Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reglementarea aeronautică civilă română privind asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediția 01/2009 din 02.11.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

În conformitate cu prevederile Codului aerian și în scopul reglementării domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură prin organisme tehnice specializate delegate punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la activitățile aeronautice civile și conexe, precum și pentru persoanele care își propun ori desfășoară activități în zonele supuse servituților de aeronautică civilă.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat delegat de către autoritatea de stat, pentru asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice civile naționale și supravegherea respectării lor de către persoanele juridice și fizice, române sau străine, care furnizează servicii ori produse pentru aviația civilă din România, realizând astfel funcția de supraveghere a siguranței în domeniul aviației civile.

În conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piața serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediția 03/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 17 mai 2007, și cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.245/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediția 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 octombrie 2008, activitatea de handling combustibil (organizarea și executarea operațiunilor de alimentare cu și golire de combustibil, inclusiv depozitarea combustibilului, precum și controlul calității și cantității combustibilului la livrare) este inclusă în anexa la reglementările respective.

RACR-AD-ACAA (Asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromuri), ediția 01/2009, are ca scop reglementarea completă a desfășurării activităților de handling combustibil.

Prevederile prezentei reglementări sunt aliniate la normele și practicile recomandate cuprinse în documentele Asociației Transportului Aerian Internațional (IATA), singurele reglementări internaționale aplicabile pentru alimentarea cu combustibili de aviație a aeronavelor. Prin aceste prevederi sunt dezvoltate proceduri universale pentru asigurarea calității combustibilului de aviație pe aerodromuri.

CAPITOLUL 1 Generalități

1.1. Scop

1.1.1. Prezenta reglementare stabilește cerințe tehnice și operaționale specifice, aplicabile activităților de handling combustibil pentru realizarea siguranței zborului.

1.1.2. Asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromurile civile românești trebuie planificată, organizată, pregătită și executată corespunzător cerințelor detaliate în prezenta reglementare, cu respectarea prevederilor celorlalte acte normative naționale aplicabile activităților economice.

1.2. Aplicabilitate

1.2.1. Prevederile prezentei reglementări se aplică:

a) agenților aeronautici de handling combustibil de aviație pentru terți;

b) operatorilor aerieni care execută activități de handling combustibil în sistem propriu în vederea susținerii activității de zbor.

1.2.2. Cerințele și condițiile de autorizare de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a agenților aeronautici de handling și a operatorilor aerieni fac obiectul unor reglementări specifice.

1.2.3. -

(1) AACR poate accepta, la cerere, derogări de la cerințele și condițiile tehnice și operaționale prevăzute în reglementarea de față, cu condiția menținerii calității combustibilului de aviație, a siguranței operaționale și implicit a nivelului de siguranță a zborului.

(2) Cererea pentru derogare va fi înaintată directorului general al AACR și va include fundamentarea derogării solicitate. Aceasta trebuie să fie susținută de o analiză a efectelor asupra siguranței operaționale și de un plan de acțiuni pentru menținerea calității combustibilului de aviație, a siguranței operaționale și implicit a nivelului de siguranță a zborului.

1.3. Definiții și abrevieri

1.3.1. În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică care conduce și gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

- aerodrom - suprafață delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalații și materiale, destinată a fi utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor;

- aeroport - aerodromul deschis pentru operațiuni comerciale de transport aerian;

- aeroport mic - aeroport unde numărul total de operațiuni de alimentare pe an este mai mic de 4.000 și/sau cantitatea de combustibil livrată este mai mică de 2,5 milioane de litri.

