Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea | Ordonanță de urgență 55/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA -
SECȚIUNEA 1
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea

Art. 4. -

Se înființează Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.I.R., ca societate pe acțiuni potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu personalitate juridică, de interes strategic național, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu respectarea legislației în vigoare, și care va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale cetățenilor și a mărfurilor în condiții de siguranță a circulației, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană și confort în trafic. Serviciul public asigurat de C.N.I.R. este parte din serviciul public care asigură circulația populației și a mărfurilor pe rețeaua națională de transport.

Art. 5. -

C.N.I.R. poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, în țară și în străinătate, sau subunități fără personalitate juridică, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale statutului. Aceste subunități vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de transport rutier, C.N.I.R. poate înființa sucursale sau filiale, inclusiv în parteneriat cu instituțiile financiare internaționale.

Art. 6. -

Filiale ale C.N.I.R pot fi înființate potrivit legii și statutului.

Art. 7. -

C.N.I.R. este dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public, de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, care fac parte din strategiile naționale sau din documentele strategice aprobate în acest sens, și are drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte.

Art. 8. -

(1) C.N.I.R. are ca obiect principal de activitate:

a) proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrărilor de remediere pe perioadele de garanție tehnică până la data predării către C.N.A.I.R., a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră, astfel cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel național sau fac obiectul unor decizii ale autorităților publice naționale în domeniul transporturilor;

b) executarea de lucrări în regie proprie de natura celor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat și al achizițiilor publice. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.I.R. va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;

c) executarea lucrărilor în regie proprie, pentru care există piață concurențială, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;

d) coordonarea dezvoltării unitare și echilibrate a infrastructurii de transport rutier în acord cu sursele de finanțare disponibile și cu documentele strategice aprobate la nivel național.

(2) C.N.I.R. desfășoară, sub rezerva dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, activități de subconcesionare pe terenurile proprietate publică a statului român destinate spațiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor și drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfășurării traficului rutier, precum și a altor activități economice.

(3) Activitățile de subconcesionare vor fi organizate potrivit condițiilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, în care vor fi stabilite și condițiile de subconcesionare.

(4) C.N.I.R. va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în prezenta ordonanță de urgență și în statut.

(5) C.N.I.R. poate să dețină acțiuni sau părți sociale din capitalul social al altor societăți și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, pentru dezvoltarea de proiecte de infrastructură de transport rutier, pe baza unei analize de rentabilitate și numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art. 9. -

C.N.I.R. are dreptul să implementeze în zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri de interes național, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere, precum și activități de subconcesionări de terenuri proprietate publică a statului român destinate spațiilor de servicii, în condițiile legii.

Art. 10. -

Terenurile proprietate publică a statului român situate în zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere pe care urmează a se implementa proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere sunt concesionate în mod direct către C.N.I.R., pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, pe durata implementării proiectelor, fără licitație publică și fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 11. -

(1) Capitalul social inițial al C.N.I.R. este în valoare de 50.000.000 lei și este subscris și integral vărsat în numerar, până la data de 30 noiembrie 2016, de statul român în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant legal al statului român. Capitalul social al C.N.I.R. este divizat în 5.000.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute în totalitate de statul român prin reprezentant legal Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru asigurarea sumei prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă titlul 72 "Active financiare" în cadrul capitolului 84.01 "Transporturi", precum și modificările corespunzătoare, cu încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca pe baza solicitării ordonatorului principal de credite să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (2).

(4) Sumele de bani aferente capitalului social inițial vărsat al C.N.I.R. se pot utiliza după înmatricularea companiei, pentru desfășurarea activităților necesare realizării obiectului de activitate, inclusiv pentru cheltuielile de constituire și înmatriculare prevăzute de lege.

Art. 12. -

(1) C.N.I.R. se poate privatiza în condițiile legii, prin diminuarea participației statului cu un procent de 15% din valoarea acțiunilor capitalului social inițial.

(2) Strategia de privatizare a companiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. -

C.N.I.R. poate deține în proprietate bunuri mobile și imobile dacă acestea sunt finanțate din venituri proprii, donații sau alte surse legal constituite, altele decât cele care provin din bugetul de stat.

