Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare | Ordonanță de urgență 55/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA -
SECȚIUNEA a 2-a
Obiectul de activitate al C.N.A.I.R., surse de finanțare

Art. 2. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) C.N.A.I.R. are ca obiect principal de activitate:

a) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației;

b) codurile aferente lit. a) sunt: cod CAEN 4523 - construcții de autostrăzi; drumuri, aerodromuri și baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcții; cod CAEN 4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu; cod CAEN 4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere; cod CAEN 4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; cod CAEN 7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;

c) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, în regie proprie. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.A.I.R. va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;

d) executarea lucrărilor prevăzute la lit. c), pentru care există piețe concurențiale, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;

e) activități comerciale, industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate. Pentru categoriile de activități economice va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;

f) realizarea activităților economice prevăzute la lit. e), pentru care există piață concurențială, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea unei activități pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor activități în regie proprie;

g) încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale; codul aferent acestei activități este CAEN 7513 - controlul activităților economice."

2. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Sursele de finanțare ale C.N.A.I.R. cuprind:

a) venituri proprii;

b) fonduri externe nerambursabile;

c) credite interne și externe contractate în nume propriu;

d) alocații de la bugetul de stat;

e) alte surse legal constituite."

3. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc șase noi alineate, alineatele (8)-(13), cu următorul cuprins:

"

(8) Veniturile proprii ale C.N.A.I.R. se constituie din:

a) venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate C.N.A.I.R. pe bază de contract de concesionare legal încheiat;

b) veniturile obținute, în lei și în valută, din colectarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România aflate în administrarea C.N.A.I.R., stabilite potrivit legislației în vigoare;

c) veniturile încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații.

(9) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. a) și b) se utilizează pentru:

a) proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere;

b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depășesc valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condițiile legii, a soluțiilor tehnice și/sau constructive, și a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege;

c) finanțarea investițiilor proprii;

d) plăți pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.A.I.R. potrivit art. 11 alin. (5);

e) plata penalităților, dobânzilor de întârziere, precum și a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, de instanța judecătorească sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat;

f) acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare și funcționare a companiei;

g) cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;

h) plata rambursării de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat pentru obiective de investiții necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;

i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;

j) stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora.

(10) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. c) se utilizează pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere, precum și pentru implementarea proiectelor de infrastructură națională de transport rutier.

(11) Sursele proprii de finanțare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferență între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanțare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale realizate din surse proprii și sumele proprii efectiv utilizate pentru plăți aferente investițiilor din surse proprii se pot reporta și se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanțarea investițiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanțare se asigură cu prioritate achiziția de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.A.I.R., precum și pentru dotările cu mașini, echipamente și utilaje necesare activității de mentenanță executate în regie proprie.

(12) Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanțiilor de bună execuție, veniturile încasate din executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, veniturile încasate din executarea garanțiilor tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanții constituite conform contractelor încheiate, precum și din penalitățile contractuale și dobânzile de întârziere în executarea contractelor, indiferent de sursa de finanțare, precum și veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curților de arbitraj și sentințelor instanțelor civile.

(13) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcțiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes național se fac venit la bugetul de stat."

4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) C.N.A.I.R. beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru:

a) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii;

b) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, executate în regie proprie;

c) plata contravalorii materialelor, lucrărilor și serviciilor aferente întreținerii infrastructurii rutiere naționale;

d) alte cheltuieli de investiții, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje și echipamente necesare activității de întreținere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenții la infrastructura rutieră națională;

e) rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat;

f) contravaloarea sumelor stabilite de către instanțele de judecată prin hotărâri definitive sau hotărâri executorii ale curților de arbitraj, pentru proiectele de investiții proprietate publică a statului român, cu sursă de finanțare din bugetul de stat, dacă au fost parcurse toate procedurile legale privind căile de atac;

g) plata contravalorii sumelor stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, cu respectarea prevederilor legale.

(2) De la bugetul de stat se reconstituie plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. g) și h).

(3) De la bugetul de stat se reconstituie plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. i) și j), cu condiția justificării cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătorești și arbitrale, fără culpa exclusivă a C.N.A.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităților referitoare la culpa exclusivă se vor iniția de către partea interesată.

(4) Fondurile externe nerambursabile ale C.N.A.I.R. se utilizează în conformitate cu dispozițiile legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare.

(5) Creditele interne și externe contractate de C.N.A.I.R. în nume propriu, în condițiile legii, se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreținerea, exploatarea și alte cheltuieli de investiții necesare activității de mentenanță. Elementele principale ale contractelor de credite în nume propriu se aprobă de către Guvern prin memorandum și creditele pot fi garantate numai cu veniturile proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b), precum și cu activele proprii deținute în proprietate de C.N.A.I.R. Valoarea creditelor interne și externe nu poate depăși 30% din valoarea veniturilor proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b).

(6) Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării și finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislației în vigoare, cu condiția încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii.

(7) C.N.A.I.R. poate solicita de la bugetul de stat și transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii potrivit alin. (2) și (3), conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."

5. La articolul 121, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) Potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, contractul de achiziție publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes național, încheiat între C.N.A.I.R. și antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă și datele de identificare ale furnizorilor implicați în respectivul contract de achiziții publice de lucrări sau servicii, precum și valoarea prestațiilor fiecăruia dintre aceștia."

6. La articolul 121, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Pentru contractele de achiziție publică în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 121 alin. (1) se pot aplica cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional."

Art. 3. -

Prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru: Modificări (1)

a) reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanță, precum și pentru reparațiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare și altor elemente de infrastructură rutieră națională; Modificări (1)

b) materialele, lucrările și serviciile aferente întreținerii infrastructurii rutiere naționale;

c) alte cheltuieli de investiții, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje și echipamente necesare activității de întreținere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenții la infrastructura rutieră națională.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
se încarcă...