Notă: La aeroporturile unde nu există echipamente de alimentare mobile (autoalimentatoare) și alimentarea este efectuată de la stații fixe, limitările de mai sus nu sunt valabile;

- agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități aeronautice civile;

- asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromuri - totalitatea activităților legate de aprovizionare, depozitare și alimentare cu combustibili a aeronavelor la sol;

- atmosferă explozivă - un amestec, în condiții atmosferice, de aer și una sau mai multe substanțe periculoase, sub formă de gaz, vapori, ceață sau praf, în care, după ce s-a produs aprinderea, arderea se propagă în întreaga masă;

- dead-man control - dispozitiv de siguranță, instalat pe un echipament de alimentare, care, printr-o acționare continuă sau intermitentă, declanșează/întrerupe alimentarea cu combustibil a aeronavelor la sol;

- facilități - baza materială asociată desfășurării activității de transport și depozitare a combustibilului de aviație și alimentare cu combustibil a aeronavelor;

- filtru - vas sub presiune, echipat corespunzător, care conține elemente filtrante;

- incident - orice eveniment/situație care ar expune personalul sau echipamentul la risc, în mod direct sau indirect;

- instruire - pregătirea prin cursuri de specialitate, la locul de muncă, în centre specializate sau în alt mod, pentru însușirea și aprofundarea cunoștințelor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu în condiții de calitate și siguranță;

- presiune diferențială - diferența dintre valorile presiunilor la intrarea și, respectiv, ieșirea din filtru;

- siguranța zborului - capacitate a activității aeronautice constând în evitarea afectării sănătății sau pierderii de vieți omenești, precum și producerii de pagube materiale;

- zona de alimentare - ansamblu de cercuri cu raza de 3 m sau mai mult dacă este specificat de autoritățile locale, având centrul la gurile de umplere a rezervoarelor aeronavei, cuprinzând aeronava, autoalimentatorul și furtunurile utilizate și care poate fi clasificată ca zonă 0 sau 1 conform zonării mediilor cu pericol de explozie;

- zona 0 - în care atmosfera explozivă este prezentă în mod permanent sau pe perioade lungi de timp ori frecvent, în condiții normale de funcționare. Acest spațiu cuprinde, în esență, interiorul rezervoarelor sau aparatelor;

- zona 1 - în care atmosfera explozivă poate să apară intermitent sau periodic, în condiții normale de funcționare. Acest spațiu cuprinde, de exemplu: împrejurul gurilor de alimentare, împrejurul dispozitivelor de umplere și golire, împrejurul unor presetupe insuficient etanșe.

1.3.2. Abrevieri uzuale utilizate în prezenta reglementare:

- AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

- AD/AP - aerodrom/aeroport;

- AMC - aparatura de măsură și control;

- API - American Petroleum Institute (Institutul American de Petrol);

- APU - auxiliary power unit (motor auxiliar);

- GPU - ground power unit (grup electric de sol);

- IATA - International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian);

- ICAO - International Civil Aviation Organization (Organizația Aviației Civile Internaționale);

- RACR - reglementări aeronautice civile române.

1.4. Referințe

1.4.1. Asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromurile civile se organizează și se desfășoară conform prevederilor prezentei reglementări și ale actelor normative naționale aplicabile activităților respective.

1.4.2. Prevederile actelor normative naționale și reglementărilor aeronautice aplicabile activităților respective pot fi corelate și/sau completate cu specificațiile de profil (caracteristici tehnice, parametri funcționali, criterii, metode, soluții, algoritmi, proceduri etc.) conținute de edițiile în vigoare ale unor documente de aviație civilă relevante, cum sunt:

a) documentul IATA JIG 1: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint IntoPlane Fuelling Services (Ghiduri pentru controlul calității combustibilului de aviație și proceduri de operare pentru alimentarea cu combustibil a aeronavelor);

b) documentul IATA JIG 2: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint Airport Depots (Ghiduri pentru controlul calității combustibilului de aviație și proceduri de operare pentru depozite aeroportuare);

c) documentul IATA JIG 4: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Smaller Airports (Ghiduri pentru controlul calității combustibilului de aviație și proceduri de operare pentru aeroporturi mici);

d) standardul SR EN 12312-5: Echipament de sol pentru aeronave, Cerințe specifice, Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil pentru aeronave;

e) API 1529: Aviation fuelling hose and hose assemblies (Furtunuri pentru combustibili de aviație și asamblarea furtunurilor);

