Parlamentul României

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (3), Modele (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2004
Formă aplicabilă de la 13 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

În scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.

Art. 2. -

În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

Art. 3. -

Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.

CAPITOLUL II Organizarea cazierului judiciar

Art. 4. -

Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administrației și Internelor și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și evidența informatizată dactiloscopică se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritate centrală în ceea ce privește schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.

Art. 6. -

(1) La Inspectoratul General al Poliției Române se organizează și funcționează cazierul judiciar central în care se ține evidența persoanelor fizice născute în afara României și a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenței operative și al evidențelor speciale ale poliției, care au comis infracțiuni pe teritoriul României și au fost condamnate, sancționate administrativ conform Codului penal sau față de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum și a celor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2). Modificări (1)

(2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea organelor competente ale altor state. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) La inspectoratele de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este organizat și funcționează cazierul judiciar local, în care se țin evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, precum și evidența persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București.

(2) În structura inspectoratelor de poliție județene și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București vor funcționa servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităților teritorial-administrative activitățile pe linie de cazier judiciar, evidență operativă și evidențe speciale ale Poliției Române. Referințe (1)

Art. 8. -

(1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum și a datelor judiciare. Modificări (1)

(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face și dactiloscopic, în situațiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale și palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate și cunoașterea exactă a situației lor juridice.

(3) În scopul înregistrării și identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

CAPITOLUL III Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura
de scoatere din evidență

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

În ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive; Reviste (1)

b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale; Modificări (1), Jurisprudență

c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării; Jurisprudență, Modele (1)

d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;

f) extrădarea.

Art. 10. - Reviste (2)

În ceea ce privește persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele și măsurile de siguranță pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;

b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor, achitarea amenzii penale; Modificări (1)

c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În evidența cazierului judiciar organizată la unitățile de poliție prevăzute la art. 6 și 7 se notează în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice.

Art. 12. -

Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menționate la art. 11 se fac în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranță și a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliție, în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (3); Modificări (1)

c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;

d) comunicărilor de punere în mișcare a acțiunii penale, a extraselor de pe ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;

e) comunicării privind achitarea amenzii penale. Modificări (1)

Art. 13. - Jurisprudență

Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale și complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanța judecătorească; Modificări (1)

c) comunicării privind achitarea amenzii penale. Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 se trimit unităților de poliție competente potrivit art. 6 și 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunțării soluției sau săvârșirii faptului juridic ce trebuie luat în evidență.

(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenție sau la locul de muncă, a reținerii sau arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ și a internării medicale, comunicările vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naștere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar fișa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Modificări (1)

(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fișa dactiloscopică se întocmește de unitatea locală de poliție, care trimite și comunicarea. Modificări (1)

(4) Pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene, alții decât cei români, actele prevăzute la art. 12 și 13 vor fi trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective și le va comunica autorităților centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanți sunt persoanele în cauză. Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;

b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; Jurisprudență, Modele (1)

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; Jurisprudență

e) au decedat;

f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus față de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; Modificări (1)

g) au executat măsura educativă a libertății supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ; Modificări (1)

h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării. Modificări (1)

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și f) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

Art. 16. -

(1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;

b) a intervenit reabilitarea;

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; Reviste (1)

e) au fost dizolvate și radiate și au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepția celei prevăzute la lit. e).

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

CAPITOLUL IV Conținutul certificatului de cazier judiciar

Art. 17. - Modificări (1)

În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive.

Art. 18. -

În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

a) sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;

b) măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație, interzicerii de a se afla în anumite localități și a expulzării. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Modificări (1)

(3) Identificarea dactiloscopică se face de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau al unităților teritoriale de poliție.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

CAPITOLUL V Comunicarea datelor din cazierul judiciar

SECȚIUNEA 1 Modul și condițiile cerute pentru obținerea copiei
de pe cazierul judiciar
Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. Jurisprudență

(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

(3) În cazul în care autoritățile române competente solicită informații din cazierul judiciar național al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorității centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.

(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI.

Art. 21. -

(1) În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier și notările provizorii care nu au fost șterse.

(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se atașează informațiile referitoare la sancțiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal și măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2). Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:

a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul numeric personal;

b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.

(2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 23. -

(1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate. Modificări (1)

(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul pentru care au fost solicitate și în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care România este parte.

(2) În statele față de care România nu are angajamente rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituții abilitate.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, transmise de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la art. 21.

(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(4) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații de la autoritatea care a transmis cererea.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informațiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.

(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autoritățile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se atașează și informațiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre și înregistrate conform art. 6 alin. (2).

Art. 26. - Modificări (1)

Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante pot fi transmise autorităților celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.

SECȚIUNEA a 2-a Condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului
de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice
Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar în condițiile stabilite la art. 28-31.

(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile prevăzute la art. 6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

(3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fața autorităților române.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituțiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.

Art. 28. -

(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de poliție de la locul de naștere, domiciliu sau reședință. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică. Modificări (1)

(3) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.

(4) După darea în exploatare a Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obținerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliție conectată la acest sistem. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

(2) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 26, autorității centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.

Art. 31. -

(1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

(2) Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

(3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, copiii, ascendenții, frații ori surorile persoanei condamnate sau ai soțului acesteia.

(4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepția persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original și depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calității.

CAPITOLUL VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar

Art. 32. -

(1) Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale. Jurisprudență

(2) Cererea de rectificare trebuie motivată și însoțită de actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat. Jurisprudență

(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condițiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

(4) Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație, inclusiv pentru situația în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază.

(2) Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunțată este definitivă și irevocabilă.

(3) În caz de admitere a contestației, instanța va trimite copie de pe hotărâre unității de poliție care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât și central.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 34. -

(1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidența cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se realizează Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.

(2) În vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, precum și celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță națională și justiție. Modificări (3)

(3) Organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar se stabilește prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.

Art. 35. -

Până la realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliție își desfășoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.

Art. 36. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului**), în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3). Modificări (2)

(2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și a celor privind cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004.

Art. 37. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 290/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:

"

Art. II. -

Prezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Efectele liberării condiționate
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (II)
Modele:
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
;
se încarcă...