Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat din 29.10.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene.

Art. 2. -

Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.

Art. 3. -

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele menționate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.

Art. 4. -

(1) Candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului menționat la art. 2.

(2) Depunerea documentelor menționate la alin. (1) se face în perioada 29 martie-5 aprilie pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații care au solicitat recunoaștere și echivalare pot depune, în perioada menționată la alin. (2), o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.

(4) În situațiile menționate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoașterea și echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. -

Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele menționate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor se află printre cele menționate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaștere și echivalare depuse de candidat.

Art. 6. -

(1) În cazul candidaților pentru care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la art. 5 lit. a) și b), comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenul menționat la art. 2 cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidaților pentru care nu este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile menționate la art. 5 lit. a) și b), comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenul menționat la art. 2 cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. -

(1) Procedura descrisă la art. 5 și rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele, secretarul și membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele și prenumele candidatului, denumirea examenului cu recunoaștere europeană pentru care candidatul solicită recunoașterea și echivalarea, numărul și data de înregistrare a cererii de recunoaștere și echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că examenul este unul din cele menționate la art. 2, existența/inexistența în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului ECDL și tipul acestuia - Start sau Complet, precum și rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaștere și echivalare. În cazul cererilor respinse, se menționează explicit condiția sau condițiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal menționat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal menționat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ liceal și devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la unul dintre examenele menționate la art. 2 cu proba de evaluare a competenței digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează și în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal menționat la alin. (1) se afișează la avizierul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. -

(1) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale nu mai susțin proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competență digitală, prevăzut de metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - textul: "examen....(denumirea examenului)...... recunoscut și echivalat cu proba D".

(4) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) se menționează pe diploma de bacalaureat și nivelul de competență digitală, după cum urmează:

a) " utilizator de nivel mediu", pentru candidații care au obținut certificatul ECDL Start;

b) " utilizator experimentat", pentru candidații care au obținut certificatul ECDL Complet.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...