și de a efectua pregătire practică necesară conform programului de pregătire aprobat, adecvat calificării și gradului solicitate.

4.1.2. Pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic stagiar trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) admiterea concursului de selecție corespunzător tipului de calificare solicitată;

b) deținerea unui certificat medical în termen de valabilitate.

4.1.3. Licența de meteorolog aeronautic stagiar se emite pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 24 de luni de la data procesului-verbal emis în conformitate cu prevederile punctului 3.3.7, fără posibilitatea reînnoirii acesteia.

4.1.4. Meteorologul aeronautic stagiar poate obține licență de meteorolog aeronautic numai după ce parcurge un curs de pregătire aprobat și promovează toate evaluările și examinările asociate.

4.2. Licența de meteorolog aeronautic

4.2.1. Licența de meteorolog aeronautic conferă deținătorului dreptul de a furniza servicii de asistență meteorologică activităților aeronautice civile din România în virtutea cunoștințelor, experienței, competenței, abilităților, precum și a aptitudinii medicale dovedite în condițiile prevăzute în prezenta reglementare.

4.2.2. Pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) dovada funcționării în cadrul unei unități meteorologice aeronautice;

b) obținerea unei calificări și a unui grad corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;

c) certificatul medical în termen de valabilitate.

4.2.3. Licența MA se emite pentru o perioadă nedeterminată, însă competențele acordate deținătorului licenței MA prin calificarea deținută înscrisă în cadrul licenței și gradul corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează sunt emise pe o perioadă de timp limitată. Pentru ca deținătorul unei licențe MA să își exercite prerogativele conferite de licența respectivă, licența MA trebuie să fie revalidată în condițiile specificate în prezenta reglementare.

4.2.4. Deținătorul unei licențe MA are dreptul să exercite prerogativele conferite de licența respectivă numai cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) calificarea și gradul asociate corespund tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;

b) competențele acordate prin calificarea și gradul înscrise în licență sunt menținute în termen de valabilitate;

c) neîntreruperea activității operaționale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni;

d) autorizația corespunde unității meteorologice aeronautice în cadrul căreia se exercită tipul de serviciu respectiv;

e) certificatul medical este menținut în termen de valabilitate.

CAPITOLUL 5 Calificări și autorizări asociate licenței

5.1. Calificarea meteorolog aeronautic tehnician

5.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul III

5.1.1.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul III are dreptul de a participa la activitatea operațională, sub supravegherea unui instructor OJT, la o stație meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.

5.1.1.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul III este autorizat să supravegheze evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică de zbor și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice în scopul de a acumula experiența necesară obținerii unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.1.1.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul III trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;

b) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

c) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice unde își va desfășura activitatea operațională sub supraveghere;

d) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;

e) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.1.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II

5.1.2.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II are dreptul de a participa la activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice la o stație meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.

5.1.2.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II este autorizat să supravegheze evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observații meteorologice aeronautice și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor și să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.1.2.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul III în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;

b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 8 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de tehnician gradul III, sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;

c) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;

d) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări/grad;

e) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.1.3. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I

5.1.3.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I are dreptul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce privește controlul, îndrumarea și instruirea personalului meteorologic deținător al unui grad inferior, la o stație meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.

5.1.3.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I este autorizat să supravegheze evoluția parametrilor meteorologici la aerodrom, să întocmească tabelele centralizatoare de date meteorologice de observație, să efectueze observații meteorologice aeronautice și să elaboreze mesaje de observații meteorologice aeronautice, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor, să emită informări meteorologice de aerodrom și să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.1.3.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul II în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;

b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 4 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de tehnician gradul II, din care cel puțin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;

c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

d) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice pentru care deține autorizație, din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;

e) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;

f) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.2. Calificarea meteorolog aeronautic prognozist

5.2.1. Meteorolog aeronautic prognozist gradul III

5.2.1.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul III are dreptul de a participa la activitatea operațională, sub supravegherea unui instructor OJT, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.

5.2.1.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul III este autorizat să supravegheze evoluția condițiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare și de decolare, să elaboreze avertizări meteorologice pentru zona de aerodrom, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfășurate la nivele joase și să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor în scopul de a acumula experiența necesară obținerii unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.2.1.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul III trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;

b) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

c) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice unde își va desfășura activitatea operațională sub supraveghere;

d) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;

e) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II

5.2.2.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II are dreptul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică aeronautică.

5.2.2.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II este autorizat să supravegheze evoluția condițiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare și de decolare, să elaboreze avertizări meteorologice pentru zona de aerodrom, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfășurate la nivele joase, să furnizeze documentația meteorologică pentru zbor și să asigure consultanță în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de meteorologie aeronautică din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.2.2.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de prognozist gradul III în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;

b) dovada unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de prognozist gradul III, sub supravegherea unui instructor OJT, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;

c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

d) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;

e) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.2.3. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I

5.2.3.1. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I are dreptul de a desfășura activitatea operațională în condiții de autonomie și responsabilitate privind efectuarea de activități de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce privește controlul, îndrumarea și instruirea personalului meteorologic deținător al unui grad inferior, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.

5.2.3.2. Deținătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I este autorizat să supravegheze evoluția condițiilor meteorologice în FIR București, să elaboreze toate tipurile de prognoze, avertizări și amendamente la prognoze și să asigure consultanță în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de asistență meteorologică din aviația civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizația.