f) EN 1361: Rubber hoses and hose assemblies for aviation fuel handling. Specification (Furtunuri de cauciuc și asamblarea furtunurilor pentru manipularea combustibilului de aviație. Specificație);

g) API 1542: Identification markings for dedicated aviation fuel manufacturing and distribution facilities, airport storage and mobile fuelling equipments (Marcaje de identificare dedicate facilităților de fabricare și distribuție a combustibilului de aviație, facilităților de stocare pe aeroporturi și echipamentelor mobile de alimentare);

h) API 1581: Specification and Qualification Procedures for Aviation Jet Fuel Filter Separators (Specificații și proceduri de testare pentru filtre separatoare de apă);

i) API 1583: Specification and Qualification Procedures for Aviation Fuel Filter Monitors with Absorbent Type Elements (Specificații și proceduri de testare pentru filtre monitor cu elemente absorbante);

j) API 1590: Specification and qualification procedures for aviation fuel microfilters (Specificații și proceduri de testare pentru microfiltre de combustibil de aviație);

k) documentul IATA: Manual pentru handling aeroportuar; și/sau alte documente emise de organizații internaționale de aviație civilă, precum și documentațiile tehnice furnizate de producători sau de beneficiarii serviciilor aeroportuare.

CAPITOLUL 2 Cerințe privind construcția depozitelor
pentru combustibilii de aviație

2.1. Cerințe generale pentru depozit

2.1.1. Pentru a fi acceptate de AACR ca utilizabile pentru activități de aeronautică civilă, instalațiile pentru combustibilii de aviație trebuie să corespundă:

a) standardelor generale în vigoare privind instalațiile de depozitare a produselor petroliere;

b) cerințelor tehnice din cuprinsul prezentului capitol, pentru a fi constituite condițiile de executare continuă, corectă și completă a procedurilor privind asigurarea calității combustibililor de aviație pe timpul depozitării.

2.1.2. Dacă anumite cerințe ale standardelor generale în vigoare privind instalațiile de depozitare a produselor petroliere diferă de cerințele tehnice din cuprinsul prezentului capitol, acestea din urmă prevalează.

2.1.3. Instalațiile și echipamentele pentru combustibilii de aviație trebuie să fie segregate pozitiv (separate total de instalațiile și echipamentele utilizate pentru alte produse), prin utilizarea unei vane cu sertar dublu și golirea spațiului dintre sertare sau unui blind prins între flanșe. De asemenea, instalațiile utilizate pentru diferitele tipuri de combustibili de aviație trebuie să fie segregate pozitiv.

2.1.4. Nu este permisă depozitarea combustibilului de aviație în cisterne rutiere, remorci sau vagoane.

2.1.5. Rezervoarele și conductele construite din oțel carbon trebuie protejate la interior pe toată suprafața. Materialele utilizate la protecția interioară trebuie să fie de culoare albă și să nu contamineze combustibilul. Nu sunt permise aliajele de cupru, cadmiu sau zinc, protecție prin cadmiere, tablă galvanizată sau materiale plastice. Rezervoarele și conductele construite din oțel inoxidabil sau din aliaj de aluminiu nu necesită protecție interioară.

2.1.6. Fiecare depozit trebuie să aibă un plan coordonator, pe care să fie marcate rezervoarele, echipamentele, conductele, rețelele supraterane și subterane. Acest plan va avea anexate instrucțiunile pentru operațiunile de recepție și livrare afișate într-un loc ușor accesibil personalului operator.

2.1.7. Fiecare depozit trebuie să aibă schema tehnologică afișată într-un loc ușor accesibil. Pe aceasta trebuie să fie marcate și notate următoarele:

a) rezervoarele (numărul rezervorului, tipul, capacitatea în mc, tipul combustibilului de aviație depozitat, robinete și armături cu indicarea tipului, dimensiuni, caracteristici tehnice);

b) filtre (număr, tip);

c) pompe (număr, tipul de pompă, combustibilul pompat, debit, presiune, puterea motorului, legături tehnologice);

d) rampe de descărcare-încărcare cisterne cale ferată și/sau cisterne auto;

e) conducte tehnologice între instalații, cu indicarea diametrului, numerotării și tipului de combustibil de aviație.

