Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA -
SECȚIUNEA a 5-a
Predarea și preluarea

Art. 63. -

În condițiile legislației în domeniul achizițiilor publice, contractul de achiziție publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes național, încheiat între C.N.I.R. și antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă și datele de identificare ale furnizorilor implicați în respectivul contract de achiziții publice de lucrări sau servicii, precum și valoarea prestațiilor fiecăruia dintre aceștia.

Art. 64. -

C.N.A.I.R. transferă în mod etapizat, în termen de 3 ani, proiecte de infrastructură de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cele aflate în faza de pregătire, către C.N.I.R., potrivit anexei nr. 2.

Art. 65. -

Lista proiectelor prevăzute în anexa nr. 2 poate fi modificată și/sau completată pe baza listei proiectelor anexă la Master planul general de transport al României prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 66. -

Proiectele de infrastructură de transport rutier prevăzute la art. 64 se transferă către C.N.I.R. în vederea implementării, cu condiția ca aceasta să dispună de personalul necesar în vederea implementării, gestionării resurselor financiare necesare proiectelor, derulării procedurilor de achiziție publică dacă va fi cazul sau coordonării activității de proiectare, astfel încât să se asigure continuitate în implementarea proiectelor de infrastructură de transport.

Art. 67. -

Pentru fiecare proiect de infrastructură de transport rutier care urmează a fi transferat conform art. 64 se va încheia un protocol de predare-preluare între C.N.A.I.R. și C.N.I.R care va conține: stadiul implementării proiectului; contractele încheiate, indiferent de natura acestora; stadiul litigiilor și orice alte categorii de informații considerate ca fiind necesare pentru implementarea acestora.

Art. 68. -

(1) Anexele la protocolul de predare-preluare se constituie din:

a) eventualele contracte de servicii;

b) contracte de execuție lucrări;

c) contracte de consultanță;

d) contracte de asistență juridică;

e) orice alte categorii de contracte legal încheiate;

(2) Alte categorii de documente existente, precum:

a) studii de fezabilitate;

b) studii geotehnice;

c) studii topografice;

d) studii arheologice;

e) studii/acorduri de mediu;

f) studii hidrologice;

g) orice alte categorii de studii elaborate în vederea implementării proiectului de infrastructură rutieră.

Art. 69. -

(1) Până la data întocmirii protocolului de predare- preluare C.N.A.I.R. desfășoară activitățile necesare pentru a asigura implementarea corespunzătoare a proiectelor de infrastructură de transport.

(2) De la data întocmirii protocolului de predare-preluare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, C.N.I.R. poate încheia acte adiționale cu părțile contractante, prin acordul de voință al părților, la contractele care fac obiectul protocolului, prin care C.N.I.R. se subrogă în drepturile și obligațiile C.N.A.I.R. la contractele legal încheiate de către C.N.A.I.R., pentru implementarea proiectelor, inclusiv cele referitoare la garanții și litigii, astfel cum acestea sunt prevăzute în aceste contracte.

Art. 70. -

(1) Pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 67, Ministerul Transporturilor repartizează fondurile necesare implementării proiectelor, astfel cum acestea sunt aprobate la data transferului, în bugetul de stat.

(2) Fondurile aferente proiectului de infrastructură de transport rutier transferat se menționează în protocolul de transfer.

(3) Angajamentele financiare din fonduri nerambursabile existente la data întocmirii protocolului își păstrează valabilitatea.

Art. 71. - Modificări (1)

C.N.A.I.R. poate iniția proceduri legale, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, pentru proiecte noi de infrastructură de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevăzute în strategiile existente la nivel național, în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor care urmează a fi transferate la C.N.I.R. în condițiile prezentului articol. Pentru aceste categorii de proiecte C.N.A.I.R. nu mai poate iniția proceduri legale pentru încheierea contractelor de execuție lucrări, contracte de asistență tehnică, contracte de consultanță, precum și a oricărui alt tip de contract necesar implementării noilor proiecte.

Art. 72. -

Pentru buna desfășurare a activităților de implementare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, C.N.A.I.R. poate asigura, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, prin direcțiile regionale de drumuri și poduri, spații necesare desfășurării activității structurilor teritoriale de implementare a proiectelor, care sunt parte integrantă din C.N.I.R., gratuit, fără licitație, pe bază de contract de comodat, și, dacă este cazul, inclusiv logistica necesară desfășurării activității acestora.

Art. 73. -

C.N.I.R. poate decide, cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu avizul consiliului de administrație, la propunerea directorului general, închirierea de sedii sau construirea acestora, reabilitarea unor spații existente, cu respectarea prevederilor legale și în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform legii.

Art. 74. -

(1) Pentru dezvoltarea activității de proiectare în regie proprie, C.N.I.R. poate decide fuzionarea prin absorbție cu societăți care desfășoară activități de proiectare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Fuzionarea prin absorbție se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 75. -

Până la desfășurarea efectivă a activității C.N.I.R. pot fi asigurate servicii-suport de către C.N.A.I.R. pe bază de protocol de colaborare încheiat între cele două companii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
se încarcă...