5.2.3.3. Pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic, a calificării de prognozist gradul II în termen de valabilitate și a autorizației la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;

b) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 4 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de prognozist gradul II, din care cel puțin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;

c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

d) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice pentru care deține autorizație, din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei calificări/acestui grad;

e) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări;

f) certificatul medical în termen de valabilitate.

5.3. Autorizații speciale

5.3.1. Autorizația specială de "instructor OJT (on-the-job training)":

5.3.1.1. Deținătorul unei autorizații de instructor OJT are dreptul de a desfășura activități de instruire și supraveghere în condiții operaționale reale și poartă responsabilitatea pentru activitățile meteorologice aeronautice desfășurate sub supravegherea sa.

5.3.1.2. Deținătorul unei autorizații de instructor OJT este autorizat pentru a instrui și supraveghea în mediu operațional real personalul deținător de licență de meteorolog aeronautic aflat în pregătire și/sau a cărui competență asociată calificării/gradului a fost suspendată ori aflat în pregătire prin mutarea la un alt tip de unitate și pentru a face recomandările corespunzătoare privind meteorologii aeronautici care s-au aflat în instruirea și sub supravegherea sa și care sunt competenți pentru a li se emite calificările/gradele corespunzătoare pentru serviciul meteorologic aeronautic pentru care ei au efectuat pregătire în mediu real.

5.3.1.3. Pentru obținerea autorizației de instructor OJT trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea licenței MA corespunzătoare calificării de prognozist sau tehnician gradul I în termen de valabilitate;

b) absolvirea unui curs de pregătire OJT aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

c) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de prognozist gradul I sau tehnician gradul I;

d) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice pentru care deține autorizație și unde își desfășoară activitatea operațională, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei autorizații speciale;

e) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei autorizații speciale.

5.3.2. Autorizația specială de "activități de climatologie aeronautică (CLA)"

5.3.2.1. Deținătorul unei autorizații de activități CLA are dreptul de a desfășura activități de climatologie aeronautică în condițiile prevăzute în prezenta reglementare. Pentru personalul deținător de licență MA în termen de valabilitate, activitățile CLA trebuie să fie efectuate independent de activitățile operaționale în timp real și întreruperea activității operaționale trebuie să fie adusă la cunoștința autorității de licențiere.

5.3.2.2. Deținătorul unei autorizații de activități CLA este autorizat pentru a centraliza, prelucra și analiza informații climatologice aeronautice și de a întocmi tabele și rezumate climatologice de aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile specifice OMM.

5.3.2.3. Pentru obținerea autorizației de activități CLA trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

a) deținerea calificării de prognozist gradul I;

b) absolvirea unui curs de pregătire de specialitate aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea autorizației și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

c) dovada efectuării unei perioade cumulate de minimum 5 ani de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării de prognozist gradul I;

d) recomandarea din partea unității meteorologice aeronautice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei autorizații speciale;

e) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei autorizații speciale.

5.4. Autorizația de unitate

5.4.1. Autorizația de unitate este asociată licenței MA și indică unitatea meteorologică aeronautică la care deținătorul licenței MA furnizează un serviciu meteorologic aeronautic. Licența MA este valabilă numai dacă include și autorizația de unitate.

5.4.2. Deținătorul unei autorizații de unitate are dreptul de a desfășura activități de asistență meteorologică aeronautică a aviației civile numai la unitatea meteorologică aeronautică specificată.

5.4.3. Autorizația de unitate este înscrisă în licența MA de către autoritatea de licențiere la recomandarea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice atunci când solicitantul obține inițial licența MA și precizează tipul unității meteorologice aeronautice și locația acesteia.

5.4.4. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de același tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorității de licențiere și deținătorul licenței trebuie să facă dovada în fața unei comisii de examinare a autorității de licențiere a cunoașterii particularităților climatologice ale zonei de responsabilitate a unității la care se efectuează mutarea.

5.4.5. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorității de licențiere și deținătorul licenței trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) deținerea licenței de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;

b) dovada efectuării unei perioade de o lună de activitate operațională, desfășurată sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită autorizația;

c) absolvirea unui curs de pregătire de minimum două săptămâni aprobat de autoritatea de licențiere;

d) recomandarea din partea instructorului OJT, din care să rezulte abilitatea desfășurării activităților operaționale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică;

e) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei autorizații;

f) certificatul medical în termen de valabilitate.

CAPITOLUL 6 Menținerea competenței personalului meteorologic aeronautic

6.1. Generalități

6.1.1. Pentru ca un meteorolog aeronautic să își poată desfășura activitatea de asistență meteorologică a activităților aeronautice civile potrivit drepturilor conferite de licența deținută, acesta trebuie să demonstreze periodic autorității de licențiere deținerea nivelului de competență corespunzător calificării, gradului și autorizațiilor deținute în cadrul licenței.

6.1.2. Valabilitatea competențelor acordate prin calificarea/gradul și autorizațiile asociate licenței MA este de 24 de luni. Pentru a-și exercita drepturile conferite de licența respectivă la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deține autorizație deținătorul licenței MA trebuie să solicite autorității de licențiere, anterior expirării perioadei de valabilitate, prelungirea valabilității competențelor acordate prin calificarea/gradul și autorizațiile acordate.

6.2. Revalidarea licenței

6.2.1. În scopul revalidării licenței, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) dovada efectuării unei perioade minime de 18 luni de activitate operațională, desfășurată după obținerea calificării, cu un minimum de 12 ore pe lună de activitate operațională;

b) recomandarea din partea unității meteorologice, din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei licențe;

c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor aprobat de autoritatea de licențiere, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea revalidării licenței și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

d) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei licențe;

e) certificatul medical în termen de valabilitate.