Art. 14. -

C.N.I.R. poate implementa proiecte de dezvoltare de infrastructură de transport rutier care cuprind:

a) rețeaua de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, variante ocolitoare, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde ansamblul de elemente tehnice format din suprastructura și infrastructura drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum și suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă care cuprind ansamblul elementelor constructive ale podurilor, podețelor, tunelelor, viaductelor și pasajelor denivelate, cu terenul aferent;

c) locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și celelalte dotări pentru siguranța circulației, care cuprind ansamblul elementelor constructive și al dotărilor locurilor de parcare, oprire, staționare, precum și al elementelor pentru siguranța circulației;

d) lucrările de consolidare, de protecție și de apărare, plantațiile rutiere și terenurile aferente pe care sunt amplasate, care cuprind zidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantațiile de arbori, arbuști, spațiile verzi și terenul aferent tuturor acestora;

e) clădirile de serviciu și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naționale, inclusiv terenurile necesare aferente, care cuprind construcțiile, amenajările și instalațiile, respectiv clădiri, șoproane, rampe, depozite de materiale antiderapante, rezervoare de carburanți, împrejmuiri, anexe și altele asemenea, cu terenurile aferente, destinate, potrivit legii sau reglementărilor specifice, apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naționale;

f) terenurile aferente spațiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale, astfel cum acestea sunt delimitate prin documentațiile tehnice.

Art. 15. -

C.N.I.R. implementează proiectele de infrastructură de transport rutier pe terenurile care sunt proprietatea publică a statului român, astfel încât acestea să fie executate în conformitate cu prevederile contractului de execuție lucrări și cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16. -

Pe perioada implementării proiectelor de infrastructură de transport rutier, terenurile care sunt proprietate publică a statului român sunt concesionate în mod direct către C.N.I.R., pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, fără licitație publică și fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 17. -

Odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectele de infrastructură de transport rutier C.N.I.R. întocmește protocolul de transfer al elementelor de infrastructură rutieră către C.N.A.I.R., care va cuprinde informații referitoare la: denumirea obiectivului de investiții; valoarea obiectivului de investiții; durata de execuție; garanțiile obiectivului de investiții, indiferent de natura acestuia; denumirea consultantului și datele de contact; denumirea proiectantului și datele de contact; denumirea executantului de lucrări și datele de contact, precum și orice alte informații de care dispune C.N.I.R. pentru proiect, odată cu întocmirea protocolului de transfer.

Art. 18. -

C.N.I.R. va lua toate măsurile până la recepția finală pentru plata certificatelor intermediare de plată și a certificatului final de plată, a returnării sumelor reținute și a garanțiilor, precum și pentru implementarea altor obligații prevăzute în contracte.

Art. 19. -

Modelul protocolului de transfer al elementelor de infrastructură prevăzut la art. 17 se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 20. -

(1) Pe baza protocolului de transfer al elementelor de infrastructură rutieră încheiat între C.N.I.R. și C.N.A.I.R. se vor iniția procedurile legale între Ministerul Transporturilor și C.N.A.I.R. pentru reglementarea regimului juridic al proiectului de infrastructură de transport rutier care face obiectul protocolului, prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune existent între Ministerul Transporturilor și C.N.A.I.R.

(2) Protocolul de transfer al elementelor de infrastructură rutieră are valoare de document justificativ pentru înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului român în evidența contabilă a Ministerului Transporturilor, precum și în evidența contabilă a C.N.A.I.R.

(3) La momentul transferului proiectelor de infrastructură de transport rutier, creditele bugetare aprobate, inclusiv angajamentele financiare din fonduri structurale aprobate conform legii, își păstrează valabilitatea.

Art. 21. -

(1) De la data încheierii protocolului de transfer al elementelor de infrastructură rutieră prevăzut la art. 17, C.N.A.I.R. se subrogă în drepturile și obligațiile C.N.I.R. referitoare la constituirea și utilizarea garanțiilor tehnice, garanțiilor de bună execuție, garanțiilor de participare la proceduri de achiziție, garanțiilor bancare aferente sumelor reținute, precum și a altor categorii de garanții prevăzute de contractele de execuție lucrări sau de lege, contractele încheiate cu consultanții și proiectanții, precum și în alte drepturi și obligații care sunt rezultatul contractelor legal încheiate de C.N.I.R., în legătură cu proiectul de infrastructură rutier care face obiectul transferului.

(2) Subrogarea în drepturile și obligațiile C.N.I.R. trebuie prevăzută în contractele de execuție lucrări, contractele de consultanță, contractele de proiectare și/sau în contractele de asistență juridică pe care aceasta urmează să le încheie potrivit legii și se notifică către executantul de lucrări, consultant, proiectant sau prestator de servicii juridice înainte cu 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a clauzelor contractuale de subrogare. Aceleași prevederi referitoare la subrogarea în drepturi și obligații se aplică pentru orice tip de contract legal încheiat de C.N.I.R., în legătură cu proiectul de infrastructură de transport rutier care face obiectul transferului către C.N.A.I.R.

Art. 22. -

Procedurile legale privind implementarea proiectelor noi de infrastructură de transport, precum și cele pentru proiectele de infrastructură de transport rutier preluate prin transfer de la C.N.A.I.R. se inițiază, se derulează și se finalizează de către C.N.I.R. cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
se încarcă...