Structura organizatorică și salarizarea | Ordonanță de urgență 55/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA -
SECȚIUNEA a 4-a
Structura organizatorică și salarizarea

Art. 47. -

(1) Numărul de posturi și structura organizatorică ale C.N.I.R. se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, cu avizul consiliului de administrație, la propunerea directorului general.

(2) La elaborarea structurii organizatorice se va ține cont de organizarea C.N.I.R. atât la nivel central, cât și la nivel regional, astfel încât să fie asigurate inclusiv structuri de monitorizare și implementare a proiectelor de infrastructură de transport atât la nivel central, cât și la nivel regional.

(3) Structurile de monitorizare și implementare la nivel regional se înființează sub forma direcțiilor regionale de investiții rutiere numai dacă în regiunea în care urmează să își desfășoare activitatea urmează a fi implementat cel puțin un proiect. Dimensionarea numărului de personal pentru direcțiile regionale de investiții rutiere se va face în funcție de numărul proiectelor aflate în implementare.

Art. 48. -

Structura organizatorică a C.N.I.R. va asigura următoarele funcțiuni la nivel central și regional, astfel:

1. la nivel central:

a) funcțiuni de bază: monitorizare și implementare proiecte, dezvoltare proiecte, proiectare, achiziții publice, concesiuni, precum și alte funcțiuni necesare desfășurării activităților de bază;

b) funcțiuni-suport: economică, juridică, resurse umane, administrativ, sănătate și securitate în muncă, IT, informații clasificate, registratură/secretariat, secretariat AGA/CA, consilieri, structuri de control și alte funcții conexe;

2. la nivel regional:

a) funcțiuni de bază: monitorizare și implementare proiecte, dezvoltare proiecte, proiectare, achiziții publice;

b) funcțiuni-suport: administrative, resurse umane, financiar contabil, juridic, IT, registratură, precum și alte funcțiuni necesare desfășurării activităților de bază.

Art. 49. -

Funcțiunile-suport pot fi înființate la nivel regional cu aprobarea adunării generale a acționarilor, cu avizul consiliului de administrație, la propunerea directorului general, în măsura în care acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea activității de monitorizare și implementare a proiectelor de infrastructură de transport rutier sau pentru a asigura autonomie funcțională și de gestiune acestora.

Art. 50. -

(1) Personalul C.N.I.R. este angajat pe bază de contract individual de muncă încheiat conform legii, numai prin concurs organizat pe baza unui regulament aprobat de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al companiei, cu excepția directorului general, care deține contract de mandat potrivit legii, pentru care se organizează procedură de selecție, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

(2) Pentru posturile de conducere de director general adjunct și director executiv angajarea are loc pe baza unui regulament de recrutare aprobat de consiliul de administrație, la propunerea directorului general.

(3) Concursurile sau, după caz, procesul de selecție/recrutare pentru posturile de director general, director general adjunct și directori executivi, precum și pentru funcțiunile de bază din cadrul C.N.I.R. vor avea publicitatea asigurată la nivel național și, în limita posibilităților, dacă este necesar, la nivel internațional.

Art. 51. -

(1) La angajarea personalului prin concurs pe funcțiunile de bază ale C.N.I.R. se va ține cont de următoarele criterii:

1. pregătirea profesională în domeniul construcției de drumuri și poduri sau, după caz, construcții civile;

2. experiența profesională corespunzătoare postului pentru care s-a organizat concursul;

3. alte criterii stabilite prin regulamentul de organizare a concursurilor.

(2) Dacă unitățile de implementare a proiectelor prevăd și posturi de economist sau jurist sau alte posturi necesare implementării proiectelor se vor lua în considerare pregătirea profesională și experiența, în mod corespunzător.

Art. 52. -

Testarea în scris a cunoștințelor candidaților înscriși la concurs pentru funcțiunile de bază în domeniul implementării proiectelor va avea în vedere evaluarea următoarelor categorii de cunoștințe:

1. cunoștințe de specialitate în domeniul drumurilor și podurilor/economic/juridic, după caz;

2. cunoștințe de specialitate în domeniul managementului de contract FIDIC;

3. alte categorii de cunoștințe necesare ocupării posturilor care reprezintă 30% din totalul punctajului acordat.

Art. 53. -

Testarea pe bază de interviu pentru ocuparea postului scos la concurs va avea în vedere evaluarea aptitudinilor candidaților înscriși la concurs.

Art. 54. -

Comisiile de concurs/recrutare, după caz, vor fi formate de regulă din 5 membri numiți prin decizie a directorului general al C.N.I.R., care vor cuprinde:

1. 2 reprezentanți ai mediului academic cu reputație profesională din domeniul drumurilor și podurilor sau, după caz, din domeniul economic/juridic;

2. 2 reprezentanți ai C.N.I.R. sau, după caz, până la operaționalizarea C.N.I.R. 2 reprezentanți desemnați prin ordin al ministrului transporturilor;

3. un reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Art. 55. -

Membrii comisiei de concurs din mediul academic și reprezentanții Ministerului Transporturilor beneficiază de o indemnizație de concurs astfel cum aceasta este aprobată de consiliul de administrație.

Art. 56. -

Promovarea personalului angajat în cadrul C.N.I.R. se poate face pe bază de examen organizat în condițiile regulamentului de promovare a personalului, aprobat de consiliul de administrație.

Art. 57. -

La nivelul C.N.I.R se încheie contract colectiv de muncă în condițiile stabilite de legislația muncii în vigoare.

Art. 58. -

Drepturile salariale ale personalului C.N.I.R. se negociază și se stabilesc prin contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul companiei, conform legii.

Art. 59. -

Până la încheierea contractului colectiv de muncă, grilele de salarizare ale personalului angajat în cadrul C.N.I.R. se avizează de către consiliul de administrație și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea directorului general.

Art. 60. -

Condițiile de muncă, obligațiile generale și specifice, timpul de muncă și de odihnă, programele de perfecționare profesională a salariaților și alte condiții în care se desfășoară procesul muncii în cadrul C.N.I.R. se stabilesc prin contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă la nivel de companie, încheiat în condițiile legii.

Art. 61. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.I.R. se elaborează și se aprobă potrivit legislației în vigoare.

Art. 62. -

(1) Statutul C.N.I.R. este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Modificările ulterioare referitoare la statut se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
se încarcă...