6.2.2. În scopul prelungirii autorizației de instructor OJT, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) deținerea licenței și a calificării și gradului asociate în termen de valabilitate;

b) recomandarea din partea unității meteorologice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei autorizații;

c) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei autorizații.

6.2.3. Prelungirea valabilității autorizației speciale de instructor OJT este separată de revalidarea licenței, dar se poate realiza și concomitent cu aceasta.

6.2.4. În scopul prelungirii autorizației CLA, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) deținerea autorizației CLA în termen de valabilitate;

b) recomandarea din partea unității meteorologice, din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deținerea acestei autorizații;

c) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei autorizații.

6.3. Reînnoirea licenței

6.3.1. În cazul expirării valabilității competențelor acordate prin calificarea și gradul asociate licenței MA deținute sau al întreruperii activității operaționale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni, solicitantul trebuie să solicite reînnoirea licenței MA.

6.3.2. În cazul întreruperii activității operaționale până la 12 luni, dar nu mai puțin de 6 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenței deținute, pentru reînnoirea licenței și reluarea activității operaționale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) absolvirea unui curs de pregătire practică de reîmprospătare a cunoștințelor aprobat de autoritatea de licențiere, sub supravegherea unui instructor OJT, și desfășurat în conformitate cu prevederile cap. 7;

b) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări;

c) certificatul medical în termen de valabilitate.

6.3.3. Cazurile specifice de întrerupere a activității operaționale în cazul nepromovării examinării teoretice și/sau practice sunt reglementate corespunzător la cap. 8 și nu se încadrează în prevederile specifice menționate mai sus.

6.3.4. În cazul întreruperii activității operaționale mai mult de 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenței deținute, pentru reînnoirea licenței și reluarea activității operaționale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor aprobat de autoritatea de licențiere și desfășurat după reluarea activității în conformitate cu prevederile cap. 7;

b) dovada, în fața comisiei de examinare a autorității de licențiere, a cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru exercitarea drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări/respectivului grad;

c) certificatul medical în termen de valabilitate.

6.3.5. În cazul expirării valabilității competențelor acordate prin calificarea și gradul asociate licenței MA, pentru reînnoirea licenței și reluarea activității operaționale solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice.

CAPITOLUL 7 Pregătirea personalului meteorologic aeronautic

7.1. Generalități

7.1.1. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obținerii unei licențe MA și/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Pregătirea trebuie să furnizeze abilitățile și cunoștințele necesare la un nivel adecvat de competență, astfel încât meteorologii aeronautici stagiari sau aflați în pregătire să poată furniza, sub supraveghere, serviciul corespunzător de asistență meteorologică aeronautică a activităților aeronautice civile.

7.1.2. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obținerii unei licențe MA și/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în cadrul unor centre de pregătire autorizate și prin cursuri de pregătire în domeniul meteorologic aeronautic aprobate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

7.1.3. Pe parcursul efectuării pregătirii, personalul meteorologic aeronautic aflat în pregătire nu trebuie să efectueze alte activități operaționale decât cele aprobate prin planul și tematica de pregătire.

7.2. Centre de pregătire

7.2.1. Centrul de pregătire reprezintă o organizație cu personalitate juridică sau o structură organizatorică inclusă într-o organizație având personalitate juridică ce oferă instruire teoretică și/sau practică personalului meteorologic aeronautic deținător al unei licențe sau care intenționează să obțină o licență MA în baza unor programe și manuale de instruire și/sau de antrenare specifice, aprobate, utilizând personal de instruire calificat, facilități și echipamente corespunzătoare în conformitate cu cerințele emise de autoritatea de licențiere.

7.2.2. Un centru de pregătire care intenționează să ofere instruire teoretică și/sau practică corespunzătoare pentru a satisface cerințele prevăzute de prezenta reglementare trebuie să obțină în prealabil autorizarea din partea autorității de licențiere desemnate.

7.2.3. Obținerea și menținerea autorizării

7.2.3.1. Entitatea ce intenționează să devină centru de pregătire autorizat trebuie să înainteze către autoritatea de licențiere o solicitare în acest sens însoțită de următoarele documente:

a) dovada că centrul de pregătire are sediul înregistrat și locul principal de desfășurare a activităților de instruire în România;

b) manualul de organizare care să furnizeze informațiile relevante, semnificative referitoare la resursele umane, facilitățile și echipamentele utilizate în procesul de instruire, inclusiv sistemul de asigurare a calității pentru a detecta în mod eficient și oportun orice deficiență și a lua măsurile corective corespunzătoare;

c) manualul de instruire pentru fiecare categorie de cursuri și/sau activități de instruire specifice pe care centrul își propune să le desfășoare. Acestea vor specifica standardele, obiectivele și nivelurile de performanță în instruire pentru fiecare categorie și fază de instruire pe care elevii trebuie să le îndeplinească;

d) programele școlare de instruire și/sau de antrenare, pe categorii de personal instruit și activități de instruire propuse. Programele trebuie să conțină tematica, obiectivele, nivelurile de performanță ce se doresc a fi atinse, precum și numărul de ore de pregătire;

e) dovada că dispune de resurse adecvate pentru activitățile de instruire propuse în funcție de tipul, volumul și complexitatea acestora.

