Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5880/2009 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învățământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruși lipoveni) și metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (2) și ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Programa pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învățământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruși lipoveni) și metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori, cuprinsă în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Programa aprobată prin prezentul ordin se aplică începând cu anul calendaristic 2010.

Art. 3. -

Direcția acreditare, evaluare și performanță în cariera didactică, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 9 noiembrie 2009.

Nr. 5.880.

ANEXĂ

PROGRAMA
pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învățământul
preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruși lipoveni) și
metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

Notă de prezentare

Prezenta programă pentru titularizare sau pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar este elaborată în concordanță cu noua abordare curriculară a proiectării și realizării activităților didactice, specifice disciplinei.

Programa se adresează profesorilor - absolvenți de învățământ superior.

Programa este corelată cu Planul-cadru de învățământ și curriculum național. Această corelare se reflectă totodată atât în formularea tematicii, cât și în cea a bibliografiei.

Programa de față reprezintă în mod echilibrat conținutul științific actualizat, teme intra și interdisciplinare, aspecte teoretice și aplicative, practice și demonstrative.

În realizarea Programei pentru titularizare s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aibă cunoștințe temeinice despre conținuturile programei școlare în vigoare, folosite în procesul de predare/învățare a disciplinei Religia ortodoxă de rit vechi.

PROGRAMA*)
RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
(RUȘI LIPOVENI)

*) Programa este reprodusă în facsimil.

TEMATICA PROGRAMEI:

I. Conținut de specialitate:

II. CONȚINUTURI METODICE:

TRADUCEREA CONȚINUTURILOR
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Sfânta Scriptură - cartea de căpătâi a unui creștin

Sfânta Scriptură. Biblia - cartea de căpătâi a creștinului
Cărțile Vechiului Testament: cărți de prorocire (profeție), de povățuire, de legislație, istorice
Evanghelia - primele patru cărți ale Noului Testament, în care este zugrăvită viața pământeană a Domnului nostru Iisus Hristos

2. Istoria Bisericii ortodoxe ruse de rit vechi

Triumful creștinismului. Constantin cel Mare
Cei dintâi creștini. Faptele apostolilor. Sfinții mucenici și sfinții mari mucenici ai creștinismului
Sinoadele ecumenice
Sfinții Părinți și Profeți ai Bisericii creștine
Marea schismă (1054). Apariția catolicismului
Reforma. Biserica Luterană. Calvinismul
Culte neoprotestante contemporane: baptiștii, adventiștii ș.a.
Căderea Bizanțului (a Constantinopolului)
Credința slavilor de răsărit (păgânismul la slavii de răsărit)

Sfinții Kiril și Metodiu - iluminiștii slavilor
Apariția și răspândirea creștinismului în Rusia
Sfinții Antonie și Feodosie - întemeietorii mănăstirii Kievo-Pecersk
Moscova - cea de a Treia Romă
Sfântul Serghij Radonezskij - întemeietorul mănăstirii Troițe-Serghiev
Sfinții Savvatij și Zosima - întemeietorii mănăstirii Solovețk
Soborul "Stoglav" (1554)
Patriarhul Nikon și reforma bisericii
Schisma/răscolul din Biserica Rusă

Episcopul Pavel Kolomenskij
Protopopul Avvakum și adepții acestuia
Boieroaica Morozova
Lichidarea comunității și a mănăstirii de la Solovețk
Apariția în Rusia a creștinilor ortodocși ruși de rit vechi - staroobriadțî
Creștinii ortodocși ruși de rit vechi - staroobriadțî
Confesiuni ortodoxe de rit vechi:

Centre și monumente de cultură spirituală ale creștinilor ortodocși de rit vechi din România.

3. Noțiuni generale cu privire la credința creștină ortodoxă de rit vechi (Simbolul credinței)

Creștini ortodocși de rit vechi (rușii lipoveni)

Scurtă prezentare a Bisericii ortodoxe ruse de rit vechi
Simbolul credinței
Biserica - Lăcașul Domnului
Semnul Sfintei Cruci
Despre închinăciune: închinăciunea până la brâu, închinăciunea până la pământ
Despre rugăciune. Rugăciunea în timpul Postului
Ritualul de post creștin

Calendarul bisericesc. Calendarul creștin ortodox de rit vechi. Pascalie

Noțiuni despre slujbă bisericească: slujbele bisericești (utrenie, ceasuri, vecernie, meazonoptică, slujbă de noapte, liturghie); Icoana. Cultul icoanelor; slujitorii bisericii; cărțile bisericești; clopotele bisericii, bătăile clopotelor. Despre lumânări, candelă și tămâie; ritualul mersul (înconjurul bisericii) după soare; Tedeum - moleben, sfeștanie.

Principalele sărbători după calendarul creștin ortodox de rit vechi: (sărbătorile Crăciunului la ruși lipoveni; Învierea Domnului. Paștele).

Botezul, cununia religioasă, înmormântarea, pomenirea morților

II. CONȚINUTURI METODICE:

1. Religia ca disciplină de învățământ:

Baza legislativă a predării religiei în școală;
Programa școlară la disciplină "Religia ortodoxă de rit vechi".

2. Forme de organizare a educației religioase:

Lecția de religie: structura lecției; operaționalizarea obiectivelor; conținutul, succesiunea secvențelor lecției; tipuri de lecții.
Pregătirea profesorului pentru lecție. Proiectarea lecției: etapele proiectării; proiectarea calendaristică.

3. Mijloace de învățământ: textul biblic; literatura religioasă, icoana, harta, mijoacele audiovizuale, calculatorul ș.a.

4. Organizarea activităților extrașcolare specifice educației moralreligioase: serbarea religioasă, vizitele și pelerinajele; participarea la slujbele religioase etc.

5. Evaluarea. Metode și procedee de evaluare.

Bibliografie:

;
se încarcă...