Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA -
SECȚIUNEA a 2-a
Organizarea

Art. 23. -

(1) C.N.I.R. este condusă de adunarea generală a acționarilor potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a acționarilor are competențele stabilite de lege și de statut.

(3) Împuterniciții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați din funcții prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 24. -

(1) C.N.I.R. este administrată de un consiliu de administrație format din 5-7 membri care sunt desemnați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

(2) Numărul membrilor consiliului de administrație este stabilit prin statut.

(3) Atribuțiile și competențele administratorilor sunt prevăzute de statut și de legislația în vigoare.

(4) Administratorii încheie contract de mandat cu compania, în condițiile legii.

Art. 25. -

(1) Conducerea executivă a C.N.I.R. este asigurată de directorul general.

(2) Directorul general este numit în funcție în urma organizării procesului de selecție potrivit legii, prin hotărâre a consiliului de administrație.

(3) Directorul general încheie, în condițiile legii, contract de mandat cu compania.

(4) Remunerația directorului general este asigurată conform legii.

(5) Directorul general și directorii generali adjuncți și directorii executivi pot fi numiți, conform legii, administratori executivi, cu condiția ca numărul acestora să nu depășească o treime din numărul membrilor consiliului de administrație.

(6) Directorii generali adjuncți și directorii executivi sunt numiți, revocați din funcție și suspendați prin decizie a directorului general după parcurgerea procesului de recrutare prevăzut prin regulamentul de recrutare aprobat de consiliul de administrație, la propunerea directorului general.

Art. 26. -

Se înființează consiliul de transparență al C.N.I.R., ca organ consultativ care are atribuții specifice de consultare în domeniul politicilor și strategiilor companiei, iar în exercitarea atribuțiilor emite recomandări.

Art. 27. -

(1) Consiliul de transparență este format din 5 membri, astfel:

a) 2 membri sunt reprezentanți ai mediului academic din domeniul construcțiilor de căi ferate, drumuri și poduri;

b) un reprezentant al Ministerului Transporturilor;

c) un reprezentant al mediului de afaceri;

d) un reprezentant al mediului bancar.

(2) Membrii consiliului de transparență sunt numiți, revocați din funcție și suspendați prin ordin al ministrului transporturilor la propunerea entităților pe care le reprezintă.

Art. 28. -

Membrii consiliului de transparență sunt consultați în următoarele domenii de activitate ale companiei:

a) politicile de finanțare a companiei, inclusiv cele care privesc capitalul propriu;

b) politicile de creditare realizate pentru dezvoltarea activității de investiții a companiei;

c) politicile și strategiile de dezvoltare a investițiilor;

d) politicile și strategiile de management pentru asigurarea activelor circulante necesare activității curente;

e) politicile pentru investiții financiare în vederea dezvoltării proiectelor de infrastructură rutieră;

f) alte politici și strategii stabilite de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 29. -

(1) Ședințele consiliului de transparență se convoacă de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie de către președintele consiliului de transparență sau la propunerea unei treimi din membrii consiliului de transparență.

(2) În exercitarea atribuțiilor de consultare, consiliul de transparență emite recomandări.

(3) Recomandările consiliului de transparență se emit prin votul majorității simple, inclusiv prin vot electronic dacă este cazul.

(4) Recomandările consiliului de transparență se transmit adunării generale a acționarilor, consiliului de administrație și directorului general.

(5) Orice recomandare a consiliului poate sta la baza fundamentării deciziilor ulterioare ale organelor de conducere din cadrul C.N.I.R.

(6) Recomandările consiliului de transparență nu au caracter obligatoriu.

Art. 30. -

(1) Membrii consiliului de transparență aleg din rândul acestora un președinte, cu votul majorității simple.

(2) Președintele consiliului de transparență se alege, se revocă și se suspendă din funcție prin decizie a consiliului de transparență.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de transparență se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
se încarcă...