7.2.3.2. După înregistrarea solicitării de obținere a aprobării, centrul de pregătire trebuie să fie auditat de către autoritatea de licențiere în scopul verificării conformității cu cerințele și recomandările prezentei reglementări.

7.2.3.3. În cazul în care rezultatele inspecției sunt satisfăcătoare, autorizarea de funcționare este acordată pentru o perioadă de un an.

7.2.3.4. Autoritatea de licențiere trebuie să monitorizeze permanent standardele declarate în manualele de desfășurare a cursurilor, evidența pregătirii, documentația tehnică, materialele de curs, precum și orice alte materialele relevante, iar rezultatele monitorizării trebuie să fie înscrise într-un raport de evaluare. Criteriile de evaluare în vederea autorizării și activitatea de monitorizare ulterioară trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.

7.2.3.5. Orice modificare a condițiilor și criteriilor autorizate trebuie să fie comunicată autorității de licențiere spre aprobare, înainte de implementarea acestor modificări.

7.2.3.6. Prelungirea (revalidarea) autorizării poate fi acordată pentru o perioadă până la maximum 3 ani, dar nu mai puțin de un an.

7.2.3.7. Autorizarea este modificată, suspendată sau revocată de către autoritatea de licențiere în cazul în care se constată că nivelul cerințelor și standardelor aprobate nu este menținut la nivelul minim autorizat.

7.2.3.8. Un centru de pregătire autorizat poate încheia acorduri de colaborare cu alte instituții specializate în vederea instruirii sau poate utiliza și alte locuri și/sau facilități de pregătire decât cele pentru care a obținut autorizare, numai cu aprobarea autorității de licențiere.

7.2.4. Management și personal de instruire

7.2.4.1. Structura organizatorică a centrului de pregătire trebuie să asigure supravegherea personalului de instruire, care deține calificările și experiența necesare pentru a garanta menținerea unor standarde ridicate de pregătire. Detalii privind structura managerială, indicând responsabilitățile individuale, trebuie să fie incluse în manualul de organizare.

7.2.4.2. Un centru de pregătire trebuie să asigure permanent un număr adecvat de personal calificat corespunzător, din care cel puțin o persoană trebuie să fie angajată permanent cu responsabilități în ceea ce privește instruirea (responsabil cu instruirea generală).

7.2.4.3. Raportul numărului total de cursanți la numărul de instructori, în afara responsabilului cu instruirea generală, trebuie să fie maximum 6:1. Numărul cursanților în activitățile de instruire practică sau care necesită un grad ridicat de supraveghere trebuie să fie maximum 12.

7.2.4.4. Responsabilul cu instruirea generală (RIG) trebuie să aibă responsabilitatea generală asupra proceselor de instruire teoretică și practică, a integrării lor și asupra urmăririi progresului individual al cursanților și trebuie să dețină o experiență semnificativă în domeniul serviciilor meteorologice aeronautice și calități manageriale și să dețină sau să fi deținut în ultimii 3 ani înaintea desemnării ca RIG o licență de meteorolog aeronautic.

7.2.4.5. Instructorii pentru instruirea practică trebuie să dețină experiență operațională corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată și o autorizare din partea autorității de licențiere pentru a efectua activitatea de instruire practică specifică în cadrul centrului de pregătire autorizat.

7.2.4.6. Instructorii pentru instruirea teoretică trebuie să dețină specializare corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată și o autorizare din partea autorității de licențiere pentru a efectua activitatea de instruire teoretică specifică în cadrul centrului de pregătire autorizat.

7.2.4.7. Centrul de pregătire autorizat trebuie să păstreze, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, următoarele date:

a) detalii despre instruirea teoretică și practică a fiecărui cursant;

b) rapoarte și evaluări individuale, din partea instructorilor, asupra progresului în procesul de instruire și rezultatele testărilor periodice efectuate;

c) informații personale relevante (de exemplu: valabilitatea certificatului medical, calificări etc.).

7.2.4.8. Formularele standard utilizate pentru înregistrarea și urmărirea pregătirii cursanților trebuie să fie specificate în manualul de instruire.

7.3. Cursuri de pregătire

7.3.1. Pregătirea personalului meteorologic aeronautic se diferențiază în două faze:

a) pregătirea inițială;

b) pregătirea de specialitate în vederea obținerii unui grad superior, pentru revalidarea licenței, obținerea unui nou tip de calificare și/sau grad, precum și pentru reînnoirea licenței și/sau reluarea activității.

7.3.2. Cursurile de pregătire trebuie să fie aprobate în prealabil de către autoritatea de licențiere.

7.3.3. Solicitarea de aprobare a unui curs de pregătire trebuie să fie transmisă autorității de licențiere și trebuie să specifice minimum următoarele:

a) denumirea, scopul și obiectivele cursului de pregătire în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;

b) modalități de pregătire prin care urmează a fi îndeplinite obiectivele în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;

c) disciplinele de pregătire și programele analitice cu numărul de ore alocat și nivelul de aprofundare dorit;

d) perioada în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire și locația (organizația de pregătire) planificate pentru desfășurarea pregătirii;

e) lectorii și/sau instructorii implicați în procesul de pregătire;

f) dovada îndeplinirii de către cursanți a condițiilor de participare la curs în conformitate cu condițiile specifice privind cursul de pregătire;

g) procesele prin care progresul pregătirii și, în final, îndeplinirea obiectivelor pregătirii sunt apreciate și evaluate.