2.1.8. Butoanele de pornire/oprire ale pompelor din zonele de descărcare/încărcare a combustibilului trebuie să fie ușor accesibile și clar identificate.

2.1.9. Depozitele trebuie prevăzute cu sisteme de oprire în caz de urgență/avarie. Butoanele de oprire trebuie să fie situate în imediata apropiere a zonelor destinate activităților de manipulare a combustibilului, să fie ușor accesibile și clar identificabile.

2.1.10. Proiectele pentru orice instalație nouă sau modernizare la cele existente trebuie avizate de către AACR și punerea în funcțiune a acestora să fie asistată de către AACR.

2.1.11. -

(1) Toate rezervoarele, precum și rețeaua de conducte aferente acestora trebuie să fie clar marcate prin etichete și codificate prin culori pentru identificarea sortimentului de combustibil (inscripționându-se obligatoriu și cuvintele care indică tipul combustibilului) și a sensului de curgere a combustibilului.

(2) Pentru combustibilul pentru turbomotoare de aeronave (petrol de aviație) se vor folosi etichete negre cu scrisul alb și pentru benzina de aviație etichete roșii cu scrisul alb, conform API 1542.

2.1.12. Incinta depozitului trebuie să fie curată, ordonată și bine întreținută. Rezervoarele și conductele trebuie revopsite când este necesar, scările, pasarelele și balustradele trebuie să fie fără rugină.

2.1.13. Managerul organizației are responsabilitatea de a asigura securitatea depozitului prin amenajări adecvate pentru protecția personalului, bunurilor și operarea facilităților. Trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate, furtul sau contaminarea combustibilului, furtul echipamentelor sau utilizarea acestora în activități ilegale.

2.2. Rezervoare

2.2.1. Numărul și mărimea rezervoarelor se calculează astfel încât să asigure o cantitate suficientă de combustibili pentru alimentarea aeronavelor în perioada de trafic de vârf a aerodromului, luându-se în considerare modalitățile de aprovizionare, durata decantării și analizelor de laborator și a curățării rezervoarelor.

2.2.2. Rezervoarele trebuie să fie construite și instalate astfel încât să fie evitată intrarea apei și a murdăriei.

(1) Rezervoarele orizontale trebuie să aibă o pantă continuă de minimum 1/50 către colectorul de apă și impurități.

(2) Rezervoarele verticale trebuie să aibă fund conic cu o pantă continuă de cel puțin 1/30 spre colectorul central de apă și impurități.

2.2.3. Rezervoarele trebuie să fie echipate cu:

a) supape de respirație/site de aerisire corespunzătoare tipului de combustibil, prevăzute cu opritoare de flăcări;

b) un colector de apă și impurități solide situat la cel mai de jos punct, prevăzut cu o conductă și valvă corespunzătoare pentru purjarea apei și sedimentelor. Volumul liniei de drenare trebuie să fie clar marcat;

c) conducte separate pentru umplerea rezervorului și livrarea combustibilului; pentru rezervoarele orizontale, acestea trebuie situate la partea cea mai înaltă a rezervorului, conducta de umplere direcționând fluxul către colectorul de apă și impurități;

d) guri de vizitare cu diametrul de minimum 600 mm, pentru a permite degazarea și accesul în interior pentru curățare;

e) orificii pentru luarea probelor și efectuarea măsurătorilor;

f) sistem flotant de aspirație cu indicatoare de poziție a brațelor și/sau cablu de control din oțel inoxidabil legat la mantaua rezervorului. Pentru rezervoarele orizontale, punctul cel mai de jos de la care poate fi tras combustibilul trebuie situat în partea cea mai înaltă a rezervorului, la cel putin 15 cm față de fundul rezervorului, iar pentru rezervoarele verticale, punctul cel mai de jos trebuie situat la minimum 45 cm față de fundul rezervorului;

g) sistem de alarmare și/sau închidere la un nivel prestabilit.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...