Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat din 29.10.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoaștere internațională, au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Recunoașterea și echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de către candidați pe parcursul învățământului liceal.

(3) Recunoașterea și echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obținut/obținute în urma promovării unui examen cu recunoaștere internațională.

Art. 2. -

(1) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lista examenelor cu recunoaștere internațională, menționată la alin. (1), a fost stabilită, după consultarea ambasadelor și/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:

a) examenul evaluează toate competențele de comunicare generală (receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale și interacțiunea orală, producerea de mesaje scrise) în limba respectivă;

b) examenul validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.

Art. 3. -

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.

Art. 4. -

(1) Candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului/diplomei menționat/menționate la art. 1 alin. (3).

(2) Depunerea documentelor menționate la alin. (1) se face în perioada 1-14 mai pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații pot depune, în perioada menționată la alin. (2), o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.

(4) În situațiile menționate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoașterea și echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competențelor lingvistice în limbi străine - proba C din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. -

Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică faptul că limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obținute la un examen cu recunoaștere internațională a fost studiată de candidat pe parcursul învățământului liceal;

b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor este inclus în lista menționată la art. 2 și dacă sunt îndeplinite condițiile minimale pentru recunoaștere, menționate în listă;

c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaștere și echivalare depuse de candidat;

d) pentru certificatele pe care este menționat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competenței lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat - se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.

Art. 6. -

(1) În cazul candidaților pentru care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la art. 5 lit. a)-d), comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenul cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidaților pentru care cel puțin una dintre condițiile menționate la art. 5 lit. a)-d) nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenul cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. -

(1) Procedura descrisă la art. 5 și rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele, secretarul și membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele și prenumele candidatului, limba străină și denumirea examenului cu recunoaștere internațională pentru care candidatul solicită recunoașterea și echivalarea, numărul și data de înregistrare a cererii de recunoaștere și echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învățământului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menționată la art. 2, existența/inexistența copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum și rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaștere și echivalare. În cazul cererilor respinse, se menționează explicit condiția sau condițiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal menționat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal menționat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ liceal și devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la un examen cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează și în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal menționat la alin. (1) se afișează la avizierul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. -

(1) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenței lingvistice nu mai susțin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competență lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, textul: "examen .... (denumirea examenului) ......, nivel ......, recunoscut și echivalat cu proba C".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...