7.3.4. Procedurile de evaluare trebuie să asigure că personalul aflat în pregătire cunoaște evoluția pregătirii, inclusiv acele zone unde o îmbunătățire este necesară, precum și obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în scopul încheierii cu succes a cursului.

7.3.5. Documentația aferentă în vederea solicitării aprobării unui curs de pregătire trebuie să fie înaintată autorității de licențiere spre aprobare de către centrul de pregătire autorizat, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data planificată începerii cursului.

7.3.6. Cursurile trebuie revizuite cu regularitate, în scopul de a se asigura că pregătirea în baza lor îndeplinește cerințele specificate în prezenta reglementare.

7.3.7. Orice amendamente aduse cursurilor în urma proceselor de revizuire trebuie să fie documentate, cu precizarea modificărilor și justificărilor asociate, și să fie înaintate spre aprobare autorității de licențiere.

7.3.8. Autoritatea de licențiere poate aproba și/sau recunoaște și cursurile de pregătire desfășurate în străinătate la organizații de pregătire. Acestea trebuie aprobate și/sau recunoscute în prealabil de către autoritatea de licențiere și trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de pregătire în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

7.4. Pregătirea inițială

7.4.1. Cursul pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul III trebuie să se desfășoare după cum urmează:

a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 4 luni, dintre care o lună pregătire teoretică și 3 luni pregătire practică;

b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;

c) cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia și conținutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.

7.4.2. Cursul pentru obținerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul III trebuie să se desfășoare după cum urmează:

a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 12 luni, dintre care două luni pregătire teoretică și 10 luni pregătire practică;

b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;

c) cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia și conținutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.

7.5. Pregătirea de specialitate

7.5.1. Pregătirea în vederea obținerii unui grad superior în cadrul aceleiași calificări

7.5.1.1. Cursurile pentru obținerea unui grad superior se efectuează corespunzător următoarelor calificări și grade:

a) calificarea de meteorolog aeronautic tehnician gradul I;

b) calificarea de meteorolog aeronautic prognozist gradul II;

c) calificarea de meteorolog aeronautic prognozist gradul I;

d) calificarea de meteorolog aeronautic tehnician gradul II.

7.5.1.2. Cursurile pentru obținerea unui grad superior trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum o lună și include atât pregătire teoretică, cât și practică;

b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să dețină o licență de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;

c) cerințele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia și conținutul pregătirii practice sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și sunt detaliate prin proceduri specifice.

7.5.2. Pregătirea în vederea revalidării licenței

Durata pregătirii trebuie să fie de minimum 10 zile lucrătoare și conținutul programului de pregătire specifică pentru revalidarea licenței trebuie să fie stabilit de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice.

7.5.3. Pregătirea în vederea reînnoirii licenței

Durata pregătirii și conținutul programului de pregătire specifică pentru reînnoirea licenței trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice, în funcție de perioada de întrerupere a activității operaționale, tipul activităților desfășurate și unitatea unde își desfășoară activitatea, fără a depăși însă conținutul programului de pregătire pentru obținerea calificării/gradului deținute la momentul întreruperii.

7.5.4. Pregătirea în vederea obținerii autorizației de instructor OJT

Durata pregătirii și conținutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de cunoștințele specifice necesare în domeniul metodologiei instruirii, organizării procesului de instruire, tehnicilor OJT și criteriilor de apreciere.

7.5.5. Pregătirea în vederea obținerii autorizației pentru activități de climatologie aeronautică (CLA)

Durata pregătirii și conținutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de cunoștințele specifice necesare în domeniul activităților de climatologie aeronautică, în conformitate cu cerințele OMM.

7.5.6. Pregătirea în vederea trecerii de la un tip de calificare la altul

Durata pregătirii și conținutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de cunoștințele teoretice și practice deținute în cadrul calificării anterioare.

7.5.7. Pregătirea în vederea mutării la un alt tip de unitate meteorologică aeronautică

Durata pregătirii și conținutul programului de pregătire trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice și trebuie să țină seama de cunoștințele teoretice și practice deținute prin autorizația de la unitatea anterioară.

CAPITOLUL 8 Organizarea evaluării de competență

8.1. Generalități

8.1.1. Autoritatea de licențiere trebuie să realizeze periodic evaluarea nivelului de competență pentru acordarea și/sau menținerea unei calificări/unui grad de meteorolog aeronautic și/sau unei autorizații necesare desfășurării activității operaționale într-o unitate meteorologică aeronautică, prin susținerea și promovarea de către solicitanți a unor examinări teoretice și practice.

8.1.2. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să transmită autorității de licențiere solicitările individuale ale personalului din cadrul unităților meteorologice aeronautice însoțite de dovada îndeplinirii condițiilor specifice competenței solicitate și dovada achitării tarifelor corespunzătoare, cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înaintea datei sesiunii de evaluare programate preliminar. Formularele specifice utilizate pentru solicitările individuale trebuie să fie elaborate de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice.

8.1.3. Personalul meteorologic aeronautic trebuie să se prezinte pentru evaluare la data, ora și locul stabilite pentru acestea, având asupra lui licența de meteorolog aeronautic. Imposibilitatea stabilirii identității unei persoane pe baza documentului mai sus menționat conduce la neacceptarea acesteia la examen.

8.1.4. Autoritatea de licențiere trebuie să organizeze sesiuni de evaluare în funcție de solicitările care îi sunt adresate în acest scop de către furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică. Aceste solicitări trebuie transmise de către furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică la fiecare sfârșit de an pentru anul următor și cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de sfârșitul anului. Autoritatea de licențiere trebuie să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor, o planificare preliminară a sesiunilor de evaluare pe care le va organiza în cursul anului următor. Autoritatea de licențiere își rezervă dreptul de a modifica și comunica cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte data sesiunilor individuale de evaluare.

8.1.5. Modul concret prin care autoritatea de licențiere realizează evaluarea competenței trebuie să fie stabilit prin proceduri specifice.

8.2. Examinări teoretice

8.2.1. Examinarea teoretică se efectuează în scris în cadrul sesiunilor de evaluare stabilite de către autoritatea de licențiere. Disciplinele de examinare teoretică sunt corespunzătoare fiecărui tip de calificare/grad și țin seama de etapele de acordare a competenței, respectiv obținerea calificării/gradului, revalidarea licenței și/sau reînnoirea licenței. Subiectele de examinare trebuie să fie prezentate sub formă de pachete de chestionare.

8.2.2. Autoritatea de licențiere trebuie să stabilească și să autorizeze prin proceduri specifice personalul de specialitate pentru a desfășura examinările teoretice care sunt cerute, în scopul de a se asigura că solicitanții sau deținătorii de licențe MA sunt competenți și că îndeplinesc cerințele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.

8.2.3. Disciplinele pentru examinarea teoretică sunt următoarele:

8.2.3.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul III

8.2.3.1.1. Obținerea calificării:

a) Meteorologie aeronautică și sinoptică;

b) Instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;

c) Cunoștințe aeronautice;

d) Instrumente și metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice;

e) Limba engleză.

8.2.3.1.2. Revalidarea licenței:

a) Instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;

b) Instrumente și metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice.

8.2.3.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II

8.2.3.2.1. Obținerea calificării:

a) Meteorologie aeronautică și sinoptică (inclusiv climatologie locală);

b) Cunoștințe aeronautice;

c) Limba engleză.

8.2.3.2.2. Revalidarea licenței:

a) Instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;

b) Instrumente și metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice.

8.2.3.3. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I

8.2.3.3.1. Obținerea calificării:

a) Meteorologie aeronautică;

b) Cunoștințe aeronautice;

c) Limba engleză.

8.2.3.3.2. Revalidarea licenței:

a) Instrucțiuni pentru observarea și codificarea fenomenelor meteorologice și coduri meteorologice;

b) Instrumente și metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice;

c) Limba engleză.

8.2.3.4. Meteorolog aeronautic prognozist gradul III

8.2.3.4.1. Obținerea calificării:

a) Meteorologie aeronautică;

b) Meteorologie sinoptică;

c) Reglementări și coduri meteorologice aeronautice;

d) Cunoștințe aeronautice;

e) Limba engleză.

8.2.3.4.2. Revalidarea licenței:

a) Reglementări și coduri meteorologice aeronautice;

b) Meteorologie aeronautică.

8.2.3.5. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II

8.2.3.5.1. Obținerea calificării:

a) Utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;

b) Climatologie aeronautică (locală);

c) Limba engleză.

8.2.3.5.2. Revalidarea licenței:

a) Reglementări și coduri meteorologice aeronautice;

b) Utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;

c) Limba engleză.

8.2.3.6. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I

8.2.3.6.1. Obținerea calificării:

a) Climatologie aeronautică (zonală);

b) Cunoștințe aeronautice;

c) Limba engleză;

d) Meteorologie aeronautică;

e) Reglementări și coduri meteorologice aeronautice.

8.2.3.6.2. Revalidarea licenței:

a) Reglementări și coduri meteorologice aeronautice;

b) Utilizarea tehnicilor de teledetecție și a modelelor numerice în prognoza meteorologică;

c) Limba engleză.

8.2.3.7. Instructor OJT

8.2.3.7.1. Obținerea autorizației:

a) Metodologia instruirii și organizarea procesului de instruire;

b) Tehnici OJT și criterii de apreciere.

8.2.3.7.2. Revalidarea autorizației:

- Tehnici OJT și criterii de apreciere.

8.2.3.8. Activități de climatologie aeronautică (CLA)

8.2.3.8.1. Obținerea autorizației:

a) Climatologie aeronautică;

b) Metodologia întocmirii tabelelor și rezumatelor climatologice de aerodrom.

8.2.3.8.2. Revalidarea autorizației:

- Metodologia întocmirii tabelelor și rezumatelor climatologice de aerodrom.

8.2.4. Disciplinele pentru examinarea teoretică, tematica, bibliografia și documentația de referință pentru examenele teoretice trebuie să fie stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice.

8.2.5. Personalul de meteorologie aeronautică este examinat în limba română. Personalul de meteorologie aeronautică de altă cetățenie decât cea română poate fi examinat în limba engleză, la cererea acestuia.

8.2.6. Nota minimă pentru promovarea examenului la fiecare disciplină este 7,00.

8.2.7. În cazul examinării în vederea obținerii calificării/gradului, dacă nu este obținută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă se efectuează după cel puțin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.

8.2.8. În cazul examinării în vederea revalidării licenței, dacă nu este obținută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puțin două săptămâni de la prima sesiune de examinare și în această perioadă licența este suspendată, indiferent de data la care expiră valabilitatea competențelor acordate în cadrul licenței.

8.2.9. În cazul examinării în vederea obținerii calificării/gradului și numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplinele respective trebuie să se efectueze după cel puțin o lună de la prima sesiune de examinare, respectiv de la ultima sesiune de reexaminare.

8.2.10. În cazul examinării în vederea revalidării licenței și numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, valabilitatea licenței este suspendată pe o perioadă de o lună de la data primei sesiuni de examinare, respectiv ultimei reexaminări, indiferent de data la care încetează valabilitatea competențelor acordate în cadrul licenței. Pe parcursul lunii în care licența este suspendată, personalul care nu a promovat examenul de licență trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică cu o durată de cel puțin două săptămâni, aprobat de autoritatea de licențiere. Prezentarea la o a doua reexaminare trebuie să fie făcută numai pe baza unui act doveditor al absolvirii acestui curs. În cazul nepromovării celei de-a doua reexaminări, licența este suspendată pe o perioadă de 6 luni de la data primei reexaminări după care solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele specifice reînnoirii licenței.

8.2.11. Valabilitatea examenului teoretic la disciplinele promovate este de 6 luni. Dacă în acest interval de timp au loc reexaminări la disciplinele nepromovate, rezultatele la disciplinele promovate rămân valabile.

8.3. Examinări practice

8.3.1. Examinările practice se desfășoară în cadrul aceleiași sesiuni în care se desfășoară și examinările teoretice și ulterior acestora. Examinarea practică se efectuează doar în cazul promovării examinării teoretice. Examinarea practică corespunde fiecărui tip de calificare/grad în parte și ține seama de etapele de acordare a competenței, respectiv obținerea calificării/gradului, revalidarea licențe și/sau reînnoirea licenței.

8.3.2. Autoritatea de licențiere trebuie să stabilească și să autorizeze prin proceduri specifice personalul de specialitate pentru a desfășura evaluările sau examinările practice necesare, în scopul de a se asigura că solicitanții sau deținătorii de licențe MA sunt competenți și că îndeplinesc cerințele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.

8.3.3. Examinarea practică trebuie să urmărească aspectele esențiale ale activității operaționale referitoare la modul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice dobândite, la aplicarea corectă a procedurilor și instrucțiunilor specifice de lucru, precum și a întocmirii mesajelor meteorologice, a hărților sinoptice sau a diagramelor de specialitate în conformitate cu cerințele privind frecvența emiterii, perioada de valabilitate și momentele emiterii produselor meteorologice aeronautice.

8.3.4. Rezultatul examinărilor practice se face prin ADMIS/RESPINS. Rezultatul examinării practice și elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice.

8.3.5. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, licența este suspendată pe o perioadă de o lună de la data examinării și trebuie să parcurgă sub supravegherea unui instructor OJT un program de pregătire practică la unitatea meteorologică aeronautică unde acesta funcționează. La sfârșitul perioadei de pregătire practică astfel desfășurată, solicitantul poate fi reexaminat. În cazul în care solicitantul este declarat respins, licența este suspendată pe o perioadă de 6 luni de la data reexaminării, după care solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele specifice reînnoirii licenței.

8.4 Încheierea evaluării

8.4.1. Evidența și păstrarea rezultatelor individuale ale examinărilor teoretice și practice trebuie să fie efectuate de autoritatea de licențiere pe formulare stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice. Rezultatele examinărilor sunt consemnate de către examinatorii autorizați sub semnătură proprie.

8.4.2. Rezultatele finale ale examinărilor teoretice și practice, tipul calificărilor/gradelor acordate și valabilitatea acestora, confirmarea revalidării licenței și autorizația de unitate sunt consemnate în procese-verbale întocmite de autoritatea de licențiere. Procesul-verbal întocmit constituie documentul în baza căruia se acordă calificările/gradele, autorizațiile, se revalidează sau se reînnoiesc licențele personalului meteorologic aeronautic.

8.4.3. Procesele-verbale trebuie să fie transmise de autoritatea de licențiere, în copie, furnizorului de servicii meteorologice aeronautice căruia îi aparține personalul care solicită sau deține licența MA, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.

8.4.4. Neînaintarea către autoritatea de licențiere a tuturor documentelor necesare menționate, neprezentarea la examene din motive obiective a unor solicitanți și/sau nerespectarea termenului de solicitare a examinării anterior expirării perioadei de valabilitate conduc la imposibilitatea susținerii examenelor la datele prevăzute sau solicitate, iar autoritatea de licențiere trebuie să stabilească proceduri specifice pentru astfel de situații.

CAPITOLUL 9 Administrarea sistemului de licențiere a personalului
meteorologic aeronautic

9.1. Generalități

9.1.1. Administrarea licențelor este procesul prin care autoritatea de licențiere trebuie să se asigure că licențele de meteorolog aeronautic stagiar și de meteorolog aeronautic sunt emise și menținute în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare. Autoritatea de licențiere trebuie să mențină evidențele la zi și cronologice privind licențele, inclusiv datele personale, precum și experiența și calificările la data curentă și deținute anterior, autorizările speciale asociate licențelor și autorizările de unitate ale deținătorilor licențelor de meteorolog aeronautic și meteorolog aeronautic stagiar.

9.1.2. Autoritatea de licențiere este singura care are dreptul de a emite, revalida, modifica, reînnoi, suspenda sau revoca, după caz, licențele de meteorolog aeronautic sau de meteorolog aeronautic stagiar.

9.2. Formatul și conținutul licenței

9.2.1. Licența de meteorolog aeronautic stagiar trebuie să conțină minimum următoarele informații:

a) statul emitent al licenței;

b) titlul licenței;

c) numărul unic de identificare al licenței;

d) numele și prenumele deținătorului;

e) data și locul nașterii titularului;

f) adresa titularului;

g) naționalitatea titularului;

h) semnătura titularului;

i) fotografia titularului (format 3/4);

j) autoritatea de emitere a licenței;

k) calificarea asociată licenței pentru care se efectuează pregătirea;

l) termenul de valabilitate al licenței;

m) semnătura emitentului licenței și data emiterii;

n) ștampila/sigiliul autorității de licențiere emitente;

o) mențiuni referitoare la limitări și privilegii (de exemplu: asocierea cu certificatul medical).

9.2.2. Licența de meteorolog aeronautic trebuie să conțină minimum următoarele informații:

a) statul emitent al licenței;

b) titlul licenței;

c) numărul unic de identificare al licenței;

d) numele și prenumele titularului;

e) data și locul nașterii titularului;

f) adresa titularului;

g) naționalitatea titularului;

h) semnătura titularului;

i) fotografia titularului (format 3/4);

j) autoritatea de emitere a licenței;

k) calificarea/gradul și/sau autorizațiile asociate licenței;

l) termenul de valabilitate al calificărilor/gradelor și/sau autorizațiilor asociate licenței;

m) semnătura emitentului licenței și data emiterii;

n) ștampila/sigiliul autorității de licențiere emitente;

o) mențiuni referitoare la limitări și privilegii (de exemplu: asocierea cu certificatul medical).

9.2.3. Numerele licențelor MA și MA stagiar trebuie să fie alocate printr-un sistem de asociere clară, a fiecăruia din aceste numere, cu un deținător individual de licență. Sistemul trebuie să asigure un număr de identificare unic pentru fiecare persoană și să prevină duplicarea accidentală.

9.2.4. Înscrisurile în licențe trebuie efectuate în limba română și în limba engleză. Hârtia sau orice alt material folosit pentru licență trebuie să prevină sau să facă vizibile orice deteriorări sau ștersături. Orice înscrisuri sau radieri în formularul licenței trebuie să fie în mod clar autorizate și efectuate de către autoritatea de licențiere. Sub sancțiunea revocării licenței este interzisă alterarea acestuia prin modificări, adăugiri sau ștersături.

9.2.5. Tipul de format al licențelor MA stagiar și MA trebuie să fie stabilit de autoritatea de licențiere în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.

9.2.6. Licența de meteorolog aeronautic stagiar sau licența de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate este un document nominal pe care titularul trebuie să îl păstreze asupra lui pe toată durata desfășurării activității operaționale în cadrul centrului de pregătire sau unității meteorologice aeronautice pentru care deține autorizație și aceasta trebuie să fie însoțită de certificatul medical în termen de valabilitate.

9.2.7. În cazul modificării datelor personale ale titularului de licență prevăzute la paragraful 9.2.1 și 9.2.2 trebuie să fie aduse la cunoștința autorității de licențiere de către acesta în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării în documentele de identitate.

9.2.8. În cazul pierderii, furtului, distrugerii, preschimbării licențelor sau modificării datelor personale, autoritatea de licențiere trebuie să elibereze un duplicat în format nou al licenței. Pentru obținerea duplicatului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

a) formularul de cerere stabilit de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice;

b) două fotografii (format 3/4) color identice;

c) dovada pierderii, furtului, distrugerii sau, după caz, a documentului care atestă modificarea datelor personale;

d) dovada achitării duplicatului licenței.

9.2.9. Furnizorul serviciilor meteorologice aeronautice trebuie să notifice autoritatea de licențiere asupra oricăror situații de întrerupere a activității operaționale a personalului meteorologic aeronautic, mai mari de două luni cumulate pe parcursul perioadei de valabilitate a licenței, precum și la reluarea activității operaționale.

9.2.10. Autoritatea de licențiere trebuie să mențină evidența tuturor datelor înscrise pe licență, precum și a evidențelor valabilității certificatului medical.

9.3. Suspendarea și revocarea licenței

9.3.1. Suspendarea licenței trebuie să fie efectuată și luată în evidență de către autoritatea de licențiere în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile de deținere a licenței.

9.3.2. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să notifice autoritatea de licențiere asupra oricăror situații de neîndeplinire a condițiilor de deținere a licenței de personalul meteorologic aeronautic în termen de 3 zile de la data apariției situației respective.

9.3.3. Suspendarea licenței trebuie să fie comunicată în scris de către autoritatea de licențiere titularului licenței și furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică. Suspendarea licenței poate fi contestată în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, autorității de licențiere. Autoritatea de licențiere trebuie să analizeze contestația și trebuie să informeze în scris în termen de 30 de zile asupra deciziei luate.

9.3.4. Reluarea activității după suspendarea licenței trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

9.3.5. Suspendarea licenței nu anulează calificarea/gradul deținută/deținut și înscrisă/înscris în licență, dar limitează competențele în desfășurarea activității operaționale la unitățile meteorologice aeronautice în condițiile stabilite în prezenta reglementare.

9.3.6. Autoritatea de licențiere trebuie să revoce licențele MA stagiar emise la expirarea termenului de valabilitate al licenței și/sau emiterea licenței MA.

9.4. Achitarea serviciilor

Tarifarea serviciilor prestate de către autoritatea de licențiere trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările în vigoare. Achitarea serviciilor de licențiere trebuie să fie efectuată la data depunerii cererii/solicitării în cauză.

;
se încarcă...